Teoria extra (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROCÉS DE DISSENY D’UN MODEL DE NEGOCI + ACTIVITATS CLAU: El procés de plantejament i disseny d’un model de negocis requereix que l’emprenedor tingui clares les respostes a una sèrie de qüestions que són clau pel desenvolupament i execució del mateix.
 Quina serà la proposta de valor que oferim als diferents segments de mercat on es troben els clients als que anem a satisfer alguna necessitat  Quins són els canals de distribució que anem a utilitzar per apropar la nostra proposta de valor als nostres clients  Com anem a instrumentar la nostra relació amb els clients  Com anem a generar els ingressos Arribat el moment, hem de definir les accions més importants que la companyia ha d’incorporar per operar amb èxit.
Aquestes accions són les activitats clau del nostre model de negoci (elements per l’acció). Són necessàries per crear i oferir propostes de valor, conquerir mercats, mantenir la relació amb els clients i generar ingressos.
  Producció: activitats relacionades amb el disseny, producció i distribució del producte.
Solució de problemes: recerca de solucions noves a problemes individuals dels clients. Gestió d’informació i la formació contínua.
 Plataforma / xarxa: gestió de la plataforma, la prestació del servei i la promoció de la plataforma.
Les activitats clau del desenvolupament d’un model de negoci haurà de donar resposta a aquestes 4 preguntes:  Quines activitats clau requereix la nostra proposta de valor?  Quines requereixen els nostres canals de distribució?  Quines la nostra relació amb els clients?  Quins són els fluxos dels ingressos? A partir d’aquest moment, estarem en disposició de seguir avançant amb pas ferm en la definició del nostre model de negoci.
ALIANZAS CLAVE, SOCIS CLAU. BUSINESS MODEL CANVAS: Les aliances es creen per millorar o potenciar el teu model de negocis, per a reduir riscs i adquirir recursos. Però no totes les aliances són iguals; els creadors del Canvas pensen que hi ha 4 grans tipus d’aliances: 1. Aliances estratègiques: es donen entre empreses que no competeixen directament, per exemple, entre proveïdors i compradors.
2. Coopetència: són aliances estratègiques entre competidors. Per exemple, per comprar anem a comprar al majorista.
3. Joint – Ventures: es formen per desenvolupar conjuntament nous negocis. Exemple: relació entre Sony i Ericsson per produir telèfons mòbils.
4. Relacions comprador – proveïdor: el seu objectiu és garantir que es conti amb un bon preu, en temps i forma.
Motius per a comptar amb un aliat: 1. Optimitzar processos i aconseguir economies d’escala.
2. Reduir el risc i la incertidumbre.
3. Adquirir recursos especials i realitzar activitats clau.
4. Un bon aliat pot ser la diferència més competitiva per la permanença en el mercat.
DAFO: MODEL ANÀLISI L’anàlisi DAFO, també conegut com anàlisi FODA o DOFA, és una eina d’estudi de la situació d’una empresa o un projecte, analitzant les seves característiques (Debilitats i Fortaleses) i la seva situació externa (Amenaces i Oportunitats) en una matriu quadrada. Prové de les segles en anglès SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats).
És una eina per a conèixer la situació real en que es troba una organització, empresa o projecte, i planejar una estratègia de futur.
Aquest recurs va ser creat a principis del 70 i va produir una revolució en el camp de la estratègia empresarial.
L’objectiu de l’anàlisi DAFO és determinar les avantatges competitives de la empresa sota anàlisi i la estratègia genèrica a utilitzar per la mateixa que més li convingui en funció de les seves característiques pròpies i de les del mercat en que es mou.
L’anàlisi consta de 4 pasos: 1.
2.
3.
4.
Anàlisi Extern (també conegut com “Model de les 5 forces de Porter”) Anàlisi Intern Confecció de la matriu DAFO Determinació de la estratègia a utilitzar La seva confecció ens permet buscar i analitzar, de manera proactiva i sistemàtica, totes les variables que intervenen en el negoci, amb la finalitat de tenir més i millor informació al moment de prendre decisions.
És imprescindible per a una empresa el Pla de Negocis, on es plasma la missió, visió, metes, objectius i estratègies, realitzant correctament l’anàlisi DAFO (o FODA), es poden establir les estratègies ofensives, defensives, de supervivència i de reordenament necessàries per complir amb els objectius empresarials plantejats.
CLUSTERS Un clúster és una concentració d'empreses, institucions interconectades i agents relacionats localitzats en un entorn proper que competeixen i alhora cooperen. El clúster:  contribueix a un major coneixement i articulació de la cadena de valor;  facilita l’accés a talent especialitzat i permet que les pràctiques es difonguin entre els seus integrants;  facilita l’alineament d'institucions de formació i recerca especialitzades, així com la transmissió del coneixement tècnic i empresarial;  al comptar amb una àmplia base de proveïdors, permet diversificar els riscos derivats de la cadena de subministrament.
És una eina per l’anàlisi d’aquells factors que permeten a una indústria específica incorporar nous eslavons en la seva cadena productiva.
SPIN – OFFS Un spin-offs és la creació d’una empresa o companyia independent gràcies a la venda o distribució de noves coses distribuïdes d’un negoci o d’una divisió d’una altra companyia.
MODEL D’INNOVACIÓ CIDEM El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la General de Catalunya, disposa en la seva col·lecció de Guies per la innovació i desenvolupament empresarial, d’eines que poden donar suport a la implantació de sistemes de gestió de la innovació en les empreses.
Anàlisi PESTEL, una eina d’estratègia empresarial d’estudi de l’entorn Podem utilitzar la tècnica PESTEL per descriure l’entorn en el que es desenvoluparà la nostra Starup. Aquesta tècnica consisteix en descriure l’entorn extern a través de factors polítics, econòmics, soci-culturals, tecnològics, ecològics i legals.
Si aconseguim descriure l’entorn actual i futur en base a aquestes variables, estarem realitzant un exercici de reflexió que ens pot donar algunes pistes interessants sobre com es comportarà el mercat en un futur proper.
Factors a estudiar:  Polítics: aquells factors associats a la classe política que poden determinar i influir en l’activitat de la empresa en el futur. Exemple: diferents polítiques dels governs, subvencions públiques, política fiscal, tractats comercials, canvis de partits polítics.
 Econòmics: consisteix en analitzar, pensa i estudiar sobre les qüestions econòmiques actuals i futures ens poden afectar en la execució de la nostra estratègia. Exemple: cercles econòmics, polítiques econòmiques, tipus d’interès, inflació i nivells de renta, segmentació en classes econòmiques, factors macroeconòmics propis de cada país, taxa d’atur,...
 Socioculturals: reflexió sobre quins elements de la societat poden afectar en el nostre projecte i com estan canviant. Busquem tendències en la societat actual. Exemple: canvis de gustos, modes, canvis en el nivell d’ingressos, consciència de salut, religió, forma en la que ens comuniquem o ens relacionem.
 Tecnològics: velocitat vertiginosa dels canvis tecnològics. Exemples: inversió en I + D dels països o continents, aparició de noves tecnologies, agents que promouen la innovació de les TIC.
 Ecològics: estar atents als possibles canvis normatius referits a la ecologia i en la consciència social d’aquest moviment. Exemple: lleis de protecció mediambiental, regulació sobre el consum d’energia i el reciclatge de residus, preocupació per l’escalfament global,...
 Legals: canvis en la normativa legal relacionada amb el nostre projecte, pot afectar de manera positiva o negativa. Exemples: llicències, lleis sobre la feina, drets de propietat intel·lectual, lleis de salut i seguretat laboral, sectors protegits o regulats.
Recordar que el PESTEL pot ser complementat amb eines com Anàlisi DAFO, les 5 forces de Porter o la matriu de Ansoff.
...