Examen febrer 2005 2ª part (2005)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 8
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Febrer (2a. Part). Curs 2004-2005 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes que s’han de respondre en l’espai reservat després de cada enunciat.
2) S’ha afegit al final de l’examen un full en blanc per a fer càlculs o anotacions.
Aquest full no es corregirà.
3) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
4) Duració màxima de l’examen: 2 hores i mitja.
5) Al final de les qüestions 1-4 hi ha una T.P. per a resoldre els problemes.
Les preguntes 1 a 4 valen 10 punts cadascuna i les preguntes 5 i 6 valen 15 punts cadascuna. La puntuació màxima d’aquesta segona part és de 70 punts.
1.- a) Què tenen en comú les espècies H, He+ i Be+3 ? b) Calcula la freqüència de la radiació emesa per l’ió Mg+, en recuperar el seu electró, si el primer potencial de ionització d'aquest element és 1,221 x 10 -18 J/àtom.
Nota: h=6.626x10-34 J.s c) Ordena per ordre creixent de radi les següents espècies químiques, tot justificant la teva resposta: Li, Li+, K, Be2+.
d) Ordena per ordre creixent d’afinitat electrònica les següents espècies químiques, tot justificant la teva resposta: B, F, Na, O.
e) Explica per què el B i el Be presenten afinitats electròniques de signe oposat.
2.- Donades les espècies químiques F-, Ar, Mg2+, Mn2+ i V: a) Escriu la seva configuració electrònica en l’estat fonamental.
b) Indica quines d’aquestes espècies són isoelectròniques (és a dir, amb el mateix nombre d’electrons de valència).
c) Indica el bloc, grup i període al qual pertanyen cadascun d’aquests elements.
d) Classifica les espècies donades segons si presenten electrons desaparellats o no.
e) Ordena segons P.I. creixents els elements Be, B, N i O. Justifica la teva resposta.
3.- Dibuixa les estructures de Lewis més probables per a les molècules indicades en la primera columna de la taula i completa la resta de la taula sempre que sigui possible.
Molècula Geometria Ordre d’enllaç Càrrega formal N: NF3 N-F: N-O: N2O ClO3- N-N: F: N1: N2: O: Cl: Cl-O: O: Orbitals Híbrids de l’àtom central Moment dipolar (Sí/No) 4.- Anomena els següents compostos i indica, d’entre aquestes molècules, dos àtoms amb hibridació sp2 i dos àtoms amb hibridació sp3: a) b) c) d) OH NH2 O O OH OH O O e) Quina de les substàncies anteriors podrà formar enllaços d’hidrogen (ponts d’hidrogen)? Justifica la teva resposta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca 5 Rb Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Rf Db Sg Bh Mt Lantànids La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actínids Ac Th Pa U Np Pu Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 6 Cs Ba La * 7 Fr Ra Ac * Am 5.- ENLLAÇ IÒNIC a) Descriu què és un enllaç iònic. A partir de consideracions termodinàmiques (PI i AE) explica com es pot formar un enllaç iònic. Dóna un exemple de dos elements que puguin formar un compost iònic, tot justificant la teva resposta.
b) Què s’entén per energia reticular?. Dibuixa un cicle de Born-Haber per al compost iònic que has proposat en l’apartat anterior.
c) Digues quines són les propietats físiques més importants dels sòlids iònics. Justifica la teva resposta.
6.- QUÍMICA I MEDI AMBIENT a) Teoria de la força vital. Inici de la química Orgànica (QO). Justifica la persistència de la classificació QO i Química Inorgànica (QI).
b) Cicles de la natura i evolució. Productes Orgànics sintètics.
c) La problemàtica del clor. Contaminats orgànics persistents (COPs). Química Verda.
FULL EN BLANC PER A FER ANOTACIONS I CÀLCULS. NO ES CORREGIRÀ.
...