Examen febrer 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Geologia
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

EXAMEN GEOLOGIA (Febrer 2006) Nom i cognoms: ……..…..…………………………...
Grup: ……..…..
L’examen teòric consta de 30 preguntes amb 3 opcions per pregunta. Només una de les 3 opcions és la correcta. Es puntuarà sobre 30 de manera que cada resposta correcta és 1 punt, respostes incorrectes resten 0.3 punts i preguntes en blanc ni sumen ni resten res.
De quin o quins factors depèn el moviment de l’aigua subterrània? A. de la porositat i permeabilitat dels materials del subsòl B. de la porositat dels materials del subsòl C. de la fondària en la qual es troba el nivell freàtic La litosfera està composta per: A. astenosfera i mantell superior B. escorça i mantell superior C. escorça i astenosfera Els blocs erràtics són dipòsits associats a A. torrents B. llacs C. glaceres Entenem per textura de les roques: A. la mida, forma i organització dels grans d’una roca B. la procedència d’una roca C. la composició i mida dels minerals d’una roca Dels següents fenòmens assenyala quin es troba associat a processos geològics externs: A. terratrèmol B. esllavissada C. erupció volcànica Dels següents parcs naturals del territori català, quin té la geologia com a principal valor? A. Illes Medes B. Cap de Creus C. Delta de l’Ebre Els silicats fèlsics es diferencien dels màfics (o ferromagnesians) en: A. la composició catiònica B. els silicats fèlsics només es troben en roques ígnies C. el contingut més baix en SiO2 dels silicats fèlsics Un gres és: A. una roca detrítica amb grans d’entre 1/16 mm i 2 mm B. una roca resultant de l’evaporació d’aigües poc profundes C. una roca resultant de la precipitació de carbonat càlcic Quina de les següents estructures és favorable a constituïr una trampa pels hidrocarburs? A. una seqüència d’estrats verticals B. plec anticlinal C. plec sinclinal Dels següents registres geològics, quin és útil com indicador paleoclimàtic? A. el registre fòssil B. la foliació d’un gneis C. sistema de diàclasis L’explosivitat d’una erupció volcànica està determinada per: A. la composició del magma B. l’alçada de l’edifici volcànic C. la profunditat de la cambra magmàtica Quina de les següents afirmacions en relació a les fonts naturals és falsa: A. les fonts són zones on el nivell freàtic intersecta la superfície del terreny B. generalment les fonts es troben associades a la presència de nivells impermeables C. les fonts generalment es localitzen a la zona saturada, a una desena de metres per sota del nivell freàtic En què difereix un basalt d’un gabre? A. en la composició mineral B. en la textura o microestructura C. en la textura i també en la composició química Com influencia el tipus de material en l’estabilitat d’un talús? A. els materials cohesius ofereixen més resistència al lliscament B. la influència del tipus de material és nul.la ja que l’estabilitat d’un talús depèn de la seva inclinació i de la posició del nivell freàtic C. la influència del tipus de material és nul.la ja que l’estabilitat d’un talús només depèn de la seva inclinació Comparem el risc volcànic associat a dos volcans actius: el Vesubi (Itàlia) i el Kilauea (Hawaii): A. el Kilauea és el que presenta un risc volcànic més elevat B. el Vesubi és el que presenta un risc volcànic més elevat C. tots dos presenten un risc volcànic similar.
El component essencial de la majoria de les roques de l’escorça terrestre és: A. la sílice B. el níquel C. el ferro Quin dels següent processos correspon a meteorització química? A. gelifracció B. abrasió eòlica C. dissolució Aquesta és la fotografia d’una roca en mostra de mà. Assenyala de les tres descripcions texturals quina s’hi ajusta millor.
A. cristalls equidimensionals; textura inequigranular B. cristalls equidimensionals; textura equigranular C. cristalls inequidimensionals; textura inequigranular La superposició d’estrats de calcàries marines del Muschelkalk sobre gresos vermells del Buntsandstein (observat al Figaró) ens indica: A. la presència d’una discontinuïtat o llacuna estratigràfica B. un episodi de transgressió marina C. un episodi de regressió marina Indica un lloc on actualment les roques estan probablement sotmeses al metamorfisme regional: A. 15-20 km per sota el Japó B. 25 km per sota el desert del Sahara C. 25 km per sota la Conca de l’Ebre En quin dels següents camps és especialment important l’estudi de les diàclasis? A. geocronologia B. estratigrafia C. geotècnia El calor intern de la Terra prové de: A. el calor inicial de la Terra i la desintegració radioactiva B. el magma C. el vulcanisme Quin dels següents marges de placa és constructiu? A. zona de subducció B. dorsal centreoceànica C. zona de col·lisió continental L’edat absoluta obtinguda d’un dic pel mètode U-Pb és de 170 ma. El dic intrueix unes roques sedimentàries. Podem deduir que: A. l’edat absoluta de les roques sedimentàries és de 170 ma B. les roques sedimentàries són anteriors a 170 ma C. les roques sedimentàries són posteriors a 170 ma La fotografia mostra una falla que aflora en un talús de carretera. De quin tipus de falla es tracta? A. és una falla de direcció B. és una falla normal C. és una falla inversa Els principals processos geològics endògens o interns són: A. sedimentació, metamorfisme, magmatisme B. deformació, metamorfisme i magmatisme C. sedimentació, diagènesi i metamorfisme El nivell de base d’un riu és: A. el punt al que el riu deixa de tenir capacitat erosiva B. el punt més baix al que un corrent pot profunditzar el seu llit C. el cabal mínim d’un riu Les principals menes mineres corresponen al grup dels: A. silicats B. carbonats C. sulfurs L’epicentre d’un terratrèmol correspon a: A. el punt de màxima intensitat d’un sisme B. el punt de la superfície que es troba a la vertical de l’hipocentre C. el focus d’un terratrèmol De les següents afirmacions referents a mesures de protecció de les costes, quina és falsa? A. alteren la dinàmica litoral B. afavoreixen les inundacions aigües amunt C. tenen un grau d’eficiència limitat ...