treball_activitat_física_prevenció_salut (2017)

Trabajo Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - 3º curso
Asignatura Activitat Física, Prevenció i salut
Profesor C.P.
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 18/10/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Trabajo de la asignatura actividad Física, prevención y salud.
Asignatura cursada en el tercer curso del grado en la Facultat de psiccologia, ciències de l'educació i de l'esport - Blanquerna.

Vista previa del texto

HARVARD TEST & PAR-Q Jordi Fábregas Gatnau Activitat Física, prevenció i salut Professor: Carmen Porcar Rivero Curs: tercer CAFE tarda ÍNDEX 1. Introducció 2. Prova 2.1 Material utilitzat 2.2 Metodologia 2.3 Lloc on es realitza la prova 3. Resultats 4. Conclusions 1. Introducció Aquest treball consisteix en la realització de dos qüestionaris: Harvard Test i Par-Q per tal de poder quantificar en nombre d'hores el temps que dedica la població a fer Activitat Física.
Les proves s'han realitzat a les instalacions de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport - Blanquerna al Carrer Císter 34 a Barcelona.
En aquest treball plasmaré els resultats obtinguts arran de les proves realitzades a diferents subjectes.
2. Prova El primer test que passa el subjecte participant de la prova es un questionari per avaluar la quantitat d'activitat física que realitza el subjecte quantificat en els últims set dies, quantes hores són invertides en fer activitat física d'alta intensitat i quantes hores són invertides en fer activitats de moderada intensitat.
El següent test, anomenat test de harvard, consisteix en pujar i baixar continuament i sense parar un esgraó que es troba a 30 centímetres d'alçada des de el terra durant cinc minuts. L'objectiu d'aquest test és establir quina aptitut cardio-respiratòria té el subjecte participant. En aquest cas, per assegurar-nos de que fossin trenta centímetres exactes vam utilitzar un regle per mesurar la distància des de el terra i vam utilitzar com a grao el tub que es troba al passadís exterior del edifici principal de la Facultat.
Com a esgraó amb 30 centímetres de desnivell vam utilitzar al que envolta tot l'edifici principal de la facultat. Per assegurar-nos de que mesurés exactament trenta centímetres vam utilitzar un regle de plàstic per calcular exactament el desnivell respecte del terra.
2.1. Material utilitzat El material utilitzat per a realitzar la prova va ser: un regle per mesurar l'alçada del graó i un mòbil per enregistrar les imatges que reflexen la realització de la prova així com també els qüestionaris que omplen els participants de la mateixa i un cronòmetre.
El regle el vam obtenir del servei de reprografia de la mateixa facultat i el mòbil utilitzat va ser un telèfon dels participants en l'activitat.
Els qüestionaris a respondre per part dels participants es van obtenir del campus virtual de la facultat, SCALA a la carpeta de l'assignatura.
2.2. Metodologia El primer que vam fer abans de començar la prova va ser seleccionar a participants per tal de poder-la dur a terme. Una vegada vam tenir als participants seleccionats, va ser moment per explicar en que consistia la prova que volíem realitzar, buscar el lloc idoni i que reunís les condicions necessàries d'alçada del graó per tal de dur a terme la prova en les condicions que s'especifiquen en els fulls que expliquen la prova, que en aquest cas tenen trenta centímetres d'alçada amb respecte del terra.
Una vegada seleccionat el lloc, vam seleccionar als participants i els hi vam explicar quina era la finalitat d'aquest treball, quins factors es mesuren realitzant aquestes proves i dintre de quina assignatura es trobava englobat el ja anomenat treball.
2.3. Lloc on es realitza la prova La prova es va dur a terme a les dependències de la Facultat de Psicologia, ciències de l'Educació i de l'Esport - Blanquerna (FPCEE). Més concretament, es va dur a terme fora del bloc principal a l'alçada del pis 0.
Una prova es va dur al centre de pràctiques on estic, l'escola loreto Abat Oliba.
A continuació, s'adjunta una imatge de les instalacions on es va dur a terme la prova.
Com podem veure en el marge inferior esquerra de la imatge adjuntada, s'observa com un canal que recorre tot el voral de l'edifici. Aquest element va ser l'utilitzat com a graó per tal de poder realitzar la prova correctament.
3. Resultats En aquest apartat em centraré en plasmar els resultats de les proves, dir els noms dels participants en les proves així com mostrar fotografies de les mateixes i explicaré breument quins han estat els resultats obtinguts amb cadascun dels participants.
- Subjecte 1.
Nom: Nelson Nsue Mba * Questionari internacional de l'Activitat Física Del primer test, el questionari internacional de l'Activitat Física, es despren que es un individu bastant actiu ja que va fer exercici vigorós durant més de 75 minuts seguits tres dies al llarg de la setmana.
Podem veure que tota l'activitat física que porta a terme el Nelson és al gimnàs ja que en la pregunta de si caminava va respondré que no ja que realitza tots els desplaçaments amb la seva moto.
Tot i això veiem que és un individu físicament actiu ja que és assidu al gimnàs.
* Par-Q Del test del Par-Q es després que no té cap problema cardiovascular i d'aquesta manera és una persona totalment apta per tal de poder realitzar el Test de Harvard.
*Harvard Test Per a la realització del harvard test primer vam haver de localitzar un graó per tal de poder realitzar la prova.
* Resultats A partir dels resultats obtinguts de les proves podem observar com el Nelson és un noi que està bastant actiu físicament ja que fa activitat física entre quatre i sis dies a la setmana i que no pateix cap malaltia cardiovascular.
També podem veure que recupera bé dels esforços que realitza.
A partir del test del PAR-Q podem observar com està bé de salut ja que no pateix cap malaltia cardiovascular que li impedeixi fer les proves. Això és un indicador de que realitza activitat física regularment i que es troba actiu.
En relació a l'última prova, el harvard test té una freqüència cardíaca bastant baixa i recupera bé dels esforços que realitza.
- Subjecte 2 Nom: Marc Catalàn Aragall * Questionari internacional d'Activitat Física Del primer questionari podem veure que el Marc també és una paersona molt activa físicament ja que fa exercici intens quatre dies a la setmana i n'inverteix unes dues hores diàries i activitat física moderada 6 dies a la setmana. Aquesta combinació fa del marc un noi molt actiu físicament ja que a més de tot el que hem dit, camina 1 hora diària mínim els 7 dies de la setmana.
*Par-Q Pel que fa el Par-Q veiem que el Marc és un noi que no pateix problemes cardiovasculars i per tant també pot realitzar el test sense cap problema.
*Harvard Test A la finalització de la prova el marc no es mostrava cansat i això demostra que està bastant actiu.
*Resultats Podem veure amb els resultats que el marc també és un noi molt actiu i que en comparació amb el nelson té ua freqüència cardíaca més baixa tant en repòs com en exercici.
- Subjecte 3 Nom: Ferran Quer Montserrat * Questionari Internacional d' d'Activitat Física D'aquest primer test podem veure com el Ferran és un individu també bastant actiu ja que fa activitat física intensa uns 3 dies a la setmana fent 1 hora d'activitat física al dia i activitat física moderada els 7 dies de la setmana durant 1 hora al dia.
Per contra podem veure com durant la última setmana, com el nelson, tampoc va caminar cap dia de la setmana donat que es desplaça amb la moto a tot arreu on va.
* Par-Q Pel que fa al par-Q veiem que el Ferran és una persona que no pateix cap problema cardiovascular.
* Harvard Test `Pel que fa al Test de Harvard durant la realització de la prova les pulsacions no es van veure molt aumentades respecte a la seva freqüència cardíaca de repòs. Això té relació directa amb e fet que és un individu actiu i que fa activitat física sovint.
*Resultats Com a resultats de les proves podem veure que el ferran és un individu bastant actiu i així es veu reflexat en els resultats obtinguts.
-Subjecte 4: Maria teresa Gatnau Casañé * Questionari internacional d'Activitat Física Pel que fa a aquest primer qüestionari veiem que a diferència dels altres subjectes no fa activitat física intensa al llarg de la setmana.
L'activitat física que porta a terme la realitza anant a la feina caminant, quan inerteix uns 10 minuts, i el mateix temps en tornar a casa.
*Par-Q Amb els resultats del par-Q veiem que no pateix problemes cardiovasculars.
*Harvard Test Pel que fa al harvard test veiem que les pulsacions si que van pujar d'una manera considerable. Això es degut a que no practica activitat física regularment i l'organisme va sentir el cansament abans que en els subjectes anteriors.
Fotografies subjectes analitzats: - subjecte 1 Nelson Nsue - subjecte 2 Marc Catalan - subjecte 3 Ferran Quer El quart subjecte no es va deixar fer fotografies.
- Fotografies de les proves 4. Conclusions Després de realitzar aquest treball penso que aquest mètode es bastant senzill i et pot donar bons indicadors de la quantitat d'activitat física que realitza la població general.
En aquest cas en particular tots tres dels subjectes estaven actius i practicaven esport regularment mentre que el quart feia també activitat física però de manera menys continuada i regular, només els caps de setmana.
Aquests supòsits fan que els resultats obtinguts no siguin gaire elevats i per tant, estaràn per sota de la mitjana en freqüència cardíaca i en l'índex de cansament si ho relacionem amb la població sedentària. Per tant poden ser poc rellevants si volem fer un estudi estadístic de la població general donat l'hàbit que tenen de fer activitat física els subjectes participants.
...