Tecnologies de la Informació i Comunicació Tema 5-8 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC
Año del apunte 2014
Páginas 18
Fecha de subida 11/03/2016
Descargas 12
Subido por

Descripción

Àngel Guimerà

Vista previa del texto

5. OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA.
% Veiem%que%els%productors%busquen%l’obsolescència%programada,%acurtar%la%durada%dels% productes%per%poder%seguir%venent.%La%societat%comença%a%ser%determinista,%tenir%per% tenir.%% El%primer%cartel%es%va%crear%per%a%poder%controlar%al%consumidor%i%l’economia.%Phoebus,% es% va% començar% a% limitar% la% vida% de% les% bombetes% a% 1000% hores.% Si% la% necessitat% era% obvia,%es%va%buscar%limitar%la%vida%per%a%que%tinguessin%més%vegades%aquesta%necessitat.%% Obsolescència%=%baixar%preus%=%gent%compra%per%diversió.%Economia%disparada.%% A%la%crisi%del%29%li%troben%una%sortida%=%obligació%de%l’obsolescència.%% De%determinisme%a%constructivisme=%ja%no%es%tracta%d’obligar%al%consumidor%a%comprar,% sinó%a%seduirMlo%i%crearMli%la%necessitat.%% % Concepte!d’obsolescència:% 1. S’escurça%el%cicle%de%vida%útil%–%reducció%del%cicle%vital%||%Fabricants%% 2. Generar%necessitats.%Consumir%sense%necessitar%||%%Anunciants% 3. Obligatòria%–%declarar%el%producte%legalment%mort,%“data%de%caducitat”%||%Estat.% % Ni%consumidors%ni%enginyers%es%troben%en%l’obsolescència.%Els%interessats%en%l’evolució% de% la% tecnologia% no% són% els% enginyers,% estem% parlant% d’una% economia% dependent% d’actors% socials.% Condicionen% (o% intenten% condicionar),% pressionen% per% a% un% producte% amb% més% limitacions% per% seguir% el% cicle% de% l’economia.% Un% objectiu% merament% econòmic.%%I%buscar%una%societat%de%consum,%societat%del%creixement.%% El% que% ens% diu% el% documental% que% un% model% de% societat,% condiciona% un% model% de% tecnologia.%L’obsolescència%comença%amb%l’inici%de%la%societat%de%consum%de%masses.%% És%un%gran%exemple%per%entendre%l’SCOTT:%com%actors%socials%s’enfronten%per%objectius% diferents.% % Models%de%societat%i%models%tecnològics%diferents%a%diferents%parts%del%món.%% % % ! 20! 6. Digitalització i convergència!! ! 6.1!Digitalització! ! Entenem% per% digitalització% com% al% procés% de% codificació% de% la% informació% basat% en% el% codi% binari% i% que% empra% microprocessadors% (“ordinadors”)% per% enregistrar,% processar,% emmagatzemar%i%transmetre%aquesta%informació.% Per% tant,% una% manera% de% processar% dades,% informació% i% coneixement.% Parlem% d’una% manera,%un%procés%informàtic%de%gestionar%la%informació.%La%“gràcia”%d’aquest%procés% és% la% manera% en% què% ho% fa:% el% codi% binari.% Amb% el% codi% i% el% microprocessador% podem% enregistrar,%processar,%emmagatzemar,%transmetre%qualsevol%informació%(àudio,%vídeo,% audio% i% vídeo...).% Amb% un% microprocessador% podem% moure% qualsevol% tipus% de% contingut.% % Codi! binari% és% un% llenguatge% de% codificació% que% permet% que% convertir% tota% mena% d’informació%en%una%seqüència%numèrica%d’uns%i%zeros.% % Abans% de% la% digitalització,% cada% tipus% de% contingut% necessitava% el% seu% tipus% de% llenguatge%i%necessitava%un%suport%físic%on%gravarMse.%Una%cinta%de%casset,%necessitava% un%llenguatge%concret%(ones%sonores)%i%una%màquina%concreta%per%a%ferMho%funcionar.%% Amb%la%digitalització%canvia.%Ara%és%igual%si%és%música,%text,%audiovisual:%tot%es%processa% amb% el% mateix% llenguatge% i% consumirMse% en% el% mateix% suport% (majoritàriament% sí,% a% vegades% no.% En% un% Ipod% no% podem% veure% un% vídeo.% En% un% Ebook% no% podem% escoltar% música).%% La%digitalització%esborra%les%diferències%entre%els%tipus%de%suport.%% % Tot%es%codifica%en%un%codi%numèric,%que%permet%enregistrar,%processar,%emmagatzemar% i%difondre%tota%mena%d’informació,%sense%importar%el%seu%origen.% % ! 21! La% codificació,% per% tant,% és% una% conversió% d’informació,% que% és% un% bé% intelqlectual% (“idea”),%en%un%llenguatge%comprensible%i%la%seva%fixació%en%un%suport%físic.%Això%implica% dues%coses:% 1. Un%llenguatge%de%codificació%(escriptura,%visual,%sonor)% 2. Un%suport%(llibreta,%foto%impresa,%cinta%de%vídeo)% % L’exemple%clau%de%la%digitalització%és%la%premsa.%% % Avantatges!de!la!digitalització:% % » Compatibilitat%informàtica%=%facilitat%de%processament.% » Reproducció%ilqlimitada%|%Integritat%de%les%dades.% » Ubiqüitat%dels%continguts%|%En%xarxa.% » Recuperació%ràpida%i%fàcil.% » Multidifusió%del%producte.%El%pots%difondre%a%diferents%llocs,%poc%deteriorament.% » Reducció%del%cost%del%suport%de%transmissió.%No%sempre%és%així:%En%la%premsa%sí% (no%fa%falta%costos%d’impressió,%difusió),%però%tele%no%(costos%alts%digitalització)% » Flexibilitat%e%la%gestió%de%l’espectre%radioelèctric.%Més%espai%amb%més%marge%de% maniobra.% » Integració%en%entorns%de%xarxes.%Un%arxiu%digitalitzat%es%pot%incorporar%en%una% xarxa%(internet)%i%moure’s%en%varis%entorns%(mòbil,%televisió,%ordinador).% » Flexibilitat% i% llibertat% per% desenvolupar% nous% serveis.% Coses% que% amb% la% digitalització%no%existien,%ara%sí%(Smartphones%pot%fer%crear%Apps).% % % 6.2!Convergència! ! Entenem% per% convergència% com% la% capacitat% de% diferents% plataformes% de% xarxa% de% transportar%tipus%de%serveis%essencialment%similars.%Són%aparells%que%es%combinen.%La% unió%de%mòbil%i%ordinador,%va%crear%el%naixement%de%l’Smartphones.% També%parlem%de%convergència%com%l’aproximació%de%dispositius%de%consum%com%ara%el% telèfon,%la%televisió%i%l’ordinador%personal.% ! 22! % Tenim% aparells% que% s’han% creuat,% i% xarxes% que% transporten% que% s’assemblen.% Això% “permet%accedir%a%tota%mena%d’informació%digitalitzada%(...)%de%manera%interactiva,%en% qualsevol!moment%i!a!qualsevol!lloc”.% % Hi%ha%una%aproximació%de%tres%sectors%industrials%quan%parlem%de%la%convergència%i%la% digitalització:%indústria%audiovisual,%informàtica%i%les%telecomunicacions.%Les%tres%peces% són%claus%per%la%convergència.%% Si% no% tenim% informàtica% no% podem% digitalitzar,% sense% les% telecomunicacions% no% tenim% per% on% transportar% el% contingut,% que% és% l’industria% audiovisual;% per% tant% sense% ella% no% tenim%contingut.% % Per%a%que%es%pugui%produir%la%convergència,%necessitem%quatre%coses:% % 1. Cobertura:%Capacitat%de%que%un%servei%determinat%estigui%present%en%tot%o%en%la% major%part%del%territori.%Allà%on%arribi%una%xarxa%hi%haurà%convergència.% 2. Digitalització! 3. Interactivitat.!Capacitat%que%tenim%amb%una%eina,%ser%emissors%i%receptors.! 4. Ample! de! banda.! Capacitat% de% transmetre% un% cert% volum% d’informació% a% una% velocitat%determinada%(100%mgbytes/segon...%)! % Aquestes%propietats%les%porten%les%tres%indústries%d’aquesta%manera:% % ! 23! Observem%que%la%peça%clau%són%les%Telecomunicacions,%que%ho%aporten%tot.%% % S’ha% convertit% amb% els% anys,% en% un% procés% tant% complex% que% al% final% els% autors% consideren%que%existeixen%5%tipus%de%convergència%diferents:% % Tipus!de!convergència! ! I.
Tecnològica.! Aparells% i% que% fins% aquell% moment% estaven% separats% s’aproximen,% i% xarxes% que% cada% vegada% s’assemblen% més.% “% Es% basa% en% la% digitalització% i% pren% forma% amb% l’aproximació% de% dispositius% de% consum% originàriament%diferents.%Inclou%xarxes%de%transport,%ja%que%fa%referencia%a% la% capacitat% de% plataformes% diferents% per% transportar% tipus% de% serveis% essencialment%similars.% % II.
De! mercats! o! serveis.% Coses% que% abans% no% existien% i% ara% són% possibles,% gràcies%a%la%convergència.%Exemple:%Candy*Crush.%Seria%el%pas%lògic%després% de%la%tecnològica%permeten%la%creació%de%nous%serveis%i%l’obertura%de%nous% mercats.% Aproximació% en% el% model% de% negoci% d’empreses% que% fins% llavors% competien% en% mercats% diferents% però% que% presenten% serveis% semblants.% Presenten%el%mateix%servei%per%plataformes/xarxes%diferents.% % III.
Corporativa.%Pas%lògic%després%de%la%de%serveis.%Són%les%unions%o%aliances%de% qualsevol% tipus% entre% empreses% de% sectors% diferents% i% ara% convergents% per% oferir% productes% o% serveis% essencialment% semblants% en% el% mateix% mercat% o% mercats% similars.% És% una% estratègia% empresarial% per% adquirir% volum.% Exemple:% Google% Maps% i% les% empreses% de% mapes.% //% El% sector% audiovisual% (tele5)%i%el%sector%de%telecomunicacions%(ONO)%es%posen%d’acord%per%fer%un% nou%servei.% % IV.
Regulatòria.% La% voluntat% política% (o% no)% de% desenvolupar% i% impulsar% una% integració%dels%sectors%involucrats%en%el%procés%de%convergència.%Es%tradueix% en% marcs% legals% (lleis% i% normes)% que% estimulen% o% no% aquesta% convergència.% ! 24! Sense%voluntat%política%del%regulador%no%hi%ha%convergència%possible%i%viable% a%llarg%termini.%Una%cosa%que%és%tecnològicament%possible%no%vol%dir%que%es% pugui%fer%si%l’Estat%no%ho%vol.% % V.
Social.%Acceptar%una%determinada%tecnologia%i%que%la%convergència%existeixi.% A%Europa,%estretament%relacionada%amb%el%projecte%polític%de%Societat%de%la% Informació.%Es%busca%crear%un%model%de%societat%basat%en%els%principis%de%la% convergència,% en% els% quals%els%individus%i% grups%socials%han% de%tenir%accés%a% uns% serveis% mínims% (serveis% universal).% Paper% central% de% l’usuari% ,% que% pot% acceptar% o% no% aquesta% tecnologia/model% de% societat.% Lligada% a% la% bretxa% digital.%Per%exemple,%la%voluntat%d’Europa%de%crear%la%societat%de%informació% que%pretenia%fer%del%continent%una%societat%més%convergent.% % % Exemple%dels%tipus%de%convergència:% Abans%del%iPod,%per%escoltar%música%necessitaves%un%caset%o%un%CD.%L’ipod%va%ser%una% convergència%per%a%poder%escoltar%música.%El%sector%de%telecos%i%l’audivoisual%s’uneixen% per%vendre%aquesta%música.%Com%això%és%legal,%es%permet%i%es%fa.%Finalment%és%acceptat% socialment.% % Un%altre%exemple%és%Google%Glass,%molt%clar%per%veure%la%importància%de%les%dimensions% legal%i%social.% Veiem%crítiques%de%la%nova%tecnologia%com%a%una%supertecnologia%inútil% ! 25! En%quin%punt%de%la%convergència%estan%Internet%i%televisió?% Internet%i%TV.%Des%de%fa%anys%s’intenta%crear%la%convergència.%% WEBCASTINGM%El%primer%pas%per%apropar%les%dos%tecnologies.%És%el%canal%d’una%cadena% de%televisió%a%la%web%i%la%seva%programació.% % IPTV:%Internet%protocol%TV.%És%aquella%TV%que%es%transporta%per%Internet,%per%exemple% les%tarifes%planes%d’ADSL%TV%i%Telèfon.%És%per%tant%una%manera%de%connectar%el%televisió% com%aparell%a%l’Internet,%que%ens%arriba%la%TV%pel%mateix%cable%que%ens%arriba%l’Internet.% L’internet%s’utilitza%per%transportar%el%contingut%televisiu%sense%poder%interactuar.%% % WEB!TV.!Internet%a%la%televisió,%que%nosaltres%puguem%navegar%per%internet%per%la%TV,% és%un%model%que%encara%s’ha%de%consolidar.%% Es% té% un% aparell% de% TV% Híbrid:% rep% informació% per% dues% bandes% diferents% (TDT,% i% Internet).%% Coses% que% es% podran% fer:% si% s’emet% un% anunci,% amb% aquest% comandament% podrem% entrar%a%l’anunci%i%consumir%el%producte%que%es%ven,%o%veure%a%la%web%les%propietats%que% té.% Permet% un% grau% d’interactivitat% molt% més% alt% que% els% altres% dos.% El% botón% rojo% de% RTVE%permet%aquesta%tv%híbrida.%%Hybrid%Broadband%Broadcast%és%un%dels%models%que% s’intenta%implantar:%estem%en%l’era%de%fermentació,%diferents%estàndards%que%es%volen% implantar%(HbbTV,%%[Europa,%estàndard%europeu%hegemònic%i%el%més%potent]%AppleTV,% ChromeTV%)% Un% estudi% dels% consumidors% de% TV% híbrida% al% mercat% espanyol,% diu% que% un% 20%% de% la% població% la% té% però% que% un% 64%% d’aquests% no% l’ha% connectada% a% Internet.% Qui% la% consumeix% ho% fa% setmanal,% ocasionalment% (l’ús% d’Internet),% i% es% fa% per% exemple% per% veure%la%web%d’una%cadena%de%televisió.%Les%raons%de%la%gent%que%no%ho%ha%connectat% són%per%falta%d’hàbits%i%ús%d’altres%dispositius%per%connectarMse.%Veiem%per%tant%com%la% tecnologia% tot% i% ser% innovadora% no% s’acaba% d’implantar.% Falla% la% fase% de% convergència% social:% la% societat% no% l’aprofita% ni% la% fa% seva.% Els% clients% de% la% TV% ho% són% perquè% li% han% venut.%% % Com%està%canviant%el%màrqueting?%Mirar%PPT%si%eso% % ! 26! ! % SEMINARI%Branded*Content* * Què* seria* el* Branded* Content?* És% nascut% de% les% xarxes% socials,% i% és% un% conjunt% de% tècniques% i% plataformes% al% servei% d’aconseguir% que% el% públic% rebi% un% missatge% més% impactant,% directe,% personal,% i% per% tant% sigui% una% experiència% de% profit% i% desitji% compartirMla%i%ampliarMla.% % La%publicitat%tradicional%és%massa%invasiva%i%es%pretenia%donar%informació%de%prou%valor% perquè% les% persones% l’assumissin% .% En% canvi% el% Branded% Content% és% relacionar% o% proporcionar%uns%continguts%que%d’una%manera%o%una%altra%es%relacionin%amb%la%marca%i% creessin% sensacions% impactants.% Per% així% creure’ns% la% marca% i% propagarMla% amb% uns% costos%reduïts.% % El% Brande% no% ha% sorgit% d’una% manera% ocasional,% sinó% que% prové% d’una% sèrie% de% situacions% que% han% portat% fins% aquí.% És% molt% important% que% s’han% de% generar% noves% maneres%de%produir%publicitat%perquè%som%diferents,%no%només%a%l’hora%de%consumir%i% ser%usuaris%del%que%ens%poden%oferir%sinó%de%la%manera%de%veure%també:%ja%no%volem% rebre%la%informació%de%la%mateixa%manera%que%abans,%doncs%provoca%rebuig.%% % Característiques!de!les!noves!estratègies:! > Estem%sota%una%nova%realitat:%des%d’un%punt%de%vista%estratègic,%hem%d’entendre% que% vivim% a% un% escentari% multipantalla.% Aixoi% es% fonamental% per% desenvolupar% qualsevol%estratègia%de%comunicació.% > Som% multipantalla:% destinem% bona% part% del% nostre% temps% diari% davant% d’una% pantalla.% També% podem% consumir% el% mateix% producte,% a% diferents% dispositius,% d’una%manera%asíncrona.% > Som% proactius.% L’usurari% reclama% no% ser% el% destinari% passiu% sinó% protagonista% actiu%de%l’experiència%actiu%de%l’experiència%comunicativa.% > Podem% personalitzar% el% nostre% contingut.% L’usuari% és% el% protagonista% de% l’experiencia%comunicativa.% ! 27! % S’ha%de%saber%que%podem%fer%actualment%consum%especialitzat%de%les%tecnologies%i%els% mitjans,%les%coses%han%canviat,%els%usuaris%han%canviat%els%usos%i%els%hàbits%amb%els%que% es%comuniquen.% La% nostra% manera% de% consumir% l’audiovisual,% està% dividida% en% pantalles,% però% les% més% usuals%actualment%són%l’Smartphone%i%la%Tablet.% % El%periodisme%de%marca%(Branded%Content),%sorgeix%del%desenvolupament%de%les%xarxes% socials%en%part,%conseqüència%del%desenvolupament%de%la%web%social.%També%ho%és%del% canvi% d’hàbits% en% el% consum% audiovisual:% del% monòleg% al% diàleg% i% a% al% interactivitat.% A% més%la%fragmentació%de%mitjans%també%és%un%factor.%%La%publicitat,%d’una%altra%banda%ha% caigut:% l’impacte% és% cada% cop% més% car% i% difícil% d’obtenir% a% través% dels% mitjans% tradicionals,%que%estan%ja%en%crisi.%% % Què!fa!el!branded!content:! > Genera%continguts%de%valor%que%s’associin%d’una%manera%natural%a%la%marca.% > Millors%continguts,%millor%posicionament,%més%difusió.% > Màrqueting% de% continguts?% NO;% han% de% ser% continguts% que% interessin% per% sí% mateixos,% no% només% per% la% seva% vinculació% a% la% marca.% Axií,% els% mateixos% consumidors% s’interesseran% i% buscaran% la% marca,% la% compartiran% amb% el% perfil% que%s’adequa%i%que%busca%la%marca.% > Prohibit%l’autobombo% > S’han%acabat%les%notes%de%premsa% > Utilitza%les%tècniques%i%el%perfil%del%periodisme%per%produir%el%missatge.%S’estan% creant%continguts%on%s’utilitzen%moltes%tècniques%del%periodisme%(per%exemple% reportatges%o%entrevistes)% % Què!s’obté!en!compensació?! > Seguidors,% molts% més% i% % molt% més% fidels.% El% perfil% al% que% arribi% serà% molt% més% adequat.% > Millors%continguts%amb%millors%seguidors,%generació%de%vincles%més%forts%entre% marca%i%consumidor.%Els%continguts%arriben%de%manera%natural%sense%ser%invasiu.% ! 28! > Consisteix% a% desenvolupar% una% nova% forma% de% publicitat% no% convencional% com% ho%és%també%el%Storytelling% % Com!fer9ho?! > Conèixer%la%marca,%l’empresa% > Conèixer%el%target% > Conèixer%les%necessitats%dels%potencials%clients% > Tenir%molt%clar%què%és%el%que%volem%transmetre%amb%l’estratègia% > Decidir% molt% acuradament% formats,% mitjans,% plataformes% on% difondre% els% continguts.% > Fer%un%seguiment%acurat.% ! 29! 7. espectre radioelèctric % E.%electromagnètic,%dins%el%radioelèctric%i%dins%d’aquest%UHF.% % 8.1!Espectre!electromagnètic! Ones% generades% per% càrregues% elèctriques.% Són% formes% de% propagació% d’energia% i% permeten%transmetre%dades%a%través%de%l’espai.% Hi% ha% dues% variables% que% interessen:% Longitud% d’ona% i% l’altre% la% freqüència.% La% freqüència%és%aquell%paràmetre%de%les%ones%que%es%fa%servir%per%sintonitzar%els%aparells.% La%freqüència%és%la%quantitat%de%vegades%que%“puja%i%baixa”%l’ona%per%segon.%% % % La%longitud%d’ona%i%la%freqüència%ens%determinen%que%podem%fer%amb%les%ones:% % Menor!freqüència!i!Major!longitud! > Major%abastM%necessitat%de%poques%antenes% > Major%capacitat%de%travessar%obstacles%(muntanyes%x%ex).% > Menor%capacitat%de%dades.% Si%volem%arribar%lluny%amb%una%antena,%haurem%de%posar%poc%contingut% % Major!freqüència,!Menor!Longitud! > Menor%abastM%Major%nombre%d’antenes%“Contacte%visual”% > Menys%capacitat%de%travessar%obstacles% > Major%necessitat%d’energia.%Necessita%molta%més%electricitat=%factor%econòmic% > Més%capacitat%de%dades.% Transporta%més%informació%(audio,%vídeo)%però%no%arriba%tant%lluny.%Fm%seria%l’exemple,% i%està%pensada%per%un%àmbit%local.%% % Dins%l’espectre%electromagnètic%trobem:%Rajos%x,%infrarojos,%microones...% De%tot%l0espectre%electromagnètic%ens%interessa%l’espai%radioelèctric:%Ràdio,%TV,%mòbil,% WIFi...%Totes%aquelles%tecnologies%que%utilitzem%en%mobilitat.%% Trobem% el% Sweetspot% % UHF,% les% millors% ones% per% transmetre% dades.% Millor% relació% de% distància%que%podem%assolir%i%quantitat%d’informació%que%podem%posar.%% ! 30! Ona%llarga%=%serveis%internacionals%de%ràdio% Ona%mitjana%=%ràdio%AM% Ona%curta%=%Serveis%internacionals%de%ràdio% % L’espai%radioelèctric%és%un%bé%escàs,%molt%valuós%(econòmicament),%i%que%no%entén%de% fronteres% polítiques.% Pot% ser% un% problema% perquè% si,% per% exemple% es% crea% una% ràdio% d’ona%curta%que%utilitza%una%freqüència%que%pertany%tb%a%una%cadena%d’un%altre%país%és% un% problema.% Per% això% es% crea% ITU(% International% telecomunications% union)% que% determian% les% freqüències% de% cada% país,% i% fa% l’estandardització% dels% equips,% per% assegurarMse% que% totes% les% ràdios% i% totes% les% antenes% siguin% iguals% i% tot% pugui% ser% consumit% per% tots% els% països.% També% s’accepten% estàdnards% x% territoris% (DAB% x% ex),% la% ITU%els%accepta%o%no.%Garanteix%que%la%comunicació%sigui%eficaç.% Cada%Estat%després%gestiona%l’espai%radioelèctric%que%se%li%ha%estat%assignat.%No%es%pot% comprar% espai% radioelèctric% o% freqüències% perquè% pertanyen% a% l’Estat,% però% es% poden% llogar.%L’Estat%fa%gestió%directa%%(ràdios%públiques,%l’Estat%s’assigna%un%espai)%o%indirecta% (privades,%es%paga%un%impost%per%ocupar%espai%radioelèctric:%FM)%% % 8.2!Gestió!de!l’espai!radioelèctric! Qui%podrà%fer%servir%l’espai%i%com.% Es%realitzen%3%processsos%per%assignar:% % 1.!Atribució.%Es%reperteix%l’espai%entre%serveis%(ràdio%tal%espai,%Tv%tal..)% 2.! Adjudicació.% Es% distribueix% cada% espai% entre% països.% Es% donen% freqüències% el% més% separades%possibles%entre%països%propers%per%evitar%interferències.%% % Aquests% dos% primers% processos% els% fa% la% ITU.% Els% països% es% reuneixen% per%a%veure%ocm%distribuir.%Una%de%les%qüestions%que%va%acordar%la%ITU% fa% uns% 20% anys% va% ser% que% la% TV% havia% d’anar% sortint% de% la% UHF% per% anarMhi%incorporant%la%telefonia%mòbil.%Per%exemple,%una%de%les%coses% que% havia% de% permetre% la% TDT% és% que% ocupés% menys% tros% de% la% UHF% (per%on%cabia%un%canal%hi%caben%4),%utilitzaven%menys%freqüències.%En% funció%de%territori/habitants%(i%força%política)% ! 31! 3.! Assignació.% L’Estat% (propietari% de% l’e.radioelectric)% dóna% a% empreses% determinades%freqüències,%a%emissores.%Es%fa%amb%4%mecanismes% diferents:% %3.1%Assignació*directa%(el%més%antic,%no%s’usa%ya).%Com%hi%havia%molt%espai%i%poca% gent%que%el%volgués%fer%servir,%s’assignava%per%ordre%d’arribada.%Es%dóna%quan%hi%ha% més%oferta%que%demanda,%i%als%anys%30/40%comença%a%acabar.% % 3.2 Sorteig.%Es%reparteixen%les%freqüències%entre%la%demanda%d%manera%aleatori.%És% ineficient%i%especulatiu:%podia%“guanyar”%qualsevol%que%no%tingués%tant%interès% en% fer% ús% de% la% freqüència,% i% li% tocava% una% bona.% Hi% havia% revenda.% L’Estat% no% enia%garantia%de%qui%l’utilitzava,%i%es%va%deixar%de%fer.% % 3.3 Concurs.%L’Estat%demanava%a%la%demanda%presentar%un%informe%sobre%què%volia% fer% amb% la% freqüència,% i% l’Estat% deia% a% qui% li% pertocava.% El% problema% dels% concursos% és% que% els% criteris% els% posa% l’Estat% i% per% tant% poden% ser% subjectius% i% tenir%interessos%polítics.%%Sobretot%per%TV%i%Ràdio% % % 3.4%Subhasta.%Se%l’emporta%qui%més%paga.%%Només%poden%participar%empreses%que% es%dediquen%a%allò%que%s’està%subhastant%Sobretot%per%telecos.%És%transparent%en%el% sentit%que%no%hi%ha%interferències%com%en%el%concurs.%% % 8.3!Dimensió!de!l’espectre!radioelèctric! Té%una%dimensió%social%i%per%l’altra%econòmica.%Es%pot%fer%servir%per%a%millorar%la%vida% social%o%com%a%recurs%econòmic,%inversió.%Aquestes%dos%percepcions%estan%enfrontades.% Exemple% de% Catalunya:% Existeixen% les% cadenes% sense% anim% de% lucre,% amb% voluntat% de% prestar% un% servei% a% la% societat.% A% la% presó% de% dones% hi% ha% una% ràdio% que% els% permet% involucrarMse.% Aquestes% no% tenen% freqüències,% emeten% ilqLegalment,% no% els% deixen% presentarMse% a% concurs% per% tenir% freqüència% legal.% Demostra% la% priorització% de% la% dimensió% econòmica,% a% França% fa% anys% que% es% crea% un% concurs% específic% per% aquestes% emissores.%% % ! 32! Actualment% existeix% el% debat% de% la% causa% d’ús% de% l’espai% radiolectric.% Sorgeix% quan% s’aconsegueix%digitalitzar%l’ús%de%lespai%radiolectric%(TV%digital...)%i%en%comptes%de%tenir% un%espectre%escàs%tenim%limitat%(hi%ha%més).%Aquest%espai%nou%que%ha%sorgit%després%de% la% digitalització,% per% a% què% s’ha% de% fer% servir?% És% la% discussió% i% s’expliquen% les% conseqüències% de% canals.% Tres% sectors% es% barallen% pel% SweetSpot% UHF:% Broadcast,% telecos%(guanyadors%perquè%tenen%més%diners%per%pagar%a%l’Estat,%els%nous%canals%seran% per% el% 4G),% i% TIC% (cotxe% connectat% x% exemple.% Volen% freqüències% més% bones% que% permetin% transmetre% més% informació).% Volen% mantenir% el% UHF% perquè% volen% fer% més% coses% noves% (HD% caben% menys% canals% en% una% freqüència% contrari% a% la% digitalització,% =% tancament% canals,% TVMòbil.% Si% les% telecos% es% queden% les% freqüències% no% podem% desenvolupar%+%innovacions.)% Espanya% ha% tancat% varis% canals% TV% a% la% freq% UHF% perquè% en% els% seu% moment% les% va% donant%ilqlegalment.%La%ITU%ja%havia%avisat%que%no%s’havien%de%donar%+%concessions%TV%a% la%UHF,%però%no%es%va%fer%cas%i%ara,%que%les%necessiten%les%telecos%han%de%tancar%aquells% canals.%% ! 8.4!Implicacions!per!a!la!Societat!de!la!Informació! Cada%vegada%és%més%important%tenir%l’accés%d’estar%connectats.%Segons%com%es%faci%la% distribució%de%l’espai%la%gent%es%podrà%desenvolupar%millor%o%no.% % % SEMINARI!NEOCÀMERES! Actualment,% trobem% dues% realitats% diferents.% D’una% banda,% la% realitat% AUGMENTADA,% que% ofereix% la% possibilitat% de% tenir% interactivitat% amb% la% realitat% que% tens% davant.% Et% mostra% una% informació% més% detallada% i% afegida% d’allò% que% ens% envolta.% D’una% altra% banda,% tenim% la% realitat% VIRTUAL,% generada% per% ordinador% i% enfocada% a% l’entreteniment.% L’evolució% tecnològica% va% cap% a% una% realitat% augmentada% i% la% publicitat% busca% que% puguem%saber%més%informació%del%que%veiem.% % % % ! 33! 8. SISTEMES DE TRANSMISSIÓ CONTINGUT AUDIOVISUAL Hi%ha%diversos%tipus%de%xarxes:% # Segons!el!suport:!inalàmbric%o%per%cable% # Segons!la!capacitat:!banda%estreta%o%banda%ample%(<2Mb%per%segon,%segons%la% ITU).%Actualment%a%l’Estat%Espanyol%no%hi%ha%ninguna%xarxa%que%transmti%menys% de%<2Mb.%% # Segons! model! de! comunicació:! Punt% a% punt% (Persona% a% persona)% /% Punt% a% multipunt%(broadcast,%un%emissor%que%envia%a%varies%persones.%% % A% partir% d’aquestes% tres% categories,% s’expliquen% els% 5% tipus% de% xarxes% actualment% implantades%a%l’Estat%Espanyol.% Els%tipus%de%xarxes%es%poden%dividir%d’aquesta%manera:% % % % Els%tipus%de%xarxes,%per%tant%són:%(per%ordre%cronològic)% 1. Transmissió%terrestre.%Són%les%antenes%“parrilla”%que%es%posen%a%les%teulades%de% les% cases.% També% se% les% coneix% com% hertziana.% Aquest% sistema% de% transmissió% arriba%a%tota%la%població%i%territori%de%l’Estat%Espanyol%i%pràcticament%tothom%té% ! 34! una% televisió% amb% la% que% pot% consumir% aquest% sistema.% Arriba% a% tot% arreu% (universal)! % i% tothom% té% la% opció% d’usarMlo.% Té% localització% de% continguts,% pot% abastar%tota%la%zona%de%Barcelona%o%un%lloc%més%petit.%Com%a%desavantatges,%té% un%abast!curt,%i%a%la%vegada%té%un%alt!cost!de!cobertura!total,%les%muntanyes%per% exemple% dificulten% l’emissió% del% contingut% i% per% tant% es% necessiten% moltes% antenes.% Està% bé% per% territoris% plans.% El% contingut% que% ens% arriba% seria% Tv3,% Cope,%RAC1,%laSexta..%sigui%per%TDT%o%pel%que%sigui.%% % 2. Transmissió! per! satèlklit.% S’envia% satèlqlit% a% l’espai,% la% tele% envia% missatge% al% satèlqlit% i% aquest% el% rebota% a% l’antena.% L’antena% en% aquest% cas% és% d’aquestes% rodones.%S’utilitza%l’espai%radioelèctric%en%un%àmbit%molt%més%gran:%un%continent% sencer.%Com%a%avantatges%té%un%desplegament!ràpid!(un%cop%instalqlat%el%procés% és%molt%ràpid,%amb%la%terrestre%poden%passar%anys%fins%que%arribi%a%la%població)%i% una% cobertura! immediata.% Com% a% desavantatges% no! permet! localització;% no% pots% decidir% on% arribarà,% no% permet% crear% continguts% dedicats% a% zones% geogràfiques%petites.%Els%canals%que%es%troben%per%satèlqlit%són%internacionals,%i% que% tenen% un% gran% públic.% A% més,% poden% haver% zones! d’ombra,% llocs% on% no% hi% arribi%del%tot%la%senyal.% % 3. Transmissió!per!fibra!òptica.!La%fibra%òptica%necessita%un%vincle%físic,%un%cable.% Des%de%l’emissor%ha%d’haver%un%vincle%fins%a%totes%les%cases.%Té%un%gran%ample!de! banda,%ara%per%ara%és%el%que%pot%transportar%més%informació%en%menys%temps.% Permet%tant%localització!de!continguts%que%es%pot%enviar%un%contingut%diferent% a%cada%casa,%perquè%existeix%aquest%vincle%físic%amb%emissorMcasa%(per%exemple% quan%llogues%una%peli%amb%ono).%Permet%també%el%triple!play!(triple%oferta)%que% és%telefonia%fixe,%internet,%i%televisió%per%la%mateixa%xarxa.%Com%a%desavantatge% trobem%l’alt!cost!d’implantació%perquè%s’ha%de%vincular%l’emissor%amb%receptor.% A% Catalunya,% la% majoria% de% la% població% no% tenen% fibra% òptica% perquè% no% s’ha% implantat%aquests%vincles.%% % 4. Transmissió! per! ADSL! (IPTV).% Utilitza% el% mateix% cable% pel% qual% antigament% arribava%el%telèfon%fixe:%no%és%el%tipius%de%cable%que%utilitza%la%fibra%òptica.%Amb% ! 35! aquest% cable% antic% el% digitalitzen% i% millorat% la% capacitat% de% transportar% informació.%Té%gran!ample!de!banda%però%no%tant%com%la%fibra%òptica.%Permet% també% la% localització! de! continguts% perquè% també% té% el% cable% que% va% de% l’emissor%al%receptor.%Com%la%xarxa%ja!està!estesa%hi%ha%més%universalitat%i%tota% la% població% ja% la% té% i% d’una% altra% banda,% també% permet% el% triple! play.% Com% a% desavantatges%trobem%el%cost%de%la%digitalització%de%la%xarxa.%% % 5. Transmissió! per! xarxa! mòbil.! És%la%última%xarxa%que%apareix%amb%capacitat%de% transmtetre%audiovisual.%Cada%generació%(1G,%2G...)%va%oferint%millores:%primer% només% trucar,% després% SMS,% més% tard% descarregarMse% audiovisual.% S’està% preparant% el% 5G% que% permet% la% velocitat% i% capacitat% de% transmetre% informació% que% té% la% fibra% òptica.% Com% avantatges% trobem% la% mobilitat,% contingut% en% qualsevol%lloc%i%qualsevol%moment.%També%hi%ha%àmplia!cobertura;%trobem%pocs% llocs% on% no% hi% hagi% cobertura% mòbil.% Com% a% desavantatges% trobem% el% cost! de! servei! i% a% més% està% orientat! al! mercat,% per% tant% està% pensat% sobretot% per% generar% beneficis% i% ingressos% a% les% companyies,% no% està% pensat% com% a% funció% social%ni%per%satisfer%necessitats.% % % A%les%diferents%zones%geogràfiques,%s’utilitzen%varis%estàndards%per%a%cada%xarxa,%com%el% DAB;% DRM;% FM...% Una% mateixa% tecnologia% es% pot% configurar% de% maneres% diferents% ! 36! segons% el% país,% per% això% a% vegades% no% podem% connectar% segons% quins% dispositius% en% altres%països.%Tots%els%països%volen%que%els%seus%estàndards%siguin%els%que%s’implantin.%% % Actualitat%de%les%xarxes:% S’anuncia,% per% exemple% que% moltes% companyies% impulsen% el% pas% de% l’ADSL% a% la% fibra% òptica,%per%evitar%prestar%dos%serveis%que%ofereixen%el%mateix.%Movistar%oferia%passarMse% a%Fibra%Òptica%pagant%el%mateix,%i%ho%estan%fent%varies%emrpeses,%en%aquelles%zones%on% estan%implantades%les%xarxes.%Els%clients%d’ADSL%va%disminuint.%% D’una% altra% banda,% es% parla% dels% problemes% que% té% que% diferent% gent% consumeixi% contingut% audiovisual% per% la% mateixa% xarxa.% Si% la% xarxa% no% està% preparada% per% transportar% tanta% informació% a% tanta% gent% alhora,% es% bloqueja.% Hi% ha% molta% capacitat% d’ample% de% banda% però% si% hi% ha% molta% gent% demanant% el% mateix% a% la% mateixa% hora% la% xarxa%no%estan%preparades.%% Google%ha%creat%un%projecte%que%investiga%si%la%teva%xarxa%està%preparada%per%veure%un% contingut%concret%i%si%no%ho%està%directament%no%et%surt%a%la%cerca.% % ! 37! ...