Examen parcial histologia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Odontología - 1º curso
Asignatura Histologia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 2

Descripción

Examen parcial de l'any 2015

Vista previa del texto

Joel Domene Histologia Histologia: preguntes prova parcial. 2015 1) Dibuix amb talls a) 5 seccions de 5 conductes diferents b) 5 seccions d’1 conducte c) A i B únic conducte d) C és conducte diferent e) Cap és certa 2) Imatge, què és? Col·lagen 3) Sobre límit de resolució, certa? a) Límit necessari per distingir 2 punts b) El mateix que el poder de resolució c) Es mesura en mesures de longitud d) ? e) 2/4 certes 4) Sobre tx epitelial, certa? a) Es renova b) avasculars c) no estan innervats d) Sempre tenen origen ectodèrmic e) 2/4 vertaderes 5) Assenya la parella incorrecta: Epiteli simple pla - esòfag Epiteli simple prismàtic amb vellositats - epiteli Epiteli pseudoestratificat amb estereocilis - epidídim Epiteli de transició - bufeta Epiteli cilíndric ciliat - trompes uterines Curs 2014-2015 Joel Domene Histologia Curs 2014-2015 6) Assenyala la falsa. La làmina pròpia Teixit connectiu subjacent a l’epiteli d’una mucosa És rica en laminina i col·lagen IV Sol ser teixit connectiu lax Sintetitzada per fibroblasts.
Visible al microscopi òptic 7) Assenyala la vertadera en relació a la figura 2: Glàndula exocrina composta i ramificada Glàndula tubular Glàndula sudorípara Glàndula sebàcia 2 de les 4 són certes 8) L’augment de mida d’un teixit degut a l’augment en el nombre de cèl·lules es diu: Hipertròfia Hiperplàsia Atròfia Metaplàsia Displàsia 9) Quin és fals? Epidermis - ectoderm Endoteli - mesoderm Oviductes - endoderm Tràquea - endoderm Còrnia - ectoderm 10) Assenya la falsa en relació???? b) Es tenyeix amb blau alcià c) Les cèl·lules caliciformes en són un exemple d) Les glàndules salivals en són un exemple e) Totes certes Joel Domene Histologia Curs 2014-2015 11) Cèl·lules responsables del t.connectiu responsables de la síntesi de la ma?? a) Fibroblasts b) Matròcits c) Leucòcits d) Macròfags e) 2 de les anteriors són certes 12) Falsa? a) Tx. connectiu lax - serosa b) Tx. connectiu dens - tendó c) Tx. connectiu reticular - medul·la òssia d) Tx. connectiu mucós - cordó umbilical e) Tx. connectiu elàstic - dermis 13) Assenyala la falsa en relació als proteoglicans: a) Agrecà n’és un exemple b) Àcid hialurònic n’és un exemple c) Polianiònics d) Hidròfils e) Funció estructural 14) Assenya la falsa en relació a la col·làgena: a) Hidroxilació determina la seva capacitat de resistència b) Eosinòfila c) Es tenyeix de blau amb tricròmic de Masson d) Fibres reticulars en són un exemple e) Només la sintetitzen fibroblasts 15) La figura 3 correspon a imatge de: a) òptica b) fluorescència c) electrònica de transmissió d) llum polaritzada e) electrònica d’escombrat (rastreo) Joel Domene Histologia Curs 2014-2015 17) Quina de les següents presenta a la seva membrana… constant de les IgE? Macròfags Mastòcits Plasmòcits Fibroblasts Cap 18) Quina de les següents és (són) basòfils? Nucli Grànuls dels mastòcits Osteoblasts A, B i C A i B 19) Assenyaleu la falsa en relació a la figura 4: a) Os compacte b) F i G trobariem endosti c) Són fibres de Sharpey d) Correspon al periosti e) B i C són làmines circumferencials 20) Assenya la V respecte els ossos: a) Os compacte és madur mentre que l’esponjós és immadur b) L’os primari i el secundari són indistingibles histològicament c) El canal medul·lar se situa en la diàfisi dels ossos llargs d) Els ossos del crani estan formats només per os compacte e) 2/4 certes 21) Assenyala la vertadera en relació a l’ossificació: a) Ossificació i mineralització són sinònims b) Ossificació intramembranosa té lloc a partir d’un petit tros de cartílag c) Perquè tingui lloc l’ossificació endocondral es necessita un motlle de cartílag que no estigui envoltat de pericondri d) Ossificació endocondral es produeix a partir de l’hipertròfia dels condròcits e) 2/4 correctes Joel Domene Histologia Curs 2014-2015 21) Indica la falsa en relació al cartílag: a) No està innervat b) No irrigat c) No sempre presenta pericondri d) Es pot calcificar e) Es regenera contínuament 22) Indica la falsa en relació als grups isògens del cartílag a) Són grups de condròcits que provenen d’un mateix condroblast b) Se situen en llacunes c) Només es troben formant part del hialí d) La matriu que els envolta és més basòfila que la resta de matriu e) tenen relació amb el creixement intersticial del cartílag 23) Els osteoclasts expressen: a) Receptor per calcitonina b) Integrines c) Actina d) Hidrolases e) Totes les anteriors 24) Assenya la falsa respecte els osteoblasts: a) Secreten osteoide b) Expressen fosfatasa alcalina c) Secreten col·làgena d) Secreten PTH e) Presenten prolongacions que connecten amb altres osteoblasts i amb osteòcits 25) Quina és certa respecte la figura? a) Podria ser epiteli cúbic b) Recobreix els vasos sanguinis c) Podrien ser glàndules secretores d) ? e) 2/4 certes ...