TEMA 2 (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

TEMA 2  Identifica la resposta errònia envers l'hèlix α: a. Els grup funcionals dels residus d'aminoàcid que formen part de la seva estructura es troben orientats cap a l'exterior b. La majoria d'hèlix α a la natura són dextrògires c. Es manté unida per ponts d'hidrogen entre el CO de l'aminoàcid "i" i el NH de l'aminoàcid "i +4" d. És una de les possibles estructures terciàries de les proteïnes e. Té una volta d'hèlix de 3.6 residus d'aminoàcid  Marca l'afirmació certa envers les fulles β: a. Aquesta estructura secundària és adequada per tots els 20 aminoàcids per igual b. La seva estructura es manté per ponts d'hidrogen entre CO i NH de polipèptids que en troben un davant de l'altre c. És l'estructura base del col·lagen d. És una estructura que només tenen les proteïnes fibroses  Identifica la resposta errònia envers l'estructura primària de les proteïnes: a. La majoria d'enllaços peptídics tenen configuració trans b. L'estructura primària es troba termodinàmicament afavorida. Els enllaços peptídics es formen espontàniament c. La hidròlisi de l'enllaç peptídic és una reacció termodinàmicament afavorida d. L'enllaç peptídic té un marcat caràcter de doble enllaç e. Cistina és el nom que rep la unió de dos cisteïnes mitjançant un pont disulfur  Una proteïna desnaturalitzada: a. No pot tornar a ser activa b. No és un polipèptid, és una barreja d'aminoàcids c. És totalment funcional d. És un polipèptid enrotllat de forma aleatòria i inactiva e. No es pot aconseguir canviant el pH del medi  La queratina és: a. un polinucleòtid b. una proteïna c. un polisacàrid d. una hormona  Quin d’aquests elements no es troba entre els quatre compostos més abundants en els organismes vius? a. Oxigen b. Fòsfor c. Nitrogen d. Carboni e. Hidrogen  Quin dels anions següents és el principal que hi ha en el fluid intracel·lular? a. sulfat b. carbonat c. clorur d. fosfat  Quina de les següents estructures és un sucre no reductor? a. La glucosa b. La sacarosa (formada per glucosa i ribosa) c. El palmitat d. La sacarosa (formada per glucosa i fructosa)  A un pH més àcid que el seu punt isoelèctric, un aminoàcid estarà...
a. amb una càrrega neta positiva b. sense càrrega iònica c. amb una càrrega positiva igual a la càrrega negativa d. amb una càrrega neta negativa  Els humans, podem catabolitzar la cel·lulosa? a. no, perquè al digestiu no tenim a-glucosidases b. sí, perquè al digestiu tenim a-glucosidases c. no, perquè al digestiu no tenim b-glucosidases d. sí, perquè al digestiu tenim b-glucosidases  Els anòmers...
a. són isòmers que poden existir en dues formes diferents, designades alfa i beta b. són formes de sucres de cadena oberta c. són característics de sucres que contenen grups aldehid, però no dels que contenen grups ceto d. són isòmers que poden existir en dues formes diferents, designades D i L  El punt isoelèctric d’un aminoàcid...
a. És el punt en què la carrega d’un aminoàcid és independent del pH del medi b. Ens permet predir la càrrega (positiva o negativa) d’aquest aminoàcid en una solució a un pH determinat c. Variarà al afegir àcid a un medi d. No es pot calcular quan l’aminoàcid té grups ionitzables  En glicoproteïnes amb enllaç O, el residu de sucre unit habitualment a l’aminoàcid és...
a. N-acetilglucosamina b. galactosa c. glucosa d. N-acetilgalactosamina  Marca l'afirmació incorrecta envers l'hemoglobina: a. És una proteïna de tipus estructural i fibrosa.
b. La seva estructura quaternària és α2ß2 c. Pot lligar 4 molècules d'oxigen d. És una proteïna globular  Identifica la resposta errònia envers el col·lagen: a. A la seqüència primària hi ha una gran quantitat de Gly i Pro b. Els anells pirrolidina de la Pro creen repulsions estèriques entre ells, donant estabilitat a cada cadena individual c. Està formada per 3 cadenes polipeptídiques d. La glicina permet que l'elevat empaquetament de les tres cadenes del col·lagen gràcies a la seva mida petita e. És una proteïna globular  En glicoproteïnes amb enllaç N, l’oligosacàrid està unit habitualment a l’esquelet proteic a través de: a. lisina b. asparagina c. treonina d. serina  La hidròlisi completa d’un glicerofosfolípid pot produir tots els productes següents, EXCEPTE: a. glicerol b. àcid palmític c. esfingosina d. fosfat inorgànic  Quina de les següents afirmacions envers les proteïnes no és certa? a. Les proteïnes amb estructures flexibles poden tenir funcions molt diverses b. Totes les proteïnes tenen estructura quaternària c. La presència de gran diversitat de grups funcionals a les proteïnes els dona un espectre molt elevat de possibles funcions a realitzar d. Les proteïnes són polímers lineals de residus d'aminoàcids e. Les proteïnes amb estructures rígides solen tenir funcions de tipus estructural f. Les proteïnes poden interaccionar entre sí i generar noves capacitats funcionals Un lligand és una molècula que s'uneix de forma reversible i específica a una proteïna, al lloc d'unió pel lligand.
Una proteïna que té una relació amb el seu lligand de tipus al·lostèric, significa que la unió d'un lligand condiciona la unió de la resta i presenta una cinètica de tipus sigmoideu.
Una proteïna que té una relació amb el seu lligand de tipus no al·lostèric, presenta una cinètica de tipus hiperbòlic.
Els angles phi (Φ) i psi(Ψ) són girs que poden fer els enllaços flexibles de la seqüència d'aminoàcids d'una proteïna.
El diagrama de Ramachandran recull quin són els angles phi (Φ) i psi(Ψ) més abundants a la natura.
L'α-queratina està formada per dos hèlix α dextrògires entrelligades.
Els 2 aminoàcids que contenen sofre són cisteïna (o cistina) i metionina.
L’aigua solubilitza els compostos iònics formant capes de hidratació, pot formar fins a 4 ponts d’hidrogen per molècula d’aigua i forma estructures clatrat entorn les substàncies hidròfobes.
La desamidació d’asparagina formaria aspartat.
Prolina, histidina i tirosina són aminoàcids que tenen grups cíclics en les seves cadenes laterals.
Una apoproteïna és el nom que rep la part peptídica sola d'una estructura proteica i és una estructura proteica no funcional.
Una holoproteïna és el nom que rep una proteïna amb el seu grup prostètic inclòs.
La mioglobina és una proteïna monomèrica.
Fulla plegada ß Es forma mitjançant ponts d'hidrogen entre cadenes paral·leles o antiparal·leles Enllaç peptídic Enllaç responsable de l'estructura primària Pont disulfur Es forma entre dos àtoms de cisteïna Estructura secundària Estructura que es manté per ponts d'hidrogen entre els àtoms implicats en l'enllaç peptídic Hèlix α Estructura en forma de cilindre amb un esquelet enrotllat de forma compacta Estructura primària Seqüència d'aminoàcids d'una proteïna ...