Prova Tema 5_Resolt (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova 6 Descripció: Prova de termodinàmica Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 20:00 del dia 18-05-2006 fins les 11:00 del dia 19-05-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 20-05-2006 a les 12:00.
La prova consta de 15 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 15 minuts.
inici > Termodinàmica 1. El termòmetre de gas a volum constant, a) s'utilitza rutinàriament per mesurar temperatures amb una gran precisió.
b) les mesures de la temperatura depenen del gas que s'utilitza c) no necessita calibrar-se a en cap punt fix.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta inici > Termodinàmica 2. L'energia interna d'un gas ideal depèn només de la temperatura.
a) A causa que l'energia interna de les molècules del gas coincideix amb la seva energia cinètica.
b) A causa que les molècules estan molt separades i no tenen energia potencial c) Com a conseqüència, la calor específica a volum constant no depèn de la temperatura d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Termodinàmica 3. La terra es refreda a l'espai per a) convecció b) radiació c) conducció d) Totes les respostes anteriors són certes.
inici > Termodinàmica 4. En una màquina de Carnot a) El rendiment màxim que s'obté és el rendiment ideal b) El rendiment màxim és igual a 1 c) Si el rendiment és inferior a 1 és que es tenen en compte les ineficiències del cicle d) Cap de les respostes anteriors és certa inici > Termodinàmica 5. Una màquina de Carnot a) És una màquina reversible b) Té un rendiment màxim c) Funciona independentment dels gas que utilitzi d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Termodinàmica 6. L'oxigen té una massa molar de 32 g/mol i el nitrògen té una massa molar de 28 g/mol. Les molècules d'oxigen i nitrogen tenen, a) la mateixa energia cinètica mitjana, però les molècules de nitrogen són més ràpides.
b) la mateixa energia cinètica mitjana, però les molècules d'oxigen són més ràpides.
c) la mateixa energia cinètica mitjana i la mateixa velocitat mitjana d) Cap de les respostes anteriors és certa inici > Termodinàmica 7. Una central produeix 500 MW de treball si opera entre dues fonts tèrmiques de 1500 K i 400 K.
El desperdici de calor per unitat de temps és: a) 726 W b) 182 MW c) 98 kW d) 3260 MW inici > Termodinàmica 8. El treball realitzat per un sistema, a) es pot transformar completament en calor b) es mesura en joules c) no produeix variació de l'entropia del sistema d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Termodinàmica 9. Si la temperatura d'un objecte disminueix, a) La longitud d'ona on s'emet el màxim d'energia augmenta b) La longitud d'ona on s'emet el màxim d'energia disminueix c) La longitud d'ona on s'emet el màxim d'energia no varia d) Falten dades inici > Termodinàmica 10. En un procés reversible, a) l'energia mecànica es transforma en calor per fricció b) la velocitat de transformació ha de ser molt ràpida c) la transferència d'energia només es pot donar entre objectes a temperatures força diferents d) cap de les anteriors inici > Termodinàmica 11. Un procés quasiestàtic a) És molt lent b) És una successió d'estats d'equilibri del sistema c) És un procés ideal d) Totes les respostes són certes inici > Termodinàmica 12. En el model d'un gas ideal, a) no es produeix cap canvi de fase b) no poden donar-se processos adiabàtics c) la energia interna depèn de la pressió i de la temperatura d) la pressió acdostuma a assolir valors molt grans inici > Termodinàmica 13. Si la temperatura d'un cos es dobla, a) La calor transferida per conducció no varia b) La calor transferida per convecció es quadriplica c) La calor transferida per radiació es multiplica per 16 d) Totes les respostes anteriors són certes.
inici > Termodinàmica 14. L'entropia d'un sistema en una transformació espontània, a) sempre augmenta b) no pot disminuir c) cal saber la temperatura del sistema d) cap de les respostes anteriors és correcta inici > Termodinàmica 15. Si la pressió d'un gas ideal augmenta, a) La temperatura augmenta sempre b) La temperatura disminueix sempre c) La temperatura augmenta si el procés és adiabàtic d) La temperatura augmenta si el procés és isoterm ...