Examen Setembre 2006 (2006)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Geografia humana
Año del apunte 2006
Páginas 5
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Llicenciatura de Ciències Ambientals Geografia Humana EXAMEN - Part II Convocatòria de setembre de 2006 7 de setembre Nom i cognoms: NIA: Grup (teoria): Respon a les següents qüestions assenyalant la resposta correcta amb un cercle.
Tingues en compte que: • • • • Només es pot assenyalar una sola resposta. En cas que n’assenyalis més d’una es considerarà que la resposta és incorrecta Cada resposta correcta val 0,4 punts Cada resposta incorrecta val -0,2 punts Cada pregunta no resposta val 0 punts 1. Fins a finals del segle XVI l’evolució de la població de les grans regions mundials va ser força similar. A partir de llavors...
a. Entre el 1500 i el 1600 la població d’Amèrica del Sud augmentà notòriament com a resultat de la colonització espanyola i portuguesa b. Entre el 1850 i el 1950 la població d’Àfrica va disminuir notòriament per efecte de l’esclavatge c. Durant el segle XIX es va produir un increment significatiu de la població d’Europa, Amèrica del Nord, Austràlia i Nova Zelanda d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 2. Les indústries que requereixen de molta mà d’obra i poc qualificada tendeixen a localitzar-se...
a. Als països amb una forta tradició industrial b. Als països del Tercer món c. Indistintament als països desenvolupats o als subdesenvolupats d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 3. Quines d’aquestes regions es consideren perifèriques o subdesenvolupades? a. Àfrica, Amèrica Llatina i Austràlia b. Sudàfrica, l’Antàrtida i l’Amèrica andina 1 c. L’Amèrica andina, Àfrica i l’antiga URSS d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 4. En general les ciutats dels països desenvolupats...
a. Formen part d’una xarxa urbana força equilibrada b. Han crescut progressivament des de la Revolució industrial c. No presenten grans desequilibris socioeconòmics d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 5. Segons el model de creixement de Rostow per tal d’assolir el desenvolupament...
a. Tots els països han de passar per les mateixes etapes b. Cada país ha de seguir el seu propi recorregut c. Totes les anteriors d. Cap de les anteriors 6. Formen part del sector serveis: a. Els transports, l’oci i la construcció b. L’educació, la sanitat i els transports c. La pesca, l’educació i la sanitat d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 7. El turisme té una gran importància econòmica tant per als països desenvolupats com per als subdesenvolupats a. Veritable b. Fals 8. En general les ciutats dels països subdesenvolupats...
a. Formen part d’una xarxa urbana força equilibrada b. Han crescut progressivament des de la Revolució industrial c. No presenten grans desequilibris socioeconòmics d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 9. El pas de l’agricultura tradicional a l’agricultura de mercat ha comportat: a. Un important procés d’especialització b. L’abandonament de les terres menys rendibles c. Una disminució de la població activa agrària d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 10. Els països de nova industrialització...
a. S’han desenvolupat ràpidament fins a assolir els nivells de riquesa i de benestar dels països desenvolupats b. Únicament han acceptat aquelles indústries que generessin un baix impacte ambiental c. S’han alliberat de la tradicional dependència dels països industrialitzats d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 2 11. Les grans plantacions de cafè, sucre, bananes, cautxú, te i cacau es troben en zones equatorials i tropicals. Però en mans de qui solen estar? a. De l’Estat en el qual estan ubicades b. De grans empreses multinacionals amb seu al primer món c. De grans empreses multinacionals amb seu a l’Estat en el qual estan ubicades d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 12. El pas de la societat agrària tradicional a l’agricultura científica i mecanitzada ha suposat: a. Un increment de l’ús d’adobs químics i pesticides i el pas d’una ramaderia intensiva a una ramaderia extensiva b. L’acondicionament del terreny a l’activitat a desenvolupar i una consolidació de les explotacions de caràcter familiar c. Una concentració parcel·lària, un procés de mecanització del camp i la introducció del regadiu a gran escala d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 13. La major part de la població mundial viu...
a. Als deserts freds, les zones muntanyoses i les selves tropicals b. Als deserts càlids i a l’hemisferi sud c. A l’hemisferi nord i a les zones costaneres d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 14. Els països donants no esperen cap compensació econòmica o política dels països als quals donen ajuda humanitària.
a. Veritable b. Fals 15. Quins d’aquests factors han contribuït a l’expansió del sector terciari? a. El procés de globalització i de construcció europea b. La fragmentació dels processos productius, l’augment del poder adquisitiu i l’increment del temps lliure c. La revalorització de l’euro respecte el dòlar d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 16. Els països econòmicament desenvolupats tenen: a. Una fecunditat i una esperança de vida altes b. Una estructura per edats de la població on la gent gran té molt pes i una fecunditat baixa c. Una fecunditat baixa i una mortalitat infantil molt elevada d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 17. El fenomen de la globalització...
a. Ha generat més igualtat socioeconòmica entre els habitants del planeta 3 b.
c.
d.
e.
Ha incrementat les desigualtats socioeconòmiques que ja existien No ha variat les condicions socioeconòmiques preexistents Totes les anteriors Cap de les anteriors 18. La revolució tecnològica actual ha dificultat els processos de deslocalització industrial.
a. Veritable b. Fals 19. Quins canvis produïts al llarg del segle XX han fet possible la generalització del turisme al món desenvolupat? a. L’augment del nivell de vida de la població b. La reducció de la jornada laboral i la generalització de les vacances estivals c. L’expansió del sector transports i l’abaratiment dels seus costos d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 20. La localització d’una indústria en un indret depèn de diversos factors. Assenyala quins.
a. La localització de les primeres matèries i el cost del seu transport, el tipus de fonts d’energia utilitzades i el preu del sòl b. El mercat al que van destinats els seus productes i el cost del seu transport, l’existència de mà d’obra, els avantatges fiscals i factors personals c. La presència de vies i mitjans de comunicació, els costos socials i els costos ambientals d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 21. Els nivells d’urbanització augmenten als països desenvolupats mentre que decreixen als subdesenvolupats.
a. Veritable b. Fals 22. En l’actual context de globalització i mundialització les ciutats tendeixen a: a. Homogeneïtzar-se b. Especialitzar-se c. Desaparèixer d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 23. A finals de l’any 2005 la població mundial era de...
a. 5.000 milions de persones (aproximadament) b. 6.500 milions de persones (aproximadament) c. 9.500 milions de persones (aproximadament) 24. L’estat del medi ambient tant a escala local com global no té cap relació amb el model de desenvolupament que han seguit els països desenvolupats a. Veritable b. Fals 4 25. Quins dels països que es citen a continuació presenten importants diferències entre el seu PIB i el seu IDH? a. Noruega b. Cuba c. Costa d’Ivori d. Totes les anteriors e. Cap de les anteriors 5 ...