Teoría - Contabilidad y Análisis Financiero II (2014)

Apunte Catalán
Universidad ESADE (URL)
Grado Administración y Dirección de Empresas-BBA - 1º curso
Asignatura Contabilidad y Análisis Financiero II
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 22/06/2014
Descargas 23

Vista previa del texto

1. COSTOS COMPTABILITAT Financera (externa) Analítica (interna / de gestió) Informa a tercers del patrimoni segons la legislació vigent.
Obligatòria, periòdica, auditada.
Informa als responsables de l’empresa sobre els costos per a prendre decisions futures.
Voluntària (no llei, però molt recomanable), lliure.
1. VALORACIÓ EXISTÈNCIES (c. interna) -Transforma matèria primera en producte acabat.
-Primeres matèries, producte acabat, p. curs, aprovisionament, mercaderies (altres productes que venguin però no fabriquin).
-Compra mercaderies i el ven.
Comercial -Mercaderies.
-Comercialitzen serveis (bé intangible).
Serveis -No n’hi ha de moment.
Magatzem MP → fases producció → Magatzem P.A. → Venta / Stock.
Procés -Seqüencial: una fase darrera l’altre.
-Mixt: alguns processos són simultanis i s’ajunten en algun moment.
-Matèries primeres Cost -Mà obra directa -Cost indirecte de fabricació 1. Necessari per a fabricar? Fabricació i No fabricació.
2. Depèn de la quantitat produïda? Variable i Fixa, semivariable, semifixa (tots variab 3. És per fabricar només aquell producte? Directe i Indirecte.
4. Tinc eines suficients per saber quan gasta cada producte? Assignable i No assignab 5. S’han de contar en els costos d’un producte? Imputable i No imputable.
6. L’empresa ha de fer efectius aquests costos des que el producte entra i fins que no en surt de l’empresa o només els fa efectius quan apareixen? Inventariables i Període.
Ordinàriament: fabricació → inventariable / no fabricació → període.
Excepció: -Subactivitat MOD: fabricació i període.
-Subproductes (residus que es poden vendre): no fabricació i de període.
Definició Serveix per a valorar existències (valor més alt stock).
Fixes Directes Variables Fabricació Inventariables (valoració stock) Fixes Full Indirectes Variables Costing Fixes Assignables Variables No Període (no stock).
fabricació No Fixes assignables Variables Definició Serveix per a prendre decisions.
Fabricació Directe Inventariable o de Producte.
Variables No Directe Direct fabricació Costing Imputable Fabricació Període No imputable Fixes Imputable No fabricació No imputable Fabricació Tipus empresa Fabricació Classificació costos Sistema de costos (tradicionals) 2. VALORACIÓ MP + MATERIALS Cost d’adquisició = import factura (o preu mercat si és menor) + despeses necessàries per dur al magatzem (transport, assegurança, impostos no repercutibles).
Full MP són un cost de fabricació → inventariable (s’ha d’incloure al cost del producte). *Cost fabricació = MP + MOD +CIF costing Situació Al tancament del cicle econòmic hi ha MP i materials: -Magatzem, tal i com han arribat del proveïdor.
MP i -Durant procés productiu (dins el PC).
→ valorar tota la MP.
materials -Magatzem en forma de PA.
-Conèixer en tot moment el cost de les MP al magatzem.
Identificació 1. Llistar totes les MP necessàries per a produir cada producte.
2. Indicar la Q necessària de cada MP i el cost unitari cada MP (valor).
específica (PGC) 3. Calcular cost total d’1 producte ( .
PR: molt difícil conèixer amb exactitud el preu de totes les MP.
First in first out: el preu de les primeres MP que han entrat és el preu de FIFO les primeres que surten a producció.
(PGC) PR: si no s’ordenen, no s’agafen realment els primers que van entrar.
Mètodes LIFO Last in first out: l’últim que s’entra és el primer que s’utilitza.
Preu Mitjà Ponderat o Promig o Promig mòbil: actualitza el preu mitjà de valoració PMP (PGC) les MP al magatzem a cada entrada (sortida al preu que s’hagi calculat).
Assignar un cost estàndard aproximat a les MP del magatzem per no Standard haver d’esperar a la factura per a calcular-ho i començar a produir ja.
First expired first out (companyies alimentació): ordinàriament igual que FEFO FIFO. Els primers que caduquen són els primers que s’utilitzen.
-Deflació: PMP > FIFO (↑ benefici però ↑ impostos).
AV.
-Inflació: FIFO > PMP (↑ benefici però ↑ impostos).
-LIFO: valora baix l’stock (↓ beneficis ↓ impostos).
-Principi uniformitat: requereix mantenir un criteri en el temps i justificar-ho si es canvia.
PGC -Només accepta: Identificació específica, PMP i FIFO.
Data Concepte Entrades/Compres Sortides/Vendes Existències Taula Valorar valoració inventari d/m/y Proveïd.-Client Quant Preu Valor Quant Preu Valor Quant Preu Valor 3. VALORACIÓ MOD Valora Mesura Càlcul Càlcul cost/hora Mà obra directa: remuneracions de persones treballant línia fabricació (centres principals).
-Salari brut treballador -SS. a càrrec de l’empresa -Pensions -Retribucions en espècie -Altres despeses socials Hores teòriques de presència.
HTP -Hores establertes per conveni col·lectiu aproximades d’una jornada completa.
→ 1700-1800 aprox (hores anuals – 1 mes vacances – 14 festes nacionals i autonò Hores pràctiques de presència.
HPP → HTP – baixes – absentismes (no justificats) HPT Hores pràctiques de treball.
(PGC) → HPP – temps morts (maquina s’espatlla, es canvia la producció...) Hores reals de treball.
→ HPT – Subactivitat (cost per infrautilitzar els recursos fixes de l’empresa).
HRT PGC: no permet imputar / activar subactivitat.
(PGC) -Important conèixer subactivitat: no imputar-la al producte (↓ valor estoc, ↓ impostos) i millorar eficiència producció (↓subactivitat).
1. Llistar totes les operacions necessàries per a produir cada producte (centres principals).
2. Indicar les hores necessàries per cada operació i el cost unitari MOD per cada operació.
3. Calcular cost total d’1 producte ( .
(més recomanable): tenim HPT i HRT.
Totes dades → Cost subactivitat = cost/hora . hores subactivitat (HPT-HRT) → Cost total MOD = cost/hora . HRT Falten Només tenim HRT i no sabem el cost de subactivitat.
dades > cost/hora per HPT.
4 VALORACIÓ CIF Valora Imputació full costing -MOI (qualitat, manteniment, neteja).
-Aigua, electricitat, gas.
-Amortitzacions.
-Lloguer fàbrica.
-Despeses de departament auxiliars -...
CIF Cost (€) Centres Auxiliars ...
Taula repartiment Centres Principals TOTAL Repart.
Auxiliars TOTAL R. Princ.
TOTAL Segons Unitat d’Obra (magnitud utilitzada per imputar costos).
Ex criteris: kw/h, hores necessàries, h MOI, producció, m2, HRT...
Imputar -1r repartiment: CIFs → centres auxiliars.
-2n: centres auxiliars → centres principals.
-3r: centres principals → productes.
Productes 5. VALORACIÓ PRODUCTE EN CURS Valora Conceptes COSTOS Stock inicial MP Producte Acabat Producte en Curs MOD Stock Final Producte en Curs CIF -Unitats reals.
-Grau de realització: % del cost que s’ha fabricat.
-Unitats equivalents: unitats fictícies que tenim a la cadena de prod (unitats reals x GR).
-Producció equivalent del període: producció resultant que haguéssim obtingut si haguéssim dedicat tots els recursos a produir unitats acabades.
-Conèixer el valor del Producte Acabat a final del període: -Ens donen totes les dades menys VSPFC: Objectiu -Per calcular-ho necessitem la Producció Equivalent de Període: Cost unitari de la producció equivalent del període FIFO Mètodes valoració Cost unitari promig PMP Excepció -MP/MOD/CIF amb GR diferent, calcular tants VSFPC i VPA com graus (fer tots els càlculs per separat) i sumar els VSFP i els VPA.
-1 producte, 2 centres: PA centre 1 = Producte transferit centre 2 (actua com a VSIPC a 0% de GR).
6. VALORACIÓ EMPRESES DE SERVEI Producte en curs -Producte en curs: treballs en curs (% finalitzat d’un determinat servei, GR).
-Valoració a preu de cost: MP + MOD + CIF per FIFO o PMP (mai pvp!!!).
-A final d’any calcular: SFTC (stock final de treballs en curs) i VPA.
7. ASSENTAMENT VALORACIÓ EXISTÈNCIES Notació Intuition INICIALS: (610)Variació exist. de Mercaderies Mercaderies (300) (611) Variació exist. de M. Primeres Matèries Primeres (310) (612) Variació exist. Altres aprov.
a Altres aprovisionaments (32) (710) Variació exist. Prod. Curs Producte en Curs (330) (712) Variació exist. Prod. Acabat Producte acabat (350) (713) Variació exist. Subproductes Subproductes (36) FINALS: (300) Mercaderies Variació exist. de Mercaderies (610) a (310) Matèries Primeres Variació exist. de M. Primeres (611) [...] [...] Variació d’existències > 0 és un ingrés al PnL per compensar aquelles despeses necessàries per a produir totes les existències que encara no s’han venut (encara no s’ha consumit el seu valor) Valoració d’existències < 0 és una despesa al PnL per reconèixer que no tots els ingressos provenen del què hem produït aquest any, si no que una part d’existències ja ens venia donada per l’stock final de l’exercici anterior.
Hem consumit més existències que de les que hem produït.
2. PERIODIFICACIONS 1. AJUSTOS Pagat/cobrat ara però imputar a exercicis anteriors: Imputar passat Reserves voluntàries (113) Imputar ara pagar/cobrar futur, incertesa de la quantitat (Provisions): Proveïdors, factures pendents de rebre o de formalitzar (4009) PC Imputar present Creditors per prestació de serveis, ... (4109) PC Clients, ... (4309) AC Deutors, ... (4409) AC Pagar/cobrar ara però imputar a exercicis/períodes següents (Periodificacions): Despeses anticipades (480) AC Ingressos anticipats (485) PC Interessos pagats per anticipat (567) AC Imputar futur Interessos cobrats per anticipat (568) PC Provisions (14) PnC Provisions a curt termini (529) PC 1.1. PROVISIONS Definició Comptes Obligacions clarament especificades en quan a la seva naturalesa però indeterminades al seu import o a la data en la què es produiran a la data de tancament.
140: provisió per retribucions i altres prestacions al personal 141: provisió per impostos 142: provisió per altres responsabilitats 14 143: provisió per desmantellament 145: provisió per actuacions mediambientals 146: provisió per reestructuracions 147: provisió per transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni 5290: provisió a curt termini per retribucions i altres prestacions al personal 529 ...
09 4009, 4109, 4309, 4409 Compra 6XX Compra de ...
a Proveïdors, factures pts. 4009 4009 Proveïdors, factures pts.
Proveïdors 400 Factura a 6XX Compres de ... (més car previst) Compres de ... (més barat previst) (correcció) (a 113 si es rep en exercicis diferents) Consum Anotació llum comptable Factura (correcció) Preveu multa Multa (a 113 si es rep en exercicis dif.) 628 Subministraments a CPS, factures pts. 4109 4109 CPS, factures pts.
628 Subministram. (més car previst) a CPS 410 Subministram. (més barat previst) (a 113 si es rep en exercicis diferents) 678 Despeses excepcionals (a 113 si es rep en exercicis dif.) a 145 Provisió per act. mediamb. (ll/t) a Provisió per act. media. (ll/t) 145 H.P., creditora (c/t) 475 H.P., creditora 475 1.2. PERIODIFICACIONS Definició Comptes Situacions Anotació comptable -Procés per ajustar un fet en el període exacte en el que es produí, independentment del flux de diners.
-Complir principi meritació: fet econòmic es registrarà quan ocorri (independentment del seu pagament/cobrament) imputant-se a l’exercici que correspongui.
Despeses/ingressos comptabilitzats a l’exercici que es tanca i que 480/485 corresponen al següent. Pagats/cobrat però no consumits.
Interessos pagats/cobrats per l’empresa que corresponen a l’exercici 567/568 següent.
-Ingressos: arrendament, comissió, propietat industrial cedida, interès.
-Despeses: paga extraordinària, prima d’assegurança, impost, arrendament, interès.
Ingressos per arrendaments 752 572 Bancs (1/12) Cobrament a (12/12) Ingressos anticipats 485 (11/12) 485 Ingressos anticipats Ingressos per arrendaments 752 Període 1 a (1/12) (1/12) Períod. 2-11 ...
a ...
485 Ingressos anticipats Ingressos per arrendaments 752 Període n a (1/12) (1/12) 440 Deutors Ingressos per arrendaments 752 Període 1 a (1/12) (1/12) Ingressos per arrendaments 752 572 Bancs Cobrament a (1/12) (12/12) Deutors 440 (11/12) 640 Sous i salaris Bancs (import net 1 mes) 572 (100% mes + 2/12 extra) HP, creditora 475 642 SS empr.
(només aquest mes x %) Mes no (import anual/12 o 1+1/6 a OSSC, creditors 476 paga extra mesos x %) (SS empr. + SS treb, 1+1/6 mesos x % Remuneracions pts. pagament 465 (2/12 extra) Paga extra 465 Rem. pts. pag.
(6/6, 100% mes) Mes paga extra Igual als mesos normals.
a Bancs (diferència) 572 HP, creditora (1 mes x%) 475 3. FINANÇAMENT 2. COMPTES FINANÇAMENT Ll/t C/t 15 Deutes a ll/t amb característiques especials 16 Deutes a ll/t amb parts vinculades 17 Deutes a ll/t per préstecs rebuts, emprèstits i altres conceptes 51 Deutes a c/t amb parts vinculades 52 Deutes a c/t per préstecs rebuts i altres conceptes 3. IVA Compres Compres (600) HP, deutora per IVA suportat (472) a Proveïdors (400) Vendes Clients (430) a Vendes HP, creditora per IVA repercutit (477) Inversió Immobilitzat (21X) HP, deutora per IVA suportat (472) a Proveïdors immobilitzat c/t (523) HP, deut. per IVA suportat (472) HP, creditora per IVA (4750) Pagar HP, cred. IVA repercutit (477) a Retornar HP, cred. IVA repercutit (477) HP, deutora per IVA (4700) a HP, deut. per IVA suportat (472) Autoliquidació 4. FONTS FINANÇAMENT LL/T Préstecs ll/t, Lísing, Pagament a terminis, Emprèstit C/T Préstecs c/t, Pòlissa crèdit, Descompte d’efectes, Crèdit comercial Font pròpia Capital, Reserves, Subvencions, Donacions o Llegats Valor compra Inicial + Despeses necessàries per posar-lo en funcionament -p. adqisic.
+ Interessos financers (>1 any en posar-la en funcionament) Valoració -c. fabricac. + Provisió desmantellament (arreglar terreny al vendre’l) + Gran reparació prevista Valor en Cost històric (inicial) – amortització – deteriorament llibres Pèrdua sistemàtica (previsible) del valor d’un Amortització immoble immobilitzat Posterior Diferència entre: valor comptable/en llibres > valor realitzable net, major entre: Deteriorament -Valor raonable: preu mercat – costos de transacció -Valor ús: flux efectiu actualitzat que genera l’actiu Valoració Inicial Valor raonable: preu mercat – costos de transacció passius Cost amortitzat Posterior -Interessos meritats comptabilitzat a PnL per tipus interès efectiu.
financers 1. Tipus interès efectiu (TIR): Font aliena Càlculs 2. Taula cost amortitzat Període Interessos Pagament Nominal amortitzat (deute a c/t) Cost amortitzat (deute a ll/t) 3.1. FONTS ALIENES Pagament a terminis Lísing Pòlissa crèdit Préstecs TIR Normal.
Compra Immobilitzat material (21X) a Proveïdors imm. c/t (523) Proveïdors imm. ll/t (173) Interessos pagats per anticipat (567) AAIM ( Final exercici Interessos de deutes a c/t (662) a (meritar interès i Amortització) AIM ( a Proveïdors imm. c/t (523) Pagament a Bancs (572) Interessos pagats ... (567) Reclassificació Proveïdors imm. ll/t (173) a Proveïdors imm. c/t (523) -Incloure opció compra (valor residual) al càlcul TIR.
-Valoració (actiu=passiu, deute): menor entre: TIR -Valor raonable = preu mercat – despeses inicials.
-Valor actual a l’inici dels pagament (+ opció compra i despesa ini) Igual, excepte enlloc de compra hi ha formalització: Creditors arr. fin. c/t (524) Formalització Immobilitzat material (21X) a Creditors arr. Fin. ll/t (174) TIR No cal fer TIR ni taula Serveis bancaris (662) Formalització Bancs (572) (comissió obertura) Disposicions Ex: proveïdors (400) a Bancs (572) Bancs (572) (pel valor de la Deutes a c/t per crèdit disposat a disposició) (5201) Final exercici Int. deutes c/t (662) a Int. pagat x anticipat (567) Bancs (572) (entrada de diners, a Ex: Clients (430) saldo >0 o nul) Venciment Int. pagat x ant.(567) a Bancs (572) TIR TIR amb comissió d’estudi (fer gràfic) Formalització Bancs (572) a Deutes ll/t ent. crèdit (170) Final exercici Int. deutes c/t (662) a Int. pagat x anticipat (567) Reclassificació Deutes ll/t ent. c. (170) a Deutes c/t ent. c. (520) Int. pagat x anticip (567) Cancel·lació a Bancs (572) Deutes c/t ent. c. (520) 3.2. FONT ALIENA: EMPRÈSTIT Definició Tipus Valor Venciment Interès Càlcul Notació Instruments financers de deute utilitzat per entitats (privades o públiques) com a font de finançament externa.
Inversors compren deute a canvi d’un interès (renda fixa: variable/fix) anual i rebre els diners invertits al final del període.
Bons, obligacions, lletres ,cèdules hipotecàries.
Valor Valor de l’emprèstit al moment de la seva emissió, valor teòric (sobre el nominal qual s’aplica el tipus d’interès).
Definició Preu pagat per adquirir el títol.
Preu -A la par: preu emissió = valor nominal.
d’emissió Tipus -Per sota la par (amb prima d’emissió): preu emissió < valor nominal.
Preu d’amortització de l’emprèstit (preu pagat per l’empresa Definició al cancel·lar el deute, al seu venciment).
Valor -A la par: valor reembors = valor nominal reembors Tipus -Amb prima de reembors: valor reembors = valor nominal + prima.
-Amortitza el deute al final del termini pactat, de cop.
-Amortització esglaonada: amortitza un % cada any (per sorteig).
-Rescat de les obligacions a borsa: l’empresa recompra les obligacions (si cotitzen a B).
-Reembors anticipat: torna abans els diners si hi ha acord entre dues parts.
-Conversió de les obligacions en accions.
-Dissolució i liquidació en societat.
Explícit Interès pagat sobre el valor nominal (conegut).
Sobre interès pagat per atorgar emprèstits per sota la par i/o retornar-los amb Implícit prima de reembors i/o despeses de formalització.
1. Fluxos de caixa Any inicial Any 1 Any n Cobraments X Interessos TIR * obligacions vives = Pagaments Valor reembors Nominal = obligacions amortitz. (c/t) Net X - interessos - nominal 0 2. TIR 3. Taula cost amortitzat Bancs (572) Obligacions i bons (177) Emissió a → modificar balanç Obligacions i bons a c/t (500) Meritació Interessos d’emprèstits i altres interessos Interessos d’obl. i bons (661) a emissions anàlogues (506) mensual Pagament Bancs (572) Interessos d’emprèstits i altres interessos a HP, creditora per retencions emissions anàlogues (506) anuals practicades (4751) Recalcificació Obligacions i bons (177) a Obligacions i bons a c/t (500) Valors negociables amortitzats Obligacions i bons a c/t (500) a (509) Amortització Valors negociables amort.(509) a Bancs (572) 3.3. FONTS PRÒPIES: PN Definició 10. Capital 11. Reserves 12. Resultats pendents d’aplicació 1.3. Subencions Part residual dels actius de l’empresa una vegada deduïts tots passius: -Aportacions realitzades pels socis i propietaris sense consideració de passius.
-Resultats acumulats o altres variacions que l’afectin.
100: Capital social (SA, SL i comanditàries) 101: Fons social 102: Capital (empreses individuals) 103: Socis per desembossaments no exigits 104: Socis per aportacions no dineràries pendents 108: Accions o participacions pròpies en situacions especials 110. Prima d’emissió o assumpció (aportacions socis > valor nominal) 111. Altres instruments de patrimoni net 112. Reserva legal 113. Reserves voluntàries 114. Reserves especials 1141. Reserves estatutàries 1142. Reserva per capital amortitzat (nominal de les accions de l’empresa adquirides per ella i amortitz. amb càrrec a beneficis o reserves disponibles) 1143. Reserva per fons de comerç 1144. Reserves per accions pròpies (adquis. d’acc. prop.en garantia) 115. Reserves per pèrdues i guanys actuarials i altres ajustos 118. Aportacions de socis o propietaris 119. Diferències per ajust del capital a euros 120. Romanent (benefici no repartit ni aplicat a cap altre compte després de la distribució de resultats) 121. Resultats negatius d’exercicis anteriors 129. Resultat de l’exercici (benefici o pèrdua últim exercici, pendent d’aplicació 13. Subvencions, donacions i ajustos per canvis de valor 3.4. FONTS PRÒPIES: CAPITAL i RESERVES Emissió, subscripció i registre Socis per desembossos exigits (≥ 25%) (558) Socis per desembossos no exigits (103) Constitució Desembós Bancs (572) SA part acordad Despeses constitució A la par Ampliació capital Amb prima Reserves voluntàries (113) a Capital Social (100) a Socis per desembossos exigits (558) a Bancs (572) (igual que constitució) Bancs (exigit) (572) Capital Social (100) Socis per desembossos no exigits a Prima d’emissió* (110) (103) Prima d’emissió: serveis per mantenir VTC acció (valor teòric compt.) -Desemborsar-se completament.
% Devolució d’aportacions Reducció capital Compensar pèrdues Prioritats Distribució resultat Notació Distribució abans Junta -Reducció del valor nominal de les accions -Amortització d’un determinat nombre d’accions -Agrupació d’accions per bescanviar-les Obligatori si pèrdues disminueixen capital social 2/3% Reserves voluntàries (113) Reserves legals (112) Capital Social (100) a Resultats negatius ex ant (121) 1. Compensació de pèrdues d’exercicis anteriors.
2. Reserva legal: 10% beneficis, com a mínim 20% capital social.
3. Reserva estatutària 4. Dividends als accionistes 5. Reserves voluntàries 6. Romanent *Scrip dividends: enlloc de remunerar els accionistes amb dividends, l’empresa pot decidir remunerar-los amb accions.
Resultat de l’exercici (129) a Rtats negatius d’ex ant (121) a Reserva legal (112) a Reserves estatutàries (1141) a Dividend actiu a compte (557) a Dividend actiu a pagar (526) a Reserves voluntàries (113) a Romanent (120) Dividend actiu a compte (557) a Dividend actiu a pagar (526) Pagament: a Bancs (572) Dividend actiu a pagar (526) a HP, cred. ret. pract. (4751) Aplicació resultat exercici: a ...
Resultat de l’exercici (129) a Dividend actiu a compte (557) 3.5.
FONTS PRÒPIES: SUBVENCIONS, DONACIONS, LLEGATS Ajuts procedents de l’administració pública o d’organitzacions privades en forma de transferències de recursos a una empresa perquè dugui a terme certa activitat considerada d’interès públic.
Reintegrables Préstec a un interès molt baix o nul.
Definició No s’ha de tornar.
Per compensar alguna despesa d’activitat No A l’explotació Tipus (promoure activitats no rendibles) reintegrables Tipus Per finançar la compra d’un immobilitzat De capital (promoure inversió) Deutes ll/t transformables en subv Concessió H.P., deutora per subv (4708) a (172) Cobrament Bancs (572) a H.P., deutora per subv (4708) Retorn Deutes ll/t transf. en subv. (172 a H.P., creditora per subv (4758) Reintegr. Reintegrament H.P., creditora per subv (4758) a Bancs (572) Conversió en no Deutes ll/t transf. en subv. (172 a Ingressos de subv. de capital (940) reintegrable? Compra Imm Immobilitzat a Bancs (572) Concessió H.P., deutora per subv (4708) a Ingressos per subv de capital (940) Cobrament Bancs (572) a H.P., deutora per subv (4708) Subvencions, donacions i llegats Transferència de subv de k (840) Ingrés a (part subv corresponent a aquest any) de k transf. al Rtat de l’exerc (746) Final any AIM AAIM No Reint.
(amortitz. i Ingressos per subv de k (940) a Subvencions oficials de k (130) Capital regularització Subvencions oficials de k (130) a Transferència de subv de k (840) grups 8 i 9) AIM a AAIM Subvencions, donacions i llegats Transferència de subv de k (840) a 2n any (part subv corresponent a aquest any) de k transf. al Rtat de l’exerc (746) Subvencions oficials de k (130) a Transferència de subv de k (840) Concessió H.P., deutora per subv (4708) a Subv., d i ll a l’explotació (740) No Reint.
Bancs (572) a H.P., deutora per subv (4708) Explotac. Cobrament 94: Estat canvis Patrimoni Net (creditor): Subvenció total rebuda 84: Estat canvis Patrimoni Net (deutor): Part subvenció transferida al Resultat de l’exercici 130: Balanç (PN, creditor): Part subvenció a ingressar en anys següents Definició 4. DIFERÈNCIES DE CANVI PGC Situacions Valoració Pagament Empreses de capital espanyol han de presentar estats en € (m. funcional) -Totes operacions en € i canviar aquelles en moneda estrangera (a continuació).
-Totes operacions en moneda estrangera i al tancament canviar-ho tot.
Convertir a € segons tipus canvi al dia de la transacció (encara que es deixi a deure).
Inicial -Es pot utilitzar tipus de canvi mitjà del període (màxim un mes) excepte si ha sofert variacions significatives.
-Comptes d’efectiu i actius/passius que es cobraran/pagaran (clients, proveïdors...) -Actualitzar al tancament de l’exercici al tipus canvi del dia.
Partides Partida monetària, M.E.
Diferències negatives de monetàries a (moneda estrangera) canvi (668) Perdo diners (dec +/em deuen -) Posterior Diferències positives de tancament Partida monetària, M.E.
a Guanyo diners (dec -/em deuen +) canvi (768) -Valorades a cost històric al balanç: valoració posterior al Partides no tipus de canvi de la transacció, no actualitzar.
monetàries -Valorades a valor raonable (ex: accions): actualitzar (aplicar tipus canvi del dia de calcular el valor raonable).
Si al pagament el tipus de canvi ha variat respecte com estava comptabilitzat: Proveïdors, M.E.
Pago més a Bancs (572) Diferències negativa canvi (668) Bancs (572) Pago menys Proveïdors, M.E.
a Diferències positives canvi (768) 5. ACTIUS FINANCERS Préstecs i partides a cobrar (AC i AnC).
Ex: crèdits comercials, lletres, préstecs, dipòsits bancaris.
-Inicial: valor raonable + valor despeses necessàries (ex: broker) Valoració -Final: cost amortitzat Inversions mantingudes fins al venciment (AC).
Nom Ex: títols de deute que es mantindran fins al venciment.
-Inicial: valor raonable + valor despeses necessàries Valoració -Final: cost amortitzat Actius financers mantinguts per a negociar (AC).
Nom Ex: accions o obligacions per obtenir rendiments a c/t, especular.
-Inicial: valor raonable (despeses no més valor si no despesa a PiG) Valoració -Final: valor raonable Altres actius financers a valor raonable amb canvis a PiG Ex: actius financers híbrids (contracte principal + derivat implícit).
Inversions en el patr. d’empresa del grup, multigrup i associades (AnC) Nom Ex: accions significatives d’empreses (es pretén controlar o influir).
-Inicial: valor raonable + valor despeses necessàries (ex: broker) Valoració -Final: cost històric Actius financers disponibles per a la venda (PN) Nom Ex: accions per obtenir rendiments a ll/t, dividends.
-Inicial: valor raonable + valor despeses necessàries (ex: broker) Valoració -Final: valor raonable 1. Fluxos de caixa 2. TIR 3. Taula cost amortitzat Ingressos o despeses financeres: Nom Crèdits Obligacions i bons Accions per especular Accions per interès estratègic Accions per invertir Càlcul ...