autoavaluació tema 4 (cardio) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 26/10/2015
Descargas 47
Subido por

Vista previa del texto

AUTOAVALUACIÓ TEMA 4: 1. Quin dels següents efectes no són provocats per l’estimulació del SN simpàtic? VASODILATACIÓ VENOSA 2. En quin moment del cicle cardíac la pressió de l’artèria aorta és més baixa? JUST ABANS DE L’OBERTURA DE LA VÀLVULA SEMILUNAR AÒRTICA 3. Relaciona les ones i segments de l’electrocardiograma amb les fases del cicle cardíac elèctric.
 Temps de conducció des de l’inici de la despolarització auricular fins a l’inici de la despolarització ventricular: INTERVAL PQ O PR  Repolarització ventricular: ONA T  Temps en què les fibres ventriculars estan en fase de meseta de la despolarització: SEGMENT ST  Despolarització auricular: ONA P  Temps des de l’inici de la despolarització ventricular fins al final de la repolarització ventricular: INTERVAL QT  Despolarització ràpida ventricular: COMPLEX QRS 4. La desnutrició pot ser causada d’edema (retenció de líquid a l’espai intersticial) perquè...
NO HI HA SUFICIENTS NUTRIENTS PER A LA CORRECTA SÍNTESI DE PROTEÍNES PLASMÀTIQUES 5. A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués una disminució de la concentració de les proteïnes plasmàtiques? AUGMENTARIA LA FILTRACIÓ 6. L’administració d’atropina (un antagonista colinèrgic) ocasiona tots els següents excepte...
DISMINUCIÓ DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA 7. La unió de l’acetilcolina als receptors muscarínics del nòdul sinusal ocasiona...
DISMINUCIÓ DE LA FC 8. En relació al potencial d’acció del marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta correcta.
EL SEU POTENCIAL DE MEMBRANA ÉS INESTABLE DEGUT ALS CANALS If QUE PERMET UNA ENTRADA NETA DE Na+ 9. La pressió generada per la presència de proteïnes plasmàtiques es coneix com...
PRESSIÓ OSMÒTICA COLOÏDAL 10. Regulació de la pressió arterial pel reflex baroreceptor.
 Una disminució de la pressió arterial ocasiona un/a DISMINCIÓ de l’activitat en els baroreceptors, el que ocasiona que el centre cardiovascular INHIBEIXI l’activitat del sistema nerviós parasimpàtic juntament amb un/a ESTIMULACIÓ de l’activitat del SN simpàtic el qual ocasiona:  Estimulació dels receptors adrenèrgics BETA 1 del miocardi contràctil ventricular ocasionant un/a AUGMENT de la contractilitat miocàrdica  Estimulació dels receptors adrenèrgics BETA 2 de les artèries coronàries ocasionant VASODILATACIÓ coronària  Estimulació dels receptors adrenèrgics ALFA de les arterioles sistèmiques ocasionant VASOCONSTRICCIÓ arteriolar i AUGMENT de les resistències perifèriques 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
 Estimulació dels receptors adrenèrgics ALFA de les grans venes, el que provoca vasoconstricció de les venes i AUGMENT del retorn venós.
Per què hi ha una disminució de la resistència perifèrica durant l’exercici? PERQUÈ LA VASODILATACIÓ LOCAL DELS MÚSCULS ESQULÈTICS SUPERA ELS SENYALS VASOCONSTRICTORS DEL SN SIMPÀTIC Quina d’aquestes substàncies no és vasodilatadora? NORADRENALINA (receptors alfa) En relació al cicle cardíac mecànic:  D’acord a la Llei de Frank-Starling el VS augmenta si --- el VDF, perquè la força creada per una fibra del múscul cardíac està directament relacionada amb la llargada del sarcòmer: AUGMENTA  Immediatament després de la diàstole ventricular s’inicia --- de la sístole ventricular: CONTRACCIÓ ISOVOLUMÈTRICA  Si el VDF no varia però el VSF disminueix, vol dir que el VS ha...: AUGMENTAT  La pressió del ventricle esquerre és major a la pressió de l’aorta durant...: ELPERÍODE D’EJECCIÓ La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del miocardi contràctil ocasiona...
AUGMENT DE LA CONTRACTILITAT DEL MIOCARDI Si sabem el valor del VDF, quin altre paràmetre necessitem per a determinar el VS? EL VOLUM SISTÒLIC FINAL (VSF) Quin seria el VDF d’un individu que té un cc = 5112ml/min, fc = 72bpm, VSF = 68 ml i VS = 71 ml? VS = VDF – VSF / VDF = VS + VSF = 139 Respecte les vàlvules auriculoventriculars, quina és la opció certa? ES TANQUEN QUAN UN GRADIENT DE PRESSIÓ RETRÒGRAD EMPENY LA SANG CAP ENRERE Quina d’aquestes substàncies ocasiona vasodilatació? PNA A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués un augment de la concentració intersticial de proteïnes? AUGMENTARIA LA FILTRACIÓ Indiqui quines de les regions del miocardi té una velocitat de conducció dels potencials d’acció menor.
NÒDUL AURICULOVENTRICULAR En la majoria de vasos del nostre organisme la vasodilatació es produeix per la relaxació del múscul llis vascular com a conseqüència de...
LA DISMINUCIÓ DE L’ESTIMULACIÓ SIMPÀTICA El treball que realitza el ventricle esquerre és molt superior al treball que fa el ventricle dret, perquè en el ventricle esquerre...
LA POSTCÀRREGA ÉS SUPERIOR L’augment de la volèmia ocasiona tots els següents canvis excepte...
UN AUGMENT DE LA SECRECIÓ D’ANGIOTENSINA II Quin seria el cabal cardíac (cc) d’un individu que té una FC = 62bmp, VS = 74 ml i VDF = 136 ml? CC = FC x VS = 4588 ml/min Anomenem --- al volum de sang que hi ha en el ventricle abans d’iniciar la contracció isovolumètrica VOLUM DIASTÒLIC FINAL 26. Indiqui perquè el nòdul sinoauricular o sinusal és marcapassos fisiològic del cor.
PERQUÈ EL SEU RITME DE DESCÀRREGA DE POTENCIALS D’ACCIÓ ÉS LA MÉS ELEVADA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓ 27. La resistència al flux sanguini depèn principalment de...
EL DIÀMETRE DEL VAS 28. Si disminueix la pressió arterial, indiqui quin dels següents mecanismes s’activarà.
AUGMENT DEL VOLUM MINUT O CC 29. Si disminueix la pressió arterial, s’activaran tots els següents mecanismes excepte...
ACTIVACIÓ DEL SN PARASIMPÀTIC 30. La vasoconstricció dels teixits perifèrics que no participen en l’exercici és deguda a...
AUGMENT DE L’ACTIVITAT SIMPÀTICA 31. D’acord a la Llei de Frank-Starling, el volum sistòlic augmentarà després de l’augment en...
LA PRECÀRREGA 32. Relacioni els moviments iònics amb les diferents fases (potencial d’acció):  Relaxació del múscul cardíac: SORTIDA DE CALCI DES DEL LIC AL LEC  Despolarització ràpida de les cèl·lules contràctils: ENTRADA DE SODI DEL LEC AL LIC  Fase de repolarització de les fibres contràctils: SORTIDA DE POTASSI DEL LIC AL LEX  Contracció del múscul cardíac: ENTRADA DE CALDI DES DEL LEC AL LIC  Apertura canals de calci a la membrana del reticle sarcoplàstic: ENTRADA DE CALCI DES DEL LEC AL LIC  Potencial de marcapassos: ENTRADA DE SODI DEL LEC AL LIC  Despolarització ràpida de les fibres miocàrdiques: ENTRADA DE CALCI DES DEL LEC AL LIC  Fase de meseta de les cèl·lules contràctils: ENTRADA DE CALCI DES DEL LEC AL LIC 33. Indiqui quin dels següents fenòmens elèctrics del cicle cardíac no es visualitza normalment en l’ECG REPOLARITZACIÓ AURICULAR 34. A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués un augment de la pressió hidrostàtica capil·lar? AUGMENTARIA LA FILTRACIÓ 35. Quina d’aquestes substàncies és vasoconstrictora? VASOPRESINA O ADH 36. La unió de l’acetilcolina als receptors muscarínics ocasionarà...
DISMINUCIÓ DE LA FC 37. El volum de sang que entra en l’artèria aorta en cada contracció ventricular s’anomena...
VOLUM SISTÒLIC 38. El marcapassos del cor és el NÒDUL SINUSAL. El potencial d’acció que generen les fibres autorrítmiques es propaga a les fibres contràctils del miocardi les quals es DESPOLARTIZEN. Durant la fase de despolarització mantinguda (meseta) es produeix una entrada de CALCI de l’espai intersticial al citoplasma juntament amb una SORTIDA de POTASSI del LIC al LEC. La ENTRADA de CALCI del LEC al LIC desencadena la SORTIDA de CALCI del reticle sarcoplàstic cap al citoplasma afavorint la contracció muscular. Un 39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
fàrmac que bloquegi els canals de calci a la membrana de la cèl·lula miocàrdica ocasionaria un/a DISMINUCIÓ de la contracció muscular La pressió generada pel bombeig del cor es coneix com...
PRESSIÓ HIDROSTÀTICA CAPIL·LAR La unió de la noradrenalina als receptors adrenèrgics alfa ocasionarà...
VASOCONSTRICCIÓ ARTERIOLES CUTÀNIES La unió de la noradrenalina o de l’adrenalina las receptors beta 1 adrenèrgics ocasionarà...
AUGMENT DE LA CONTRACTILITAT MIOCÀRDICA Indiqui quin dels següents factors ocasionarà un augment de la pressió arterial.
ALLIBERACIÓ D’ADRENALINA A LA SANG A l’inici de l’exercici, l’increment de la fc és deguda a...
REDUCCIÓ DE L’ACTIVITAT PARASIMPÀTICA Quina seria la dc d’un individu que té cc = 5184 ml/min i VS = 72 ml? CC = FC x VS  FC = CC/VS = 72 bpm En l’hiperèmia activa...
L’AUGMENT D’ACTIVITAT METABÒLICA PROVOCA VASODILATACIÓ DE ÑES ARTERIOLES La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del nòdul sinusal ocasiona...
AUGMENT DE L’ENTRADA DE CALCI I SODI A L’ESPAI INTRACEL·LULAR, OCASIONANT DESPOLARITZACIÓ DE LA MEMBRANA I AGUMENT DE LA FC Indiqui quin dels següents mecanismes no provocarà una disminució de la Parterial.
SECRECIÓ DE RENINA Quin d’aquests paràmetres no augmenta durant l’exercici físic? RESISTÈNCIA PERIFÈRICA TOTAL En relació al marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta falsa.
DETERMINA UN RETARD ENTRE LA CONTRACCIÓ AURICULAR I VENTRICULAR El moviment del fluxe global cal a l’interior dels capil·lars s’anomena...
ABSORCIÓ La resistència al flux sanguini depèn principalment de...
EL DIÀMETRE DEL VAS Un jugador de futbol té una fc = 50 bpm i VM(cc) = 5 L/min. Quin és el seu VS? CC = FC x VS  VS = CC/FC = 100 ml La unió de l’adrenalina als receptors beta 2 adrenèrgics ocasionarà tots els següents canvis excepte...
AUGMENT DE LA FC Indiqui quin dels següents mecanismes s’activarà com a resposta a un augment de la Parterial.
AUGMENT DE L’ACTIVITAT COLINÈRGICA SOBRE EL MIOCARDI DE CONDUCCIÓ O AUTORRÍTMIC L’estimulació del SNSimpàtic ocasiona un AUGMENT de VS degut a que:  AUGMENTA la contractilitat miocàrdica  Ocasiona VASOCONSTRICCIÓ venosa que comporta un/a AUGMENT del retorn venós, el que comporta un/a AUGMENT del VDF Si les resistències perifèriques es mantenen constants, un increment de la PAM pot ser degut a...
UN AUGMENT DE L’ACTIVITAT SIMPÀTICA SOBRE EL MIOCARDI CONTRÀCTIL VENTRICULAR 57. El segon soroll cardíac té lloc pel tancament de les vàlvules semilunars i això marca...
EL FINAL DEL PERÍODE D’EJECCIÓ 58. Indiqui quina de les següents hormones no estimula la vasoconstricció arteriolar.
ALDOSTERONA 59. La fase de meseta de les cèl·lules miocàrdiques contràctils és deguda a...
LA SORTIDA DE POTASSI DEL LIC AL LEC. L’ENTRADA DE CALCI DES DEL LEC AL LIC 60. Quina d’aquestes substàncies no ocasiona vasodilatació? ANGIOTENSINA II 61. Indiqui quin dels següents factors no ocasionarà un augment de la Parterial.
SECRECIÓ DEL PNA 62. El reflex baroreceptor...
MANTÉ LA PRESSIÓ ARTERIAL MITJANA A UNS NIVELLS GAIREBÉ CONSTANTS 63. La fase de despolarització mantinguda o “plateau” o meseta del potencial d’acció de la cèl·lula miocàrdica és deguda a una combinació entre un increment de la --- de calci i una disminució de la --- de potassi.
ENTRADA/SORTIDA 64. El complex QRS de l’ECG es correlaciona amb --- del potencial d’acció.
LA FASE DE DESPOLARITZACIÓ RÀPIDA 65. Indiqui quin dels següents factors ocasionarà una disminució de la Parterial.
VASODILATACIÓ GENERALITZADA DE LES ARTERIOLES CUTÀNIES I ABDOMINALS ...