Economia: Tema 0 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 02/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 0: INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA Definició de l’assignatura (Teoria i Estructura Econòmica) - Teoria: Estudi de l’economia com a disciplina social.
- Estructura: Estudi de l’economia com a estructura / conjuntura econòmica (descripció de la situació econòmica).
Dif: estructura i conjuntura. Conjuntura és l’anàlisi d’allò més recent (Ex: el PIB a l’últim semestre ha pujat un 1%), en canvi estructura és allò que dura de mitjà a llarg termini (Ex: l’economia espanyola té a la seva estructura un dèficit de balança comercial (registre de les importacions i les exportacions)) Programa Microeconomia: estudia el comportament de les empreses i els consumidors.
Mesoeconomia: Anàlisi dels sectors econòmics (indústria...) Macroeconomia: estudia el comportament dels Estats (regula a través de les lleis, intervé directa i indirectament) Política econòmica: intervenció de l’Estat sobre l’economia. S’intenta regular, corregir, suavitzar crisis, regular el cicle econòmic, actuar com fre...
Economia d’Espanya: Anàlisi econòmic de l’Estat Espanyol, previsió econòmica a mig termini, polítiques econòmiques que aplica Espanya, regulació d’aranzels (impostos sobre el consum dels productes importats).
Espanya no pot devaluar la moneda, no pot regular la política monetària (tipus d’interès  preu del diner) ja que depèn de la UE (Banc Central Europeu) Economia mundial: Vivim en un món globalitzat, l’economia Espanya depèn de l’economia global. Globalització: economia en la qual mana el mercat mundial, les decisions es prenen en termes de mercat global. País primari exportador: país que exporta matèries primeres Teoria econòmica Analitza la societat en les decisions relatives a la producció material. Ens plantegem 3 qüestions: Què, com i per a qui produir. La resposta a aquestes qüestions es fan sempre tenint en compte que els recursos són limitats, cosa que ens obliga a escollir la finalitat dels recursos. Doble problema: escassetat i necessitat d’escollir.
En economia, les necessitats parteixen de la idea que són infinites i il·limitades.
Economia com a disciplina: 1. definició de conceptes (introducció de vocabulari.. Ex: inflació  augment dels preus, població activa  població que treballa i/o busca feina..) 2. Predicció del futur econòmic (només s’encerten un 30% de les prediccions, ja que acostumen a estar condicionades per prediccions polítiques) 3. Ajudar a prendre decisions als polítics Eines de l’economia: - Lleis econòmiques: regularitats, comportaments que es repeteixen. Ex: quan el preu d’un producte augmenta, la demanda disminueix i l’oferta augmenta.
* gràfic corba oferta i demanda (+ preu i quantitat d’equilibri)  mercat de competència perfecta (molts oferents i molts demandants i cap productor ni cap consumidor pot incidir en la formació dels preus, el preu el posa el mercat.
Concepte contrari al de monopoli) 1 Aquest gràfic és una llei econòmica, però també n’hi ha d’altres. Com la Llei d’Engel, que diu que quan augmenta la teva renda, la part percentual dedicada a l’alimentació disminueix. Una altra, la Llei SAY, que diu que tota l’oferta crea la seva pròpia demanda (llei que no està acceptada per tots els economistes)  vol dir que, globalment, pel consum de l’economia, quan decideixo produir X coses, genero salaris, genero una sèrie de rendes suficients per comprar la totalitat de l’oferta que genero a l’economia.
- Gràfics - Variables: oferta, demanda, població... apareixen als gràfics. Poden ser endògenes o exògenes.
- Hipòtesis: sobre el comportament de les variables.
- Relatives al comportament: Ex: les empreses busquen maximitzar beneficis - Relatives a la relació entre quantitats: Ex: si posem una màquina més, la producció tindrà un increment del X% - Relatives ......
- Models: representacions simplificades de la realitat - Dificultats en l’economia quan pretén ser científica. Difícil aplicació del mètode científic en economia.
- L’economia sempre incorpora judicis de valor al decidir si una cosa és bona o dolenta.
- L’economia té 2 vessants: economia positiva (el que és) i economia normativa (el que cal fer, el que considerem que s’hauria de fer per solucionar X problema) - En economia hi ha una forta influència del poder establert (el pensament únic a la globalització, només hi ha una única veritat econòmica) - Dificultats de verificació. L’economia no és una ciència experimental. Les causes i els efectes no són fàcils de correlacionar. Aproximacions semiexperimentals.
- Ceteris paribus: hipòtesi que considerem que tot el que no és la relació que estudiem resta constant. Quan els economistes fan hipòtesis, tenim en compte que tot el que queda fora de les variables que estudiem no varia, resa constant. Ex: quan augmenta el preu, disminueix la demanda. Tenint en compte que el sou (que queda fora de la relació de les 2 variables) és constant, sinó potser pujaria la demanda.
*La soja s’utilitza en l’alimentació animal, per tant, sempre que mengem carn mengem soja.
2 ...