Tema 3.2 Protocol clínic (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín Tema 3.2. Protocol clínic Marc teòric: És el grup central de conceptes i teories que un utilitza per formular i desenvolupar un argument o una tesis.
Objectius i hipòtesis - Han de contestar les preguntes de l’estudi - Objectiu principal: Ha de ser aconseguit, que dicti el disseny i els mètodes d’estudi - Objectius secundaris: D’interès però no essencials Descripció de l’estudi o Disseny de l’estudi: - Breu justificació de la tria del disseny o Duració de l’estudi - Data d’inici - Període previst reclutament - Període de recollida de dades - Finalització prevista de la anàlisis de les dades i elaboració de les conclusions o Nombre de participants i mida de la mostra -Nombre de participants i raonament de la determinació -Finestra mostral (veïnatge, activitat, presència, etc.) -Mètode de tria (atzar, ordre d’arribada, estratificació,...) - Procediments randomització (cec simple, doble, triple) -Procediments de recanvi en cas d’abandonament o rebuig o Limitacions de l’estudi -Identificació de possibles biaixos de selecció, biaixos d’informació -Les seves possibilitat d’aparició i actuacions per disminuir la seva aparició, influència i per a la seva correcció Criteris de selecció dels participants - Definició de la població a estudiar - Mètode de reclutament dels candidats - Criteris d’inclusió - Criteris d’exclusió Variables a estudiar o Variables segons escala: - qualitatives (per categories) - dictòmiques (si/no ; home/dona) - politòmiques Ordinals (lleu-moderada-greu) Nominal (sense ordre: colors, lloc residència...) - quantitatives (numèriques) - discretes (1,2,3) - Contínues (números continus) Formulari de recollida de dades -Elaborar un full de recollida de dades que contingui nom , data, avaluador...
- Estudi pilot Anàlisis de les dades -Definició de la població a estudiar -Mètode de reclutament dels candidats -Criteris de inclusió -Criteris d’exclusió Finançament de l’estudi - Especificar fons a dispocisió i fons requerits - Mantenir un pressupost raonable, detallat i justificat Cronograma previst Planificació i organització de l’estudi  estudi pilot  estudi final Apèndix i annexos Apèndixs metodològics o Llista de definicions i glossari o Qüestionaris o Formularis: -de introducció a l’estudi, -de participació - de renúncia -de consentiment informat Problemes/limitacions comuns dels assajos - Massa ambició - Masses qüestions a resoldre - Pobre justificació - Anàlisis inapropiats - Descripció inadequada - Absència d’estudi pilot ...