Exercici 1 de patrons (2013)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 29
Subido por

Vista previa del texto

CARLOS  CAMILLERI  (NIU:  1310250)   PATRONS  BD   8/05/13   1.  ESFERA  3D               *Fer  una  banda  al  mig    *Contracció  polar  de  la  part  del  epiteli  que  toca  a  la  mesènquima    *Síntesi  de  matriu  en  direcció  cap  al  centre           -­‐  Primer  es  forma  una  banda  nord  (Ft2)  a  partir  de  la  banda  inicial  (Ft1).     -­‐  Al  tenir  dues  bandes  es  pot  formar  una  banda  just  al  centre.  En  aquest  cas,  la  banda   central  (Ft3)  només  afecta  a  l’epiteli  (degut  a  la  falta  de  R*3  al  mesènquima).  Aquesta   banda  representa  allà  on  hi  ha  concentració  mínima  de  Fc3  per  tal  de  produir  Ft3.         -­‐  El  factor  de  transcripció  de  la  banda  central  (Ft3)  genera  un  creixement  diferencial  de   les  cèl·∙lules  epitelials  de  la  banda.     -­‐  Al  créixer  només  aquestes  cèl·∙lules  epitelials  es  forma  una  torsió  al  centre  en  forma   d’anell.   A   més,   com   que   les   cèl·∙lules   mesenquimàtiques   estan   adherides   a   les    epitelials,  el  mesènquima  també  s’estén.      -­‐  Per  últim  s’eliminen  les  bandes  per  l’autoinhibició  lenta  dels  factors  de  transcripció.         2.  ESFERA  3D                      a)**Adhesió  diferencial  al  mesènquima  (més  adhesió  per  elles  mateixes)   b)**Indicar  cap  a  on  es  contrauen  les  cèl·∙lules  (sempre,  cal  polaritat)     c)**Adhesió   diferencial:   un   Fc   arriba   fins   la   meitat   de   la   cèl·∙lula,   canviant   l’adhesió   i   fent  que  ‘es  repel·∙leixin’  amb  les  cèl·∙lules  mesenquimàtiques  que  no  el  tenen  (?).           -­‐   Primer   es   forma   una   banda   al   nord   (Ft2)   a   partir   de   la   banda   inicial   (Ft1).   Aquesta   banda  nord  afecta  tant  les  cèl·∙lules  epitelials  com  mesenquimàtiques.      -­‐  El  factor  de  transcripció  de  la  banda  nord  (Ft2)  provoca  la  contracció  de  les  cèl·∙lules   de  la  banda,  tant  de  les  epitelials  com  mesenquimàtiques.   -­‐  Al  contraure’s  les  cèl·∙lules  de  la  banda  nord,  es  forma  l’estructura  en  forma  de  vuit.   -­‐  Les  bandes  desapareixen  degut  a  autoinhibició  lenta  dels  factors  de  transcripció.        CARLOS   CAMILLERI  (NIU:  1310250)   PATRONS  BD     8/05/13         4.  ESFERA  3D                            Aquest  patró  no  és  possible  ja  que  hi  ha  una  asimetria:  a  partir  de  la  banda  inicial  no  es   pot  formar  una  banda  només  a  un  costat  de  l’esfera.             5.  ESFERA  3D                      a)*2  bandes  al  epiteli  nord  i  sud  (amples)  i  contracció  de  la  part  exterior  à  formació   de  la  invaginació   b)*banda  al  mig  del  mesènquima  que,  per  la  qual  tenen  quimiotaxi  les  epitelials  (de  les   bandesnord  i  sud??)  i  queda  com  volem,  ale.       PART  1   -­‐  Es  forma  una  banda  nord  (Ft2)  a  partir  de  la  banda  inicial  (Ft1).   -­‐  A  partir  de  les  dues  bandes  que  tenim  es  forma  una  banda  central  (Ft3).   -­‐   El   factor   de   transcripció   de   la   banda   central   (Ft3)   genera   una   extensió   convergent,   produint  la  forma  rodona  estirada  de  la  vista  2.   PART  2:   -­‐  A  partir  de  la  rodona  estirada  que  hem  aconseguit  abans:   -­‐  Tenim  un  factor  de  transcripció  (Ft4)  homogeni  a  tot  el  mesènquima  i  un  factor  de   transcripció  (Ft5)  homogeni  a  tot  l’epiteli.   -­‐  El  factor  de  transcripció  homogeni  de  l’epiteli  produeix  un  Fc  (Fc5)  que  inhibeix  Ft4.   -­‐  Així,  tenint  en  compte  que  Fc5  no  difon  fins  al  centre,  acabem  tenint  Ft4  només  en  la   zona  central  del  mesènquima.   -­‐  Els  factors  de  transcripció  de  la  part  1  (Ft1  i  Ft2)  provoquen  una  migració  activa  per   quimiotaxi  cap  a  concentracions  altes  de  Ft4.     CARLOS  CAMILLERI  (NIU:  1310250)   PATRONS  BD   8/05/13   -­‐  Sabent  que  Ft1  i  Ft2  es  troben  a  les  bandes  nord  i  sud  i  que  les  Ft4  es  troba  al  centre,   els  pols  nord  i  sud  migraran  cap  al  centre,  generant  l’estretament  de  la  vista  1.     ...