Tema 6. Inventari NEO-PI-R (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicología de la Personalidad
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 12/06/2016
Descargas 5
Subido por

Descripción

Tema 6. Inventari NEO.PI.R

Vista previa del texto

ccarbonell Tema 6. Inventari de Personalitat NEO-R P.T. Costa, Jr. I R.R. McCrae 5 dimensions que per elles soles expliquen un alt percentatge del comportament de l’individu.
Acumula la major quantitat d’evidència empírica.
Tots 2 autors estaven professionalment vinculats a una residència geriàtrica, molts dels seus estudis estan recolzats per una perspectiva longitudinal, han seguit a homes i dones al llarg de 30-40-50 anys.
Té una evolució. Al principi només tenia 3 dimensions (Neuroticisme, Extraversio i Obertura a l’experiència, a causa de la influència d’Eysenck). En el canvi de NEO a NEOPI passen de 3 dimensions a 5, els que coneixem actualment.
Teoria del BIG FIVE (Història) Comença a tenir força als anys 90.
En els anys 60, els investigadors Fisque i Norman vn fer un metanàlisis de totes les investigacions que s’havien fet, i van recollir tots els trets i dimensions. Van fer un estudi de quines característiques de personalitat es repetien en mes freqüència i en quins dominis es podien resumir. Es feia a partir de l’anàlisi factorial. El que van observar era que amb la independència dels estudis, hi havia una sèrie de factors que es repetien sempre, i d’aquest n’hi havia 5 que es repetien especialment.
Costa i McCrae no parlen de trets ni de dimensions. Dimensions=DOMINIS, Trets=FACETAS. VOCABULARI DE COSTA I McCRAE Dominis N-Neuroticisme E-Extraversió O-Obertura a l’experiència: La seva contrapart seria: Tancat a l’experiència: No queda gaire bé dir-ho ni es gaire gràfica la expressió. La puntuació baixa ens reflecteix un individu de tarannà conservador, poc donat a experimentar coses noves, a canviar les coses de com s’han fet tradicionalment.
A- Amabilitat ccarbonell C-Responsabilitat: Aquest domini no és responsabilitat en angles. En angles és Consciència: Reflecteix una actitud conscient i premeditada a l’hora de fer les coses, té consciencia de que s’ha de fer el llit, fer compra, col·laborar, tenir un sentit en la vida...
accepta les obligacions de la vida quotidiana i que és conscient de la importància d’aquestes coses. Segurament és un individu que treballa per metes i és una característica molt determinada per aspectes socials i culturals.
Neuroticisme Aquest domini contraposa l’ajustament i la estabilitat emocional al desajust o neuroticisme. La tendència general a experimenta sentiments negatius tals com por, melancolia, vergonya, ira, culpa i repugna està en el nucli del factor.
Extraversió És mol l’extraversió a la americana. La conducta extravertida està molt determinada per la Sociabilitat, no està dominada com la de Eysenck, sinó més vinculada a la teoria de Zuckerman o Guilford.
Són sociables, prefereixen vincular-se amb la gent, als grups i reunions, són optimistes, assertius, animosos, enèrgics i alegres.
La baixa puntuació en extraversió signficiaria l’ausència d’Extraversió i no pas l’existència d’Introversió. Introversió=Absència d’extraversió.
Obertura a la experiència Representa molt la curiositat de l’individu. Interesats tant per el món exterior com per l’interior. No només coneixem jo sinó també conèixer el món. Les seves vides son enriquides per la experiència. Consideren noves idees i valors no convencionals.
Experimenten tant les emocions positives com les negatives d’un manera més profunda que els subjectes que es tanquen. No sempre passen coses bones ni tampoc son tant desgraciades, integra les emocions dins del seu dia a dia i són conscients de que els fets són puntuals.
És també una obertura mental.
Amabilitat Com son les relacions interpersonals, és allò fonamental en aquest individu. Lo altre són coses personals (Neuroticisme: domini emocional, Extraversió: domini conductual, Obertura experiència: domini intel·lectual. Ningun d’aquests factors s’intentava relacionar el jo amb un altre) La persona amable es fonamental altruista. Simpatitza amb els demés, està disposat a ajudar-los i creu que les altres es senten igualment satisfets de fer el mateix.
ccarbonell Responsabilitat Capacitat de control dels desitjos i impulsos. L’autocontrol pot referir-se també a un procés més actiu de planificació, organització i execució de les tareas. El subjecte responsable és voluntariós, porfiado i decidit. Una puntuació molt alta significaria una certa rigidesa en la seva presa de decisions.
FACETAS Facetas del Neuroticismo Ansietat / Hostiltiat / Depressió / Ansietat social / Impulsivitat (Eysenck la té en Psicoticisme) / Vulnerabilitat Diferencia entre l’Ansietat per si mateixa i per mi mateix o Ansietat Social vinculada a la valoració d’altres.
Facetas de Extraversió Cordialitat (simpatia exterioritzada respecte els demes) / Gregarisme (implicació amb el grup, li agrada formar part del grup i de la societat) / Asertivitat (diuen el que pensen, no tenen problemes de relació amb els demés) / Activitat / Cerca d’emocions / Emocions positives (Focalitza les seves emocions en el cantó positiu, i nega i no vincula a emocions negatives) Facetas d’Obertura Fantasia (capacitat de l’individu de fantejar amb les idees. S’ha de considerar si en segons la situació es positiu o no) / Estética (Gust per la estètica) / Sentiments (Gust per explorar el sentiments, exploració més intel·lectual) / Accions (Planificació, s’ha de buscar els valors del subjecte en altres dominis. Per exemple, si és alt en accions, hem de fixar-nos en l’extraversió del subjecte per si les donarà a terme o no) / Idees / Valors (Socials, personals.....) Facetas de Amabilitat Confiança / Franquesa / Altruisme / Actitud conciliadora (actitud davant d’un conflicte) / Modèstia / Sensibilitat als demés Facetes de Responsabilitat Competència ( referit a eficàcia en l’acció) / Ordre / Sentit del deure / Necessitat de assoliment, consecució / Autodisciplina (pròpia disciplina sense ser imposada) / Deliberació o premeditació (L’individu actua conscientment i reivindicatívament) ccarbonell Escala de validesa del perfil: Aquiescència: 150 o més hi ha una possibilitat d’afectació: Afectada per una quantitat elevada de respostes de: totalment de acuerdo.
Negació: 50 o menys, possible afectació: Afectada per una quantitat elevada de respostes de: totalment desacord.
Preguntes en blanc: no hauria de puntuar-se le perfil si hi ha 41 o més respostes omitides.
Deseabilitat social: Seguir criteris T; desconfiar de T>60 (deseabilitat positiva) i de T< 40. (pasota, li dóna igual) Interpretació del perfil Puntuació T >65 56-65 46-55 36-45 <36 Categoria Molt alt Alt Mig Baix Molt Baix % 7% 24% 38% 24% 7% 1. Primer les escales de sinceritat (deseabilitat social, aquiescència...) 2. Dominis: Primer el que es especialment dominant (en baix o en alt). Es comenta el domini. Una vegada comentat el domini Obertura, per exemple, introduïm les facetes que inclou la Obertura i després aniríem a l’altre domini).
3. Un cop interpretats 2 dominis, els altres 3 ja es pot començar a relacionar variables entre uns i altres.
EX: El subjecte presenta una bona estabilitat emocional (no parla de neuroticisme, es redacta l’informa en positiu). S’adapta fàcilment a les situacions perque controles els seus impulsos i es mostra tranqui, sosegat i relaxat. Si l’entorn es veu hostil o estresa,tla majoria de vegades.......... Donat que la amabilitat es baixa, les itneraccions interpersonals poden generar conflictes. Aquesta estabilidad puede verse alterada en el caso de que el suejeto deba nenfrentare a sutauaciones oc onflcitor interpersonales y aque se siente bastante incomodo con los demàs, pudiendo mostrarse sensible al ridícula i propenso a experimentar sentimientos de inferioridad.
Posibiltiats interpretatives Una forma més sofisticada consisteix en considerar plans bidimensionals: ccarbonell - N-E, pla emocional.
E-A, Pla interpersonal E-O interessos (vocacionals en joves, també per definir les formes optimes de teràpia) E-C Patrons d’activitat.
O-A Actituds O-C útils per el rendiment (acadèmic.
A-C Dimensions de caràcter.
...