Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa (2012)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 30/11/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Laia Martínez Rodríguez M1 Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa INVESTIGACIÓ EDUCATIVA A ESPANYA-CATALUNYA La investigació educativa a Espanya i Catalunya, ha anat variant molt en tan sols dues dècades.
Analitzant diferents revistes, es pot apreciar aquesta variació respecte a l'investigació sobre l'educació, segons l’època consultada.
Podem observar que, abans (ens remuntem a principis de la dècada dels 90) , les investigacions es basaven més en la comunicació científica, on els ordinadors s’utilitzaven com a eina per a l’educació. A més a més, eres investigacions sobre els professors d'universitats, per tal de conèixer els mètodes que feien servir.
Si analitzem una mica més endavant, cap a mitjans d’aquesta mateixa dècada, podem observar que les investigacions es centren, ara, en temes diferents. S’investiga sobre les diferents sortides laborals que té i l'orientació educativa. També es centren en l’eficàcia escolar i l'avaluació que usen els centres educatius.
Cap a finals de la dècada dels 90, trobem com a temes principals a investigar: l'educació dels alumnes més dotats en diferents centres i l'orientació, centrada particularment en centres d'educació obligatòria secundaria. També van indagar sobre el fracàs escolar i la multiculturalitat que es trobava en un aula, i quins mètodes caldria utilitzar per poder realitzar la classe correctament adaptant-nos a aquesta realitat.
Quan entrem en el nou segle, les investigacions educatives es centren entre l’any 2000 i el 2010. Fan referència a les avaluacions de programes educatius (un exemple seria com s’aprèn a l'aula (metodologia que s’utilitzi)). També parlen més sobre els problemes dels alumnes a l'aula (ja sigui per diverses malalties cognitives o per altres causes). A més a més com la societat es cada vegada més canviant, les investigacions han de ser flexibles per poder canviar, també. Aquest últims anys s'ha estat indagant molt sobre les diferencies a l'aula a causa de l'immigració i com fer per poder detectar problemes d’exclusió social en un aula.
Un altre tema estrella ha sigut la importància dels drets de la dona.
ASSOCIACIONS EUROPEES D'INVESTIGACIÓ EDUCATIVA AIDIPE AIDIPE és l'Associació Interuniversitària d'Investigació en Pedagogia. Es va fundar l'any 1987.
EERA EERA és una associació fundada l'any 1994 amb l'intenció de facilitar la col·laboració entre investigadors de l'educació europeus, promoure la comunicació entre ells i amb les organitzacions internacionals governamentals, difondre els coneixements que ofereix investigació educativa actual. AIDIPE és membre fundador de EERA, associació a la qual pertany.
AAPS L'Associació Aragonesa de Psicopedagogia (AAPS) és una associació fundada l'any 1998 que agrupa a professionals, estudiants i estudiosos de la Psicologia, la Pedagogia, la Psicopedagogia i l'Educació en general. Els objectius d'aquesta associació són apropar a la societat la realitat de la psicopedagogia, assessorar a institucions educatives, desenvolupar activitats de formació i establir relacions amb altres institucions.
ASE L'ASE sorgeix a l'any 1999 per l'interès per aportar idees que, des dels diferents plantejaments sociològics, matisin, analitzin i enriqueixin el debat educatiu, avui en mans de psicòlegs i pedagogs. Tracten diferents temes com els efectes d'exclusió per classe, gènere o ètnia que produeix l'escola a través de l'anomenat “fracàs escolar”, el desmantellament de l'Estat del Benestar amb les retallades educatives, el debilitament del projecte d'Escola Pública enfront del model de Privada en una societat de mercat, la Renovació Pedagògica, etc… NGVO Dutch Speaking Society for International Comparative Studies és una associació de parla danesa per a la realització d'estudis internacionals comparats fundada en 1973. Entre els seus objectius es troben la promoció de l'ensenyament-aprenentatge en aquest àrea, difondre els seus estudis i establir contactes amb altres associacions similars en altres països.
UNESCO UNESCO és l'organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. Va entrar en vigor a partir de l'any 1946. L'UNESCO, entre els seus objectius té aconseguir l'educació de qualitat per tots i l'aprenentatge al llarg de tota la vida i mobilitzar el coneixement científic i les polítiques relatives a la ciència amb la intenció del desenvolupament sostenible.
VOCABULARI • Disseny experimental → El disseny experimental és una tècnica estadística que permet identificar i quantificar les causes d'un efecte dins d'un estudi experimental. Permet analitzar la resposta dels individus d'una població a determinats tractaments.
Per arribar aquesta resposta hem de passar per uns passos previs.
Per realitzar un disseny experimental hem de manipular diferents variables i aquestes variables han d'estar vinculades a unes causes per tal de poder mesurar l'efecte que tenen en una altra variable d'interès.
• Disseny quasiexperimental → El disseny quasiexperimental és un disseny en què els subjectes no són assignats a l'atzar als grups experimental i control, de manera que no hi ha control sobre les variables estranyes.
• Disseny mixt → El disseny mixt s'utilitza per provar les diferències entre dues o més grups independents mentre que sotmetre als participants a les mesures repetides. Per tant, en general, el model és un tipus de model d'efectes mixts.
...