EX1B - Project 5 (2015)

Ejercicio Inglés
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura CSD - Circuits i Sistemes Digitals
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 26/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Mikel ArinaM.arcos CSD - EX1B - Proiect 5 SPECIFICATIONS CHIPl §1 SO A B crRcutT 1 ?t o¡.1 €5 eZ-L El,-L § 50 A I Aai AL A1Aoi o,Lo 0-t ¿ &LL ous ou3 o-L15 @te¡t|W"t6.\,tr.t huilr btrtral sl- t¡re- o xll o o @ Tne- É3 -\\-/ o- L0 €t-tEd.L a D - D o-L6 O-L? A5 É7 FL¿ O.m o-L8 o".6 O-Lttl o- Lt6 4, 1. ll o L /1 €fiüldá dÉ;üil¿{¿ E2.L At A¡ Ao A¿ AT ao oL+ c'c is i lr-:5'7 .. E'AÓt L Ul-.L;VAb J DMEI.OPMENT ¡t!t. ¡IQ-¡¡¡¡C_f : ll. ¡t lt !..c.¡r_lta\a r¡ rar ( t r¡r o_L I Crt ll rtr I2-l r lr B-l r tr ¡, D.cer¡¡r-ar¡la, - tA¡ el¡¡aaal rl!üt aqEr.Útt Co ¡.
ütlL?ü¡¡"ti ¡ú! tr" ur.dt 13 Í -- trar oaqraa.at r¡.- -> to oli =¡ l(t hto rr O_L(? hno 0¡, + ¡s_1, f,¡ r¡ '0r I Ita rt rO.
l1_¡¡ ¡ot.
alEiaal ot p* tw ¡, ür¡g, r Clrt¡r-?ltltil EEND ( -- fror ooryol:eat ao -> co sleia..l or port o.I .o ltl hto 0).
I rt O_Ltl¡ hrc tr, o_t + SLIr ¡, rl_f ur G ¡t d Dr t¡Lel d I rr I d Dc Étlrt, <s r rd rflf ¡ EB t!¡_Ll ¡ §@ún crpur€r of Saipam ?lí(3 3¡Cl¿ t¡0¿ !¡aL lta¡ !¡[¡, .ETI arB¡rc f t aqfamaLlnt rl3 (bBo .lrt o_l. ¡ .tl¡ía_r¡ñ-lli .b-co ¡lf ll . rql{¡..
lr-L r mtLor., tl-L ¡ .r{1.íro, l¡¡-hut añr tl§l-atr¡a ¡.o¡D LL -, O_¡r l¡ rr l¡.
t -I -) ll_L lLt -r ¡l-t ¡ tl¡ rtrtr t :- ¡?6.-..
rt, ( ,, .. ... llrc ¡rél r¡tf IÍI .
.
.ElI SIIA¡ t tlc¡,0_t tlf¿Ür t¡Iú ll-¡ ttale ü-L orat¡¡t - roq_¡dlq-rclt ¡ .ct¡dlqEr(li rq¡rler s 4rí..
r ql{lrrt ¡r-h¡¡.
ütr b§Lnt¡¡a ¡.t \ 6-l.D O-¡ir ll + lt¡ U-¡ s tt-¡, l¡-l.o ¡¡-L t, (b3o ht, rhro clr r 31n t. 1d6.1 ¡a, tcr nrl .. ó.. llrt t aa¡ t¡ t tGll! FO¡r Scfceo crph¡fe of test beoch o C I S«:reen ceprure to Simulete with Active HDL Screen cápnlre of Scnprtun Final Block ...