Tema 15 FRDV Termoperiodisme (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

FRDV 2n parcial 2OL4/L5 Tema 15.- Termoperiodisme lnflueix en el nivell (eC) i la durada (h) de la temperatura. Dona un desenvolupament que comporta el creixement vegetatiu i una fase reproductiva on comenga la floraci6.
Termoperiode ,, diiria o aperiddica de la temepratura de l'aire que td un efecte manifest en el desenvolupament vegetal. Esti caracteritzat per dos sectors: termofase positiva (periode calid) i Es la variacio anual, termodase negativa (perfode fred).
Per termoperiodisme entenem la reaccio de les plantes a la variacio anual, diaria o aperiodica de la temperatura. Segons la resposta vegetal a la termoperiodicitat parlem de termoperiodisme: .1, Anual: 6s important en la distribucio geografica. Afecta la floraci6 i a processos com pot ser la distribuci6 d'espdcies. Si posem una planta exdtica en una zona freda no viurA ja que ni esti adaptada ni t6 els mecanismes per estar-ho.
.1, Diari: influeix en la floraci6, la dormici6 i la fructufucacio. Hi ha espdcies que necessiten que durant el dia facitemepratura cilida i que a la nit refredi. Normalment cal una nit de 18sC.
.D Aperiodic o asincrdnic: refereix a la reaccio de certes espdcies vegetals front al comportament aperiodic de la temperatura. Aquesta te un valor maxim a I'any i un de mnim. Si aixd es produeix de forma irregular afecta la floraci6 ifructificaci6.
f1 Ametller: amb pocs dies catids comenga a florir tot i que despres vingui fred i mori.
Es una adatacio deficient a aquest tipus de clima.
fl Avellaner: les celutes reproductives masculines son com l'ameltller, perb les flors femenines no , per tant hi ha part de la floracio perd mai fecundaci6.
Temperatura de la planta Normalment la temperatura es la mateixa en I'ambient que en el s6l (important per a la regulacio entre la temperatura que ha d'afrontar les arrels i la part aEria). Alguns factors com la intensitat de radiacio incident s6n directament proporcionals a la capacitat d'absorci6, id'altres com el pes de la unitat de superficie i el calor especific s6n inversament proporcionals.
S'escalfen mes aquells organs que reben la insolacio en les epoques de I'any de maxima intensitat de radiaci6 iels que tenen major capacitat d'absorbir-la.
Albedo: valor entre 0 i 1 que reflexa la proporcio entre nergia reflexada i energia incident. Un organ amb albedo baix (color fosc) reflecteix poc i s'escalfa m6s. Un 6rgan amb albedo alt {color clar) reflecteix molt i s'escalfa poc.
La temperatura de la planta ve influida per escalfament (per radiacio solai refredament (per respiracio i transpiracio).
i atmosfera) i per )n FRDV 2n parcial 2Ot4/L5 Com es mesura directament la terfrperatura en planta? Amb termopars termoeldctric podem coneixer amb precissio la variacio de la temperatura en fulles, tiges o qualsevol 6rgan.
Comprovacio del desfase diari i estacional entre la temperatura en drgans vegetals i I'ambient ripid i la mesura de I'ambient pot ser d'uns graus superior a la vegetat.
Durant la nit el refredament de I'aire es mes rapid i la temperatura dels organs pot ser superior a Durant el dia s'escalfa mds I'ambient.
Acci6 de la temperatura sobre funcions de la planta Germinacio Cada espdcie presenta un temperatura per sota de la qual no germinari, el seu Zero de germinacio.
Quan les temepratures s6n properes a aquest, la germinaci6 6s lenta, i un cop germinin les llavors consurniran totes les substancies de reserva, fent que la planta mori.
Si hi ha un augment de la temperatura s'escurEa eltemps des de la sernbra ifins que neix la ptanta.
Respiracio per I'activitat de les celules vives per obtenir energia i produir CO2 i H2O i per processos metabdlics. De la llum alliberada la majoria es desprEn en forma de calor.
Es la oxidaci6 de substrats organics L'activitat respiratoria es petita amb temperatures baixes: aquesta augmenta a mesura que augmenta la temperatura fins arribar a un mixim. A partir dels 30-5OeC disminueix I'activitat respiratoria i hi ha efectes destructius d'alguns sisternes enzimitics de sistemes vegetals.
Fotosintesis En condicions d'eliminaci6 i contingut en CO2 no limitants.
.l) Quan augmenta la temperatura augmenta la fotosintesis fins un mixim, entre els 15 i 30eC- i, on s'obte el mixim fotosintetic correspons a alts nivells d'iluminacio. En disminueix la intensitat luminica tambffe disminueix la temperatura en la que es donara aguest La temperatura dptim fotosintdtic.
...