Concepte del Dret del treball (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Dret del Treball i de la Seguretat Social
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 10
Subido por

Descripción

Explicació en 3 pàgines del concepte i el contingut del dret del treball, i de les seves funcions i característiques.

Vista previa del texto

CONCEPTE DE DRET DEL TREBALL! ___________________________________________________! ! ! Algunes dades rellevants del dret del treball a l’actualitat:! ! Hi ha un 25% de població activa que es troba a l’atur (la tassa més alta de la Unió Europea).! • • El 17% de la població activa treballa a temps parcial.! • El 24% de la població activa ho fa temporalment i no de forma fixa.! • Dins del nombre d’aturats, hi ha un col·lectiu en una situació més complicada que la resta, els joves i la gent gran no jubilada.! • D’aproximadament els 18 milions de llars a Espanya, 1.834.000 es troben a l’atur.! • El salari de les persones que treballen s’ha vist reduït durant els darrers anys.! ! ! 1. CONCEPTE I CONTINGUT DEL DRET DEL TREBALL! El Dret del Treball és un sistema de principis i normes propies emanades de l’Estat i dels propis interlocutors socials en exercici de la seva autonomia col·lectiva per regular el treball prestat d’altres o en favor d’altres en el marc d’una relació laboral.! ! Notes conceptuals:! ! I.
El dret del treball té la seva autonomia que no independència en vers a les altres branques de l’ordenament jurídic.! • El dret del treball té normes propies, no les tenen altres branques del dret, per exemple els ! “convenis col·lectius”.! ! • Té els seus propis principis, ademés dels principis generals del dret.! a) Principi protreballador / prooperari! b) Principi de comissió més favorable! c) Norma més favorable! ! d) Principi d’irrenunciabilitat! • El dret del treball té un objecte que no tenen la resta de drets. La realitat social que intenta regular és el treball, però no tots els treballs, únicament aquells que reuneix els pressupòsits ! o requisits substantius i adjectius.! Requisits substantius Requisits adjectius! a) Voluntarietat a) Inclusions! b) Alienitat b) Exclusions! c) Dependència! d) Remuneració salarial! ! II.
Els subjectes del dret, aquells que són titulars del dret del treball, bé poden ser persones físiques o jurídiques, i són en principi quatre.! ! a) Treballador i Empresari, exemple, el treballador té dret a una remuneració salarial i l’empresari està obligat a duu a terme aquesta remuneració.! b) Individual o col·lectiu, exmple de col·lectiu els sindicats.! ! III. La realitat social que regula, l’objecte, és el treball que compleix amb els pressupostos substantius i adjectius.! ! IV. El contingut del dret del treball consta de 5 apartats:! ! a) Dret del treball individual, tot aquell dret del treball que pivota sobre els dos subjectes individuals, l’empresari i el treballador. Quina és la figura o institució bàsica jurídica amb la ! ! ! qual pots estudiar les relacions entre Empresari i Treballador? El contracte de treball.! b) Dret del treball sindical (part de dret del treball que estudia els col·lectius). Quins són els subjectes d’aquesta part del dret del treball? Sindicats, patronals i organitzacions.! c) Administració laboral, estatal i autonòmica, per exemple, l’inspecció laboral.! d) Jurisdicció social (se’n diu social però fa referència a allò laboral). Cal remarcar que únicament hi ha una jurisdicció, la democràcia, trobem la jurisdicció social dins la ! democràtica.! e) La seguretat social pel que fa al dret del treball actúa com ajut dels treballadors, per exemple otorga subsidis i pensions.! ! ! ! ! 2. CARÀCTERS I FUNCIONS DEL DRET DEL TREBALL! ! De caràcters en el dret del treball podem assenyalar 6:! ! • El dret del treball té una història que ens permet dir el següent, no sempre ha existit però en un moment històric determinat apareix. Apareix en el moment de la Revolució Francesa, les • !revolucions burgeses (llibertat, igualtat i fraternitat) i de les doctrines solidaristes socialistes. ! • És un dret entre cometes jove, no sempre ha existit, ha aparegut en un moment molt posterior.
Els manuals li donen una vida d’uns 100-150 anys aproximadament. ! • ! • El dret del treball té els seus orígens al Codi Civil. Hi ha algún tipus de contracte que abans d’aparèixer el dret del treball regulès el treball? El contracte d’arrendament de servicis. La figura anterior al contracte de treball és per tant l’arrendament de serveis, el dret del treball té • !les seves arrels al dret civil.! • El dret del treball és expansiu, cada vegada té més tipus de treball sotmès a la seva regulació.
Certs tipus de treball que fa anys enrere eren arrendaments civils actualment han passat a ser contractes de treball. És important tenir en compte aquest expansionisme, doncs té un ! caràcter tuitiu o protector.! • El dret del treball és un dret social, tots els drets són socials, polítics, ideològics i econòmics, No obstant, el dret del treball intenta regular no les persones, sino les relacions de producció entre dos factors, el capital i el treball. El caràcter social del treball és per tant inmens, la seva trascendència és molt elevada, la seva dimensió social no és ni més ni menys que la d’altres drets, però té un dimensió social inqüestionable, en el fons regula treball i capital, factors que ! ens condicionen desde el punt de vista de l’empresari i el treballador.! • Globalitació del dret del treball. Si és cert que les relacions econòmiques s’han globalitzat també ho haurien de fer els drets socials.! ! Per què serveix el dret del treball? De funcions n’hi ha quatre:! ! a) Prevenir conflictes socials i, en el seu cas, ordenar-los. El conflicte social no és un element patològic de la societat (enfermetat), no podem amagar-nos del conflicte ni pensar que mai ! hi hauràn desavinences, és la pròpia societat qui crea i porta els conflictes.! b) El dret del treball és tuitiu, protector. És perquè prèviament hi ha la sensació que hi ha a algo a protegir. Sempre hi ha un col·lectiu més fort i un altre més dèbil. Altra cosa és que nosaltres pensem o entenguem que a l’actualitat el dret del treball protegeixi al més dèbil, però socialmente el factor treballador està en una posició o situació inferior a la de l’empresari. El dret del treball i les seves normes s’encarreguen d’equilibrar aquestes ! posicions, si és potector o no a la realitat és un altra cosa.! c) Buscar l’estabilitat política. L’OIT és una institució bàsica del dret del treball que pretèn assolir l’estabilitat política per tal d’evitar conflictes.! ! ! d) És un dret transformador de la realitat social.! ...