Tema 5 : Escola de Frankfurt (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Pensament Contemporani
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  5:  ESCOLA  DE  FRANKFURT:  INSTITUT  D’INVESTIGACIONS  SOCIALS  DE   LA  UNIVERSITAT  DE  FRANKFURT   Estava  molt  vinculada  a  la  perspectiva  psicològica  i  psicoanalítica.  L’objectiu  és  que   siguem   capaços   de   reconèixer   l’escola   de   Frankfurt   amb   uns   quants   principis   bàsics.  És  un  institut  d’investigacions  filosòfiques  i  de  ciències  socials.    I  es  un  perfil   molt   especial   perquè   normalment   no   s’expliquen   aquests   dos   conceptes   junts.   El   context   en   el   que   neix   és   a   Alemanya   en   un   moment   en   que   es   molt   potent   el   pensament  filosòfic  del  moment,  hi  ha  grans  pensadors.  Reuneix  a  pensadors  que   la  gran  majoria  d’ells  eres  jueus  i  la  gran  majoria  dels  quals  estaven  interessats  per   la  teoria  filosòfica  economia  del  Marxisme.  Es  vol  fer  una  critica  al  capitalisme  des   de   la   filosofia   i   les   ciències   socials.   Critica   al   Marxisme   soviètic.   Es   vol   fer   un   plantejament   global   de   reflexió   del   desenvolupament   del   capitalisme   i   la   consolidació  de  la  burgesia.  Promouen  la  ciència  com  a  instrument  del  capitalisme.   L’escola   es   va   tancar   a   l’any   1933   amb   l’ascens   de   Hitler   al   poder,   amb   l’encarçelament   d’alguns   membres   i   la   mort   de   Walter   Benjamin.   Els   artistes   es   caracteritzaven   per   la   seva   revel·lia   per   no   assumir   normes   i   lleis   i   ser   fonamentalment  una  bactèria  de  desordre.     Hi  ha  un  element  important  i  es  que  molts  dels  jueus  i  marxistes  treballaven  junts   amb  la  psicoanàlisis  i  a  1933  s’expulsa  tot  el  que  tenia  a  veure  amb  la  psicoanàlisis.     Al  1934  es  traslladen  a  EU,  anomenada  Universitat  de  Columbia  i  sorgeixen  noves   idees.  És  consolida  la  denominació  de  la  Teoria  Crític.     Trets  Característics:   -­‐ Teoria  critica,  es  l’anàlisi  crític  i  històric  de  el  que  es  davant  el  que  hauria  de   ser.  Des  de  el  punt  de  vista  de  la  raó  històrica  Universal.  Es  fa  una  critica  a  la   història  i  a  una  concepció.  Canviaven  les  seves  obres  i  els  temes  enfocats  a   la  llibertat.     -­‐ Un   dels   referents   més   importants   de   la   psicoanàlisi   és   Freud.   Pretén   explicar   lo   irracional   convertit   en   principi   de   denominació.   Saben   que   tracten   un   tema   que   va   en   direcció   en   contra   de   la   societat   però   ells   pensen   que  això  es  pot  modifica  i  no  ha  de  ser  el  camí  de  la  construcció  social  el  que   s’ha  de  seguir.     -­‐ La   teoria   crítica   representa   la   síntesis   de   tres   grans   concepcions   critica   anteriors:   Hegel(idealisme),   Marx(materialisme)   i   Freud,   Marx   adapta   principis  de  Hegel  donant-­‐li’s  la  volta  i  sorgeix  la  esquerra  hegeliana.     FUNDADORS  DE  L’ESCOLA  DE  FRANKFURT:   -­‐ Max  Horkheimer   -­‐ Theodor  Adorno:  va  escriure  coses  de  l’art  i  la  musica.   -­‐ Jurgen   Habermas:   vinculació   amb   la   psicoanàlisi.   “Teoria   de   la   societat   o   tecnologia  social   -­‐ Herbert  Marcuse   La   ciència   s’ha   fet   esclava   de   la   racionalitat   humana.   Es   converteix   en   una   racionalitat  que  respon  a  interessos  a  determinats  poders  i  no  a  la  racionalitat  en  si   mateixa   Senyala  la  insuficiència  de  la  crítica  radical  de  la  raó.   La   comprensió   tècnica   de   la   ciència   es   positivista   i   per   tant   nega   el   component   hermenèutica  de  la  ciència,  això  significa  interpretatiu.  Perquè  el  que  pretén  és  una   ciència   objectiva   on   el   subjecte   no   influeixi   ni   distorsioni   amb   la   presencia   de   la   seva  subjectivitat.  La  ciència  i  la  racionalitat  a  la  era  capitalista  es  torna  en  contra   els   essers   humans.   Es   pregunten   que   com   es   possible   que   la   racionalitat   que   em   construït  per  tenir  consciencia  de  la  nostra  humanitat  es  torni  en  contra  nostre.     És   necessària   una   teoria   critica   per   combatre   aquesta   orientació   de   la   ciència   positiva   i   convertir-­‐la   en   una   activitat   emancipadora   que   s’ocupi   de   la   reforma   política  i  social.     Teoria  de  l’Acció  Comunicativa:   -­‐ Fonamentat  en  una  teoria  del  llenguatge  “  el  gir  lingüístic”   -­‐ El  llenguatge  com  fonament  del  coneixement  i  la  acció   -­‐ Habermas:  Teoria  del  llenguatge  amb  aspiracions  d’universitat.   -­‐ Actitud  racional:  actitud  de  reconeixement  mutu.     El  món  de  la  vida   Es  vol  tornar  al  ser  humà  la  comprensió  del  món  quotidià  a  través  de  la  ciència.   La  esfera  de  la  experiència  d’una  persona.     Es  un  esfera  de  consciència.  És  la  esfera  de  la  formació  de  la  identitat  i  de  la  acció   comunicativa.     Ideals  fonamentals  de  la  teoria  crítica:  alliberar  a  esser  humà  del  que  ell  ha  creat   perquè  ell  es  pensava  que  era  útil  però  en  realitat  es  creu  que  no  ho  ha  sigut  tant.  I   poder   arribar   a   toca   un   altre   dimensió   i   una   l’altre   nivell   que   sigui   alliberador   més   que  la  manipulació  que  exerceix  aquesta  raó  instrumental  a  través  de  la  tècnica...   Aquest   objectiu   el   volen   modificar   mitjançant   el   reconeixement   de   la   ciència   positiva  com  que  ha  generat  a  aquest  monstre  ens  domina  i  posteriorment  buscar   un  camí  on  recuperem  una  ciència,  un  coneixement,  per  a  una  millor  comprensió.     Comunicació:   És  la  mes  important  de  les  activitats  del  mon  de  la  vida.     Es   a   la   comunicació   on   les   persones   poden   modificar   les   estructures   del   mon   de   la   vida.     Psicoanàlisi:   Fromm  te  un  paper  important,  participa  en  tots  els  principis  Marxistes.  S’encarrega   de  relacionar  les  idees  del  psicoanàlisi  amb  els  pressupostos  marxistes.  (polèmica   religiosa).       La   repressió   social   i   la   repressió   dels   instints.   Plantegen   que   la   reflexió   social   genera  determinats  conflictes  a  nivell  social  uns  altres,  i  l’accent  esta  en  la  llibertat   de  la  repressió  a  nivell  social  i  individual.     Lluita   contra   les   alineacions:   allò   que   ens   fa   viure   fora   de   la   realitat.     No   som   conscients  del  que  vivim  i  com  som  manipulats.     Projecte   subversiu:   el   simple   fet   de   que   es   descobreixi   l’esser   humà   com   a   responsable  de  la  seva  història.    I  qüestiona,  no  es  queda  mb  l’aparença,  sospiten.       Quin  es  el  papar  de  la  ciència  que  critiquen:  utilitza  la  raó  instrumental  i  no  respon   els  interessos  del  esser  humà.         ...