5. Gestión de configuraciones (2015)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Models de qualitat en la Gestió de les TIC
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

Gestió de configuracions 1. Visió general Les quatre funcions principals de la Gestió de Configuracions poden resumir-se en: 1. Controlar tots els elements de configuració de la infraestructura TI i gestionar aquesta informació a través de la Base de Dades de Configuració 2. Proporcionar informació sobre la configuració TI a tots els diferents processos de gestió.
3. Interactuar amb les Gestions d'Incidents, Problemes, Canvis i Versions de manera que aquestes puguin resoldre més eficientment les incidències..
4. Monitoritzar periòdicament la configuració dels sistemes a l'entorn de producció i contrastar-la amb l'emmagatzemada a la CMDB per solucionar discrepàncies.
Interaccions i funcionalitats de la Gestió de Configuracions CMDB: Base de dades de configuracions. Aquesta base de dades conté informació detallada sobre cada element de configuració físic i lògic. Interrelaciona els diferents elements de configuració.
Suport al servei: La gestió de canvis i de versions ha de treballar en estreta col·laboració amb la Gestió de Configuracions, amb la finalitat de mantenir actualitzada la CMDB, a més a més, es necessita la informació sobre els CIs per analitzar incidents i problemes.
Provisió del servei: Els processos depenen de la base de dades per a optimitzar els costos de serveis TI, garantir la continuïtat del servei amb plans de recuperació i planificar l’estructura de TI i garantir-ne la seva disponibilitat.
Planificació: Necessita de: Assignació de recursos. Definició de l’abast i profunditat de la base de dades. Coordinació entre processos de Gestió de canvis i versions.
Classificació: Codis, nomenclatura, esquemes de relacions i atributs, determinats de la forma adequada.
Monitorització: És necessari conèixer l’estat de cada component durant el cicle de vida, per a la gestió de la disponibilitat. Permet conèixer quins CIs són responsables de la degradació de la qualitat del servei.
Control: Assegura que els components estan registrats a la base de dades, monitoritza els components, actualitza les relacions entre CIs i informa sobre l’estat de les llicències.
Auditories: Supervisa el correcte registre dels CIs, la comunicació amb la gestió de canvis i l’adequació de l’estructura de la base de dades amb la de TI actual.
Infraestructura TI: Hardware, software, documentació.
2. Introducció i objectius La principal tasca de la Gestió de Configuracions és portar un registre actualitzat de tots els elements de configuració de la infraestructura TI amb les seves interrelacions. cal la col·laboració dels Gestors dels altres processos, en particular, de la Gestió de Canvis i Versions.
Els objectius principals de la Gestió de Configuracions es resumeixen en: 1. Proporcionar informació precisa i fiable a la resta de l'organització dels elements que configuren la infraestructura TI.
2. Mantenir actualitzada la Base de Dades de Configuracions.
3. Servir de suport als altres processos, en particular, a la Gestió d'Incidents, Problemes i Canvis.
Els beneficis d'una correcta Gestió de Configuracions inclouen: Resolució més ràpida dels problemes, Una Gestió de Canvis més eficient. Reducció de costos.
Control de llicències. Majors nivells de seguretat. Restauració del servei més ràpida.
Les principals dificultats amb què es troba la Gestió de Configuracions són: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Una incorrecta planificació.
Estructura inadequada de la CMDB.
Eines inadequades.
Manca de Coordinació.
Manca d'organització.
Manca de compromís.
2.1 Definicions elements de configuració (CI) Els components dels serveis TI i els serveis que aquests ens ofereixen constitueixen diferents elements de configuració. Resumint, tots els components que ha de gestionar l'organització TI.
Base de Dades de la Gestió de Configuracions: aquesta base de dades ha d'incloure: 1. Informació detallada de cada element de configuració.
2. Interrelacions entre els diferents elements de configuració, com, por exemple, relacions "pare-fill" o interdependències tant lògiques como físiques 3. La CMDB no es limita a una simple enumeració de l'stock de peces sinó que ens brinda una imatge global de la infraestructura TI de l'organització.
3. Procés Les principals activitats de la Gestió de Configuracions són: 1. Planificació.
2. Classificació i Registre.
3. Monitorització i control.
4. Realització d'auditories.
5. Elaboració d'informes.
Gestió de nivells de servei: La base de dades també pot incloure informació útil per a la Gestió de novells del servei, assignant atributs als CIs associats amb el nivell de servei donat.
Gestió financera: Necessita conèixer els CIs i la funció que donen per a determinar amb ajuda dels SLAs, els costos i els preus associats a un servei determinat.
Gestió de capacitat: Necessita conèixer amb detall la configuració de la infraestructura TI per avaluar la seva adequació a les necessitats de l’organització, i elaborar plans futurs de capacitat.
Gestió de la continuïtat de serveis TI: Necessita un mapa exacte de la infraestructura TI per a la seva restauració després d’una errada greu o d’un desastre. En aquest últim cas és essencial que la base de dades inclogui informació sobre documentació i plans de contingència! Gestió de la disponibilitat: Necessita la base de dades per a determinar quins CIs són responsables de la reducció de la disponibilitat d’un servei determinat, tant per a contribuir a la gestió de problemes proactiva com per a suggerir els canvis pertinents a la gestió de canvis.
CMDB Emmagatzema informació actualitzada de tots els components l¡ogics i físics associats a la infraestructura TI: hardware, software, documentació. Representa una eina indispensable per a tots els processos de suport al servei.
Gestió d’incidents: La gestió d’incidents necessita tota la informació sobre la infraestructura i els SLAs per a registrar correctament els incidents associant-los als CIs involucrats i als seus responsables Gestió de problemes: Necessita una base de dades actualitzada per a conèixer les interrelacions entre els diferents CIs i trobar el possible origen d’un problema, Pot associar errors coneguts a determinats CIs, oferint una informació de gran valor per a la gestió d’incidents.
Gestió de canvis: La gestió de canvis ha d’utilitzar la base de dades per a avaluar l’impacte i la convivència d’aquest. Ha de comunicar a la gestió de configuracions sobre qualsevol canvi implementat per a actualitzar la base de dades.
Gestió de Versions: utilitza la base de dades per a conèixer la infraestructura anterior a la implementació d’una nova versió. Comunica a la gestió de configuracions sobre les dades previstes de desplegament del canvi, hadware i software implicat.
Centre de serveis: utilitza la base de dades com a font d’informació per a determinar els CIs implicats en un incident. Utilitza els SLAs registrats a la base de dades per a elevar o no un incident a la gestió d’incidents.
3.1 Planificació La Gestió de Configuracions és un dels pilars de la metodologia ITIL per les seves interrelacions i interdependències amb la resta de processos. Per això, la seva implantació és particularment complexa.
Designar un responsable: una descentralització excessiva pot generar descoordinació i espatllar tot el procés.
Invertir en alguna eina de software adequada a les activitats requerides: una organització manual és impracticable.
Realitzar un cuidat anàlisi dels recursos ja existents: gestió d'stocks, actius, etc.
Establir clarament: 1. L'abast i objectius.
2. El nivell de detall 3. El procés d'implementació: ordre d'importància, cronograma, ...
Coordinar el procés estretament amb la Gestió de Canvis, Gestió de Versions i els Departaments de Compres i Subministres Una manca de planificació portarà amb total seguretat a una Gestió de Configuracions defectuosa amb les greus conseqüències que això suposarà per a la resta dels processos.
3.2 Classificació i registre La principal tasca de la Gestió de Configuracions és mantenir la CMDB. És imprescindible, per realitzar aquesta tasca amb èxit, predeterminar l'estructura del CMDB de manera que: Els objectius siguin realistes: una profunditat o detall excessius poden sobrecarregar de feina l'organització i resultar, a la llarga, en una deixadesa de responsabilitats.
Abast: sistemes i components TI s'inclouran a la CMDB:  És essencial incloure com a mínim tots els sistemes de hardware i software implicats als serveis crítics.
 Cal determinar quins CIs s'han d'incloure depenent de l'estat del seu cicle de vida.
 Es recomana incorporar, la documentació associada a projectes, SLAs i llicències.
En general, qualsevol servei o procés és susceptible d'incloure's a la CMDB però uns objectius massa ambiciosos poden ser contraproduents.
Nivell de detall i Profunditat: Un cop determinat l'abast de la CMDB és imprescindible establir el nivell de detall i de profunditat desitjats:    Determinar els atributs que descriuen un determinat CI.
Tipus de relacions lògiques i físiques registrades entre els diferents CIs.
Subcomponents registrats independentment.
Nomenclatura: Tot i que sigui un aspecte molt tècnic, és molt important predefinir els codis de classificació dels CIs per a que el sistema sigui funcional:    La identificació ha de ser, evidentment, única i si és possible interpretable per part dels usuaris.
Aquest codi s'ha d'utilitzar a totes les comunicacions referents a cada CI i si és possible ha d'anar físicament unit al mateix (mitjançant una etiqueta de difícil eliminació).
Els codis no només s'han d'utilitzar per a components de hardware sinó també per a documentació i software.
3.3 Monitorització Pot ser molt útil per a l'anàlisi de l´ús d'eines de software que ofereixin representacions visuals del cicle de vida de les components, organitzats per diferents filtres (tipus, fabricant, responsable, costos, etc.).
3.4 Control La Gestió de Configuracions ha de ser puntualment informada de tots els canvis i adquisicions de components per mantenir actualitzada la CMDB.
Les tasques de control s'han de centrar en:     Assegurar que tots els components estan registrats a la CMDB.
Monitoritzar l'estat de tots els components.
Actualitzar les interrelacions entre els CIs.
Informar sobre l'estat de les llicències.
3.5 Auditories L'objectiu de les auditories és garantir que la informació registrada a la CMDB coincideix amb la configuració real de l'estructura TI de l'organització.
Les auditories han de dedicar especial atenció a aspectes com:      Utilització correcta de la nomenclatura als registres dels CIs.
Comunicació amb la Gestió de Canvis: informació sobre RFCs, canvis realitzats, ...
Estat dels CIs actualitzat.
Compliment dels nivells d'abast i de detall predeterminats.
Adequació de l'estructura de la CMDB amb la de l'estructura TI real.
4. Control de procés Una correcta Gestió de Configuracions necessita la col·laboració de tota l'estructura TI per mantenir actualitzada la informació emmagatzemada a la CMDB.
Desviacions entre la informació emmagatzemada a la CMDB i la obtinguda de les auditories de configuració.
 Informació sobre CIs que han estat involucrats a incidents.
 Costos associats al procés.
 Sistemes de classificació i nomenclatura utilitzats.
 Informes sobre configuracions no autoritzades i/o sense llicències.
 Qualitat del procés de registre i classificació.
 Informació estadística i composició de l'estructura TI.
En organitzacions petites de vegades és convenient combinar la Gestió de Configuracions i Canvis per simplificar el procés de control.
5. Cas pràctic La gestió de Configuracions, malgrat la seva importància de vital, pot convertir-se fàcilment en una "gran devoradora de recursos" si s'estableixen criteris excessivament ambiciosos. Per això la direcció de "Cater Matters" ha decidit, en una primera fase, limitar l'abast de la base de dades de configuracions als sistemes considerats crítics:  Servidors de xarxa local.
 Servidors d'Internet.
 Infraestructura informàtica del Centre de Serveis.
 SLAs També s'han instal·lat eines de gestió que permeten la monitorització remota de totes aquestes configuracions i la realització d'auditories periòdiques automatitzades.
...