PROBLEMA 11 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Profesor M.
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 25/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA 11 En les figures següents es mostren les taxes de creixement als pols positius i negatius dels microfilaments en funció de la concentració d'actina. La figura A mostra les taxes en un ampli marge de concentracions d'actina, mentre que la figura B mostra una escala expandida on es detallen les taxes de creixement només a concentracions baixes d'actina.
a) Explica els resultats mostrats a la Figura A pels dos pols dels microfilaments. Què t'indiquen aquests resultats sobre les velocitats de creixement als dos pols del microfilament? Observamos que en el gráfico el polo positivo del microfilamento crece de manera ràpida y mayor que el polo negativo. Por lo tanto, el polo positivo crece rapidamente hasta llegar a 300 molèculas por segundo, mientras que el polo negativo crece lentamente hasta llegar a 30-40 moleculas por segundo.
Esto nos indica que el polo positivo del microfilamento crece y se polimeriza a una velocidadad 5-10 superior que el negativo.
b) Com es pot veure a la Figura A, les taxes de creixement augmenten de manera lineal a mesura que augmenta la concentració d'actina.
Aquesta dinàmica difereix de la d'una reacció catalitzada per un enzim, que sempre acaba assolint una velocitat màxima a mesura que augmenta la concentració de substrat. Com expliques aquesta diferència? La diferencia es que un enzim actua de factor limitant en una reacció, i la velocitat de polimerització inicial serà molt més ràpida que l’augment de concentració, però aquest creixement arribara a un sostre que no podra superar, i per tant la llargada del filament tindra un límit. En canvi si no hi ha enzim, el filament creixera a mesura que augmenta la concentració, de manera proporcional i aquest creixement no tindra cap catalitzador i per tant no tindra un límit definit.
c) La figura B mostra les taxes de creixement dels microfilaments a baixes concentracions d'actina. Imagina que pots afegir microfilaments a una solució de subunitats d'actina a les concentracions indicades com a A, B, C, D i E a la figura B. Per cadascuna d'aquestes concentracions, indica si el filament d'actina afegit creixeria o s'escurçaria pel seu pol positiu i negatiu.
A → el pol positiu i el negatiu despolimeritzen perquè la concentració de l’actina G es mes petita que la concentació crítica. Això ho podem veure en el gràfic on les rectes es troben per sota del 0.
B→ el pol positiu es troba en equilibri i el negatiu despolimeritza, ja que la cocentració d’actina G per al pol negatiu és mes petita que la concentració crítica i en el pol positiu la concentració d’actina G esta en equilibri, com podem veure en el gràfic.
A més com ja sabem la concentració crítica no es la mateixa per als dos pols, en el positiu aquesta s’assoleix abans.
C→ intercanvi rotatori. el pol+ creix perque la concentracio de la cel·lula esta per sobre de la concentracio critica. En canvi,el negatiu decreix per lo contrari,peruqe la concentració esta per sota de la concentració critica.
D → en el pol possitiu polimeritza i en el polnegatiu està en equilibri.
E → en el pol+i en el pol-tots dos polimeritzen d) Quina d’aquestes concentracions (A, B, C, D, E) és la concentració crítica pel pol positiu? I pel pol negatiu? Pel pol+ la concentració critica es trobarà en el punt B i en canvi, en el pol- es trobarà en el punt D e) Tindria lloc l'intercanvi rotatori a alguna d'aquestes concentracions? Raona la resposta en el punto c habrá un intercambio rotatorio ya que la concentracion critica en el polo + será menor que la concentracion de la actina G y a l igual la concentracion critica del polo- será mayor que la concentración de actina, por lo tanto, en el polo+ habrá una polimerización y despolimerizara por el polo -, por lo tanto habrá un punto de equilibrio dinamico en donde las subunidades del filamento se renueban pero la longitud permanece constante.
...