Examen juliol 2008 (2008)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2008
Páginas 9
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Juliol. Curs 2007-2008 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes que s’han de respondre en l’espai reservat després de cada enunciat.
2) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
3) Duració màxima de l’examen: 3 hores.
4) Al final de l’examen hi ha una T.P. per a resoldre els problemes.
Les preguntes 1 i 5 valen 15 punts cadascuna. Les preguntes 3, 4 i 6 valen 20 punts cadascuna. La pregunta 2 val 10 punts. La puntuació màxima de l’examen és de 100 punts.
1. (15 punts) ⎛Z2 ⎞ I. L’energia de l’electró en els àtoms hidrogenoides és E(n)= -13.6 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ eV.
⎝n ⎠ Quant valdria la primera energia d'ionització (PI1) de les espècies He+, Li2+ i Be3+ en estat fonamental? (5 p) II. Calcula la freqüència de la llum necessària per a ionitzar àtoms de Li si la primera energia d'ionització (PI1) del Li és de 520 kJ/mol. (5 p) Dades: h = 6.626*10-34 J.s, NAv = 6.022*1023 àtoms/mol III. Digues quants electrons desaparellats presenten els cations Al3+, Mn2+ i Zn2+ en estat fonamental. Raona breument la resposta. (5 p) 2. (10 punts) Contesta de forma breu, raonant les respostes: a) Ordena segons ordre creixent d’energia d'ionització (PI) els elements K, Li, N i O. (5 p) b) Ordena per ordre d’electronegativitat els següents elements químics: Li, B, F, Cs, N (5 p) 3. (20 punts) Per a les següents espècies, escriu les estructures de Lewis més raonables (indica l’existència de formes ressonants en cas d’haver-n’hi), digues quina geometria presenten segons la TRPECV i determina si l’espècie presenta o no moment dipolar (5 p/apartat).
a) BF3 b) CFCl3 c) O3 d) CO32- 4. (20 punts) Considera la molècula de 2,5,2’-triclorobifenil i respon breument: Cl Cl Cl a) Dóna la fórmula empírica (nombre de C, H i Cl) del compost. (3 p) b) Descriu la geometria, respecte cada carboni, de la molècula. (4 p) c) Digues quina hibridació podrien tenir cadascun dels àtoms de C. Justifica la resposta. (4 p) d) Poden rotar lliurement els dos anells un respecte l’altre? Per què? (2 p) e) A quina família de compostos tòxics pertany el compost de l’enunciat? Per a quins usos s’havien emprat aquests compostos (anomena’n almenys 2). (4 p) f) Si aquest compost fos present en un incendi, quins derivats es formarien (anomena la família de compostos a la qual pertanyerien aquests derivats)? Dibuixa l’estructura d’un d’aquests derivats. (3 p) 5. (15 punts) Respon breument les següents preguntes: I. Anomena dues propietats del dimetilmercuri (volatilitat, toxicitat, solubilitat,...) (3 p) II. Anomena un ús per al qual s’havia emprat el As2O3 (3 p) III. Anomena tres situacions en què es puguin alliberar PAHs al medi ambient. (3 p) IV. Els següents tres compostos són líquids a T ambient: CH3COOH, CCl4, CH3CH2OH.
Digues quin dels tres compostos creus que és més perillós per a la salut humana. Justifica breument la resposta. (6 p) 6. (20 punts) I. (11 punts) En l’esquema següent es mostra una part del cicle de Born-Haber corresponent a un sòlid iònic d’estequiometria MX2 - ΔH ret MX 2 (s) M + (g) + 2 X (g) B −ΔH form M (s) + X2 (g) A a) Completa el cicle (omple la casella buida). (3 p) b) Quins són cadascun dels dos processos implicats en les etapes A i B? (8 p) II. (5 punts) Classifica com a metàl·lic, molecular, iònic o covalent cadascun dels següents sòlids (1p/apt): a) Sòlid no conductor però que condueix l’electricitat en estat líquid.
b) Sòlid que es dissol en aigua per a donar una solució no conductora de l’electricitat.
c) Sòlid que fon per sota de 100 ºC donant lloc a un líquid no conductor de l’electricitat.
d) Sòlid que condueix l’electricitat en estat sòlid.
e) Sòlid d’estequiometria AB2 d’elevat punt de fusió i on A i B són elements bastant electronegatius.
III. (4 punts) D’aquestes parelles de substàncies, digues quina tindrà el punt de fusió més elevat i per què (2 p/apartat): a) H H C Cl i H C Cl C Cl Cl C H b) H2O i CH3CH2OH ESPAI RESERVAT EN CAS D’HAVER DE REPETIR UNA PREGUNTA.
NO SERVEIX PER AMPLIAR L’ESPAI DESTINAT A CADA PREGUNTA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Ra Ac * Rf Db Sg Bh Mt Lantànids La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actínids Ac Th Pa U Np Pu Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 7 Fr He Am FULL EN BLANC PER A FER ANOTACIONS I CÀLCULS. NO ES CORREGIRÀ.
...