Problemes Temes 8-9 (amb respostes)_2005 (2005)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

PROBLEMES DE QUÍMICA (CCAA) Curs 2004/2005 TEMES 8 i 9 1) Calculeu l'energia reticular del fluorur de cesi a partir de les següents dades: Cs(s)  Cs(g) H0 = 78,8 kJ mol-1 + Cs(g)  Cs (g) + e H0 = 382,4 kJ mol-1 ½ F2(g)  F(g) H0 = 79,0 kJ mol-1 0 F(g) + e  F (g) H = -349,3 kJ mol-1 Cs(s) + 1/2 F2(g)  CsF(s) H0 = -530,9 kJ mol-1 2) Calculeu l’entalpia de la reacció 2 MgCl (s)  Mg (s) + MgCl2 (s) saben que: Mg(s)  Mg(g) Mg(g)  Mg+(g) + e1/2Cl2(g)  Cl(g) Cl(g) + e-  Cl-(g) -348,5 + Mg (g) + Cl (g)  MgCl (s) Mg (s) + Cl2 (g)  MgCl2 (s) 3) H0 kJ/mol 141,0 731,8 120,9 -807,7 -641,8 Calculeu l'energia reticular del MgS a partir de: Mg(s)  Mg(g) Mg(g)  Mg2+(g)+2eS(s)  S(g) S(g) + 2 e  S2-(g) Mg(s) + S(s)  MgS(s) H0 (kJ/mol) 146,0 2179,9 272,0 332,2 -347,3 4) Quines de les següents espècies són capaces de formar enllaços d’hidrogen: a) C2H6 ; b) HI ; c) NaI ; d) BeH2 ; e) CH3COOH.: f) CH3NH2 5) Expliqueu en termes de forces intermoleculars per què: a) el NH3 té un punt d’ebullició més gran que el CH4.
b) El KCl té un punt de fusió més gran que el I2.
6) Quin membre de les següents parelles de substàncies esperaries que tingues la temperatura d’ebullició superior? a) O2 i N2; b) SO2 i CO2; c) HF i HI; d) CH4 i CCl4 7) Quina classe de força d’atracció s’ha de vèncer en els següents processos : a) Ebullició del brom líquid.
b) Sublimació del iode.
c) Dissociació del Cl2 en àtoms de Cl.
d) Fusió del ferro.
e) Fusió del CsCl.
8) Explica tots els aspectes estructurals i físics en base als seus enllaços de les següents substàncies:: i) C6H6 ii) CH3Cl iii) SiC ; iv) KF v)CuSO4·5H2O vi) Cu RESULTATS 1) 2) 3) -721,8 kJmol-1 -316,6 kJmol-1 -3277 kJmol-1 4) 6) e) i f) O2, SO2 , HF i CCl4 ...