Examen RESOLT Final LP 2011 2012 Q2 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura LP (Llenguatges de Programació)
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 26/06/2014
Descargas 1

Descripción

Examen Final Resolt del curs 2011 2012 Quatrimestre segon

Vista previa del texto

Examenfinal20112012Q2 --1 list = [1,2,3,4,5,6] p1 l = foldl (\acc x -> x^2 + acc ) 0 l resp1 = p1 list -- 91 ------------------------------------------------2 lis = [2,3] p2 l = aux2 l 0 aux2 [] n = [] aux2 l@(x:xs) n | divisible l n = aux2 l (n+1) | otherwise = n:(aux2 l (n+1)) divisible [] n = False divisible (x:xs) n | (n `mod` x) /= 0 = divisible xs n | otherwise = True resp2 = take 5 (p2 lis) -- [1,5,7,11,13] -------------------------------------------------- 3 --bla bla bla --que satisfacin el que es demana a (l’apartat 2 --de) la pràctica de modelat (PEF).
--bla bla bla ? --------------------------------------------------4 --1 aflip f x y = f y x -- > :t aflip -- aflip :: (t1 -> t2 -> t) -> t2 -> t1 -> t --2 tf (x:xs) f = let y = f x in if y then x:(tf xs f) else [] -- > :t tf -- tf:: [a] -> (a -> Bool) -> [a] --3 -- Assumint que 0,1:Int, (==):Eq a => a -> a -> Bool i que -- (+):Int -> Int -> Int pos (x:xs) y = if (x==y) then 0 else (pos xs y)+1 -- > :t pos -- pos :: (Eq a, Num a1) => [a] -> a -> a1 ---------------------------------------------------5 --1 --Què compleix el llenguatge C++? -- a) es ́ dèbilment tipat -- NO, és fortament tipat, -- no permet usar un tipus com si fos un altre -- b) es ́ type unsafe -- NO, és tipe safe, -- EXCEPTE en el que hereda de C -- c) no té tipus -- NO, esclar que té tipus.
-- d) fa comprovació dinàmica de tipus -- NO, fa comprovació estàtica de tipus, -- comprova els tipus ent emps de compilació no de execució --2 -- Indiqueu quines propietats compleix el sistema de tipus de Haskell (baseu-vos en les -- opcions de l’anterior pregunta, però indica correctament tot el que satisfà).
--Haskell és fòrtament tipat, type safe, té tipus (no s'han d'explicitar --perquè els infereix, però els té), i fa comprovació dinàmica de tipus.
--3 -- Indiqueu tres caracterıstiques ́ que satisfan la majoria dels llenguatge de scripting.
-- El temps d'escriptura de codi és baix -- No són molt eficients -- Estan pensats per crear aplicacions combinant components.
-- Normalment interpretats o amb compilació just-in-time o les dues.
-- Dèbilment tipats -- tipat dinàmic (Solucions no revisades per Professors) ...