TEMA 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Dret Laboral
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 08/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. FONTS REGULADORES DE LA RELACIÓ LABORAL I PRINCIPIS D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ FONTS DEL DRET: Sistema amb el que es fan les normes.
FONS INTERNACIONALS  Tractats internacionals o convenis. Exemple: Canvi climàtic Tot anirà vinculat a una norma bàsica  La constitució espanyola.
Un cop es confirmi en el Butlletí, un cop es firma això passa a ser de compliment en el nostre país. Ho decideix l’Estat. Entra al nostre sistema intern. Si hi ha un incompliment intervé el nostre sistema judicial.
Les fonts internacionals hi ha dos (+ importants): • • ONU OIT : Organització internacional del treball: Branca de les Nacions Unides (creades a 1919) apareixen amb el Tractat de Versalles. És una organització tripartida, és a dir participen sindicats, govern i grups empresarials.
FONTS DE LA UE: La comissió europea fa com de govern. Consells de la UE representa els governs dels diferents estats.
DIFERÈNCIES: Les fonts internacionals decidim els tractats que firmem i les fonts de la UE ja tenen uns tractats obligatoris.
1. FONTS INTERNACIONALS I COMUNITÀRIES A) Dret primari ❖ Tractats Comissió Europea representa els interessos d’Europa  Objectius que li marquen els tractats.
Les fonts de la UE segueix el principi de legalitat  Ha d’haver una llei. Aquest principi a la UE es trasllada als tractats que son acords vinculats amb l’Estat, on s’estableixen els objectius i són normes de funcionament.
B) Legislació secundària ❖ Reglament  Acte legislatiu, vinculants i d’obligat compliment i s’aplica a tota la UE.
❖ Directives  Són també d’obligat compliment. És un instrument per harmonitzar legislacions. Exemple: Tope d’hores extres, períodes mínims de treball, etc.
Una "directiva" és un acte legislatiu que estableix una fita que tots els països de la UE han d'assolir. No obstant això, correspon als països individuals per decidir com. Aquest va ser el cas de la Directiva de temps de treball, el qual estipula que l'excés d'hores extraordinàries és il·legal. La Directiva estableix períodes mínims de descans i un nombre màxim d'hores de treball, però li correspon a cada país per elaborar les seves pròpies lleis sobre com implementar això ❖ Decisions  Instruments que es llancen a estats concrets o empreses. Són obligatoris i per tant tenen força vinculant.
Una "decisió" és vinculant per a aquells als quals va dirigida (per exemple, un país de la UE o una empresa individual) i és directament aplicable.
❖ Recomanacions o opcions  No són vinculats FONS DEL DRET LABORAL INTERNES  Principi de jerarquia L’autonomia de les parts (El contracte): Es que pacten un treballador i l’empresari sense anar en contra de: - Convenis col·lectius (3) Normatives (Lleis i reglaments) (2) LA CONSTITUCIÓ (1) 2. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA  És el rang +alt del sistema jurídic espanyol.
Funcions: ❖ Dissenya els procediments necessaris per crear la resta de regles ❖ Distribueix competències entre l'Estat i les comunitats autònomes ❖ Regula (power) 3. LLEIS I NORMES AMB RANG DE LLEI  FONT PRINCIPAL • • • • Lleis ordinàries Lleis orgàniques  Regula les lleis fonamentals  Poder legislatiu (Parlament i Congrés).
Reial Decret Legislatiu  És el Govern però té rang de llei.
Reial Decret Llei  Urgència REGLAMENT  No pot contradir una llei. Desenvolupar o complementar la llei. Reial Decret.
4. LA NEGOCIACIÓ COLECTIVA Reconegut a la C.E, és una font del dret per tant té força d’una llei.
ART. 37  “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.” Espanya  BOE, Catalunya  DOC Poden ser d’àmbit : Estatal, Autonòmic (Oficines i despatxos de Catalunya) o Provincials.
Eficàcia normativa dels convenis col·lectius: ❖ Convenis col·lectius “Estatutaris" : Eficàcia general  S’han negociat seguint tots els passos de l’ET. És vinculant i obligarà a tot un sector o territori a complir-lo (empreses).
❖ Convenis col·lectius "No estatutaris “: Eficàcia limitada als signataris  Pacten un conveni col·lectiu però no segueixen els passos de l’ET, per tant no és vinculant, és més un acord entre les parts, poden pactar el que vulguin. Només obliga a les parts que firmen no a un sector o territori.
5. L’AUTONOMIA DE LES PARTS És una font del dret intern. Si et compromets, estàs obligat a complir-lo. Si has pactat amb l’empresari ho has de complir.
- Acord entre les parts Clàusules del contracte de treball JERARQUIA DE FONTS • • • • • • • Constitució Espanyola Normativa internacional i comunitària Lleis Decrets i reglaments Convenis col·lectius Autonomia de les parts Usos i costums !!!LA JURISPRUDÈNCIA NO ÉS UNA FONT DEL DRET!!! ART 3.1 ET Artículo 3 Fuentes de la relación laboral 1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b) Por los convenios colectivos.
c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.
d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.
6. PRINCIPIS D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ Art. 3 ET (cont) 2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las Leyes a desarrollar.
3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.
4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.
5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.
• • • • Principi de norma mínima Impossibilitat de renunciar als drets Principi de condició més favorable Principi de modernitat Com s’interpreten aquests principis? ART.3 Codi Civil  “1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.” Principio “Pro operario” (en caso de duda....) ...

Tags: