T1 contabilidad (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 1º curso
Asignatura Contabilidad
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 9

Vista previa del texto

TEMA 1: La comptabilitat com a sistema d’informació.    ❖1.​ LA INFORMACIÓ COMPTABLE.    1.​ Sistema d'informació que utilitzant una sèrie de tècniques i registres ens permet obtenir un resum  de la situació econòmica i financera de l'empresa, és a dir, que té, que li deuen i que deu quant ha  guanyat. A través d'aquesta informació es facilita la presa de decisions.    2.​  Principalment registra dades externes, encara que algunes dades es calculen internament, com  per  exemple les amortitzacions, els inventaris, valoració d'un actiu que construeix la pròpia empresa.    3.​  Com té diferents usuaris és un sistema d'informació rígid quant als aspectes formals i normalitzat:  obligatorietat del PGC, format dels documents, periodicitat, normes de valoració.    4​ . Té per objectiu la confecció dels Comptes Anuals.    5.​  La Comptabilitat és un sistema d’informació destinat a transformar dades econòmiques i  financeres en informació en informació útil per als usuaris.    L’obtenció de la informació comptable afecta tant a:    *Unitats macroeconòmiques ​ : Estat , Comunitats Autònomes.  *Unitats macroeconòmiques:​  empreses públiques i privades i entitats sense ànim de lucre.    ❖2.​ CONCEPTE DE COMPTABILITAT I ÁMBIT D’APLICACIÓ.    2.1. Classificació de la comptabilitat:      2.2 Comptabilitat financera:    Informa de manera sintètica dels aspectes econòmic financers de les transaccions de ll'empresa amb  el seu entorn, és a di,r informa sobre:    ❏La riquesa.  ❏La renda generada.  ❏Els canvis en el patrimoni de l'empresa i,  ❏La tresoreria generada per l'empresa a través d'uns documents que es denominen: ESTATS  FINANCERS o COMPTES ANUALS    2.3 La contabilidad de costes:    • Rep el nom també de comptabilitat analítica o interna.  • S'ocupa de les valoracions dels fluxos realitzades en l'àmbit intern de l'empresa i la seva finalitat és,  principalment, calcular la distribució dels costos i dels ingressos entre les diferents activitats i centres  de cost de l'entitat.  • Queda reservada a usuaris interns de les empreses o entitats.    ❖3.​ USUARIS DE LA COMPTABILITAT.    3.1. Usuaris interns:  • Administradors  • Gerents etc.  3.2. Usuaris externs:  • Propietaris.  • Entitats financeres.  • Creditors comercials.  • Clients i deutors comercials.  • Sindicats i treballadors.  • Ministeris, agències tributàries i organismes de la seguretat social.  • Mercat de valors, analistes i assessors financers.      ❖4.​ COSTOS DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE.    • 1. Costos associats als mitjans necessaris com personal, circuits d'informació i equips informàtics.  • 2. Possibles repercussions negatives derivades de la publicació de la informació. Conflictes  accionista vs. Administradors vs. Gerents.  • 3. Costos polítics derivats de la revelació d'informació. (exemple de les concessionàries  d'autopistes que poden veure's pressionades a disminuir preus si publiquen bons resultats).            ❖5.​ LA REGULACIÓ COMPTABLE I ELS ORGANISMES REGULADORS.    • Les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF). Aplicables de manera obligatòria per als  grups que cotitzen en qualsevol borsa europea des de 1 gener 2005.    • Normativa espanyola adaptada a les NIC: Nou PGC aprovat Nov. 2007. Obligatori per a totes les  empreses. PGC Global, PGC Pimes, Normativa Microempreses.    • Altres normatives importants: LSA, LSRL, C de Comerç, adaptacions sectorials del PGC.      ❖6.​ PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 2007.    (Real Decreto 1514/07, BOE 20­11­07)    • El pla general de comptabilitat proporciona els instruments per a arribar a l'elaboració dels estats  financers: ens indica quins estats financers han d'elaborar les empreses, les pautes per a la seva  elaboració (descripció, valoració, presentació, etc. ) i la forma que han de presentar­se.    6.1 Estructura del PGC 2007: (los q no tiene negrita, no son obligatorios)    1. Marc conceptual  2. Normes de registre i valoració  3. Comptes anuals  4. Quadre de comptes  5. Definicions i relacions comptables    ❖7.​ MARC CONCEPTUAL​ .    El marc conceptual estableix el conjunt de fonaments, principis i conceptes bàsics el compliment dels  quals condueix al reconeixement i valoració dels elements dels comptes anuals.    Els apartats del marc conceptual són:  1.​  Comptes anuals. Imatge fidel.  2.​  Requisits informació comptable  3.​  Principis de comptabilitat.  4.​  Elements dels comptes. anuals:actiu,  passiu, patrimoni net, ingrés i despesa.  5.​  Criteris de registre.  6​ . Criteris de valoració.  7.​  Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.    ESTATS FINANCERS:    ➧BALANÇ DE SITUACIÓ: Informa sobre la situació financera de l’empresa al  tancament d’un determinat exercici econòmic. En el balanç es representen els elements patrimonials  de l’empresa agrupats en masses patrimonials. El criteri més utlitzat per agrupar els elements  patrimonials  és el que classifica els elements de l’actiu segons la seva liquiditat (capacitat  de convertir­se en doblers) i els elements de passiu segons la seva exigibilitat; tal i com reflexa el  balanç de situació.    ➧COMPTE DE PERDUES I GUANYS: Informa sobre el resultat de l’empresa durant un exercici  econòmic. En el compte de resultats es permet calcular el beneficis o pèrdues de l’empresa  distingit entre resultats d’explotació i resultats financers. Si l’empresa té beneficis  haurà de pagar un percentatge d’aquests a hisenda en concepte de impost  de societats.    ➧ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET: Informa sobre els canvis en la  composició del patrimoni net de l’empresa d’un exercici a un altre.    ➧ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU: recull els fluxos d'efectiu (cobraments i pagaments) que han  modificat la tresoreria de l'empresa.    ➧MEMÒRIA: Informació quantitativa i qualitativa rellevant per a la presa de decisions,  i que no proporcionen els anteriors estats financers.    ­Característiques principals dels estats comptables:  (1)​  Que expressin la imatge fidel del patrimoni , de la situació financera i dels resultats  de l’empresa.  (2)​  Que predomini el fons sobre la forma: els estats financers han de ser útils per a la  presa de decisions.    IMATGE FIDEL: ​ L'aplicació sistemàtica i regular dels requisits, principis i criteris comptables inclosos  en el marc conceptual haurà de conduir a que els comptes anuals mostrin la imatge fidel del  patrimoni, dE la situació financera i dels resultats de l'empresa. Per mostrar aquesta imatge fidel  s’han de complir aquests requisits:    ➤​ RELLEVAT:​  Ha de ser útil per a la presa de decisions ; i per a això ha de mostrar adequadament  els riscos assumits per a l’empresa.    ➤​ FIABLE:​  ( Integritat) Lliure d’errades i sense omissions de dades significatives.    ➤​ COMPARABLE​ : Criteris d’uniformitat que permetin comparar dades en el temps i amb altres  empreses.    ➤​ CLARA:​  Fàcil d’entendre i interpretar. Ha de permetre als destinataris la formació de judicis que  els faciliti la presa de decisions.    PRINCIPIS COMPTABLES:​  Els principis comptables són normes que ens donen indicacions sobre  els criteris que hem de seguir per a registrar, valorar, calcular el resultat i presentar la informació  comptable.   PGC 2007, Tipus:  ∙Empresa en funcionament, Data del fet o meritació, Uniformitat, Prudència, No compensació,  Importància relativa.    Principi d’ empresa en funcionament:  • Es considerarà que la gestió de l'empresa continuarà en un futur. La raó d'aquest principi es basa  que les valoracions dels actius d'una empresa que tingui una data de tancament prevista seran  diferents que si l'empresa contínua la seva activitat per un període de temps indefinit.    • Per exemple: l’amortització d’una furgoneta propietat d’una empresa de transports s’efectua en  funció de la seva vida útil, per exemple, 5 anys. Però, si es pensa que l’empresa tancarà al cap de 2  anys es podria establir una vida útil menor, i en conseqüència, el resultat anual de l’empresa seria  diferent.    Principi data del fet, meritació:  • Aquest principi es refereix a com ha de calcular­se el resultat de l'empresa: les transaccions o fets  econòmics es registraran quan ocorrin, imputant­se a l'exercici al que els comptes anuals es  refereixin,  les despeses i els ingressos que li afectin, amb independència de la data del seu pagament o  cobrament.  • Per exemple: una empresa a 1 de juliol de 2012 paga 12.000 € pel lloguer d'un any, fins a 1 de juliol  de 2013.  • Per a calcular el resultat de l'any 2012, la despesa que haurà d'imputar­se és de 6.000 €, la part  que  s'ha utilitzat durant l'any en el qual es calcula el resultat.    Principi d’uniformitat:  • Una vegada s'ha adoptat un criteri, haurà de mantenir­se en el temps i aplicar­se de manera  uniforme per a transaccions similars, sempre que no s'alterin els supòsits que van motivar l'elecció.    • Per exemple: si una empresa valora les seves existències pel mètode FIFO, no variarà  periòdicament al PMP i desprès tornarà al FIFO.    Principi de prudència:  • S'haurà de ser prudent en les estimacions i valoracions a realitzar en condicions d'incertesa. Es  tindran en compte tots els riscos tan aviat siguin coneguts.    • Per exemple: una empresa té unes mercaderies en el seu magatzem valorades en 2.000 € i creu  que en aquest moment no podrà vendre­les per un valor superior a 1.700 €. En aquest cas l'empresa  haurà de reconèixer una pèrdua en el seu compte de resultats de 300 € (com si ja s'hagués produït).    Principi de no compensació:  • No podran compensar­se les partides de l'actiu i del passiu o les de despeses i ingressos, tret que  una norma disposi el contrari.    • Per exemple: una empresa té un compte corrent en un banc, i en el mateix banc i en la mateixa  oficina té concedit un préstec.  • NO es pot compensar una cosa amb l’altre i s’han de mantenir el bé i l’obligació de forma separada.    Principi d’ importància relativa:  • S'admetrà la no aplicació estricta d'alguns dels principis i criteris comptables quan la importància  relativa en termes quantitatius o qualitatius que produeixi no sigui significativa.    • Per exemple: una maquina de fer punta als llapis adquirida al preu de 3 €.  • Experiències passades demostren que aquests tipus de maquina pot durar entre 4 i 5 anys . S’ha  d’amortitzar?.  • Si no es fa l’efecte sobre el patrimoni és totalment irrellevant.    ELEMENTS DELS COMPTES ANUALS:​  ​ Reconeixement en el balanç.    ➧ACTIUS   • Béns i drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa.  • Resultats de successos passats.  • S’espera obtenir beneficis.    ➧PASSIUS   •Obligacions actuals de l’empresa sorgides com a conseqüència de fets passats.  •Comporta desprendre’s de beneficis econòmics.    ➧PATRIMONI NET  •Part residual dels actius, una vegada deduïts tots els passius.  • Fons que pertanyen als propietaris.  Reconeixement en el resultat:    ➧INGRESSOS: Increments en el patrimoni net de l’empresa durant l’exercici, ja sigui en forma  d’entrades o augments en el valors dels actius, o disminucions de passius,sempre que no tingui  l’origen en aportacions dels propietaris o socis.    ➧DESPESES: Decrements en el patrimoni de l’empresa durant l’exercici, ja sigui en forma de  sortides o disminucions en el valor dels actius, o de reconeixements o augments del valor dels  passius, sempre que no tinguin l’origen en distribucions als socis o propietaris.    CRITERIS DE VALORACIÓ:  El Pla general de comptabilitat en el seu marc conceptual defineix diferents CRITERIS que seràn  útils en el moment de valorar les diferents partides que intervenen en l'elaboració de la informació  financera, tant en el moment de la seva adquisició o producció, com en els moments posteriors.    ∙La valoració és el procés pel qual s’assigna un valor a cadascun dels elements integrants dels  comptes anuals. Els criteris de valoració definits en el marc conceptual del PGC són:    1. Cost històric o cost: preu adquisició, cost de producció. 2. Valor raonable, 3. Valor net realitzable  4. Valor actual, 5. Valor en ús, 6. Costos de venda, 7. Cost amortitzat, 8. Costos de transacció  atribuïbles a un actiu o passiu financer, 9. Valor comptable o en llibres, 10.Valor residual.      ( Preu d’adquisició)  • Veiem un exemple: una empresa contracta avui l’adquisició i instal∙lació d’unes  maquines per la qual cosa pagaria ara 15.000 €, li fan un descompte de 1.000 €. Les despeses de  transport i muntatge són de 6.000 € i resten pendents de pagament fins d’aquí a sis mesos.  El preu d’adquisició serà: • 15.000 ­1.000 + 6.000= 20.000 €    ( Cost de producció)  • Cas d’una empresa tèxtil fabricant de peces de roba i té els següents costos  directes:   ∙Primera Matèria consumida 7.500 €   ∙Altres materials ( tints, lubricants, etc) 4.500 €  ∙Mà d’obra directa 5.500 €  ∙Costos indirectes de producció del  període han estat de 3.500 €. Nivell d’utilització de la capacitat  productiva normal 75% ­2.625 €  Cost de producció 20.125 €    ( Valor raonable)  L’any 200X la societat XYZ, SA ha comprat 1.500 accions del Banc ZZZ a 20 € de cost unitari amb la  finalitat de negociar amb elles, perquè té intenció de vendre­les a curt termini.  En el seu balanç figuren valorades al valor inicial ( 1.500 accions * 20 €/unitat = 30.000 €)  A finals de l’any 200X aquestes accions cotitzen en borsa a 25 €/acció.  El valor raonable serà: 37.500€ ; es a dir 1.500 accions * 25€/ acció.  Perquè com que es tracta d’un actiu financer mantingut per a negociar, la valoració a final d’any es  farà pel valor raonable, que en aquest cas és el valor de mercat, ja que la borsa és un mercat actiu i  fiable.    ( Valor actual)  Suposem que una empresa té una maquina comprada a un preu d’adquisició de 60.000 €. A primers  de gener decideixen llogar la maquina a tercers per un termini de tres anys, per aquest fet  l’empresa cobrarà:  5.000 € al primer any, 5.500 € el segon any i 6.000 € al tercer any, cobrarà els diners al primers de  cada any.  A l’acabament del tercer any té prevista la venda de la maquina, amb un grau de probabilitat del  90%, donades les característiques del mercat de realitzar la venda per 40.000 €.  Es considera adequat un tipus de descompte del 5%. Llavors el valor pel que es comptabilitzarà la  maquina es calcula de la següent forma: 5.000 + 5.500 + 6.000 + 40.000 x 90% = 46.778,43  1,05 1,052 1,053    *QUADRE DE COMPTES DEL PGC.  ∙Documents que podem acompanyar els comptes anuals:    ➧INFORME D’AUDITORIA: Document mercantil obligatori per a les societats que elaboren models  normals de balanç, memòria i estat de canvis en el patrimoni net. Indicador de la fiabilitat de la  informació. Opinió de l’auditor pot ser favorable o no.      ➧INFORME DE GESTIÓ: Document no obligatori per les societats que formulin models abreujats de  Balanç de Situació, Memòria i Estat de canvis en el patrimoni net. Facilita informació sobre evolució  de la societat.                                      ...