questionaris (2013)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Estadística 1
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Questionaris 1. Quina de les següents variables és de caràcter bidimensional? a. El nombre d’estudiants de la facultat b. L’edat dels professors i professors de la facultat c. El sexe i l’estat civil de la població catalana d. El nombre mitjà d’accidents de trànsit (cotxe i moto) produïts a les carreteres catalanes.
2. Quina de les següents variables és de tall temporal (time serie) ? a. El nombre de telèfons a les províncies catalanes b. L'evolució dels preus del petroli c. Les taxes de creixement demogràfic dels països de la UE d. Anys de vida útil de les màquines fabricades per les empreses catalanes 3. L’estadística permet...
a. Aproximar el resultat dels experiments aleatoris b. Obtenir instruments per a la pressa de decisions en un entorn d’incertesa.
c. Generar tècniques per a la recollida i anàlisi de la informació en l’àmbit de les Ciències Socials d. Les altres tres respostes són correctes.
4. Sobre una determinada població...
a. Es poden observar diferents característiques o atributs per a cada individu.
b. Només es pot analitzar una única variable (característica) c. És impossible efectuar un anàlisi estadística degut a l’elevada dificultat i cost de tractar tots els individus de la població de manera que sempre treballem amb una mostra d’aquesta.
d. Només podrem seleccionar una única mostra.
5. La variable “Lloc de naixement d’un individu”, que val 0 si va néixer a Espanya i 1 si va néixer a l’estranger) és...
a. Qualitativa nominal b. Qualitativa ordinal c. Quantitativa contínua d. Quantitativa discreta 6. Disposem d’informació relativa a la distribució de salaris dels treballadors d’una empresa la qual es presenta a la següent taula: Es demana que calculeu el primer quartil de la Salaris (milers d’€) Treballadors 15 23 variable 25 21 35 22 7. Calcula la desviació estàndard de les següents dades: 23, 4, 43 8. La variable “Fills” per als habitants d’una determinada població té una mitjana igual a 0,47 i una desviació igual a 0,74. Aleshores...
a. La mitjana de la variable estandaritzada serà 0.63 ( = 0.47 / 0.74 ) b. per estandarditzar aquesta variable haurem de sumar la mitjana a cada valor i després dividir per la desviació.
c. la mitjana de la variable estandaritzada serà 0.
d. la mitjana de la variable estandarditzada serà la mateixa que la de la variable inicial: 0.47 9. Si la mitjana aritmètica és menor que la mediana i la mediana menor que la moda, es pot afirmar que ...
a. La distribució és asimètrica a l’esquerra b. La distribució és asimètrica a la dreta c. Hi ha un error als càlculs perquè la mitjana aritmètica sempre és igual a la mediana i a la moda.
d. La distribució és leptocúrtica.
10. Disposem d’informació relativa a la distribució de salaris dels treballadors d’una empresa, la qual es presenta amb la següent taula: Salaris (milers d’€) Treballadors 15 17 Es demana que calculeu la mitjana de la 25 19 variable salaris 35 33 11. Quan treballem amb dades agrupades en intervals i volem representar-les gràficament a. podem construir un histograma amb les freqüències absolutes, quan els intervals són d'amplada diferent b. cap de les altres tres respostes és correcta c. podem construir un histograma amb l'alçada, quan els intervals són d'amplada constant d. podem construir un histograma amb l’alçada, quan els intervals són d’amplada diferent.
12. Quina es la mediana d’aquest grup de dades: 2, 25, 12, 40, 45 13. Calcula la desviació estàndard de les següents dades: 37, 3, 91 14. Quina de les següents mesures de posició central seria més adequada per a la variable "edat" referida a un conjunt d'individus? a. Sempre la mitjana aritmètica b. La moda c. La mediana d. La mitjana aritmètica si no hi ha valors atípics o extrems i la mediana en cas que hi hagi.
15. Sabem que la gent que té internet a casa paga de promig 20€ al mes. Si sabem que el 81% de la pobació disposa de conexió a internet a casa, quin és el promig de despesa en internet de la població total? 16. L’índex de Gini...
a. Només pot prendre valors entre 0 i 1 b. Indica si un repartiment es just o no c. Es pot entendre com un complement numèric a la corba de Lorenz d. Les altres tres respostes són correctes.
17. Disposem d’informació relativa a la distribució de salaris dels treballadors d’una empresa, la qual es presenta a la següent taula: Salaris (milers d’€) Treballadors 15 8 Es demana que calculeu la variança de la 25 9 variable salaris 35 9 18. Si donada una població, analitzem la renda i el lloc de residencia de cadascun dels individus, estem observant una variable… a. Quantitativa continua b. Qualitativa continua c. Qualitativa discreta d. Cap de les altres respostes és correcte 19. La freqüència absoluta és...
a. Equival al tamany mostral (N) b. El nombre de vegades que es presenta un determinat valor c. El nombre de valors que pren una variable d. El percentatge d’aparició d’un determinat valor de a variable 20. Calcula la desviació estàndard del nombre de vehicles de les següents famílies: Ni Xi Xi: nombre de vehicles per família 17 0 Ni: nombre de famílies 1 7 2 41 21. Quina és la mitjana aritmètica de les següents valors: 10, 3, 7, 8 22. El coeficient de variació d’una variable A és 0,21 i el d’una variable B és 1,59, aleshores podem dir que...
a. La mitjana és més representativa en el cas de la variable A que en el de la variable B b. No podem dir res sobre les mitjanes de les variables.
c. Amb tota seguretat, hi ha una dispersió absoluta més baixa en la variable A.
d. La mitjana és menys representativa en el cas de la variable A que en el de la variable B.
23. Sabem que en promig, el total de la població té una despesa de 540€ anuals per persona en espectacles. Aquesta despesa és de 584€ anuals per persona a les comarques de la província de Barcelona, que suposa un 50% de la població total. A partir d’aquesta informació, quina és la mitjana aritmètica de la despesa de la resta de comarques catalanes? 24. per les variables “Personal” (en blau) i “patentes” (en vermell), s’ha obtingut les corbes de lorenz següents: a. La variable “personal” té una concentració més elevada que la variable “patentes” perquè està més aprop de la bisectriu de la gràfica.
b. La corba de Lorenz no es pot usar per mesurar la concentració.
c. La variable “Patents” té una concentració més elevada que la variable “Personal” perquè està més allunyada de la bisectriu de la gràfica.
d. Cap de les altres respostes és correcte.
25. Un fabricant de bombetes vol llençar al mercat un nou model de llum halògena i, abans de fer-ho, ha realitzat un estudi exhaustiu dels preus dels productes competidors. Les dades recollides es mostren a continuació: 9.95€; 8.40€; 8.65€; 8.75€; 9.25€. aleshores, la mediana és igual a: a. 8.65€ b. 8€ c. 8.40€ d. Cap de les respostes és correcte.
Solucions qüestionaris 1.
C 2.
B 3.
D 4.
A 5.
A 6.
15 7.
15,92 8.
C 9.
A 10.
27,32 11.
D 12.
25 13.
36,23 14.
D 15.
16,2 16.
D 17.
65,38 18.
D 19.
B 20.
0,87 21.
7 22.
A 23.
496 24.
C 25.
D ...