Examen tipo 1 (23 preguntas) - con respuesta (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Salut Pública i Comunitària
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 103

Vista previa del texto

PREGUNTES EXAMEN I - SALUT PUBLICA 1- Via de contaminació atmosfèrica mes freqüent: a. Respiratòria b. Digestiva c. Dèrmica d. Metabòlica 2- Perquè es produeix la pluja acida? a. Reacció diòxid de sofre amb monòxid de carbó b. Reacció diòxid de sofre amb h2o c. Reacció triòxid de sofre amb h2o d. Reacció diòxid de nitrogen amb h2o 3- Quines son les persones mes afectades per la contaminació ambiental? a. Gent gran b. Dones c. Nens d. No hi ha diferencies 4- La roba tacada de sang son residus tipus: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 5- En quina de les següent NO s’utilitza el rentat de mans amb solució alcohòlica: a. En la tècnica d’esterilització b. Abans d’atendre al pacient c. Després d’atendre al pacient d. En totes 6- El soroll es considera perillós a partir de: a. 130 Db b. 85 Db c. 40 Db d. Mas de 200 Db 7- De les següents respostes, assenyali la que es considera una creença a. Mal d’ull b. Coneixements transmesos per via oral c. Actituds front salut i malaltia d. Coneixements científics 8- La carta de Otawa sobre promoció de la salut (1986) estableix: a. La necessitat d’uns prerequisits per la salut b. La necessitat d’augmentar la recerca biomèdica c. La necessitat de disminuir la natalitat d. La necessitat d utilitzar noves tecnologies 9- El model educatiu del Empowerment es caracteritza perquè: a. Accepta que perquè un pla terapèutic tingui èxit es necessari q s’adapti als objectius del pacient b. El poder de decisió l’ostenten els professionals sanitaris c. Es dona mes poder a la família del malalt d. La major responsabilitat de les cures recau en la família del malalt 10- El conjunt de recursos que una comunitat destina per preservar i millorar la salut individual i col·lectiva es denomina a. Atenció sanitària b. Sistema sanitari c. Salud publica d. Totes son certes 11- Quin d’aquets factors intervé en el desenvolupament dels models sanitaris a. Cures alternatives b. Evolució del concepte de salut c. Renda per capità d. Cap es certa 12- En quin tipus d’hepatitis el malalt pot tenir hepatomegàlia? a. Hepatitis a b. Hepatitis b c. Hepatitis c d. Totes son certes 13- Un PPD positiu per si sol que ens indica? a. Malaltia tuberculosa b. Infecció tuberculosa c. Infecció i malaltia tuberculosa d. Que la persona esta immunològicament preparada per no infectar-se 14- Quina d’aquestes afirmacions es certa? a. La infecció vírica afavoreix la sobreinfecció bacteriana b. Els virus son mes grans que els bacteris c. Els virus de la grip es molt estable d. Les diarrees no son causa de mortalitat 15- En la infecció pel VIH es denomina “PERIODE FINESTRA” : a. Augment ràpid d’anticossos b. L’observació d’una carga viral alta c. El temps q transcorre des de el contagi fins que es detecten anticossos d. De la infecció fins que es diagnostica sida.
16- El síndrome de la immunodeficiència adquirida es caracteritza principalment per: a. Deficiència de la immuno-cel·lular b. Manifestar-se per una malformació c. Tots els afectats son homosexuals, addictes a les drogues per via parenteral y/o heterosexuals promiscus d. Totes son certes 17- Durant quant de temps haurà de prendre precaucions una infermera que es punxa amb una agulla procedent d’un pacient infectat amb VIH a. 1mes b. 2mesos c. 6mesos fins 1 any d. 3 mesos 18- Quin d’aquets NO es un esglaó de la cadena epidemiològica a. Agent b. Medi ambient c. Mecanismes de transmissió d. Reservori 19- Que NO pertany al cicle de transmissió: a. Reservori b. Agent patogen transmissió c. Medi ambient d. Transmissió 20- La quantitat d’aigua dolça disponible es: a. 75% b. 3% c. 20% d. 0,75% 21- Que s’entén per desenvolupament sostenible? a. Desenvolupament que tenen els països desenvolupats b. Manifestacions dels problemes ambientals c. Desenvolupament que no compromet els recursos de generacions futures d. Es una formula q s’aplica al desenvolupament ecològic 22- La ecologia humana es a. La branca de la medicina que estudia la rel dels essers humans entre si b. Branca de la biologia q estudia la interrelació dels essers vius amb el medi extern c. Ciència q estudia la rel del home amb altres essers vius d. Ciència q estudia al home i les seves relacions funcionals en el procés d’adaptació al medi ambient 23- Quina d’aquestes afirmacions es INCORRECTA sobre les aigües eutròfiques: a. Son aigües amb excés d’oxigen b. Son aigües riques en nutrients c. La mortalitat dels peixos es elevada d. Son aigües no aptes pel consum humà 24- Els residus tipus III es tracten fora del centre: a. A les plantes incineradores i d’esterilització amb autoclau b. A les plantes incineradores i de neutralització química c. Als abocadors controlats d. A les plantes de reciclatge selectiva 25- Segons el mètode del procés de canvi Prochaska i Diclemente, la etapa de precontemplació es caracteritza per: a. La persona no es conscient del problema b. La persona contempla diferents opcions per modificar les conductes c. La persona es comença a plantejar que te un problema d. La persona inicia el canvi de conducta que suposa el factor de risc 26- Via de contaminació atmosfèrica mes freqüent: a. Respiratòria b. Digestiva c. Dèrmica d. Metabòlica 27- Perquè es produeix la pluja acida? a. Reacció diòxid de sofre amb monòxid de carbó b. Reacció diòxid de sofre amb h2o c. Reacció triòxid de sofre amb h2o Reacció diòxid de nitrogen amb h2o 28- La esquistosomiasis es una malaltia deguda a problemes per contaminació de l’aigua.
Es transmet per: a. Cucs b. Bactèries c. Virus d. Protozous 29- Quin es el principal objectiu del tractament de la faringo-amigdalitis estreptocòccia? a. Evitar el dolor i escurçar la malaltia b. Evitar complicacions c. Escurçar el procés d. Evitar el contagi 30- En quin d’aquets grups de persones estaria indicada la vacuna de la grip¿ a. Mestres b. Majors 60 Anys c. Personal sanitari d. B i C son correctes 31- Les ONG poden ser organitzacions a. Religioses b. Laica c. Política d. Totes son certes 32- En la historia natural de la malaltia quins dels següents son resultats del procés: a. Mort b. Incapacitat c. Cronicitat i curació d. Totes son certes 33- El tractament de la infecció tuberculosa amb PPD negatiu es una acció de: a. Prevenció primària b. Prevenció secundaria c. Prevenció terciària d. Asistencia primària 34- Quin es el mecanisme de transmissió mes freqüent en el refredat comú: a. A través del aire b. Via directa c. A través de les mans d. Cap es correcta 35- La pneumònia primària o secundaria es una de les principal complicacions de: a. Faringitis b. Grip c. Infeccions hospitalàries d. Totes son certes 36- La rinitis es un símptoma característic de: a. Al·lèrgia b. Refredat comú c. Grip d. Faringo-amigdalitis 37- Perquè esta indicada la administració de penicil·lina benzatina en el tractament de la faringo-amigdalitis estreptocòccia: a. Perquè ens assegura la prevenció de complicacions b. Perquè es injectable fàcil d’administració i no dolorós c. Perquè es mes econòmic d. Cap es correcta 38- Que hauria de fer davant d’un cap de tuberculosi pulmonar: a. Realitzar un PPD als convivents i contactes íntims b. Fer una RX als convivents i contactes íntims c. Res d. Esperar 2 mesos I fer un RX ...