Pràctica Sentit comú (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Social
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

SENTIT  COMÚ  I  MÈTODES  EN  PSICOLOGIA  SOCIAL   PRÀCTICA  1   OBJECTIUS   • • • Diferenciar  el  sentit  comú  del  mètode  científic  per  estudiar  la  realitat.   Comprendre   les   característiques   i   limitacions   del   mètode   experimental,   el   correlacional   i   alguns   dels  mètodes  qualitatius   Conèixer  els  factors  d’influència  del  propi  procés  d’investigació     CONCLUSIONS  SENTIT  COMÚ   Tant   el   sentit   comú   com   la   psicologia   social   intenten   explicar   el   comportament   humà,   però   ho   fan   des   d’aproximacions  diferents:           Saber  popular     Intuicions   Mètode  científic   Experiència  personal     El  sentit  comú  és  inexacte:   o o o o És  subjectiu,  està  basat  en  experiències  i  opinions  personals.   Està  contaminat  per  prejudicis,  ideals  i  errors  d’atribució  (=  donar  respostes  que  no  corresponen  a   la  realitat).   Està  esbiaixat.  Per  exemple,  l’efecte  “jo  ja  ho  sabia”:  és  una  tendència  a  veure  els  esdeveniments   passats  com  predictibles  un  cop  han  succeït.     És  contradictori  (per  exemple:  els  refranys  i  dites  populars  que  justifiquen  qualsevol  situació).   La  Psicologia  Social  aplica  el  mètode  científic  i  es  basa  en  una  sèrie  de  valors,  buscant:   § § § § EXACTITUD:  recollir  la  informació  de  la  forma  més  precisa  possible   OBJECTIVITAT:  obtenir  i  evaluar  la  informació  amb  el  mínim  biaix  possible.   ESCEPTICISME:  contínua  recerca  i  verificació  de  les  troballes.   SENSE  PREJUDICIS:  superar  les  idees  preconcebudes  en  funció  de  les  evidències.     MÈTODES  EN  PSICOLOGIA  SOCIAL   Procés  a  partir  del  qual  ens  aproximem  a  l’estudi  de  la  realitat  social  obtenint  informació  sobre  conductes,   pensaments,  actituds,  emocions…   -­‐  Fases  del  mètode  científic:     Delimitació  del  problema  à  Objectius  à  Mètode  à  Resultats  à  Discussió  à  Comunicació  i  Difusió     INFLUÈNCIES  DEL  PROCÈS  D’INVESTIGACIÓ   − − Efecte  Rosenthal  o  Pigmalión   Les   expectatives   que   té   l’investigador   sobre   les   persones   o   les   situacions   poden   arribar   a   cumplir-­‐se   (p.ex:  reforç  no  conscient).  Es  pot  donar  a  nivell  d’investigador  (individual)  o  a  nivell  grupal.     Efecte  Ome   Els  participants  poden  modificar  la  seva  conducta  en  la  direcció  de  les  demandes  o  les  expectatives  que,   segons  la  seva  percepció,  té  l’investigador.     PRÀCTICA     1   SENTIT  COMÚ  I  MÈTODES  EN  PSICOLOGIA  SOCIAL     − Efecte  Hawthorne   Els  participants  poden  modificar  la  seva  conducta  pel  simple  fet  de  saber  que  estan  sent  estudiats.     COM  OBTENIM  INFORMACIÓ?   § § § § § § § § § Observació    naturalista   Enquestes   Tests,  escales  i  qüestionaris   Instruments  de  medició  psicofísiques   Anàlisis  de  contingut   Observació  participant   Entrevistes   Grups  de  discussió  (Focus  Groups)   Etc       MÈTODE  CORRELACIONAL   Estudia  la  correlació  que  pot  existir  entre  dues  o  més  variables,  permitint:   • • • • • Conèixer  la  força  de  la  relació   Conèixer  la  direcció  de  la  relació   Realitzar  prediccions   Treballar  amb  variables  no  manipulades   Una  correlació  no  implica  causalitat   Tipus  de  correlacions:     Correlació  positiva     Correlació  negativa           METODOLOGIA  EXPERIMENTAL   Estudia  hipòtesis  que  impliquen  relacions  que  causalitat  entre  dues  o  més  variables:   • • • • • Manipulant  les  variables  independents   Registrant  les  variables  dependents   Controlant  les  variables  extranyes   Permet  generalitzar  els  resultats   Limitacions  en  la  validesa  extrena  i  les  variables  no  manipulables         Manipular     Medir   Controlar   SENTIT  COMÚ  I  MÈTODES  EN  PSICOLOGIA  SOCIAL   PRÀCTICA  1     METODOLOGIES  QUALITATIVES   Intenten   entendre   els   significats   i   la   complexitat   de   les   experiències   humanes,   normalment   recollint   informació  en  profunditat  en  el  context  natural.   • • • • • •     Són  inductives  ja  que  les  dades  són  les  que  porten  a  formular  teories   Són  intensives  ja  que  combinen  tècniques  i  fonts  d’informació  en  la  recollida  de  dades   Són  flexives  i  iteratives,  començant  per  preguntes  generals  i  generant  noves  preguntes  a  partir  de   les  dades.     Tenen  una  perspectiva  holística,  no  redueixen  el  fenòmen  a  un  seguit  de  variables   Reconèix   que   hi   ha   múltiples   realitats.   Per   tant,   intenten   reduir   la   seva   influència   al   recollir   i   analitzar  les  dades.   Resultats  difícilment  generalitzables,  però  sí  transferibles  a  casos  similars.     ...