Competències amb sanitat (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Deontologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 14

Vista previa del texto

L'Estat té totes les competències.
Competències no delegables: - ESTAT COMPETÈNCIES SANITÀRIES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Arts.38 a 47 LGS) - CCAA 1.-Control del sistema sanitari nacional.
2.-Medicaments.
3.-Sanitat exterior (control riscos) i Acords sanitaris Internacionals.
Les CCAA exerciran les competències assumides en els seus Estatuts i les que l'Estat els hi transfereixi o, en el seu cas les delegui. Totes aquelles competències no reservades expressament a l'Estat, podran ser atribuïdes a les CCAA.
-CORPORACIONS LOCALS Control sanitari del medi ambient: contaminació atmosfèrica, residus urbans i industrials...
Control sanitari d’indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions.
Control sanitari d’edificis i llocs de vivenda i convivència humana, especialment centres d’alimentació Control sanitari de distribució i subministrament d’aliments, begudes i demés productes ...
Control sanitari de cementiris i policia sanitària.(...) ...