COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura ètica i legislació d'infermeria
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Competències professionals de la infermeria.

Vista previa del texto

COL·LEGIS PROFESSIONALS I COMPETÈNCIA PROFESSIONAL “La necessitat de la infermeria és universal”  és una competència (habilitats, actituds(estan a dintre nostre) i coneixement). La competència més important en infermeria és: CUIDAR Regulació de les professions sanitàries: - Llei 44/2003 del 21 Novembre d’ordenació de les professions sanitàries.
- Per què una llei per regular les professions sanitàries:  Buit normatiu  La importància que tenen les professions sanitàries per els drets fonamentals de les persones, les seves vides, la llibertat i la intimitat.
Què i quines són les professions sanitàries? - Les professions sanitàries segons la Llei 44/2003 són aquelles en que la seva formació es dirigeix a l’atenció a la salut i queden excloses altres professions en el que el seu objectiu formatiu no sigui aquest. És a dir, les professions sanitàries no es defineixen amb el lloc on es desenvolupa l’activitat si no cap a on van dirigits els seus objectius formatius.
- Són professions titulades i regulades.
- Han d’estar organitzades en col·legis professionals.
Quines són les professions sanitàries? Professions sanitàries : INFERMERIA - L’objectiu de la disciplina és “tenir cura de les persones”proporcionant cures d’infermeria basades en l’evidència científica i servint-se del progrés tecnològic.
- Actua centrant la seva atenció en les persones, la família i la comunitat.
Tenint en compte que les persones són subjectes d’emocions, valors morals i relacions socials.
- La infermeria ajuda a les persones, família i grups a determinar i aconseguir el seu potencial físic, mental i social contribuint a la millora de la qualitat de vida.
Competències professionals: què són? - Bàsicament una competència és el saber fer en cada professió.
- El saber fer implica habilitats, actituds i coneixements per a la presa de decisions que permet que l'actuació professional estigui en el nivell exigible en cada moment per resoldre problemes relacionats amb la professió.
Competències de la professió infermera: 1. Procés de cures.
2. Prevenció i promoció de la salut.
3. Procediments i protocols.
4. Tenir cura de les persones en situacions específiques.
5. Comunicació/relació amb l'usuari i/o persones significatives.
6. Treball en equip i relació interprofessional.
7. Comunicació intraprofessional (Continuïtat de cures).
8. Manteniment de les competències professionals (Formació continuada).
9. Ètica, valors i aspectes legals de la professió.
10. Implicació i compromís professional.
Col·legis professionals: Què són? El Col·legis professionals són una corporació de dret públic, reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Col·legis Professionals, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
Òrgans de govern: - El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional al col·lectiu i alhora contribuir a millorar l’atenció sanitària, sociosanitària i social del país.
- La Llei de Bases de la Sanitat Nacional, de 25 de novembre de 1994, en la seva base 34, va ordenar la col·legiació obligatòria de tots els professionals sanitaris.
Quina finalitat té el col·legi? - Ordenar, dins el marc de les Lleis, i vigilar l’exercici de la professió.
- Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l’Administració.
- Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
- Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
- Aconseguir la màxima progressió científica, acadèmica, social i humana dels professionals.
- Assegurar el respecte als drets humans.
- Fomentar la solidaritat entre els col·legiats i la societat.
Quines funcions té el col·legi? - Vetllar per l’ètica professional dels col·legiats.
- Participar en els òrgans consultius de l’Administració.
- Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial,...
- Evitar l' intrusisme i la competència deslleial entre professionals.
- Intervenir d’arbitratge en els conflictes que per motius professionals, es suscitin entre col·legiats.
- Divulgar les normatives que es dictin sobre les condicions de l’exercici professional sobre funcions, l’àmbit i sobre qualsevol altre aspecte que incideixi en la professió.
Deures dels col·legiats: - Complir el que disposen aquests Estatuts i els acords dels òrgans del Col·legi.
- Estar al corrent en el pagament de les quotes col·legials.
- Comunicar al Col·legi qualsevol acte d'intrusisme que es produeixi en la província i que arribi al seu coneixement, així com els casos d'exercici il·legal.
- Notificar al Col·legi els canvis de domicili o residència.
- Acceptar els càrrecs col·legials obligatoris, llevat de causa justificada.
- Cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici a la professió d’infermer/a amb les excepcions previstes en l’article 9 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.
Intrusisme professional: - Consisteix a dur a terme activitats pròpies d’una professió, sense la titulació oficial necessària que garanteix els coneixements bàsics per exercir-la.
- En el Codi Penal en l’Art. 403 l' intrusisme professional està penat de 6 mesos a 2 anys.
- Els professionals d’infermeria estan obligats a denunciar als òrgans competents l’ intrusisme en l’exercici de la professió.
- No s’ha de confondre amb la delegació de funcions.
Código deontológico de la Enfermería Española - Art.67: “La Enfermera en las relaciones con sus colegas nunca practicará la competencia desleal, ni realizará publicidad profesional engañosa para acaparar clientes”.
- Art.68: “ La Enfermera no aceptará hacerse cargo de un cliente que está siendo atendido por otro colega sin el previo consentimiento de éste, excepto por una causa muy justificada, y en caso de urgencia”.
Codi d’Ètica d’Infermeria Catalunya - Art.7: “La infermera vetlla pel desenvolupament de l’àmbit competencial del fet de tenir cura, evita conductes d’intrusisme professional i promou l’aportació infermera en el si de l’equip de salut.” COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN INFERMERIA 1. Competència: Procés de Cures.
Objectiu: Proporcionar cures d'infermeria individualitzades mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat.
1.1. Valoració, recollida de dades, i formulació de problemes.
Objectiu: Obtenir i analitzar les dades per determinar l'estat de salut de l'usuari i descriure les seves capacitats i/o problemes.
- Fer l'entrevista clínica completa (àmbits orgànics, psicològics i socials) amb els usuaris i/o persones significatives.
- Observar i valorar signes objectius: saber fer una exploració física.
- Recollir i valorar símptomes subjectius manifestats per l'usuari i/o persones significatives.
- Realitzar accions i procediments que permetin validar el problema identificat.
- Enregistrar i expressar de forma sistemàtica les dades prioritàries de la informació recollida.
- Identificar i valorar les dades significatives i, en base a elles, definir els problemes reals i/o potencials.
1.2. Priorització i actuació Objectiu: Prioritzar els problemes detectats de l'usuari, desenvolupar i executar un pla d'acció per disminuir-los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia.
- Prioritzar els problemes detectats i, en base a ells, elaborar un pla de cures que inclogui objectius i intervencions adequats als problema/es definit/s.
- Formular objectius amb l'usuari i/o persones significatives recollint les seves expectatives segons el problema definit prèviament.
- Planificar activitats de cures per resoldre els problemes de salut del pacient/usuari/client (amb els recursos disponibles i segons la política de l'organització).
- Elaborar, decidir i seleccionar els protocols i procediments més adequats a l'activitat planificada en base a la seva pertinença, validesa i eficiència.
- Executar les activitats planificades, tant pel que fa al rol autònom com al de col·laboració.
- Mantenir la planificació d'activitats de forma actualitzada.
- Planificar l'alta d'acord amb la data prevista.
- Complimentar els registres.
- Dissenyar i adaptar el pla de cures i el pla terapèutic a les necessitats del pacient/usuari de forma individualitzada.
1.3. Avaluació Objectiu: Avaluar de forma continuada i sistemàtica l'efectivitat del pla d'acció en relació als objectius i/o criteris de resultats establerts.
- Establir criteris de resultats.
- Fer l'avaluació continuada del procés de cures.
- Redissenyar els objectius i les activitats segons l'avaluació continuada, si cal.
- Avaluar els objectius formulats en el pla de cures.
- Valorar els recursos i el potencial del malalt (coneixements i materials) per seguir, si cal, autoaplicant-se les cures en el seu domicili.
- Fer l'informe d'alta d'infermeria.
2. Competència: Prevenció i promoció de la salut.
Objectiu: Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'educació sanitària en els diferents àmbits de la pràctica.
- Identificar usuaris amb risc de patir algun dels problemes més prevalents de salut.
- Avaluar i seleccionar els usuaris que poden beneficiar-se de mesures preventives.
- Identificar els problemes potencials de salut.
- Avaluar l'estat de salut de la persona sana.
- Avaluar l'entorn socio-familiar.
- Ensenyar i donar consell sobre els diferents mitjans de prevenció del risc i promoció de la salut.
- Identificar els problemes de salut en el propi medi.
- Proveir de consell preventiu del risc.
- Realitzar accions educatives conduents al canvi d'hàbits.
- Promoure actituds d'autorresponsabilitat enfront la salut.
- Promoure entorn saludable i segur.
- Realitzar activitats per a la prevenció de la infecció nosocomial.
- Realitzar estudis sobre la influència de l'entorn en la salut.
- Avaluar periòdicament i gradual l'aprenentatge de l'usuari.
3. Competència: Procediments i protocols.
Objectiu: Proporcionar cures d'infermeria de forma sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada usuari i fent èmfasi en la comunicació i informació.
(Els professionals en la seva actuació poden seguir totes o part d'aquestes etapes segons les necessitats de l'usuari o la situació clínica que aquest presenti) - Informar i preparar l'usuari.
- Explicar a l'usuari les etapes que se seguiran en la realització dels procediments i les actuacions que caldrà seguir amb posteritat.
- Seleccionar i preparar el material adequat.
- Preparar l'entorn en el que es portaran a terme els procediments.
- Realitzar el procediment d'acord amb les etapes descrites.
- Valorar i vigilar les respostes de l'usuari durant la realització del procediment.
- Acomodar al pacient/usuari/client en condicions de seguretat física i psicològica.
- Realitzar les accions de vigilància i detecció precoç de possibles complicacions.
- Registrar les accions i/o les seves incidències.
- Fer el seguiment i vigilància de l'efectivitat del procediment realitzat.
- Realitzar i¡/o col·laborar en els procediments de suport al diagnòstic i/o tractament.
- Observar les mesures d'asèpsia. - Interpretar i executar les prescripcions mèdiques.
- Coordinar-se amb altres professionals i actuar conjuntament quan la situació assistencial ho requereixi.
4. Competència: Tenir cura de les persones en situacions especifiques.
Objectiu: Dur a terme la pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
- Tenir cura de les persones amb processos crònics.
- Tenir cura de les persones en situació crítica.
- Tenir cura de les persones amb processos aguts.
- Tenir cura de les persones amb trastorns mentals greus, transitoris amb risc.
- Tenir cura de les persones amb manca i/o pèrdua d'autonomia.
- Tenir cura de les persones en procés de dol.
- Tenir cura de les persones grans (Atès el progressiu envelliment de la població, malgrat no ser una situació específica com les altres, hem cregut necessari assenyalar aquesta etapa del cicle vital com a punt d'èmfasi) - Gestionar les cures pal·liatives en els malalts terminals.
- Aplicar les mesures terapèutiques adients a les persones amb dolor.
- Gestionar i desenvolupar l'atenció d'urgència amb eficiència.
- Gestionar i desenvolupar l'atenció domiciliària amb eficiència.
5. Competència :Comunicació/relació amb l'usuari i/o persones significatives.
Objectiu: Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l'usuari.
- Portar a terme les activitats, protocols i procediments amb empatia i respecte.
- Promoure un entorn favorable a la comunicació.
- Portar a terme l'entrevista clínica amb empatia i respecte.
- Facilitar la comunicació.
- Ser capaç de comunicar-se efectivament amb els usuaris i/o persones significatives.
- Tenir especial cura de la comunicació amb usuaris amb dificultats de comunicació i/o comprensió.
- Comunicar a l'usuari els problemes que gestionarà la infermera o infermer.
- Explicar i comentar, fins acordar conjuntament amb l'usuari, les actuacions a seguir així com les seves recomanacions.
- Integrar l'usuari en els plans de cures.
- Verificar que els usuaris entenen la informació donada per tal de poder acceptar i/o realitzar els plans de cures acordats.
- Iniciar, fomentar i mantenir una relació terapèutica amb l'usuari.
- Fomentar, a través de la relació interpersonal i del respecte a l'usuari la confiança i seguretat en relació al seu procés.
6. Competència: Treball en equip i relació interprofessional.
Objectiu: Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.
- Definir i formular els objectius en el sí de l'equip de treball amb claredat i derivar-ne un pla d'actuació així com avaluar-ne els resultats.
- Escoltar i recollir les opinions dels diferents membres de l'equip de treball (tant en les vessants verbal com no verbal).
- Acceptar obertament els diferents membres de l'equip en la seva especificitat.
- Donar la pròpia opinió, amb fermesa i claredat, tot respectant l'opinió dels altres sense agreujarlos.
- Assumir i desenvolupar el rol que li pertoqui en cada circumstància.
- Fer de l'equip un lloc d'intercanvi i anàlisi de l'activitat professional realitzada.
- Consultar a temps i efectivament els altres professionals de la salut.
- Reconèixer les habilitats, competències i els papers dels altres professionals sanitaris.
- Delegar les activitats d'acord als coneixements, habilitats i capacitats de qui ha de realitzar la tasca.
7. Competència: Comunicació intraprofessional.
Objectiu: Garantir la continuïtat de les cures utilitzant la comunicació formal i estructurada.
- Elaborar informes d'infermeria escrits, llegibles, ben estructurats i concisos.
- Presentar oralment els casos de manera estructurada, comprensible i concisa.
- Redactar informes per comunicar els problemes identificats així com les seves conseqüències sobre els plans d'actuació.
- Comunicar-se amb els diferents nivells assistencials.
8. Manteniment de les competències professionals Objectiu: Donar una resposta professional i de qualitat a les diferents situacions de la pràctica.
- Avaluar els propis coneixements, actituds i habilitats.
- Emprar diferents mètodes d'aprenentatge per identificar i corregir, si cal, els dèficits de coneixements, actituds o habilitats.
- Emprar els recursos existents per a l'aprenentatge.
- Analitzar críticament la validesa i l'aplicabilitat de les fonts d'informació possibles.
- Analitzar críticament els mètodes i les dades de recerca.
- Participar en processos d'avaluació professional en general i especialment en l'avaluació per companys.
- Avaluar críticament els mètodes de treball.
- Fonamentar la pràctica en els resultats de la recerca.
- Realitzar activitats de recerca.
- Utilitzar de forma sistemàtica els resultats dels estudis de qualitat.
- Dur a terme activitats docents en els diferents nivells professionals.
9. Competència : Ètica, valors i aspectes legals.
Objectiu: Incorporar a la pràctica els principis ètics i legals que guien la professió.
- Desenvolupar una praxis professional fonamentada en el respecte dels drets del pacient/usuari/client guiada pel Codi Ètic d'lnfermeria.
- Identificar les possibles vulneracions dels drets del pacient/usuari/client i emprendre les mesures/accions destinades a preservar-los.
- Ajustar les decisions i comportaments als principis bioètics: beneficència, no maleficència, autonomia i justícia.
- Identificar els dilemes ètics i aplicar el raonament i judici crític en la seva anàlisi i resolució.
- Participar activament en el treball dels Comitès d'Ètica Assistencial i/o Comitès Ètics d'lnvestigació Clínica.
- Adequar les accions d'infermeria a la lliure elecció de pacient / usuari / client en les decisions de salut, donant continuïtat al procés de cures.
- Desenvolupar una pràctica professional, correcta en l'aspecte científic, tècnic i ètic i ajustada a les diferents normatives legals i judicials reguladores de les activitats assistencials.
- Proposar i decidir de forma raonada excepcions en l'aplicació de la norma i exercici de l'objecció de consciència.
- Assumir la responsabilitat de les seves decisions i accions.
10. Competència: Implicació i compromís professional.
Objectiu: Fer present el compromís professional amb la societat a través de la participació i la implicació.
- Participar i implicar-se en la definició de les polítiques de salut en els diferents nivells assistencials i institucionals.
- Gestionar els recursos i establir mètodes de treball per la correcta prestació de les cures d'infermeria.
- Establir els estàndards i criteris de resultats de la pràctica professional.
- Garantir la qualitat de les cures d'infermeria.
- Participar en la definició de polítiques de recerca, investigació i docència relacionades amb l'àmbit de les competències de la professió.
- Dissenyar línies d'investigació i recerca en l'àmbit propi de la professió i fer-ne la difusió pertinent.
- Tenir un sòlid compromís amb la societat per tal de donar una resposta ajustada a les seves necessitats.
...