TEMA 2 (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ús comparat
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 06/03/2017
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: L’ORDRE DELS MOTS EN CATALÀ I CASTELLÀ: LA POSICIÓ DE L’ADJECTIU TIPUS D’ADJECTIUS: - Adjectiu relacional o classificador: són modificadors restrictius que es caracteritzen per derivar de bases nominals o associar-se semànticament amb elles. No admeten gradació, comparació ni superlatiu, i en general, acostumen a anar posposats tant en català com en castellà.
o No accepten anteposició. Excepció: en castellà, en el llenguatge periodístic s’anteposen els adjectius gentilicis quan formen part d’un grup nominal que conté un nom propi. En català no existeix, només si té la funció de substantiu (Ex. El gironí Carles Puigdemont). Ex. El bogotano presidente Samper vs. el presidente Samper bogotano.
Exercici 2 1. Tradueix al català les oracions següents: - La gerundense fiesta de Sant Narcís.  La festa gironina de Sant Narcís.
- El italiano Sandro Berlusconi.  L’italià Sandro Berlusconi.
- La tan admirada Sagrada Familia.  La tan admirada Sagrada Familia.
- La barcelonesa Sagrada Familia.  La Sagrada Família Barcelonina.
- El madrileño escritor.  L’escriptor madrilenc.
- El madrileño Javier Marías.  El madrilenc Javier Marías - El madrileño escritor Javier Marías.  L’escriptor madrilencJavier Marías - Adjectius qualificatius o qualitatius: els qualificatius expressen qualitats de les entitats i es poden usar amb les dues funcions característiques de l’adjectiu: la de modificador d’un nom i la d’atribut o predicatiu. El seu comportament dins de la frase determina si significa una cosa o una altra, això com pot fer diferents funcions sintàctiques (adjectiu classificador o adjectiu de qualitat subjectiva).
o Van posposats al nom que modifiquen, alguns poden aparèixer anteposats.
 Subjectius, afectius o valoratius:  Els valoratius poden anar davant o darrera i el significat no varia.
 Els afectius o subjectius poden anar davant o darrera sense diferència apreciable en el contingut, l’anteposició accentua la funció subjectiva o valorativa.
 Qualitatius objectius:   Té una funció de modificador nominal, es pot anteposar o posposar, però canvia el significat (els posposats restringeixen el significat).
Contextos exclamatius: tenen posició prenominal. Tenen una connotació irònica, en català no hi ha equivalents.
Exercici 3 Tradueix al castellà les frases següents: - ¡Menuda canallada les estás haciendo!  Quina canallada els hi estàs fent! - ¡En buen momento has ido a nacer!  En quin bon moment has anat a néixear! - ¡Bonita forma de ayudar!  Quina bona forma d’ajudar! - Con tu dichosa compasión...  Amb la teva malaida compasió - ¿Hasta cuándo va a durar tu famoso secreto?  Fins quan durarà el teu famós secret? - Parece una soberana tonteria  sembla una tonteria com una casa - ¡Está frío este condenado brebaje!  Està fred aquest joyos brebatge! Exercici 1 Demostra si els adjectius següents són qualitatius o relacionals.
- Una anàlisi química/ ADJ. REL - Una anàlisi correcta/ ADJ. QUAL - Una anàlisi sorprenent/ ADJ. QUAL - El domini territorial absolut/ ADJ. REL I QUAL - L’energia eòlica francesa/ ADJ. REL I RELACIONAL - Una línia telefònica moderna/ ADJ. REL I QUAL - Adjectius adverbials (modals): no expressen qualitats ni estableixen relacionats amb cap entitat. Expressen un valor modal, aspectual, de localització espacial o temporal, focal etc. Un mateix adjectiu pot ser adverbial o qualificatiu segons el context en que s’utilitzi.
o Tenen posició anteposada. Excepció: la interpretació qualificativa es relaciona amb la posició posposada. Canvien de significat quan es posposen.
o Vari / vario: es fa servir després d’un nom. Pot ser expressat amb l’adjectiu divers, etc. És incorrecte fer servir l’adjectiu com a indefinit o quantificador.
o Adjectius de localització espacial o temporal: poden aparèixer anteposats o posposats encara que, segons els casos, és més habitual la posposició.
o Mateix: anteposat al nom, pot expressar identitat i indicar que hi ha diferents elements que presenten una característica en comú que els o o iguala. No es pot emprar mateix precedit d’article definit per a representar un complement del nom. A vegades, podem representar el CN amb el pronom en. Tampoc es pot emprar per representar anafòricament un complement o un adjunt de predicat en lloc d’un pronom feble. Anteposat al nom pot tenir un ús intensificador. També pot aparèixer posposat al nom o bé a un pronom, a un adverbi demostratiu o a una expressió equiparable a un adverbi.
Mateix / propi: propi no té un ús intensificador deslligat del significat d’identitat (si puc posar el possessiu podem utilitzar-lo com intensificador, marca propietat). No és acceptable en lloc de mateix en alguns contextos.
Mismo: es recomana substituir-lo per demostratius, possessius o pronoms personals quan s’utilitza amb valor anafòric.
Exercici 4 Tradueix al català les oracions següents: - Hay que considerar los siguientes datos.  Hem de considerar les dades següents.
- Ha caído pura nieve.  Ha caigut només neu.
- Su propio hijo la repudió.  El seu propi fill la va rebutjar.
- Ciertos individuos no deberían entrar aquí.  Alguns individus no haurien d’entrar aquí.
- Esto es una simple tontería.  Això és una mera ximpleria.
- Quiero hablar de varios temas en esta reunión.  Vull parlar de diversos temes en aquesta reunió.
- El propio jugador del Alavés ha admitido que era penalti.  El mateix jugador de l’Alavés ha admitit que era penalti.
- Los agentes forestales estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de la misma.  Els agents forestals estudiaran l’escala real d’aquesta nova població amb la finalitat d’esbrinar la seva viabilitat (no podem emprar el demostratiu aquesta).
- Se compró varios libros.  Es va comprar diversos llibres.
- Hay que leer las conclusiones de los precedentes capítulos.  S’han de llegir les conclusions dels capítols precedents.
Exercici 5 (de síntesi) Tradueix al català els SN que presenten un adjectiu en les frases següents: 1. La rutilante estrella de Julio Iglesias brilló ayer noche más que nunca sobre la Plaza de las Ventas.  La rutilant estrella... ADJ. QUAL. SUBJ.
2. Julio Iglesias se ganó desde el primer momento al numeroso público que esperaba sus canciones.  nombrós públic ADJ. QUAL. OBJ.
3. Pero no fueron los únicos rostros conocidos que acudieron al recital del artista.  únics rostres ADJ. QUAL. OBJ.
4. Una gran noche.  una gran nit ADJ. QUAL. OBJ.
5. La guapa holandesa Miranda Rijnsburger ocupa el primer lugar entre las mujeres más atractivas de esta semana en HOLA.COM.  ADJ. QUAL. OBJ. = L’holandesa guapa 6. Desde la madrileña plaza de Cibeles, TVE recorrerá junto a SS.MM. de Oriente, la calle Alcalá y Mayor hasta la plaza Mayor.  ADJ. RELACIONAL (sempre posposats en castellà, només davant amb ús periodístic, en català no es fan construccions d’aquestes només quan funciona com a nom ex.
gironí) = la plaça de Cibeles de Madrid 7. Itinerario largo y duro que nos proporciona una espectacular visión del valle de Pineta, el glaciar de Monte Perdido y el circo de Gavarnie, lo que compensa el notable esfuerzo a realizar. Descripción detallada de esta excursión por la zona de Pineta, en la comarca del Sobrarbe (Huesca).  espectacular visió (ADJ. QUAL. SUBJ.) / notable esforç (ADJ. QUAL. SUBJ.) / detallada descripció o descripció detallada (ADJ. QUAL. OBJ.).
8.
imbuir (del lat. «imbuere») tr. Comunicar a alguien ciertas ideas o sentimientos.  certes idees (ADJ. QUAL. OBJ.) 9. Implementación de COBWEB, se pueden utilizar los siguientes ejemplos […].  10. Se han comparado cuatro sujetos esquizofrénicos durante períodos de alucinaciones y en ausencia de las mismas.  en la seva absència 11. Son claves en la determinación crítica de determinadas ideas.  ADJ. QUAL. OBJ.
12. Para quienes (como los budistas) creen que el complejo mental es algo impermanente, que solo es una sucesión de ideas determinadas sucesivamente por cada objeto […].  oració passiva 13. Tendremos un Gobierno mucho más preocupado en cómo confrontarse al Gobierno central y muy poco ocupado en gestionar los enormes recursos financieros que tendrá la Generalitat, en el extraordinario presupuesto que tiene.  enormes recursos (ADJ. QUAL.
SUBJ.) / extraordinari pressupost (ADJ. QUAL. OBJ.) 14. LEY 3/1983, DE 19 DE FEBRERO, DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRIMONIO DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL, POR IMPORTE DE 29 MILLONES DE PESETAS.
15. Varios alumnos no han entregado la práctica.
16. Los subdelegados del gobierno sustituyen a la figura de los gobernadores civiles pero, a diferencia de estos, no son altos cargos y son nombrados por el propio delegado del gobierno.
...