Examen evaluacion (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ingeniería Biomédica - 2º curso
Asignatura Estructura y Sistemas II (EiFII)
Profesor N.
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 11/10/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Avaluacion

Vista previa del texto

FISIOLOGIA MÈDICA I: PRIMERA PROVA D’AVALUACIÓ. 4 D’OCTUBRE 2012 EXAMEN TIPUS A i VERSIÓ CASTELLANA 1.- L’homeòstasi es caracteritza per una de les següents afirmacions a) Per tal d’estalviar energia, els processos de control homeostàtics no utilitzen la redundància b) La retroalimentació és un mecanisme principal en l’homeòstasi c) Els sistemes de control homeostàtic no son jeràrquics d) L’homeòstasi manté molt constants els paràmetres vitals com la pressió arterial o la freqüència respiratòria e) L’evolució no afecta als mecanismes homeostàtics 2.- Quin del següents factors NO pot ser un mecanisme hiperpolaritzant, a) La síntesi de receptors b) La degradació de receptors c) L’augment de la conductància pel K+ d) Fosforilacions e) El glutamat 3.- Indiqui quina NO és una fase de la transmissió sinàptica a) La fusió de vesícules b) L’activació de l’ATPasa Na+-K+ per mantenir el Vm c) La degradació del neurotransmissor alliberat d) la generació d’un PPSE o d’un PPSI d) La recuperació de vesícules des de la membrana plasmàtica 4. En la sinapsi: a) Normalment els neuromoduladors són pèptids b) La transmissió muscarínica és molt més rapida que la nicotínica c) la durada de l’efecte temporal dels pèptids és de l’ordre de pocs segons d) L’efecte normal de les catecolamines és de l’ordre de minuts e) Parlem de transmissió ràpida quan la durada és de l’ordre d’un minut 5.- Un EPSP el pot produir a) L’augment de la conductància pel Clb) L’augment de la conductància pel K+ c) L’augment de la conductància al calci d) La degradació de receptors excitadors e) La disminució de la conductància al Na+ 6. El potencial de membrana a) És més positiu que el potencial de Nernst del Na+ b) és més negatiu que el potencial de Nernst del K+.
c) El seu valor no depèn dels canals de leak oberts d) es mantén per diferents mecanismes com l'acció de la bomba Na+/K+ e) és el mateix independent del tipus cel·lular.
7. Quan introduïm un elèctrode intracel·lular dins el soma d'una neurona a) la diferència de potencial respecte a l'exterior de la cèl·lula és més positiva b) mesurem la diferència de potencial respecte a l'exterior considerant que l'exterior és zero.
c) si injectem càrregues positives a través del elèctrode, el potencial de membrana s’hiperpolaritza d) si augmentem la concentració extracel·lular de potassi, el potencial de membrana s'hiperpolaritza e) no podem mesurar la resistència d'entrada de la membrana encara que injectem un pols de corrent 8. Assenyala quina de les següents afirmacions és pròpia de les sinapsis elèctriques a) l'agent de transmissió és un neurotransmissor químic b) són bidireccionals c) no existeix continuitat citoplasmàtica entre les estructures pre i postsinàptiques d) el retard sinàptic és de l'ordre de 100 ms e) existeixen receptors postsinàptics 9. Respecte al potencial d'acció d'una neurona a) durant la fase de despolarització del potencial d’acció, la conductància pel Na+ és baixa b) durant la fase de hiperpolarització es tanquen canals de K+ c) en presència de tetrodotoxina (TTX), els canals de Na+ queden bloquejats d) en presència d'un bloquejant dels canals de K+, el potencial d'acció té una duració menor e) la quantitat de calci que entra dins de la neurona és independent de la duració del potencial d'acció 10. El llindar de generació d’un potencial d'acció en la neurona postsinàptica, a) es situa més lluny del potencial de membrana quan es dóna el fenomen de la facilitació b) depèn de la densitat de canals de potassi voltatge depenents c) presenta diferents valors en diferents zones de la neurona.
d) serà mes baix si la neurona te un soma petit e) es situa a un valor de potencial de membrana més hiperpolaritzat que el potencial de membrana en repós.
11. Respecte als potencials postsinàptics inhibitoris (IPSP) i excitatoris (EPSP) assenyala la resposta CORRECTE: a) un IPSP pot anar associat a una disminució de la conductància pel Cl-.
b) els EPSP es propaguen de forma activa com el potencial d'acció.
c) el canvi de potencial generat per un sol EPSP sol ser suficient per arribar al llindar.
d) la diferència de voltatge generada per un EPSP no pot ser mesurada experimentalment e) un EPSP pot anar associat a un augment de la conductáncia pel calci 12. La constant de temps d'una neurona depèn de: a) la capacitància de la membrana b) la resistència de l'axó c) el gruix de l’axó d) el gruix de la membrana e) de la presència de mielina 13. Respecte a una neurona tipus, assenyala l'afirmació FALSA a) la seva membrana es comporta com un circuit elèctric equivalent format per una resistència i un condensador en paral·lel b) en el potencial de repòs hi ha una elevada permeabilitat pel potassi i baixa pel sodi i el calci.
c) el potencial de membrana en repòs sempre es troba més pròxim al potencial d'equilibri del potassi que no pas del sodi.
d) si augmenta l'activitat de l'ATPasa de sodi-potassi, la neurona tendirà a hiperpolaritzar-se e) la quantitat de canals iònics que presenta és fixa i no pot ser regulada per cap tipus de factor hormonal o neuromodulador.
14. La constant d’espai a) és independent de la resistència de la membrana b) com més baix sigui el seu valor, pitjor es sumaran en l'espai els EPSP c) és determinant per saber quina morfologia tindrà una neurona d) determina com serà la suma de dos EPSP consecutius en una sinapsi determinada e) és independent de la resistència de l’axó Una mateixa interneurona projecta sobre dues neurones diferents, una amb soma gran (Capacitància: 50 pF; Resistència de membrana: 50 MOhms; Diàmetre de l'axó: 10 um) i una altre amb soma més petit (20 pF; 125 MOhms; 1 um). La neurona gran te un potencial de membrana en repòs de -65 mV i la petita de -60 mV.
15. Quan la interneurona estimula les dues neurones: a) la neurona petita arribarà amb més facilitat al llindar del potencial d'acció b) la suma temporal dels EPSP serà millor en la neurona gran c) la suma temporal dels EPSP serà millor en la neurona petita d) la neurona gran te menys canals oberts a la membrana e) la neurona petita te una constant de temps més gran 16. En el cas anterior a) L'axó de la neurona petita tindrà una velocitat de conducció més gran b) La neurona petita tindrà una resistència de l'axó més gran c) El potencial d'acció de la neurona petita arribarà abans al terminal sinàptic d) La propagació del potencials d'acció dependrà del potencial de membrana de cada neurona e) Les dues neurones tindran la mateixa constant d'espai 17. Si augmenta la concentració extracel·lular de Na+ a) es produeix una despolarització de la cèl·lula b) es produeix una hiperpolarització de la cèl·lula c) El potencial de membrana no es modifica d) les corrents de potassi de “leak” es tanquen e) Els canals de sodi s'inactiven 18.- En el desencadenament del potencial de placa de la fibra muscular està implicat: a) el tancament dels receptors d’acetilcolina b) l’entrada de càrregues negatives dins de la fibra muscular c) la suma de molts EPSP miniatura d) l’hiperpolarització de la membrana postsinàptica e) l’obertura de canals de Na+ voltatge-dependents 19.- Quin dels següents fenòmens es dona en el procés de contracció de la fibra muscular? a) el potassi permet la formació dels ponts creuats b) la unió del calci a la troponina bloqueja el lloc d’unió a l’actina a la miosina c) l’ATP no es necessari per la dissociació de la unió actina-miosina d) l’augment dels nivells de calci intracel·lular determina la relaxació de la fibra e) la relaxació dels sarcòmers és un procés que requereix ATP 20.- La hipercalièmia redueix l’excitabilitat de les neurones perquè la [K+] extracel·lular elevada...
a) despolaritza la cèl·lula i per tant redueix l’amplitud del potencial d’acció b) despolaritza la cèl·lula i per tant inactiva els canals de Na+ voltatge dependents c) hiperpolaritza la cèl·lula incrementant el llindar del potencial d’acció d) augmenta l’activitat de la Na-K-ATPasa, la qual hiperpolaritza la cèl·lula e) estimula la endocitosi dels canals de Na+ FISIOLOGIA MÈDICA I: PRIMERA PROVA D’AVALUACIÓ. 4 D’OCTUBRE 2012 EXAMEN TIPUS B 1. El potencial de membrana a) És més positiu que el potencial de Nernst del Na+ b) és més negatiu que el potencial de Nernst del K+.
c) El seu valor no depèn dels canals de “leak” oberts d) es mantén per diferents mecanismes com l'acció de la bomba Na+/K+ e) és el mateix independent del tipus cel·lular.
2. Quan introduïm un elèctrode intracel·lular dins el soma d'una neurona a) la diferència de potencial respecte a l'exterior de la cèl·lula és més positiva b) mesurem la diferència de potencial respecte a l'exterior considerant que l'exterior és zero.
c) si injectem càrregues positives a través del elèctrode, el potencial de membrana s’hiperpolaritza d) si augmentem la concentració extracel·lular de potassi, el potencial de membrana s'hiperpolaritza e) no podem mesurar la resistència d'entrada de la membrana encara que injectem un pols de corrent 3. Respecte al potencial d'acció d'una neurona a) durant la fase de despolarització del potencial d’acció, la conductància pel Na+ és baixa b) durant la fase de hiperpolarització es tanquen canals de K+ c) en presència de tetrodotoxina (TTX), els canals de Na+ queden bloquejats d) en presència d'un bloquejant dels canals de K+, el potencial d'acció té una duració menor e) la quantitat de calci que entra dins de la neurona és independent de la duració del potencial d'acció 4. El llindar de generació d’un potencial d'acció en la neurona postsinàptica, a) es situa més lluny del potencial de membrana quan es dóna el fenomen de la facilitació b) depèn de la densitat de canals de potassi voltatge-dependents c) presenta diferents valors en diferents zones de la neurona.
d) serà mes baix si la neurona te un soma petit e) es situa a un valor de potencial de membrana més hiperpolaritzat que el potencial de membrana en repós.
5. La constant de temps d'una neurona depèn de: a) la capacitància de la membrana b) la resistència de l'axó c) el gruix de l’axó d) el gruix de la membrana e) de la presència de mielina 6. Respecte a una neurona tipus, assenyala l'afirmació FALSA a) la seva membrana es comporta com un circuit elèctric equivalent format per una resistència i un condensador en paral·lel b) en el potencial de repòs hi ha una elevada permeabilitat pel potassi i baixa pel sodi i el calci.
c) el potencial de membrana en repòs sempre es troba més pròxim al potencial d'equilibri del potassi que no pas del sodi.
d) si augmenta l'activitat de l'ATPasa de sodi-potassi, la neurona tendirà a hiperpolaritzar-se e) la quantitat de canals iònics que presenta és fixa i no pot ser regulada per cap tipus de factor hormonal o neuromodulador.
7. La constant d’espai a) és independent de la resistència de la membrana b) com més baix sigui el seu valor, pitjor es sumaran en l'espai els EPSP c) és determinant per saber quina morfologia tindrà una neurona d) determina com serà la suma de dos EPSP consecutius en una sinapsi determinada e) és independent de la resistència de l’axó 8.- Quin del següents factors no pot ser un mecanisme hiperpolaritzant, a) La síntesi de receptors b) La degradació de receptors c) L’augment de la conductància pel K+ d) Fosforilacions e) El glutamat 9.- Indiqui quina NO és una fase de la transmissió sinàptica a) La fusió de vesícules b) L’activació de l’ATPasa Na+-K+ per mantenir el Vm c) La degradació del neurotransmissor alliberat d) la generació d’un PPSE o d’un PPSI d) La recuperació de vesícules des de la membrana plasmàtica 10. En la sinapsi: a) Normalment els neuromoduladors són pèptids b) La transmissió muscarínica és molt més rapida que la nicotínica c) la durada de l’efecte temporal dels pèptids és de l’ordre de pocs segons d) L’efecte normal de les catecolamines és de l’ordre de minuts e) Parlem de transmissió ràpida quan la durada és de l’ordre d’un minut 11.- Un EPSP el pot produir a) L’augment de la conductància pel Clc) L’augment de la conductància al calci e) La disminució de la conductància al Na+ b) L’augment de la conductància pel K+ d) La degradació de receptors excitadors 12. Assenyala quina de les següents afirmacions és pròpia de les sinapsis elèctriques a) l'agent de transmissió és un neurotransmissor químic b) són bidireccionals c) no existeix continuitat citoplasmàtica entre les estructures pre i postsinàptiques d) el retard sinàptic és de l'ordre de 100 ms e) existeixen receptors postsinàptics 13.- La hipercalièmia redueix l’excitabilitat de les neurones perquè la [K+] extracel·lular elevada...
a) despolaritza la cèl·lula i per tant redueix l’amplitud del potencial d’acció b) despolaritza la cèl·lula i per tant inactiva els canals de Na+ voltatge dependents c) hiperpolaritza la cèl·lula incrementant el llindar del potencial d’acció d) augmenta l’activitat de la Na-K-ATPasa, la qual hiperpolaritza la cèl·lula e) estimula la endocitosi dels canals de Na+ 14.- Quin dels següents fenòmens es dona en el procés de contracció de la fibra muscular? a) el potassi permet la formació dels ponts creuats b) la unió del calci a la troponina bloqueja el lloc d’unió a l’actina a la miosina c) l’ATP no es necessari per la dissociació de la unió actina-miosina d) l’augment dels nivells de calci intracel·lular determina la relaxació de la fibra e) la relaxació dels sarcòmers és un procés que requereix ATP 15. Si augmenta la concentració extracel·lular de Na+ a) es produeix una despolarització de la cèl·lula b) es produeix una hiperpolarització de la cèl·lula c) El potencial de membrana no es modifica d) les corrents de potassi de “leak” es tanquen e) Els canals de sodi s'inactiven 16.- En el desencadenament del potencial de placa de la fibra muscular està implicat: a) el tancament dels receptors d’acetilcolina b) l’entrada de càrregues negatives dins de la fibra muscular c) la suma de molts EPSP miniatura d) l’hiperpolarització de la membrana postsinàptica e) l’obertura de canals de Na+ voltatge-dependents 17. Respecte als potencials postsinàptics inhibitoris (IPSP) i excitatoris (EPSP) assenyala la resposta CORRECTE: a) un IPSP pot anar associat a una disminució de la conductància pel Cl-.
b) els EPSP es propaguen de forma activa com el potencial d'acció.
c) el canvi de potencial generat per un sol EPSP sol ser suficient per arribar al llindar.
d) la diferència de voltatge generada per un EPSP no pot ser mesurada experimentalment e) un EPSP pot anar associat a un augment de la conductáncia pel calci Una mateixa interneurona projecta sobre dues neurones diferents, una amb soma gran (Capacitància: 50 pF; Resistència de membrana: 50 MOhms; Diàmetre de l'axó: 10 um) i una altre amb soma més petit (20 pF; 125 MOhms; 1 um). La neurona gran te un potencial de membrana en repòs de -65 mV i la petita de -60 mV.
18. Quan la interneurona estimula les dues neurones: a) la neurona petita arribarà amb més facilitat al llindar del potencial d'acció b) la suma temporal dels EPSP serà millor en la neurona gran c) la suma temporal dels EPSP serà millor en la neurona petita d) la neurona gran te menys canals oberts a la membrana e) la neurona petita te una constant de temps més gran 19. En el cas anterior a) L'axó de la neurona petita tindrà una velocitat de conducció més gran b) La neurona petita tindrà una resistència de l'axó més gran c) El potencial d'acció de la neurona petita arribarà abans al terminal sinàptic d) La propagació del potencials d'acció dependrà del potencial de membrana de cada neurona e) Les dues neurones tindran la mateixa constant d'espai 20.- L’homeòstasi es caracteritza per una de les següents afirmacions a) Per tal d’estalviar energia, els processos de control homeostàtics no utilitzen la redundància b) La retroalimentació és un mecanisme principal en l’homeòstasi c) Els sistemes de control homeostàtics no son jeràrquics d) L’homeòstasi manté molt constants els paràmetres vitals com la pressió arterial o la freqüència respiratòria e) L’evolució no afecta als mecanismes homeostàtics ...