Contabilitat tema 10 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 10: ELS INTRUMENTS FINANCERS 10.1 Concepte Són deutes i crèdits amb origen en operacions alienes al tràfic habitual de l’empresa, si tenen venciment superior a un any seran deutes a llarg termini i si tenen venciment inferior a un any seran a curt termini.
10.2 Deutes financers Són comptes que recullen deutes a retornar, tant a curt com a llarg termini. Hi ha diferents tipus de deutes financers:  Emprèstits: és una modalitat de finançament que passa per captar recursos anant directament als estalviadors a través d’emetre títols de deute, que representen una part proporcional dels total del finançament emès. Funcionen de la següent forma:  En el moment de l’emissió   Préstecs bancaris: deutes a llarg o curt termini amb entitats de crèdit.
 En el moment de la concessió:   En el moment del reemborsament Les amortitzacions de capital i pagament d’interessos: Regularització a final d’any: a final d’any sempre ens hem de preguntar quina és la part dels deutes que hem de retornar en els pròxims 12 mesos i reclassificar de llarg a curt termini.
10.3 Inversions financeres Són aquells fons que l’empresa destina a l’obtenció de rendibilitats financeres (com interessos, dividends o plusvàlues).
  Si són a curt termini vol dir que l’empresa té la intenció alienar-les abans d’un any.
Si són a llarg termini vol dir que l’empresa les té amb caràcter de permanència.
Les inversions financeres és valoren a preu d’adquisició:   Els costos inherents a la compra de les inversions seran més cost d’adquisició.
No formaran mai preu d’adquisició els rendiments meritats però no satisfets en el moment de l’adquisició.
10.4 Fiances i dipòsits rebuts i constituïts  Fiances i dipòsits rebuts (P): Recull el deute pels imports rebuts com a garantia del compliment d’algun contracte.
 Fiances i dipòsits constituïts (A): Recull els imports donats com a garantia del compliment d’algun contracte.
10.5 Deteriorament de valor de les inversions financeres Són comptes destinats a recollir l’expressió comptable de les pèrdues de valor estimades i reversibles de les inversions financeres.
   Les inversions financeres han d’estar, en general, valorades al seu cost d’adquisició, però quan el valor recuperable és inferior al valor comptable haurem de registrar la pèrdua potencial.
Les estimacions de les possibles pèrdues i les corresponents correccions valoratives es faran sempre al final de l’exercici econòmic o en el moment de la venda de les inversions.
Comptabilització:  Moment de la correcció valorativa.
 Si la inversió torna a pujar de valor.
10.6 Tresoreria S’entén per tresoreria els mitjans líquids disponibles per efectuar pagaments.
Aquest mitjans líquids poden concretar-se en l’efectiu que es troba a l’empresa, a la caixa, o els saldos disponibles en institucions de crèdit.
...

Tags: