Examen setembre 2006 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Risc Ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

RISC AMBIENTAL CURS 2005-2006 EXAMEN CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE NOM: TITULACIÓ: 1. Quin és el criteri bàsic d’acceptabilitat del risc segons l’enfoc de l’enginyeria? 2. Què s’entén per incertesa translacional? 3. Ordena els següents riscos segons el marge de capacitat de resposta (1=més capacitat; 4=menys capacitat) a.
b.
c.
d.
Inundació en una conca fluvial petita Terratrèmol Sequera Inundació en una conca fluvial gran 4. L’anàlisi risc-efectivitat seria un criteri per a determinar l’acceptabilitat d’un risc basat en: a.
b.
c.
d.
Judici directe Procediment formal Experiència històrica Judici indirecte 5. Classifica les següents opcions per a la reducció d’un risc segons els seus costos (1=opció de major cost; 4=opció de menor cost): a. Millor tecnologia aplicable b. “Tant baix com sigui possible” c. Tolerància zero d. Millor tecnologia disponible 1 6. Les tendències de la dècada de 1990 en relació al nombre de morts ocasionats per grans catàstrofes naturals indiquen que a. Els morts augmenten tant als països desenvolupats com als subdesenvolupats b. Els morts augmenten als països subdesenvolupats però disminueixen als països desenvolupats c. Els morts augmenten als països desenvolupats però disminueixen als països subdesenvolupats d. Els morts disminueixen als països desenvolupats i també als subdesenvolupats 7. Quina de les metodologies següents s’utilitza més per a tecnologies el risc per a les quals es compta amb una certa experiència històrica? a.
b.
c.
d.
Corba de la Banyera Arbre de Fallides Arbre d’Esdeveniments Cadena Causal del Risc 8. Per llei, la meva empresa necessita un Pla d’Emergència Exterior. Quin és l’organisme de l’administració catalana que l’hauria d’elaborar? a. El Departament de Medi Ambient i Habitatge b. El Departament d’Indústria c. El departament d’Interior d. El departament de Presidència 9. Cita almenys tres factors que poden influir en una disminució de la percepció del risc per part del públic 10. Segons el mètode de les “preferències revelades” (Starr, 1969), el públic està disposat a acceptar un risc si la relació d’aquest darrer (R) amb els beneficis associats (B) equival a: 1. R=B 2. R=B2 3. R=B3 4. R=B4 2 11. Cita almenys tres de les cinc causes humanes i socials que explicarien l’impacte creixent de les calamitats ambientals al món 12. El Domini Públic Hidràulic es defineix com l’àmbit que ocuparia una crescuda fluvial corresponent a un període d’ocurrència de a.
b.
c.
d.
5 anys 10 anys 50 anys 500 anys 13. Segons al Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la creació d’un Comitè de Salut i Seguretat és..
a. Voluntària b. Obligatòria en les empreses de més de 10 treballadors c. Obligatòria en les empreses de més de 50 treballadors d. Obligatòria en les empreses definides com susceptibles a accidents majors per la Directiva Seveso II 14. Què s’entén per “zona d’alerta” en el planejament d’emergències del sector químic? 15. La possibilitat de danys per “efecte dòmino” de grans accidents industrials queda recollida a la Directiva a. SEVESO II b. SEVESO I c. Prevenció i Control Integrat de la Contaminació (IPCC) d. En cap, és cada estat membre qui ha de regular aquesta possibilitat 16. Menciona les dues variables entorn les quals s’articulen les concepcions del risc segons l’enfoc cultural.
3 17. Posa un exemple de feed-back negatiu en la cadena causal del risc d’inundacions 18. Què entén l’Agència catalana de l’Aigua per “Zona Inundable” a l’hora d’efectuar recomanacions sobre el desenvolupament urbanístic 19. Defineix breument el concepte de “responsabilitat civil ambiental” 20. Dibuixa l’espai bidimensional característic del paradigma psicomètric i posa un exemple de risc en cadascun dels quatre quadrants considerats.
4 ...