5.5.2 Equilibri (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 2º curso
Asignatura Fisiologia animal
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 09/10/2014
Descargas 4

Vista previa del texto

5.5.2  EQUILIBRI                           El  sentit  de  l’equilibri  es  troba  en  l’oïda  intern  i  està  format  per  l’aparell  vestibular.   L’aparell  vestibular  està  format  per:     -­‐ canals  semicirculars:  n’hi  ha  3  i  es  disposen  uns  amb  els    altres  de  forma   perpendicular.  Diferenciem:   o  el  canal  superior   o el  canal  posterior   o el  canal  lateral   Hi   ha   una   zona   que   s’anomena   ampolla   i   aquí   es   troben   les   cèl·lules   receptores   de   l’equilibri.  Són  mecanoreceptors.     -­‐  utricle   -­‐  sàcul         Tan   els   canals   semicirculars   com   l’utricle   i   el   sàcul   estan   formats   d’endolimfa.   Té   concentració  molt  elevada  de  potassi  i  molt  més  baixa  de  sodi.     Les  cèls  mecanoreceptores  es  troben  a  les  parets  de  les  dos  estructures  anteriors.   Les   cèl·lules   mecanoreceptores   són   cèl·lules   ciliades,     molt   semblants   a   les   cèls   piloses   de   l’òrgan   de   Corti   i   també   tenen   a   la   part   apical   cilis   amb   longituds   diferents,  i  el  sinocili  que  és  el  que  té  una  longitud  més  elevada.       Aquestes  cèls  ciliades  sensibles  a  canvis  mecànics  s’agrupen  en  diferents  zones  de   l’utricle  i  el  sàcul  i  aquesta  agrupació  s’anomenen  màcules.     Per  sobre  dels  esterocilis,  s’hi  col·loca  un  material  gelatinós  que  és  ric  en  proteïnes   que  s’anomena  membrana  otolítica.    Per  sobre  tenim  dipòsits  elevats  de  cristalls   de  carbonat  de  calci  que  s’anomenen  otòlits.         Les  cèls  ciliades  són  sensibles  al  moviment  del  cap,  quan  movem  el  cap  endavant  o   endarrere,   per   acció   de   la   gravetat,   la   membrana   otolítica   es   desplaça   i   provoca   també  el  desplaçament  dels  esterocilis.  Es  provoca  obertura  de  canals  de  potassi.   Entrarà   cap   a   dins   el   potassi   i   es   provocarà   una   despolarització   de   la   membrana,   obertura   de   canals   de   calci   voltatge   dependents   i   provoca   l’alliberació   de   neurotransmissors  per  la  cèl·lules  ciliades.       Les  màcules  són  sensibles  tan  a  la  posició  del  cap  com  també  al  moviment  lineal,  en   una  direcció.     Els   canals   semicirculars:   tenim   agrupacions   de   cèls   ciliades   a   l’àrea   de   l’ampolla,   aquestes  agrupacions  s’anomenen  crestes.     A  sobre  els  esterocilis  de  les  cèls  ciliades  s’hi  dipositen  un  material  gelatinós  més   dens  que  l’endolimfa,  en  aquest  cas  s’anomena  cúpula.     Els   canals   semicirculars   que   es   troben   a   les   crestes   són   sensibles   a   moviment   rotacional  del  cap.           VIA  DE  L’EQUILIBRI:     Aquestes  cèls  ciliades  ja  siguin  les  que  venen  de  les  ampolles  o  bé  de  les  màcules   que   provenen   del   sàcul   i   de   l’utricle,     donen   aquesta   informació   de   gravetat   o   el   moviment   del   cap   cap   a   les   cèls   sensorials   de   primer   ordre.   Aquestes   cèls   sensorials   tenen   els   somes   neuronals   en   els   ganglis   vestibulars   i   van   a   través   de   diferents,  tindrem  els  nervis:     -­‐ ampulares   -­‐ saculares   -­‐ utricular   Els   axons   s’agrupen   el   nervi   vestibular   que   després   s’agruparan   al   nervi   vestibulo-­‐ coclear  que  portarà  informació  de  l’equilibri  i  la  pròpia  de  la  còclea.       VIA  SENSORIAL  DE  L’EQUILIBRI:       La  rama  vestibular  porta  informació  de  l’aparell  vestibular.  La  primera  sinapsi  en   el  tronc  encefàlic  concretament  en  els  nuclis  vestibulars  que  es  troben    en  el  bulb   raquidi  i  també  en  la  protuberància.     Aquests   nuclis   vestibulars   poden   actuar   ja   controlant   algunes   neurones   motores,   intervenen   en   reflexes   motors.   Així,   van   a   través   d’alguns   nervis   cranials   i   controlen  el  moviment  dels  ulls  quan  estem  en  moviment.     A   part   dels   reflexes,   la   informació   dels   nuclis   vestibulars   van   cap   el   cerebel.   El   cerebel   intervé   en   el   processament   de   la   informació   propioceptiva.   És   a   dir,   part   d’aquesta  informació  que  és  propiocepció  rep  informació  dels  fusos  musculars  com   dels   òrgans   tendinosos   de   Golgi   i   de   l’aparell   vestibular.   També   té   informació   visual.  El  cerebel  actua  a  través  d’altres  àrees  motores  com  per  exemple,  l’escorça   cerebral  i  també  els  ganglis  basals  per  en  tot  moment  adequar  la  postura  del  cos  en   funció  del  moviment  que  s’estigui  fent.         ...