ECO Tema 1 Introducció a l'ecologia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 14
Subido por

Descripción

Apunts del curs 2014/15, amb el professor Anselm Rodrigo

Vista previa del texto

Tema l-.- Introducci6 a l'ecologia Definici6 d'ecologia lnicialment: estudi de de les relacions d'un organisme amb el seu ambient inorginic i particular les de tipus positiu i negatiu amb els organisrnes amb qui conviu.
orginig en Una definici6 prou complerta "l'estudi cientific de les interaccions gue determinen la distribuci6 i l'abundincia dels organismes,, Krebs (1972).
Begon et al' (1985) proposen ampliar-la aclarint que "aquestes interaccions dels organismes s'estableixen amb tots aquells factors i fendmens externs a I'organisme i que influeixen sobre ell, ja siguin bidtics o abidtics" De l'organisme a la biosfera g. L'organisme (entitat fisica) 6s la unitat funcional essencial en ecologia, que interactua amb altres organismes i l'ambient. Fins itot podem parlar d,individu.
FIC La poblaci6 (entitat conceptualfisica) 6s un grup d'individus gendticament semblants que conviuen en un mateix espai itemps.
C La comunitat (entitat conceptual) 6s un grup de poblacions que coexisteixen en el temps ien l,espai 6 L'ecosistema (entitat conceptual) 6s el conjunt de las comunitats i'l'ambient en que viuen aixf com les interrelacions entre ambient i comunitats.
c Paisatges (entitat conceptual) Ecosistemes en una determinada area.
6 Biomes(entitat conceptual) paisatges en un determinat territori fitogeogrific (definit per la climatologia i la vegetaci6 dominant).
tr Biosfera (entitat fisica) Envolta terrestre que cont6 la totalitat d'organismes, comunitats, ecosistemes, paisatges, biomes... entre la litosfera i l,atmosfera.
Una o moltes ecologies? No considerem ecologia les cidncies que parlen estrictament de factors bidtics o estrictament de factors abidtics, sin6 que considerem ecologia tot alld que queda un cop has definit totes les cidncies de la vida (Ramon Margalef).
Podem destacar una branca de l'ecologia anomenada ecologia aplicada: que es pot definir com l'aportaci6 que des de l'Ecologia es fa a la sostenibilitat. En aquesta hi intervenen l,ecologia de conservaci6, ecologia de la restauraci6, ecologia dels recursos naturals, ecologia global...
la Escales temporals i espacials en.Ecologia Escales temporals o Causes priximes: son les respostes dels organismes, les poblacions i les comunitats a los factores espacialment itemporal immediats del medi. Es poden apreciar perqud passen en el moment, com per exemple dues especies competint per un recurs. Un exemple de causa prdxima seria una situaci6 en que hi ha un incendi en un bosc de pins i fa variar les espEcies de formiga que hi habiten.
r Causes 6ltimes: Son les raons histdriques per les que la selecci6 natural ha afavorit les adaptacions, comportaments i distribucions particulars que veiem ara. Estan directament relacionades amb l'evoluci6. Un exemple clar 6s que depdn de a quina illa estiguessin els pinsans que va estudiar Darwin van co-evolucionar amb el menjar que hi hagu6s disponible.
Escales espacials A l'ecologia no es pot analitzar un espai amb mesures fixes en l'espai i el temps, ja que la vida no 6s com una fotografia. Si f6ssim aixd, podriem pensar que certa espEcie de flor esti a punt d'extingir-se perquE no t6 pol.linitzadors, i resulta que en aquest moment del dia el pol.linitzador encara no ha pogut sortir del cau, o b6 es troba en una altra zona. Es per aixd que l'escala temporal adequada depEn de cada estudi.
Tot i aixd, l'acumulaci6 de sEries llargues de dades permet analitzar: r o e a Fluctuacions:variacionsaleatbries E 6t Ritmes: variacions d'aparici6 ciclica t TendEncies: variacions m6s sostingudes tr en eltemps 5it , o E o ! E E L'Ecologia i el mEtode cientific o o r o o rt t.
Observaci6 i descripci6 dels fets Formulaci6 d'una sdrie d'hipdtesis: la m6s senzilla (h. nul.la) i un seguit d'alternatives Contrast de les hipdtesis Revisi6 d'hipdtesis Formulaci6 de teories, lleis .. etc Eines de l'Ecologia o o Observaci6 : tradici6 naturalista Seguiments de camp: establiment de protocols espaciotemporals {dissenys de presa de mostres) o r Experiments de camp (dissenys experimentals sobre realitats amb molta variaci6 aleatbria) Experiments de laboratori (dissenys experimentals sobre realitats simplificades, amb menys variables) r o Sistemes simplificats (ex. "comunitats de 2-3 espdcies) Models (matemitics, ldgics) 2_ L'Ecologia 6s ben b6 una cidncia? t6 una indigesti6 de models no testats, molts dels quals a m6s 6s impossible testaf (1972|.
Schoener "l'Ecologia "La majoria de models en la literatura ecoldgica no descriuen elfenomen que pretenen descriure, o contenen problemes matemitics interns, o ambdues coses" Peters (1991) fecologia no sap fer teoria cientifica com ho fa la fisica o les matemitiques, no formula lleis o teories que no permetin excepcions i que s'han de complir si les apliquem en les mateixes condicions.
Per qud l'ecologia no pot fer lleis cientifiques com la fisica o les matematiques? Repetir en el mateixes condicions? lmposible: o o o o o Variabilitat espacio-temporal de les condicions abidtiques Variabilitat genEtica dels individus Comportamentindividual iaprenentatge Atzar Processos evolutius "fecologia sempre ha de considerar rangs de valors, de respostes,6s la ciEncia de les variances i no de les mitjanes" ja que: .
Acumula "regularitats" o respostes o dades i estudis que mostren regularitats. Els comportaments generals es donen en un rang de condicions m6s o menys ampli (inclou la varaibilitat).
"Els ecdlegs en lloc de buscar lleis de la natura, s'haurien de acontentar en buscar generalitzacions Amplies a trav6s de construir models que expliquin sistemes especifics" Mikkelson 2003 .
Aquestes generalitzacions o models s6n acceptades per altres "experts" perd no estrictament demostrades matemiticament sin6 estadisticament (accepta per tant "excepcions a la regla").
.
Aquestes generalitzacions s6n convenients per donar cohesi6 a l'Ecologia perd segurament no tindran el sentit de llei universal (Lange 2005). Ara b6 l'Ecologia tindrA Axit igualment com a ciEncia si es capag de predir els comportament en el m6n real i, a mds a m6s predir els futurs de manera acceptable m6s, comportament acceptable.
3 ...