Examen juny 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Geologia
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

Exàmen de Geologia (Ciències Ambientals) Juliol de 2007 Nom i Cognoms: La part tipus test de l’exàmen consta de 30 preguntes amb 3 opcions per pregunta. Només una de les 3 opcions és la correcta. Es puntuarà sobre 30 de manera que cada resposta correcta és 1 punt, respostes incorrectes resten 0.3 punts i respostes en blanc ni sumen ni resten res.
Marqueu amb una creu o bé subratlleu l’opció que us sembli correcte.
Existeixen diverses classificacions de les roques ígnies degut a que: A. les roques ígnies poden tenir composicions molt diverses B. hi ha múltiples criteris de classificació C. les textures de les roques ígnies són diverses La fotografia mostra una estructura aflorant en un penya-segat costaner. De quin tipus d’estructura es tracta? A.
B.
C.
falla normal falla inversa discordança Litosfera i escorça A. són termes sinònims B. la litosfera forma part de l’escorça C. l’escorça és part de la litosfera En què difereix un gabre d’un basalt? A. en la textura o microestructura B. en la seva composició mineral C. en la textura i també en la seva composició química Són volcans d’erupcions molt violentes: A. Krakatoa i Pinatubo B. Stromboli i Etna C. Vesubi i Mauna Loa La superposició de fàcies sedimentàries marines sobre continentals s’anomena A. deriva marina B. regressió C. transgressió La Llei de Darcy expressa la velocitat del flux de l’aigua en funció de: A. el gradient hidràulic B. el gradient hidraulic i la permeabilitat del medi C. el gradient hidraulic, la permeabilitat del medi i la fondària de l’aqüífer Els sills són A. instruments per mesurar el paleomagnetisme B. dipòsits de glacera C. intrusions tabulars concordants En quina de les següents situacions és possible la formació de jaciments de petroli? A. en roques metamòrfiques fracturades situades a 1000m per sota d’una conca sedimentària marina B. en roques sedimentàries fracturades situades a 1500m de fondària en una conca sedimentària marina.
C. en cap de les dues situacions anteriors és possible la formació de jaciments de petroli La fotografia annexa mostra estructures del tipus: A.
B.
C.
falles inverses laminació encreuada contactes intrusius Estructures del tipus mostrat a la fotografia anterior es podien reconèixer al camp a la zona de: A. Cala Pedrosa (Costa Brava) B. El Figaró-Montmany C. Castellfollit de la Roca Les falles f1 i f2, presents al mapa geològic adjunt són: A. Ambdues NORMALS B. Ambdues INVERSES C. La falla f1 és NORMAL i la falla f2 és INVERSA Els còdols del nivell de conglomerats del Paleocè-Eocè inferior que trobem al Figaró provenen de: A. l’erosió dels materials del sòcol paleozoic B. l’erosió de materials de zones properes que s’estaven aixecant per efecte de l’orogènia Alpina C. l’erosió de materials de zones llunyanes ja que són còdols molt arrodonits Normalment les roques metamòrfiques es poden distingir de les ígnies per: A. les roques metamòrfiques solen estar foliades, mentre que les ígnies no B. les associacions minerals presents són sempre diferents C. les roques metamòrfiques són de gra més fí Quina de les següents estructures és típica d’un context tectònic distensiu? A. Falles de cabussament sub-horitzontal B. Encavalcaments C. Falles normals En quin dels següents dominis litosfèrics té lloc actualment una orogènia? A. Costa occidental d’Austràlia B. Costa occidental d’Àfrica C. Costa occidental d’Amèrica del Nord Quin és el nombre mínim de sismògrafs que es necessiten per localitzar de forma acurada l’epicentre d’un terratrèmol? A. tres B. quatre C. cinc La roca de la fotografia és el resultat d’una intensa deformació dúctil. El terme que defineix de forma més apropiada aquesta roca és: A. corniana B. milonita C. conglomerat Com podem reduir el risc per inestabilitats gravitatòries? A. el.laborant mapes de risc sísmic B. amb actuacions per millorar la resistència del terreny C. injectant aigua al subsòl De quin o quins factors depèn el tipus d’erupció volcànica (efusiva o explosiva)? A. del contingut en SiO2 del magma B. del contingut en H2O del magma C. del contingut en SiO2 i H2O del magma La inclinació màxima a la qual un material no consolidat es manté en equilibri és: A. angle de lliscament B. angle de repòs C. cabussament La millor manera de predir en una zona determinada els llocs on hi pot haver esllavissades és: A. Una fotografia satèl.lit de la zona B. Un mapa topogràfic amb relleu de la zona C. Un mapa geomorfològic de la zona 3 En base als següent registres, quin és el periode de retorn d’una inundació amb un cabal de 57 m /s? 3 Any cabal (m /s) 1996 82 1997 143 1998 76 1999 112 2000 100 2001 114 2002 57 2003 95 2004 168 2005 122 A. 11 anys B. 5,5 anys C. 1,1 anys La foliació és una estructura tectònica que resulta de l’orientació preferent dels grans segons plans A. paral.lels a la direcció de màxima compressió B. perpendiculars a la direcció de màxima compressió C. perpendiculars a la direcció de màxima extensió Sota quin règim tectònic té lloc la formació de conques oceàniques? A. compressiu B. distensiu C. direccional Aquesta fotografia mostra un tipus de modelat del relleu creat essencialment a partir de: A.
B.
C.
la meteorització d’un massís granític la meteorització física en roques sedimentàries la meteorització per dissolució i precipitació en carbonats Per quina branca de la geologia son més útils els mètodes de la geocronologia absoluta? A. Paleontologia B. Petrologia C. Geotècnia El diamant i el grafit están fets de carboni, però amb diferent estructura atòmica i propietats molt diferents. Aquest fenòmen s’anomena: A. covalència B. isometria C. polimorfisme Quines roques són les més antigues? A. les representades amb la lletra K són les més antigues B. les representades amb la lletra L són les més antigues C. les representades amb la lletra M són les més antigues L’enumeració cronològica (de més antic a més modern) dels diferents esdeveniments geològics que han tingut lloc a la zona del mapa geològic adjunt són: A. -Sedimentació de la seqüència: pissarres, quarsites, pissarres, calcàries, pissarres, carbó i pissarres -Plegament -Erosió -Falla f1 -Erosió -Sedimentació dels conglomerats -Basculament de tot el conjunt -Falla f2 -Erosió actual.
B. -Sedimentació de la seqüència: pissarres, quarsites, pissarres, calcàries, pissarres, carbó i pissarres -Plegament -Erosió -Falla f1 i f2 -Erosió -Sedimentació dels conglomerats -Basculament de tot el conjunt -Erosió actual.
C. -Sedimentació de la seqüència: conglomerats, pissarres, carbó, pissarres, calcàries, pissarres, quarsites i pissarres -Plegament -Erosió -Falla f1 -Erosió -Falla f2 -Erosió actual.
...