Tema 9: Briòfits (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 4
Subido por

Descripción

Apuntes de primero de genética de la universidad autónoma de barcelona de la asignatura de Botánica

Vista previa del texto

Tema  9:  Fílum  Briò0its TEMA  9:  FÍLUM  BRIÒFITS   Els   briò0its   es   troben   classi0icats   dins   les   plantes   superiors,   però   encara   no   tenen   la   capacitat   de   controlar   el   contingut   hídric   de   les   seves   cèl·lules.   Encara   se’ls   considera   tal·lò0its.   Es   troben   dins   el   grup   de   les   criptògames;   és   a   dir,   es   disseminen   mitjançant   espores   i   no   tenen   estructures   reproductores  que  es  puguin  veure  a  simple  vista.     Són  un  grup  que  inclou  tres  llinatges:     • Hepàtiques   • Molses   • Antocerotes.   Actualment   (segons   l’última   classi0icació   feta   l’any   2 0 0 6 )   e s   c r e u   q u e   l’ordre  és  aquest,  i  els  estudiarem  d’aquesta  manera.   CARACTERÍSTIQUES  GENERALS   • Tenen  una  posició  intermèdia  entre  tal·lò0its  i  cormò0its.   • Presenten  una  adaptació  incipient  a  la  vida  terrestre.   • Tenen  una  paret  cel·lular  de  cel·lulosa,  sense  lignina.   • Cloro0il·la  a  i  b   • La  seva  substància  de  reserva  és  el  midó  interplastidial.   • L’absorció  d’aigua  i  nutrients  es  fa  a  partir  del  tal·lus  o  dels  0il·lidis,  caulidis  i  rizoides.   • Sense  teixits  conductors,  conducció  per  capil·laritat.   • Cicle  amb  alternança  de  generacions  heteromòr0ica  amb  predomini  de  la  fase  gameto0ítica.   • El   gametò0it   desenvolupa   funcions   de   captació   d’energia.   (l’esprò0it   en   alguns   casos   pot   tenir   capacitat  fotosintètica).  !  totes  les  funcions  vitals  les  duu  a  terme  el  gametò0it,  l’única  funció   que  sol  tenir  l’esporò0it  és  la  de  la  formació  de  les  espores  (com  diu  el  seu  nom).   • Òrgans  reproductors:  gametangis  veritables.   o Arquegonis •   o Anteridis   Formació  d’un  embrió.   HEPÀTIQUES  (Cl.  Marchantiòpsida)   GametòGit   • Els   rizoides   són   unicel·lulars.   (Una   cèl·lula   molt   allargada)   que   aguanta   principalment   i   traspassa  la  humitat  a  la  part  superior.  Algunes  tenen  una  mena  d’escates  que  els  serveixen  per   unir-­‐se  millor  al  sòl.     • Es  caracteritza  perquè  pot  tenir  dues  morfologies  diferents:   o Tal·lós:  làmina  que  creix  en  horitzontal  i  aplanada  al  terra.   ▪ Tal·lus  sense  diferenciació  en  estrats,  prim,  sense  porus  (Pellia,  Metzgeria)   ▪ Tal·lus   diferenciat   en   estrats,   gruixut   i   amb   porus.   Són   els   primers   organismes   que  es  poden  separar  una  mica  de  l’aigua,  no  tenen  perquè  estar  contínuament   en   remull.   Els   porus   sempre   es   troben   oberts,   són   molt   simples   i   tenen   una   cambra   aerífera   (sempre   es   troben   envoltats   d’aire).   (Conocephalum,   Lanularia,   Marchantia)   Tema  9:  Fílum  Briò0its     Foliós:   a mb   e structures   d e   r izoide,   cauloide  i  0il·loide.   o ▪ Tenen  caulidi  i  0il·lidis  diferenciats.   ▪ Fil·lidis  (fulles)  disposats  en  dues  0ileres.     ▪ Poden  presentar  am0igastris.   ▪ Els  0il·lidis  tenen  una  morfologia  característica:  són  unes  estructures  a  mode  de   bossa   formades   per   una   làmina   superior   i   una   d’inferior.   El   forat   que   queda   al   mig  manté  l’aigua.  Sempre  han  de  tenir  aquestes  bossetes  plenes   d’aigua  per  mantenir-­‐se  vives.   ▪Am0igastri:   petits   bonys   que   es   troben   en   el   cauloide   de   les   hepàtiques   entre   cada   un   dels   dos   0il·loides.   Alguns   diuen   que   pot   tractar-­‐se   de   la   tercera   0ila   de   fulles   a   la   tija   (si   es   creu   que   aquests   són   els   briò0its   que   estan   menys   evolucionats)   i   n’hi   ha   d’altres  que  creuen  que  es  tracta  d’òrgans  vestigials  de  la  tercera   fulla   que   ha   desaparegut   (els   que   creuen   que   aquests   són   els   briò0its  més  evolucionats).   Reproducció  asexual   •Fragmentació:   Fragments   que   es   desprenen   de   la   planta   i   que   poden  originar  un  nou  gametò0it.   •Propàguls:   Estructures   multicel·lulars   formades   per   CONCEPTACLES.   Reproducció  sexual   Tant   en   organismes   tal·losos   com   en   foliosos   es   fa   mitjançant   uns   gametangis   vertaders   (femení:   arquegoni,   masculí:   anteridi)   que   per   primer   cop   en   l’evolució   es   troben   protegits   per   una   capa   de   cèl·lules   estèrils.   No   es   troben   dispersos   al   llarg   de   tot   el   cos   de   la   planta   sinó   que   apareixen   en   arquegonífers  o  anteridiòfors.   • Anteridiòfors:  es  caracteritzen  perquè  són  estructures  a  mode  de  copes,  i  just  per  sobre  és  on   apareixen  els  anteridis.  Dins  els  anteridis  es  troben  els  espermatozoides.   • Arquegonifers:   tenen   forma   de   paraigües.   Just   per   sota   és   on   es   troben   els   arquegonis,   i   dins   d’aquests  els  oogonis.   Si   no   tenen   aigua,   no   es   podran   reproduir,   perquè   és   per   on   es   mouen   els   espermatozoides.   Quan   l’aigua   cau   emplena   la   “copa”   (anteridiòfor)   i   els   espermatozoides   cauen   i   van   nedant   0ins   els   arquegonífers,  que  tenen  forma  de  paraigües  perquè  l’aigua  no  els  desprengui  i  perquè  han  de  mirar   cap   avall   per   tal   que   hi   puguin   arribar   els   espermatozoides.   Després,   quan   l’oogoni   és   fecundat,   del   paraigües  surt  l’esporò0it.   Tema  9:  Fílum  Briò0its   EsporòGit   • Esporò0its  sense  estomes  (sense  control  de  l’intercanvi  gasós)   • Tenen  una  càpsula  dehiscent  per  4  valves  o  per  descomposició.     MOLSES  (Cl.  Briòpsida)     GametòGit   • Els  gametò0its  són  foliosos   • Els  rizoides  són  pluricel·lulars   • Els  0il·lidis  sempre  es  troben  agrupats  de  3  en  3   • Segons  la  manera  que  tenen  de  créixer  es  diferencien  en  dos  tipus:   o Molses   acrocàrpiques:   el   caulidi   en   general   es   disposa   de   forma  perpendicular  al  substrat   Molses   pleurocàrpiques:   el   caulidi   en   general   es   disposa   horitzontalment  sobre  el  substrat.     Reproducció  asexual   • fragmentació:  es  trenquen  petits  fragments  que  poden  originar  un  nou  gametò0it.   • Propàguls:   estructures   pluricel·lulars   especialitzades   en   la   reproducció   asexual   de   la   planta.   o   Reproducció  sexual   Disposen  de  gametangis  veritables,  amb  una  cobertura  de  cèl·lules  estèrils  (el  mecanisme  és  evident   en  les  imatges,  o  això  crec  jo).   Tema  9:  Fílum  Briò0its   EsporòGit   • Esporò0its  amb  estomes  (poden  fer  un  intercanvi  de  gasos  amb  l’ambient)   • Càpsula  amb  opercle  i  peristoma.   o Peristoma   (2n):   En   funció   de   la   temperatura   i   la   humitat   es   mouen.   Si   hi   ha   molta   humitat   i   poca   temperatura   el   peristoma   es   tanca.   Si   hi   ha   poca   humitat   i   molta   temperatura,  el  peristoma  facilita  que  les  espores  es  disseminin.   •   Depenent   de   si   la   molsa   és   acrocàrpica   o   pleurocàrpica   l’esporò0it   s’hi   posarà   de   diferents   maneres:   Tema  9:  Fílum  Briò0its o Molses   acrocàrpiques:   el   caulidi   en   general   es   disposa   de   forma   perpendicular  al  substrat.  L’esporò0it  neix  de  l’àpex  del  caulidi.   o Molses  pleurocàrpiques:  el  caulidi  en  general  es  disposa   horitzontalment   sobre   el   substrat.   L’esporò0it   creix   lateralment,   ja   que   neix   de   les   rami0icacions  del  caulidi.   Tema  9:  Fílum  Briò0its Cicle  d’una  molsa     Molses  formadores  de  torberes  Sphagnum   Es   tracta   d’un   tipus   de   molses   acrocàrpiques   que   creixen   molts   metres   (ja   que   tenen   un   creixement   il·limitat).  La  base  va  morint  i  la  planta  “nova”  va  creixent  sobre  les  seves  restes  orgàniques.   ANTOCEROTES  (Cl.  Antoceròpsida)   GametòGit   Els  antocerotes  es  consideren  més  evolucionats  perquè  tenen  característiques  de  plantes  superiors:   • Tenen   estomes   molt   semblants   als   de   les   plantes   vasculars   tant   en   el   gametò0it   com   en   l’esporò0it  (porus  amb  els  quals  es  controla  l’intercanvi  gasós).   • A   l’epidermis   inferior   hi   tenen   unes   cavitats   on   hi   poden   viure   altres   organismes,   com   és   el   cas   dels   cianobacteris   en   simbiosi.   Els   cianobacteris   hi   guanyen   en   protecció,   i   els   antocerotes   obtenen  el  nitrogen  que  els  cianobacteris  aporten.   • Gametò0its  tal·losos   • Rizoides  unicel·lulars.     Reproducció  asexual   • Fragmentació:   La   planta   es   pot   trencar   en   petits   fragments   que   poden  originar  un  nou  gametò0it.   Reproducció  sexual   Gràcies   a   l’aigua   els   espermatozoides   poden   sortir   de   l’anteridi   i   arribar   a   l’arquegoni.     Tema  9:  Fílum  Briò0its EsporòGit   L’esporò0it  té  un  creixement  inde0init  i  continu.   Aquest   ja   fa   la   fotosíntesi,   no   viu   del   tot   a   expenses   del   gametò0it,   però   encara   el   necessita   per   tal   que   el  protegeixi  de  l’aigua  i  li  aporti  els  compostos  inorgànics.     ...