TEMA 3 (Condicions generals, clàusules abusives i interpretació del contracte) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Dret Civil III
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3. CONDICIONS GENERALS, CLÀUSULES ABUSIVES I INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE Contractació en sèrie: les empreses predisposen unes clàusules que la persona que les accepta no té cap facultat de negociació, només pot acceptar o no. Tipus: - - Contractes en els quals quan els celebres acceptes una sèrie de condicions generals que no estan incorporades en el propi contracte, les podríem anomenar: “condicions generals de la contractació” (ex: compra bitllets de transport).
Una sèrie de condicions generals que l’adherent no les pugui discutir, només pugui acceptar-les (el més habitual, també anomenats contractes d’adhesió).
Sobre aquests contracte hi ha una regulació especial en la llei 7/1998 de 13 sobre condicions generals de la contractació. Característiques de les condicions generals de la contractació: - Clàusules predisposades i imposades per una de les parts.
Independents de qui les hagi redactat.
Redactades amb la finalitat de ser incorporades en una pluralitat de contractes.
*Hi ha contractes que es poden incloure condicions generals i particulars (pòlissa seguro cotxe).
La llei s’aplica en relacions entre un professional (predisponent; persona que actua en la seva activitat empresarial) i una persona física o jurídica (adherent; podrà ser també un professional). Les condicions són més rigoroses quan l’adherent és un consumidor, ja que la llei protegeix més al consumidor que no pas a un simple proveïdor).
RÈGIM JURÍDIC DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ Requisits: - Art. 5.5: la redacció de les clàusules generals haurà d’ajustar-se a la transparència, claredat, concreció i senzillesa.
5.1: les condicions generals s’han d’acceptar expressament per l’adherent. Ha d’estar firmat per les parts contractants.
La no incorporació o nul·litat de les clàusules generals: - - Art 7: les condicions que l’adherent no coneix/firmat no queden incorporades en el contracte. Passarà el mateix amb les il·legibles, obscures, incomprensibles o ambigües.
Art 8: seran nul·les les condicions generals que contradiguin el que disposa una llei; en particular seran nul·les les condicions abusives (quan el contracte s’hagi celebrat amb un consumidor).
INTERPRETACIÓ I INTEGRACIÓ DEL CONTRACTE En ocasions és difícil saber en quin sentit s’ha plasmat aquell contracte. 3 principis bàsics: 1. Principi subjectiu: el que cal buscar és la voluntat real de les parts. És més important el que s’ha volgut pactar que el que objectivament posa en el contracte.
2. Principi de conservació: l’hem d’interpretar sempre en el sentit més propi perquè el contracte sigui eficaç.
3. Bona fe: els contractes s’han d’interpretar conforme la BF.
Regles complementàries establertes pel CC: 1. Regles interpretació gramatical: (lògica o literal) quan les paraules d’un contracte siguin clares i no càpiga dubte sobre les intencions dels contractants seran les que s’han d’aplicar, en cas contrari prevaldrà sempre la intenció (1281CC). La intenció dels contractants caldrà entendre’s pels actes (dels contractants) anteriors, presents i posteriors (1282CC). Les paraules amb diferents significats caldrà entendre-les amb la interpretació que s’ajusti més a la naturalesa del contracte.
2. Regles interpretació sistemàtica: es considera el contracte com una regla de conducta. Cal interpretar les clàusules d’acord amb la seva globalitat.
3. Regles interpretació finalista: si alguna de les clàusules tingués més d’un sentit, caldrà interpretar-la en el sentit més adequat perquè produeixi efecte.
4. Regles interpretació ús i costum: (1287CC) l’ús i la costum del país es tindran en compte per interpretar les ambigüitats dels contractes.
Es donen casos en que encara que apliquem les regles d’interpretació, no podem interpretar algunes clàusules (clàusules obscures), llavors el CC estableix: 1. Art. 1288: la interpretació de la clàusula obscura no haurà d’afavorir a la part que ha ocasionat la obscuritat.
2. Art. 1289: si no podem resoldre els dubtes per cap dels criteris i regles establertes anteriorment, distingim: si el dubte cau sobre l’objecte principal del contracte serà nul el contracte. Si el dubte cau sobre circumstàncies accidentals, en cas de que sigui gratuït: es resoldrà en la menor transmissió de drets possible. Si fos onerós: amb la major reciprocitat de drets.
Pel que fa a la integració dels contractes, quan celebrem un contracte no regules totes les possibilitats que es poden donar (p.ex: venda d’un jersei i alhora d’entregar-lo està brut i sense planxar). Així com el CC té moltes regles d’interpretació, només n’hi ha una d’integració: (1258) que el contracte sigui conforme a la BF, ús i llei.
INTERPRETACIÓ I INTEGRACIÓ DEL CONTRACTE EN CAS DE CLÀUSULES ABUSIVES Fem referència als contractes de consum. La interpretació i la integració del contracte de consum sempre serà favorable al consumidor. Regles bàsiques d’integració: 1) Tot el contingut de publicitat, prestacions... són exigibles pels consumidors si no hi consta en el contracte.
2) Sempre que les condicions contractuals siguin més beneficioses que la publicitat, es consideraran vàlides.
Regles d’interpretació: en cas de dubte en la interpretació d’una clàusula, sempre prevaldrà aquella més favorable al consumidor.
Quan parlem de clàusules abusives, ens referim a aquelles clàusules que creen una situació desfavorable al consumidor seran nul·les. És a dir, si el jutge es troba davant d’una clàusula abusiva la declararà nul·la, però el problema és que en un contracte de consum ens podem trobar amb moltes clàusules abusives, per tant, el que sembla ser un contracte molt ben regulat acabar derivant amb un problema d’integració del contracte per excés de clàusules abusives. El jutge pot declarar nul·les les clàusules i les torna a escriure segons lo estipulat en el CC i el principi de BF, és a dir, integra el contracte alhora que elimina aquelles clàusules abusives basant-se en el principi d’equitat. Si després de la integració que en fa el jutge el contracte segueix sense ser equitatiu, el jutge pot resoldre el contracte (eliminar-lo).
...