BLOC 3 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Estructura de la Comunicació social
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 BLOC 3: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. ESPAIS D’ANÀLISI I CASOS D’ESTUDI.
TEMA 6. REGULACIÓ I POLÍTUQES DE COMUNICACIÓ 1. ORÍGENS DE LA REGULACIÓ DELS MITJANS.
Dècada dels 70: Debat a la UNESCO ! NOMIC / Free – Flow of inform.
• Hi havia una postura majoritària que defensa la necessitat de protegir comunicativament les fronteres.
• Necessitat de combatre l’imperialisme comunicatiu de les grans potències mundials. Neix la idea de POLÍTIQUES NACIONALS DE COMUNICACIÓ.
La demanda arriba al punt culminant amb la publicació de l’Informe Macbride.
Doble objectiu: necessitat cultural i econòmica.
A Catalunya: Departament de Teoria de la Comunicació (UAB) – Josep Gifreu 2. QUI TÉ LES COMPETÈNCIES PER LEGISLAR? Hem te tenir en compte el repartiment competencial entre l’Estat espanyol i Catalunya.
En un inici Catalunya estava repartida en dos políticament parlant. L’àrea metropolitana era PSC i el conjunt de Catalunya era CiU. De forma que tant un partit com l’altre van crear mitjans propis potents: Ciu ! TV3 i CatRadio, PSC ! COM, BTV, teles locals de l’Hospitalet, Cornellà, etc.
Això va resultar en un sistema de mitjans insostenible, ja que era massa potent pel que el país necessitava i ara s’han vist obligats a reduir les estructures de mitjans pel cost que signifiquen.
Tres grans elements a tenir en compte: CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (1978) • • Article 148 – Fixa les competències pròpies de les Comunitats Autònomes: o Intervenen en les normatives sobre el desenvolupament dels mitjans de comunicació social.
Article 149 – Fixa les competències exclusives de l’Estat central.
o Competència exclusiva en matèria de telecomunicacions: Gestiona la planificació de l’espectre radioelèctric.
o Competència exclusiva en normativa bàsica dels mitjans de comunicació social.
La línia que separa les competències entre Estat i CCAA és molt vaga, difusa. Les CCAA tenen la capacitat de gestionar els mitjans audiovisuals, però estan extremadament limitades i condicionades pel que diu l’Estat.
ESTATUT DE CATALUNYA (1979) Es determina el dret a crear i mantenir un sistema propi de ràdio i televisió pública (Article 16)   Jordi Pujol va defensar que Catalunya havia de tenir mitjans públics potents per crear un ideari propi.
“La Generalitat podrà regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió, ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de comunicació social per al compliment de les seves finalitats”.
Quan TV3 i Catalunya Ràdio irrompen en el mapa dels mitjans, el sistema mediàtic (compost per RTVE i poca cosa més) canvia totalment. Catalunya funciona com a fàbrica de talent del periodisme, en aquell moment.
ESTATUT DE CATALUNYA (2006) • • • Inclou algunes variacions en el repartiment competencial (però gairebé són insubstancials).
S’assumeixen algunes competències sobre telecomunicacions (eren competència exclusiva de l’Estat).
La Constitució Espanyola segueix vigent, per tant, poca variació.
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 3. ORGANISMES REGULADORS: Institucions Transnacionals LES ORGANITZACIONS GLOBALS Funcions: • Establir regles de mercat per promoure la lliure competència.
• Fer pressió directa sobre governs i organismes reguladors.
• Determinar estàndards a nivell tecnològic.
• Acordar normes de compliment global.
UNESCO (Agència de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura) • Gran fòrum de debat a nivell internacional sobre polítiques de comunicació.
• Herència del debat sobre el NOMIC aprovat a la Conferència de Belgrad (1980).
• L’any 2000, es recupera el debat que s’havia abandonat durant 20 anys. Aquest cop, però, les línies de treball eren: diversitat cultural i la lliure circulació d’informació i de béns i serveis culturals.
“Fomentar la lliure circulació de la informació en els plans internacional i nacional, afavorir una difusió més àmplia i millor equilibrada de la informació, sense cap obstacle a la llibertat d’expressió, i crear tots els mitjans apropiats per enfortir la capacitat de comunicació entre països en vies de desenvolupament, amb la finalitat de que augmenti la participació en el procés de comunicació” (UNESCO, Conferència de París, 1989).
UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions) • És l’organisme de l’ONU especialitzat en telecomunicacions.
• S’encarrega de regular les telecomunicacions a nivell internacional entre les diverses administracions i empreses operadores.
• Engloba a 188 Estats i més de 450 entitats del sector privat.
Tasques: − Desenvolupament d’estàndards tecnològics − Integració de les noves tecnologies a la xarxa de telecomunicacions global − Desenvolupament de noves eines de telecomunicació − Gestió de l’espectre radioelèctric mundial − Treballa per fer que les telecomunicacions siguin accessibles arreu del món...
OMC / WTO (Organització Mundial del Comerç) Establerta l’any 1955 amb seu a Ginebra.
Organització internacional que s’ocupa de les normes de comerç internacional entre països.
La formen 159 membres (la UE hi apareix com un únic membre).
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Organització internacional sense afany de lucre.
Responsable de les operacions globals que garanteixen el funcionament i l’estabilitat d’Internet: adreces del protocol IP, administració dels DNS...
UE (UNIÓ EUROPEA) S’encarrega de prendre decisions en matèria de política audiovisual, sobretot sobre televisió i cinema.
Condiciona les polítiques que despleguen els diferents Estats.
Iniciatives • Programa Media: Programa de foment de l’audiovisual Europeu. A partir de 2014 passa a anomenar-se Programa Europa Creativa.  És molt més car produir un programa o una sèrie que no pas comprar un paquet de sèries, ja que EEUU produeixen tant que tenen preus molt competitius. Si ens guiéssim per criteris exclusivament econòmics, a Europa mai produiríem cap sèrie ni res de l’audiovisual. Aquest programa es fa per contrarestar una mica aquesta situació. Garanteix un mínim de produccions europees.
No només es protegeix la cultura europea, sinó que també es protegeix l’ecosistema laboral del sector audiovisual.
• Directiva de la televisió sense fronteres: Directiva que intenta harmonitzar les legislacions dels diversos Estats: límits en publicitat, percentatges de producció europea, finançament de la TV pública...
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 4. ORGANISMES REGULADORS: Entitats estatals Sotmesos a l’autoritat del Govern Espanyol.
El poder legislatiu disposa de capacitat de legislació i nomenament de càrrecs de les autoritats reguladores independents.
Poder executiu estableix tres nivells d’autoritat, amb capacitat d’execució segons la legislació vigent: 1. El Govern espanyol (és el que veurem en aquest apartat) 2. El Govern de la Generalitat 3. Les autoritats provincials i locals A nivell estatal distingir 4 organismes implicats en la regulació del sector comunicatiu: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) Nucli de decisió del Govern sobre polítiques de comunicació vinculades amb les telecomunicacions: − − − − Planificació de l’espectre radioelèctric i pla de freqüències (TDT, FM...) Repartiment de llicències de TDT a nivell estatal (no a nivell autonòmic ni de la FM).
Plans de foment de la comunicació (apagada analògica, implantació de la TDT...) Víctor Calvo-Sotelo (Secretari d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE − − La seva tasca gira bàsicament en torn a la indústria del CINEMA.
Es gestionen els ajuts i polítiques de foment de les indústries culturals.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA − − − Teòricament, no té funcions de gestió de polítiques de comunicació.
NO REGULA però agafa les regnes en temes de pes.
Es gestionen les polítiques informatives del Govern (comunicació política).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) − − − Havia de ser una autoritat reguladora independent. No a efectes pràctics: Deriva del Ministeri d’Economia i Competitivitat “Es el organismo encargado Integra la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) de preservar, garantizar y Macro regulador del mercat (no té competències exclusivament en promover el correcto telecomunicacions sinó en tot el conjunt del mercat).
funcionamiento, la El procés de creació d’un organisme independent NO RES -----> CEMA -----> CNMC transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios” Context de crítiques i demandes des de la Unió Europea per la necessitat d’un organisme regulador independent.
− Govern del PSOE legisla la creació del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) - Ley del Audiovisual (2000) − Amb l’arribada del PP al govern es suprimeix el projecte de creació del CEMA per donar pas a la CNMC (competències molt més reduïdes).
5. ORGANISMES REGULADORS. Entitats Autonòmiques − GOVERN DE LA GENERALITAT Podem distingir 3 organismes implicats en la regulació del sector: Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 Departament de la Presidència: Secretaria de Comunicació (Josep Martí Blanch) − − − − − Òrgan principal del Govern en termes de comunicació.
Coordina la política de subvencions als mitjans de comunicació.
Encarregat de la gestió de la publicitat institucional.
Dirigeix la l’estratègia comunicativa sobre l’acció de govern.
Gestiona les relacions del Govern amb els organismes independents (CAC).
Secretaria General del Departament d’Empresa i Ocupació: Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (Jordi Puigneró) − − Gestió de les qüestions relacionades amb l’espectre radioelèctric català: Elaborar propostes de regulació, ordenament i planificació de l’espectre.
Gestió, control i manteniment de les infraestructures en telecomunicacions: Promoure la creació d’infraestructures, fomentar l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies...
Departament de Cultura: Direcció General de Creació i Empreses Culturals (Jordi Sellas) Encarregat de la legislació sobre les indústries i productes culturals: cinema, editorials, propietat intel·lectual, biblioteques, patrimoni cultural...
Ferran Mascarell (Conseller de Cultura) EL PAPER DE LES DIPUTACIONS: provincial Doble paper de les polítiques de comunicació: regular i potenciar i desenvolupar un sistema català de mitjans.
Les Diputacions i governs locals han estat uns grans potenciadors del sistema comunicatiu: • • • Diputació de Barcelona (DIBA): COM Ràdio, La Xarxa, XTVL, La Malla...
Resta de Diputacions (Tarragona, Lleida, Girona): Comunicàlia, inicis ACN...
Iniciatives locals: Butlletins municipals, televisions, ràdios i premsa locals...
ORGANISMES INDEPENDENTS: El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) És l'autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya.
Missió principal: “Vetllar pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tan públics com privats.” “El seus principis d’actuació són la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure concurrència al sector.” Creació en 4 etapes: 1. Es crea mitjançant la llei 8/1996 com un òrgan purament consultiu.
2. Se li atorguen competències amb la llei 2/2000: capacitat reguladora i sancionadora.
3. Se li augmenten les competències l’any 2004: capacitat per emetre informes vinculants i perceptius en els concursos de llicències.
4. Amb la Llei de l’Audiovisual 22/2005 s’amplien les competències: el CAC passa a ser qui ja directament convoca i resol els concursos de llicències.
Competències: Competència plena sobre els prestadors de serveis audiovisuals d'àmbit autonòmic i local, independentment de quin sigui el sistema de difusió emprat.
• • • • • Ràdios i Televisions de la Generalitat Televisions privades d’àmbit català Televisions d’àmbit local, tant públiques com privades Ràdios FM, tant públiques com privades Prestadors de nous serveis de comunicació audiovisual establerts a Catalunya Competències sobre els continguts en les desconnexions per a Catalunya de les cadenes d'àmbit estatal.   Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 Qui el forma? Ultima reforma legislativa sobre la composició del CAC ---> Any 2012 Integrat per 6 membres, tots els membres escollits pel Parlament: • • 2/3 parts del Ple del Parlament en primera votació Majoria simple en segona votació President Parlament membres) (Escollit pel entre els 6 5 Consellers Els mandats són de 6 anys no renovables.
6. PRINCIPAL LEGISLACIÓ VIGENT A CATALUNYA Hi ha diversos nivells de regulació que afecten al desenvolupament del sistema comunicatiu de Catalunya: 1. LA UNIÓ EUROPEA − − − Tan a nivell europeu com de la resta d’organitzacions globals no podem parlar de legislació sinó de directives (aspectes que han de tenir en compte els països quan fan les seves legislacions estatals).
Directrius principalment de caire econòmic: Potenciar la mobilitat empresarial entre els estats membres.
La directiva principal és la DIRECTIVA 89/552/CEE, tot i que hi ha directives posteriors que modifiquen diversos aspectes d’aquesta.
2. LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA Ley del audiovisual 7/2010 − − − Primera llei espanyola que reuneix tots els aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació en una mateixa norma.
Coneguda com a “Ley UTECA”.
TDT de pagament, acordava eliminar la publicitat de RTVE, ampliava la durada de les llicències...
Ley de RTVE 17/2006 (llei de mitjans públics) − − − Propostes del “Comité de Sabios”.
Es creaven organismes com per garantir la independència com el Consell d’Informatius.
Es va modificar posteriorment amb el Decreto Ley 12/2012.
Ley CNMC 3/2013 : Llei de creació d’aquest organisme, on es defineixen també les seves competències i l’absorció de la CMT.
Ley del Cine 55/2007 3. LES LLEIS CATALANES Llei de la Comunicació Audiovisual 22/2005 − − − És l’equivalent a la llei espanyola de l’audiovisual.
Es generen un seguit de duplicitats i col·lisions entre les dues legislacions.
Va patir alguna modificació, posteriorment. Ex: amb la Llei 2/2012.
Llei del CAC 2/2000 − − Estableix les competències i les bases d’aquest organisme de control independent.
Les posteriors reformes (2004, 2005 i 2012) van servir per modificar diversos aspectes d’aquesta llei.
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 Llei de la CCMA 11/2007 − − Llei mitjançant la qual es defineix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), modificant el nom de l’antiga CCRTV.
Es reforma, també, mitjançant la Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual: o Es redueixen el nombre de membres del Consell de Govern (de 12 a 6).
o Es suprimeix la figura del Director/a General, que passa a ser assumida pel President, que assumia rols executius.
o • Per a la seva elecció, es requereixen 2/3 parts de vots favorables del Parlament en primera votació i majoria simple en cas de segona votació.
Llei del Cinema 20/2010 LA LEGISLACIÓ DE LA PREMSA: Tota la legislació en matèria de comunicació fa referència a l’àmbit de l’audiovisual.
− − − • • • • • • No hi ha legislació específica en matèria de premsa escrita.
Els límits es posen en els drets fonamentals de la llibertat d’expressió, el dret a l’honor, a la intimitat i els drets d’imatge.
Que no hi hagi regulació no vol dir que no hi hagi polítiques de comunicació.
7. QUÈ ES REGULA? Continguts: La protecció dels menors, continguts sexual, continguts violents. Això depèn molt de la sensibilitat de qui ho reguli. Per exemple: es permet Sálvame en horari infantil, però una pel·lícula on hi surt sexe no. Una forma de classificar els programes o les pel·lícules és amb les edats.
També es regula que no hi hagi situacions de monopoli al sistema comunicatiu. En el sector audiovisual hi ha un oligopoli: Atresmedia i Mediaset es reparteixen el mercat. Cal que la comunicació no estigui en poques mans, ha de ser diversa. Per llei, un mateix accionista no pot tenir accions en totes les televisions.
La publicitat: es limiten els minuts de durada de publicitat. Teòricament, no hi pot haver més de 12 minuts de publicitat en una hora. No es pot fer publicitat de tabac i alcohol (segons l’horari, les begudes alcohòliques) Es protegeix la propietat intel·lectual: defensa els drets de propietat. Com per exemple amb la música (SGAE) Es regulen també l’accés a les xarxes.
Altres coses que es protegeixen: el dret a l’honor, a la intimitat, la llibertat d’expressió. Per exemple: fotografies robades.
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 TEMA 7. MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ A CATALUNYA 1. INTRODUCCIÓ Tots aquells actors, amb major o menor pes, que intervenen en el procés de comunicació social d’un territori.
1. Els mitjans de comunicació públics.
2. Els mitjans de comunicació privats.
3. Els organismes de control independents.
4. Els actors polítics.
5. Les agències de comunicació corporativa i publicitat.
6. Les empreses i organismes mesuradors d’audiències.
7. Les empreses i organismes anunciants.
8. El tercer sector.
2. GRUPS DE TITULARITAT PÚBLICA: LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CCMA) CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA • Fins l’any 2007: CCRTV – Corporació Catalana de Ràdio i Televisió • Neix el 30 de maig de 1983 (Llei 10/1983) • Deriva de l’aprovació de la “Ley del tercer canal”.
“Oferir a tots els ciutadans de Catalunya un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i la llengua catalana” FUNCIONAMENT I CONTROL: ÒRGANS DE GOVERN El Consell de Govern − Màxim òrgan de govern i administració de la CCMA.
− 6 membres: escollits pel Parlament amb l’aprovació del CAC.
− 2/3 parts del Parlament (1a votació) o majoria absoluta (2a votació).
− 6 anys de mandat.
− Establir directrius de programació, aprovar avantprojecte de pressupost, proposta de contracte programa, directrius sobre publicitat, gestió de la plantilla i organigrama empresarial...
El President/a − Representació institucional de la CCMA en actes públics.
− Exerceix la direcció executiva ordinària de la Corporació.
− És l’encarregat de comparèixer en la Comissió de Control del Parlament.
− Actualment: Brauli Duart i Linares (des de 2012).
El Consell Assessor de Continguts i Programació − − − − Òrgan assessor de la CCMA en matèria de programació.
Integrat per 16 membres escollits pel Parlament de Catalunya.
Hi estan representats els sectors professionals, educatius, associacions cíviques, culturals i d’usuaris i els treballadors de la CCMA.
El mandat es renova cada 4 anys, així que no coincideix amb el del Consell de Govern.
FINANÇAMENT Pressupostos de la Generalitat de Catalunya Llei de pressupostos, Llei de finances públiques i Llei de la CCMA. " Finançament estable i proposta de sanejament econòmic basat en el: Contracte programa.: Gestió financera de la CCMA sotmesa a sistemes de control parlamentari.
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 ORGANS DE CONTROL La Comissió de Control Parlamentari − Comissió creada per llei que exerceix el control parlamentari sobre la CCMA.
− Els Diputats poden formular preguntes al president del Consell de Govern.
− Aquestes reunions tenen lloc, aproximadament, un cop al mes.
− La comissió està formada per Diputats dels diversos grups polítics amb representació al Parlament.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) COL·LABORACIÓ EXTERNA 1. Col·laboració amb entitats − − − Col·laboració directa amb la indústria audiovisual catalana.
La CCMA ha estat la base sobre la qual s’ha creat un teixit empresarial sòlid en l’àmbit audiovisual.
També col·labora en el teixit associatiu i de foment cultural: festivals de cinema, música, teatre...
(patrocinis, mecenatges, col·laboracions i participacions en projectes).
2. Participació en organismes externs: Membre de la FORTA (Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) des de la seva creació (1989).
DIMENSIÓ Televisió de Catalunya − Producció audiovisual pròpia + coproducció amb el sector audiovisual − Finançament mixt: Contracte Programa / finançament privat − Actualment gestiona 2 MUX de TDT − Director: Eugeni Sallent i Garriga Catalunya Ràdio − Grup d’emissores que engloba 4 propostes radiofòniques en català.
− Dóna cobertura a tot el territori català.
− Disposa de 7 canals que emeten exclusivament − per internet: TotCat, CatClàssica, iCatTrònica, iCatMón...
L’OFERTA AUDIOVISUAL DE LA CCMA Televisió • • • • • • • TV3: Primer canal, generalista i adreçat a públics majoritaris.
TV3 - HD: Emet simultàniament la programació de TV3 però en alta definició. També emet regularment continguts en 3D.
Canal 3/24: Canal de notícies durant les 24 hores en català. Neix el setembre de 2003.
Canal 33: Programació complementària a TV3 adreçada a públics més específics, amb perfil divulgatiu i cultural. Emet de 21:30 a 6:00.
Canal Super 3: Canal de programació infantil. Emet de 6:00 a 21:30.
Esport3: Canal destinat a la programació esportiva durant les 24h.
TV3 Cat: És el canal de TVC que es veu fora de Catalunya. Agafa el relleu de TVCi l’any 2009.
Ràdio • • • • Catalunya Ràdio: Emissora principal, amb programació generalista.
Catalunya Informació: Emissora d’informació les 24h. Va ser la primera emissora del seu gènere en tot l’Estat espanyol (1992).
Catalunya Música: Emissora multimèdia, per FM i internet, nascuda l’any 1986.
iCat FM: Va substituir Catalunya Cultura l’any 2006. Des de 2012 només es troba disponible en emissió per internet.
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 PORTALS I PLATAFORMES: TV3.cat, 324, Catradio.cat, Esport3, 3alacarta, i Cat.cat, CatMúsica, Super3, 3. GRUPS DE TITULARITAT PRIVADA: GRUP GODÓ CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA − − − − És el grup de comunicació més antic de l’Estat espanyol. Els seus inicis estan vinculats als diaris La Vanguardia (1881) i Mundo Deportivo (1906).
Està controlat, principalment, per la família Godó.
Actualment, el màxim responsable és Javier Godó Muntañola, III Conde de Godó i Grande de España.
És l’empresa de comunicació que un nombre més elevat d’ajudes de l’administració pública.
ACTIUS DEL GRUP: PREMSA La Vanguàrdia: Diari d’informació general fundat l’any 1881. És el diari de major difusió i audiència a Catalunya. Doble edició CAT / CAST.
Mundo Deportivo: Diari d’informació esportiva nascut l’any 1906. Va ser el primer diari esportiu a Espanya.
Vanguardia Dossier i Grandes Temas: Altres publicacions no diàries. Especialitzades en temàtica concreta i en tractament en profunditat amb format reportatge.
ACTIUS DEL GRUP: RÀDIO RAC1: És la principal emissora de ràdio privada en català. Va néixer l’any 2000. Actualment és la ràdio més escoltada de Catalunya (líder d’audiència des de les 6:00 fins les 22:00).
RAC 105 Cadena de radiofórmula musical. Va ser la primera cadena d’aquestes característiques a Catalunya.
ACTIUS DEL GRUP: TELEVISIÓ És el propietari de l’únic MUX de televisió privat a Catalunya. Dels 4 canals, n’utilitza 2 i té llogats els altres dos.
− − 8 TV és la primera televisió privada amb cobertura nacional a Catalunya.
RAC 105 canal musical que emet videoclips les 24 hores.
ACTIUS DEL GRUP: ALTRES ACTIVITATS: Portals web i Serveis ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ Javier Godó President del Grup Godó i principal accionista (98%). També és editor de La Vanguàrdia.
Altres membres: Carlos Godó, David Cerqueda, Marius Carol (Director de La Vanguardia)...
4. GRUPS DE TITULARITAT PRIVADA: GRUP ZETA CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA − − − − Nascut l’any 1976 de la mà d’Antonio Asensio Pizarro.
La primera publicació va ser la revista Interviú.
Presència important en revistes i publicacions periòdiques i en premsa local.
El director actual del grup és Antonio Asensio Mosbah, fill del fundador.
ACTIUS DEL GRUP: PREMSA DIÀRIA És un dels principals editors de premsa de l’Estat espanyol.
− − − − 6 diaris d’informació general 2 diaris d’informació esportiva Dóna serveis a 36 diaris gratuïts d’informació local i regional Edició on-line de tots els diaris Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 El Periódico de Catalunya − − − − Nascut l’any 1978 és un dels principals actius de l’empresa.
És el segon diari més llegit en llengua catalana.
Des de l’any 1997 es publica en doble edició Català / Castellà El seu director és Enric Hernández.
Diario SPORT És el diari d’informació esportiva del grup, publicat per primer cop l’any 1979.
ACTIUS DEL GRUP: ALTRES EMPRESES Zeta Gestión de Medios − − − Empresa especialitzada en la gestió publicitària de premsa i revistes.
Gestiona la publicitat dels mitjans del grup Zeta i externs.
Té seus a Barcelona i Madrid, i fins a 6 delegacions regionals.
Ediciones B − − − Empresa editorial propietat del grup Zeta.
Publica llibres de ficció, no ficció, literatura infantil i juvenil, còmics...
Quarta editorial en quota de mercat a Espanya i amb forta presència també a Llatinoamèrica.
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ Director: Antonio Asensio Mosbah Altres consellers: Pedro Fontana, Andrés Tejero, Juan Llopart...
El març de l’any 2009 va signar un crèdit sindicat de 245 milions d’euros.
Fortes tensions els darrers anys per rebaixes salarials, tancament de plantes d’impressió i acomiadaments.
5. EL GRUP HERMES − − − − − El seu principal actiu és el diari El Punt Avui.
Apareix per primer cop el 31 de juliol de 2011, després de la fusió de dues capçaleres històriques com els diaris Avui i El Punt.
L’any 2009, el grup Hermes va comprar les accions de l’empresa Corporació Catalana de Comunicació, empresa propietària del diari Avui.
Director Grup Hermes: Joaquim Vidal Director diari El Punt Avui: Xevi Xirgo EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA: Empresa editora del diari Ara: − − − − − Apareix per primer cop el 28 de novembre de 2010, coincidint amb una jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya.
L’any 2013 el diari va ser guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya.
El seu manifest fundacional el signen periodistes com: Toni Soler, Albert Om, Xavier Bosch, Antoni Bassas o Carles Capdevila.
President Grup Edició de Premsa Periòdica Ara: Ferran Rodés Director diari Ara: Carles Capdevila Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 TEMA 8. MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ A ESPANYA 1. GRUPS DE TITULARITAT PÚBLICA LA CORPORACIÓ DE RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA (RTVE) Contextualització històrica − Corporació pública estatal encarregada de la gestió del servei públic de radio i televisió espanyola.
− Fins l’any 2006... Ente Público de Radiotelevisión Española.
− Tal com recull l’article 2 de la Ley 17/2006: − “La funció del servei públic (assignada a RTVE) compren la producció de continguts i l’edició i difusió de canals generalistes i temàtics, en obert o codificats, en l’àmbit nacional i internacional, així com l’oferta de serveix connexos o interactius”.
Organització interna La Corporació divideix els seus serveis de televisió i ràdio en dues grans filials: Televisión Española i Radio Nacional de España.
Televisión Española (TVE) − Es crea com a canal únic de televisió el 28 d’octubre de 1956.
− El seu director general és Ignacio Correales.
− A més dels seus estudis de Madrid, TVE té dos centres alternatius de producció, a Catalunya i les Illes Canàries.
Radio Nacional de España (RNE) − Cadena pública de radiodifusió espanyola des de 1973.
− El seu director és Alfonso Nasarre.
L'oferta audiovisual de RTVE: TELEVISIÓ: 1, 2, clan, tdp, 24h, tdp HD, TVE HD RÀDIO: rne, rne radio clásica, radio3, radio4, radio5.
Funcionament i control: òrgans de govern.
El Consejo de Administración − Organisme encarregat del de l’organització i l’administració de RTVE.
− Està format per 9 membres escollits pel Congrés dels Diputats (Decreto Ley 15/2012).
− 2/3 parts del Congrés (1a votació) o majoria absoluta (2a votació).
El Consells d’Informatius Es creen a partir de la l’article 24 de la Ley 17/2006.
“Son los órganos internos de participación de los profesionales de la información de la Corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos por las sociedades prestadoras del servicio público correspondiente.” Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 Formes de finançament.
− L’any 2010 es defineix el sistema actual de finançament de RTVE, amb la supressió de la publicitat (i els ingressos que generava) − El 50% del pressupost es cobreix mitjançant una partida dels Pressupostos Generals de l’Estat.
− L’altre 50% es cobreix a través de tres iniciatives: o Un impost extra del 0,9% a les companyies telefòniques.
o El 3% dels ingressos de les televisions privades en obert.
o L’1,5% dels ingressos de les televisions privades de pagament.
LA FEDERACIÓN DE ORGANISMOS DE RADIO Y TELEVISIÓN AUTONÓMICOS (FORTA) Nascuda l’any 1989, coincidint amb els primers organismes de TV autonòmics.
Objectiu: Cooperar i ajudar les entitats associades amb el compliment de les seves activitats.
− Permet assessorar i agilitzar tràmits audiovisuals al conjunt d’ens autonòmics.
− Compra de drets d’antena conjunts.
− Compra de drets de produccions externes per emissió conjunta.
− Compartir peces per als seus respectius serveis informatius...
2. GRUPS DE TITULARITAT PRIVADA EL GRUPO PRISA Contextualització històrica − Inicis ja l’any 1958 amb la fundació de l’Editorial Santillana (Jesús de Polanco).
− Posteriorment es crea la societat d’accionistes Promotora de Informaciones S.A. (PRISA), que serà l’encarregada d’editar el diari El País.
− L’any 1986 fa el salt a l’àmbit multimèdia amb la Cadena SER i posteriorment de la mà de Canal +.
− Forta presència al mercat sud-americà, sobretot al món editorial.
Principals actius: EDITORIAL / PRISA NOTICIAS PRISA RADIO PRISA TV EDUCACIÓ El principal actiu: l’Editorial Santillana.
Dedicada a l’edició de continguts educatius.
A més a més, controla altres editorials que hi estan directament vinculades: Alfaguara, Alfaguara Infantil, Aguilar, Taurus, Altea, Punto de lectura, Salamandra...
El grup compta amb un seguit de publicacions que cobreixen un ampli espectre de gèneres: El País: Principal actiu en premsa escrita. Neix l’any 1976 de la mà de José Ortega Sapottorno, Jesús Polanco i Juan Luís Cebrián.
Cinco Días: Rotatiu d’informació econòmica amb més de 30 anys de vida.
As: Diari d’informació esportiva nascut l’any 1967.
El Huffington Post: Prisa posseeix el 50% de les seves accions.
Revistes: Cinemanía, Rolling Stone, Gentleman, Claves...
Engloba el principal grup radiofònic espanyol en nombre d’oients.
Més de 1.250 emissores en 12 països entre Espanya i Llatinoamèrica.
L’accionariat es reparteix entre el Grup PRISA (73,49%) i el Grup Godó (18,37%).
Sota el nom del holding Prisa TV es dona cobertura a les activitats i projectes destinats al món audiovisual.
El principal actiu és Canal+, que distribueix la major oferta d’entreteniment televisiu a Espanya a prop de 1.700.000 clients.
A més a més, posseeixen el 18% de les accions del grup Mediaset Espanya.
3. Administració i direcció El principal organisme de direcció del grup és el Consell d’Administració.
− Està format per tres alts càrrecs principals i 14 vocals.
− Manuel Polanco, fill del fundador de l’Editorial Santillana, Jesús Polanco, n’és també el President d’Honor.
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 4. Accionariat − El Grup Prisa és una Societat Anònima que cotitza en Borsa. Els principals accionistes del grup són: − La família Polanco a través de Rucanio S.A. (25,5% de l’accionariat).
− Borja Pérez Aruana, fill d’un dels fundadors del grup (17% de les accions).
− Nicolas Berggruen i Martin E. Franklin (13% de les accions) − Accionistes minoritaris i bancs creditors (43,6% del capital).
EL GRUP IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL Descripció general És un holding audiovisual nascut l’any 2006 després de la fusió de les productores Globomedia i Mediapro.
− Està format per un total de més de 60 empreses, totes dedicades a activitats relacionades amb el món de la comunicació.
− En l’actualitat és un dels principals grups europeus en integració de continguts amb producció i distribució de serveis.
D’on ve? Globomedia − Productora audiovisual espanyola nascuda l’any 1993 de la mà d’Emilio Aragón, Daniel Écija i José María Irisarri.
− L’any 1995, després de la unió de de diverses empreses, passa a anomenar-se Grupo Árbol.
− Les seves produccions han encapçalat el rànquing de ficció estatal en 14 de les darreres 16 temporades televisives: Aida, El Internado, El Barco, Águila Roja...
− També ha destacat com a productora cinematogràfica: A 3 metros sobre el cielo, Fuga de Cerebros, Pájaros de Papel...
Mediapro − Productora audiovisual nascuda l’any 1994 de la mà de Jaume Roures.
− El seu mercat principal és la producció de continguts audiovisuals i la gestió de drets cinematogràfics i esportius (aglutina més de 40 sub-empreses diferents).
− Un dels seus actius principals és la possessió dels drets de diverses competicions esportives (20 dels 42 equips de la Lliga BBVA).
− En la producció cinematogràfica ha encapçalat projectes com: Los Lunes al Sol, La vida secreta de las palabras, Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona...
Principals actius No disposa de mitjans de comunicació plenament propis, però participa en l’accionariat de diversos: − Televisió: És el quart màxim accionista del grup Atresmedia amb un 6,5% (Antena 3, La Sexta, Gol TV...).
− Ràdio: Com en el cas anterior participa en l’accionariat d’emissores d’Atresmedia: l’emissora generalista Onda Cero i l’emissora musical Europa FM.
− EL GRUP PLANETA Descripció general − És el primer grup editorial d’Espanya. Té el seu origen en l’Editorial Planeta (1949), i actualment aglutina prop d’un centenar d’empreses.
− Tot i que el seu punt fort és el món editorial, també ha penetrat amb força dins l’àmbit dels mitjans de comunicació.
− Des de l’any 1952 que concedeix el Premio Planeta, el segon premi literari més ben dotat del món (després del Nobel de literatura).
Júlia Marquès Lorente ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ: BLOC 3 Principals actius EDITORIALS COL·LECCIONABLES AUDIOVISUAL PUBLICACIONS ESCRITES És l’empresa líder en aquest sector a Espanya: Editorial Planeta, Editorial EspasaCalpe, Edicions Destino, Seix Barrak...
També és líder en aquest sector: Edicions Altaya, Planeta DeAgostini.
Accionista majoritari del grup Atresmedia, un dels més importants de l’audiovisual espanyol: La Sexta, Antena 3, Onda Cero, Europa FM.
Propietari del diari generalista La Razón. També present en el món de les publicacions periòdiques: Interiores, Historia y Vida, Lonely Planet, Play Boy...
Direcció i gestió − El màxim dirigent del grup és el seu president: José Manuel Lara Bosch.
− Empresari català fill de Jose Manuel Lara Hernández (fundador d’Editorial Planeta). A través del Grup Planeta és també l’editor del diari La Razón i president del Consell d’Administració del grup Atresmedia.
És també el vice-president de Banc Sabadell.
EL GRUP UNIDAD EDITORIAL − És un grup de comunicació espanyol nascut l’any 2007 després de la fusió dels grups Recoletos i Unedisa.
− Actualment forma part del grup italià RCS Media Group (editor de Il Corriere della Sera i La Gazzeta dello Sport) que controla el 96% de les accions.
− És un dels grups principals en premsa escrita: diaris El Mundo, Marca i Expansión.
− Darrerament han hagut de tancar l’emissió del canal AXN, que emetia sèries i cinema, i de l’antic canal Marca TV.
− Fins ara, el grup tenia llogades les quatre llicències de TDT que posseïa: Discovery Max, AXN, Teletienda (antic Marca TV) i 13 TV.
− Des de l’any 2011, el seu president és Antonio Fernández-Galiano Campos.
EL GRUP VOCENTO Informació general − Neix el setembre de l’any 2001 després de la fusió entre el Grupo Correo i el grup Prensa Española.
− El seu president és Rodrigo Echenique, que va substituir Enrique de Ybarra a finals del mes d’abril.
− A nivell accionarial, els seus principals inversors són la família Ybarra (a través de Mezouna S.A.) i la família Luca de Tena (amb Valjarafe S.L.).
Principals actius Premsa • A nivell estatal: Diari ABC diària • A nivell regional: El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Diario Sur...
Ràdio Televisió Vocento va llogar la seva xarxa on operava ABC Punto Radio a la Cadena COPE, que ara emet utilitzant el seu espai.
Participa de Sociedad Gestora de Televisión Net TV, que opera els canals Disney Channel i Paramount Channel.
...