Civil II Tema 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura obligaciones y contratos
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6 La infracció de l'obligació 1. Modalitats de la infracció Parlem d’infracció de la obligació es una idea bàsicament material, és a dir, que no coi9ncideix la conducta que realitza el deutor amb la conducta descrita, tot i que existeix la possibilitat que el creditor accepti tal prestació, encara que no sigui la pactada. No és un incompliment de l’obligació, ja que aquest és una noció jurídica referida a la manca d’eficàcia extintiva de la conducta. Tenim incompliment quan havent una infracció de l’obligació no es produeix la extinció d’aquesta En el cas de la infracció, existirà la possibilitat de reclamar un resarciment de danys i perjudicis, mentre que en el cas de l’ incompliment es podrà posar en marxa un mecanisme de protecció del creditor, l’execució forçosa.
2 modalitats: • Infracció en el període de conservació Obligació de diligència prèvia lligada a l’entrega d’una cosa específica (1094).
• Infracció en el moment de compliment: - Mora solvendi(1100): incompliment provisional d’una conducta deguda, predicada de les obligacions de donar o fer, declarable sobre el deutor a partir del moment en que sigui exigible. Per a declarar que el deutor incorre en mora, s’ha de realitzar una Intimació de la mora: declaració de voluntat receptícia per la qual el creditor exigeix al deutor que compleixi la mora. No serà necessària quan (a) la data de compliment fos determinant per a la creació de l’obligació, (b) quan s’hagi complert una obligació d’una de les recíproques i (c) en els casos que estableixi la llei.
- Contravenció al tenor de la obligació (manca de coincidència entre la conducta realitzada i la prestació establerta) No tota infracció suposa un incompliment, de forma que tan sols és imputable al deutor quan s’actua amb dol o amb negligència.
2. La imputació al deutor de la infracció obligacional El deutor és responsable del no compliment exacte: a) Com a regla, quan l’incompliment ha estat causat per la seva culpa (1101) b) Excepcionalment, en hipòtesis en que tot i no ser culpable de l’incompliment, així ho determina la llei o la obligació (1105, sensu contrario) El deutor no és responsable del no compliment exacte: a) Com a regla, quan l’incompliment procedeix d’un cas fortuït o força major, és a dir, no de culpa seva (1105) b) Excepcionalment, quan en l’obligació se l’exonera de responsabilitat, encara que el l’incompliment procedeixi de la seva culpa.2.1. El dol Existeix dolo quan el deutor transgredeix voluntària i conscientment la obligació, fet que no es presumeix, sinó que l’ha de provar qui l’al·lega. No es tracta d’un vici de consentiment amb la intenció de causar un perjudici en el creditor, sinó que es tracta de l’incompliment premeditat de l’obligació.
Tot i que no es recull la noció d’aquest dol en el CC, es desprèn de l’article 1107 que el deutor que incompleix de bona fe una obligació es contraposa amb el que ho fa de mala fe, i que per a que aquesta es doni no és precís que es doni l’ànim de perjudicar, sinó tan sols la voluntat d’incomplir.
2.2. La "culpa negligència" La culpa per negligència o culpa en sentit estricte es dóna quan, sense intenció deliberada de transgredir la obligació, el deutor infringeix aquesta per manca de diligència.
Quan l’obligació no es compleix com es devia, es presumeix que és per culpa del deutor (1183). No obstant, aquet sempre pot provar que, pel contrari, està exempt de culpa i que l’ incompliment va ser per causa aliena a ell. De la mateixa manera pot el creditor provar que el deutor va actuar dolosament.
La culpa pot ser major o menor, ja que la negligència admet gran varietat de graus.
Degut a que el Codi no estableix cap sistema per a jutjar la culpa, en defecte de que la obligació fixés la diligència que ha de prestar el compliment, requereix la prestació d’una diligència mitja, per l’apreciació de la qual s’ha de prendre coma referència la que tindria un pare de família (1094 i 1104). Els tribunals s’encarregaran d’avaluar la negligència amb la que ha actuat el deutor, amb major o menor laxitud, per exemple en el cas d’un mandat, segons si el mandatari hagi estat retribuït o no (1726).
3. Les causes d'exoneració de la responsabilitat Cláusulas de exoneración de la responsabilidad: estas cláusulas no gustan porque normalmente infringen el art 1255 porque prohíbe les cláusulas que sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.
En la doctrina se distinguen las que exoneren de dolo i las que exoneren de culpa: • • Las que exoneren per la responsabilidad per dolo: son inadmisibles (es como decir: permito que me pegues, i si me pegas me aguanto), ya que seria considerar com a lícito un hecho ilícito i además infringen el art. 1102.
Las que exoneren de responsabilidad por culpa: la doctrina las admite, puesto que el CC no habla sobre ellas. Pero la jurisprudencia dice que vistas de las nuevas normativas de la ley de seguridad de la defensa de los consumidores, etc, estas cláusulas se deben analizar, una por una i matizarlas. Según la situación en virtud del principio del orden público que es el que funciona como a freno en este tipo de pruebas, cuando son declaradas nulas, se declara nula la cláusula no el contrato donde hay la cláusula.
Incumplimiento de la obligación y Responsabilidad por el incumplimiento Supuestos de incumplimiento • El retraso en el cumplimiento de la obligación (la mora). Es un caso en el que la prestación puede ser cumplida y el interés del deudor todavía no ha quedado frustrado.
− − Exigibilidad de la obligación La mora, esta situación no se identifica con el mero retardo en el cumplimiento, sino que requiere además la reclamación del acreedor al respecto. Para que el deudor se encuentre en mora, será necesario que haya transcurrido el tiempo previsto para el cumplimiento y que el acreedor reclame el mismo, lo que se conoce como intimación. La mora − desaparece con el cumplimiento de la obligación y moratoria es el plazo para cumplir.
Cumplimiento defectuoso.
- Concepto: cuando no se percibe aquello que se había pactado en el contrato Supuestos:     • − Vicios ocultos de la cosa vendida Cargas ocultas sobre la cosa vendida.
Excesos o defectos de cabida de la cosa vendida.
Ruina del edificio.
Efectos: Incumplimiento definitivo de la obligación.
• Causas:    • por imposibilidad de la prestación cuando no se obtiene el resultado perseguido voluntad de incumplimiento por parte del deudor.
Efectos del incumplimiento: dependen de si el incumplimiento es o no imputable al deudor. Genera la responsabilidad del deudor cuando ese incumplimiento es imputable y se le da la extinción cuando el hecho no es imputable. Es imputable cuando es responsable el deudor.
El patrimonio del deudor como garantía del acreedor: Se entiende por patrimonio todo el conjunto de derechos de naturaleza económica de que es titular una persona.
Todo el patrimonio de una persona se encuentra supeditado a sus obligaciones. Se trata de lo que llamamos la “responsabilidad” del deudor, que se traduce en que sus acreedores podrán contar con dicho patrimonio para satisfacer sus créditos. Así, el patrimonio del deudor será suficiente para hacer frente a sus deudas.
4. La imputació excepcional al deutor de la infracció obligacional Imputabilidad: el incumplimiento es culpa del deudor • Responsabilidad subjetiva: Por regla general, la responsabilidad del deudor se funda en el dolo y en la culpa o negligencia - Dolo, consiste en la intención de no cumplir; el incumplimiento doloso es un incumplimiento intencionado.
- Culpa o negligencia, es un comportamiento imprudente del deudor • Responsabilidad del empresario: supuestos de responsabilidad objetiva o sin culpa.
• Obligaciones recíprocas o sinalagmáticas.
Imposibilidad de la prestación por causas no imputables al deudor • Caso fortuito, sucesos que no podían preverse, ya que si se pueden prever el deudor los podría haber evitado.
• Fuerza mayor, aunque este previsto es imposible evitarlo.
Consecuencias del incumplimiento imputable al deudor (responsabilidad): Mecanismos legales que tienden a reparar el interés lesionado del acreedor.
• • • Resolución si se trata de una relación sinalagmática.
Ejecución forzosa, proceso judicial donde en patrimonio del deudor actúa como garantía con todos sus bienes presentes y futuros. El procedimiento varía según los diferentes tipos de prestaciones.
Reparación de los daños causados por el incumplimiento (o por el retraso): - Materialmente, eliminando lo mal hecho, o reconstruyendo lo destruido Por su valor equivalente en dinero: indemnización de daños y perjuicios, que comprende 5. La responsabilitat del deutor 5.1. La indemnització dels danys i l'execució forçosa de l'obligació La indemnització per danys i perjudicis suposa una compensació pels danys emergents i els lucres cessants que comporti la infracció o incompliment obligacionals, NO una mesura punitiva.
Es pressuposa per a l’existència d’indemnització de danys que (a) no sigui obtenible l’execució exacta de la prestació in natura, (b) que existeixi efectivament un perjudici, (c) que aquest prejudici provingui de la inexecució i (d) que de la inexecució en sigui responsable el deutor.
En la valoració d’aquesta indemnització s’hi incorporen les valoracions dels danys emergents i els lucres cessants.
• Danys emergents: aquells danys causats per el incompliment de l’obligació - Preu de la cosa o cobertura del servei - Despeses dels costos judicials o extrajudicials - Indemnització per aquells perjudicis que hagi tingut el creditor amb tercers • Lucres cessants: aquells beneficis que pogués haver obtingut el creditor derivats de la obligació complerta valorats en el promig de guanys dels anys anteriors. Tan sols s’ha de tenir en compte els guanys efectius que es podrien haver tingut, no les possibilitats derivades del compliment de la obligació (cuento de la lechera).
ARTÍCULO 1106.
La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 1107.
Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
1103: El jutge podrà moderar els danys i perjudicis causats per una actuació negligent.
Execució forçosa ARTÍCULO 1096.
Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 1101, puede compeler al deudor a que realice la entrega.
Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.
Si el obligado se constituye en mora, o se halla comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.
ARTÍCULO 1097.
La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.
ARTÍCULO 1098.
Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa.
Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación.
Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.
5.2 La concurrència d’una pluralitat de creditors sobre el patrimoni del deutor ...