TEMA 5 (12) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

b) N+ : c) - Aa?HA (,{/OrO) V6.nQ(HA cr) L A, .t ,, ÉA? wt =A§its\0,0,1 AefilA t0,t, 'V{ ) 1) É \¿ - O4L) [-{-U)Y1 = o\\ + L¿-o\3L) uE ,^o,, Aaft,n i¡,4,4 6 en 6" uoOtrS esr¡cioN§Ls ) t §ARtt{,§) (brs d¿ t¡t t'o 'ro¡"IqU¡A c,t¡a+irt€S &t ?0oá .rsrq-i¡r¡fc es, ¡e*qrcrr¡o cr e4lodc¡¡ lstaric{! cr. ttcrnttr ! en¿s$rats, +yiüt6trqlr, ,rvrccs;ualr, üo¡t§/ ¿tc), á pocsibrt $§ á gmüÁ mot'tr( ur¡ fqtld c¡s*a<,/onal,r 4l¡rb c.§+a¿id\q§ü I s.
1 '* , v.r"ns , v.(,+ ¿s , y.** , .., l Dcs üpus'.
erl |(odets cr*adonals $¿l^ cr¿isl¿iren rígtca¡¡e.r¡* cc¡rc lau'c¡rs üder€${s de 0 ¡rncr{<¡'xcA .^rlc¡cdo$s . €xao¡4a s =4, Y r. ,*, ,V=.¿6t ¿ V*,aor rY¡y. aoor el"úre o¿r.rIc-b\r¡ csle¡i¿e¿ a. t¡¡: 'Vo.*or, ,Y&.¿@L , Y*,a-.
, Y*.,.,oL...
b I uoAets gtlaqcñats Ru§{0ü«str'q5 € ristcir q¡ correlnr<&nc ditcr€rsts de 0 a$tE, vcutc¡bt¡n rc{<¡.Iaer a ua rna{«¡xra r*¡lqctqls i +a¡Db¿ cr.üre \rcr {cbtrA Fc*et.lelrs a ü .ktq¡|s carlaü4¡r§. t rr-arspg '. t=4.
r'/-., u ü v¡. ,oo, , Yo,r*, t ..-, 9i Yu.zot , Yx.l¿oo¿ , Y=.¿oo¿, v-, zoo¿- , Y=..ra '8. zoot ) -\- \tD€LS S.
6.
q) v,cc*ás r-slo.crcrrcits .T Conr.rr¡a'en rvctrié .
C§§ACidIJ§LS lr,*¡s rt úa .+ e+ co.loclaísl-r'$.as H§ ("tl* rtA ( a\s lL¡\¿c ¡el¿i¡t: t4 o PIJQS ,q- i.{dLf (a t, ltA \Q ) * :, )6 @"@ = t + (,¿- @ls)tr¡ ff'dff á u4 foc¿,¡ .€fiocioáo.r¡' tcr§?fe s¿ra inr¡r*ibt¿ st l@^ | < 4 ...