Estadística descriptiva, variables qualitatives (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 13/04/2016
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Estadística descriptiva, variables qualitatives Taula de freqüències Freqüència Absoluta (ni): No de casos en cada categoria Freqüència Relativa (fi)= Freq Absoluta/ No d’individus estudiats Percentatge (pi): Freqüència relativa multiplicada per 100.
Freqüència Absoluta Acumulada(Ni): No d’individus que presenten un valor de la variable igual o inferior a cada valor d’aquesta. (només ordinals) § Freqüència i Percentatge Relativa Acumulada (Fi): Percentatge d’individus que presenten un valor de la variable igual o inferior a cada valor d’aquesta. (només ordinals).
§ § § § Exemple: En la següent taula tenim les dades de 12 individus classificats en funció del índex de massa corporal: Normal (IMC: 18.5-24.9 Kg/m2), Sobrepès (IMC: 25-29.9 Kg/m2), Obès (IMC>30Kg/m2).
Solució: Estadístics: Nombre total d’individus § Moda à És el valor més freqüent.
§ Mediana à És el valor que deixa el 50% de les dades per sota seu i el 50% per sobre. (només ordinals) § Percentil K à És el valor de la variable que deixa per sota el K per 100 individus i el (100-K) per 100 per sobre. (només ordinals) § Representació gràfica - Diagrama de barres à El nombre o percentatge d’individus en cada categoria, es mostren en forma de barra. L’eix horitzontal o X, es situen les categories i en l’eix vertical o Y, el nombre o percentatge d’individus.
- Diagrama de sectors (pastel) à El percentatge d’individus es representa mitjançant sectors. A cada categoria li correspon una àrea del sector proporcional al percentatge d’individus. (més utilitzat en les nominals).
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Diagrama de barres Diagrama de sectors (pastel) Estadística descriptiva dos variables qualitatives Ex: Volem descriure el simultàniament el gènere i el pes (Normal (IMC: 18.5-24.9 Kg/m2), Sobrepès (IMC: 25-29.9 Kg/m2), Obès (IMC>30Kg/m2).
Taula de contingència § Taula en la que es creuen dues variables qualitatives.
§ Les freqüències absoluta és calculen comptant el nombre d’individus que compleixen les dues característiques.
Proporcions respecte del total d’individus Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Proporcions respecte la fila Proporcions respecte la columna Resum Variables qualitatives ...