PREGUNTAS DE EXAMEN FONAMENTS 2012 CORREGIDAS (2012)

Examen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura FONAMENTS
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 22/11/2014
Descargas 71
Subido por

Descripción

preguntas corregidas del examen de 2012 de fonaments

Vista previa del texto

1 En referència a les traccions, quina afirmació és incorrecta?: Trieu una resposta.
a. Les traccions pures a les EEII segueixen el coll del fèmur.
b. Les traccions vertebral s’apliquen seguint la direcció cráneo-caudal.
c. La tracció perpendicular és la que s’aplica a la columna vertebral.
d. Les traccions pures en les EESS segueixen el coll de l’húmer.
e. La tracció diafisària és la que s’aplica a la columna vertebral.
2 La mecanoteràpia: Trieu una resposta.
a. Facilita el treball passiu del pacient.
b. Totes són correctes.
c. Resisteix el treball passiu del pacient.
d. Facilita el treball actiu del pacient.
e. Totes són incorrectes.
3 En referència al múscul estriat , quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. La reobase pot ser diferent entre fibres d’un mateix ventre muscular.
b. Totes són correctes.
c. Una motoneurona i les fibres que innerva formen una unitat motora.
d. Una motoneurona innerva diferents fibres d’un mateix ventre muscular.
e. Les fibres innervades per una motoneurona tenen la mateixa reobase.
4 En les lesions lligamentoses:nTrieu una resposta.
a. Els lligaments són plàstics i no recuperen la longitud original un cop lesionats.
b. Totes són correctes.
c. El treball propiocepctiu evita recidives en cas d’esguinç lligamentós.
d. Sobrepassar el límit anatòmic articular implica lesió de parts toves.
e. En cas de sobrestirament, els lligaments augmenten la seva longitud total.
5 En referència a les desalineacions dels dits dels peus, quina afirmació és incorrecta?: Trieu una resposta.
a. En un quintus varus, la 1ª falange es desvia cap a medial.
b. En un hallux valgus es pot donar subluxació de la 1ª MTTF.
c. Aquestes desalineacions no provoquen deformitat.
d. Aquestes desalineacions són degudes principalment a l’ús de calçat inadequat.
e. En un hallux valgus, la 1ª falange es desvia cap a medial.
6 En referència a la hipomobilitat, quina afirmació és correcta? Trieu una resposta.
a. Les adherències són conseqüència de traumatismes directes a l’articulació.
b. Totes són correctes.
c. La debilitat muscular i la hipertonia muscular no limiten el moviment.
d. Les barreres patològiques actives i passives mai coincideixen.
e. La barrera patològica activa i passiva no coincideixen en cas d’atròfia muscular.
7 Les traccions no estan indicades en cas de: Trieu una resposta.
a. Processos inflamatoris aguts del teixit connectiu periarticular.
b. Compressió d’arrels nervioses a nivell vertebral.
c. Adherències del teixit periarticular.
d. Artrosi.
e. Dolor articular per compressió.
8 Respecte a l’esquema dinàmic postural, quina afirmació és incorrecta?:Trieu una resposta.
a. Descriu el posicionament de les parts del cos en funció del peu pilar.
b. És resultat del recolzament asimètric en bipedestació.
c. És característic de la nostra espècie.
d. Està condicionat pel peu oscil•lant.
e. Està condicionat pel peu pilar.
9 En referència a les desalineacions de la bòveda plantar, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. Un peu cavo augmenta la base de sustentació.
b. Totes són incorrectes.
c. Un peu pla amortigua bé la càrrega i el impactes.
d. En el peu pla trobem una depressió de la bòveda plantar.
e. Totes són correctes.
10 NO és una deficiència: Trieu una resposta.
a. La rigidesa articular.
b. L’alteració de la marxa.
c. La tendència a la deformitat.
d. Totes són deficiències.
e. La restricció de la participació.
11 En la mobilitat articular normal: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. El límit fisiològic és el º de moviment passiu màxim d’una articulació.
c. El límit fisiològic és major que l’anatòmic.
d. El límit anatòmic és el º de moviment actiu màxim d’una articulació.
e. Totes són incorrectes.
12 Les fibres musculars roges: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. La reserva d’oxigen que poden fer és deguda a la concentració de mioglobina.
c. La seva coloració és deguda a la concentració de mioglobina.
d. Són predominants en músculs tònics.
e. La seva resistència a l’esforç és deguda a la concentració de mioglobina.
13 En referencia als moviments de l’aparell locomotor: Trieu una resposta.
a. L’ABD es dóna en torn a l’eix transversal.
b. L’ADD es dóna en el pla sagital.
c. Totes són incorrectes.
d. Totes són correctes.
e. ABD i ADD no són moviments angulars.
14 Respecte a l’activitat tònica-postural, quina afirmació és certa?: Trieu una resposta.
a. Manté el centre de gravetat fora del polígon de sustentació.
b. Té control cortical de tipus involuntari.
c. Són reaccions musculars, articulars i lligamentoses.
d. Totes són incorrectes.
e. Té control subcortical de tipus voluntari.
15 En referència a les desalineacions en el pla frontal, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. En un genu varo, el compartiment extern presenta signes d’osteoporosi.
b. Totes són incorrectes.
c. En un genu varo, el compartiment extern està sotmès a hiperpressió.
d. En un genu varo, el compartiment extern presenta esclerosi subcondral.
e. Totes són correctes.
16 En referència al massatge de cicatrius, quina afirmació és incorrecta?: Trieu una resposta.
a. Té com a objectiu evitar les adherències tissulars.
b. Una cicatriu adherida pot restringir la mobilitat d’articulacions properes.
c. El massatge sobre la cicatriu es pot iniciar a les 3 setmanes.
d. La pinça rodada n’és una maniobra.
e. S’aplica en el tractament d’adherències intraarticulars.
17 En referència a les desalineacions en el pla frontal, quina afirmació és incorrecta?: Trieu una resposta.
a. En un genu valgo, el compartiment extern presenta esclerosi subcondral.
b. En un genu valgo, el compartiment intern presenta signes d’artrosi.
c. En un genu valgo, el compartiment intern presenta signes d’osteoporosi.
d. En un genu valgo, el compartiment extern presenta signes d’artrosi.
e. En un genu valgo, el compartiment extern presenta col•lapse de la interlínia.
18 En referència a les amplituds articulars, quina afirmació és correcta? Trieu una resposta.
a. Els º de llibertat d’una articulació són el nº de plans en que aquesta té moviment.
b. Els moviments angulars es poden realitzar passivament.
c. Totes són correctes.
d. Els moviments actius són angulars.
e. Els moviments no angulars no són mesurables.
19 Els tractaments en fisioteràpia: Trieu una resposta.
a. Durant la immobilització es poden treballar zones adjacents.
b. Sempre s’inicien post-immobilització.
c. No són possibles durant la immobilització.
d. Totes són correctes.
e. Totes són incorrectes.
20 En referència a l’end-feel, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. Un end-feel tou indica un mal pronòstic.
c. Un end-feel dur és normal.
d. És la sensació subjectiva del fisioterapeuta al final del moviment.
e. Totes són incorrectes.
21 En referència a les tècniques de massatge, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. La percussió està indicada en cas de musculatura espàstica.
c. La vibració manual té un efecte estimulant.
d. La vibració combinada amb percussió s’utilitza en fisioteràpia respiratòria.
e. La percussió s’utilitza en el tractament del monyó en cas d’amputació.
22 En referència a les traccions, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. La decoaptació implica una major força d’aplicació.
c. La descompressió implica la separació física de les caretes articulars.
d. Totes són incorrectes.
e. La descompressió implica una major força d’aplicació.
23 Els símptomes: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. Són subjectius.
c. El dolor n’és un dels més importants.
d. Disposem d’escales subjectives per mesurar el dolor.
e. No es poden mesurar.
24 Els signes: Trieu una resposta.
a. Són els símptomes del pacient.
b. Són els fenòmens objectivables d’allò que relata el pacient.
c. Totes són correctes.
d. Totes són incorrectes.
e. No evolucionen amb el tractament.
25 En referència a les alteracions musculars, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. La zona més afectada en les agulletes és la línia Z de les sarcómeres.
b. Totes són correctes.
c. El millor tractament en cas de sobrecàrrega és el preventiu.
d. En una contractura es dóna una contracció involuntària i permanent de fibres.
e. Baixos nivells de Mg i K poden provocar rampes nocturnes.
26 Segons la OMS, la Rehabilitació: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. Busca restablir la funció psicològica.
c. Busca restablir la capacitat funcional.
d. És un procés d’assistència mèdica.
e. Inclou la fisioteràpia.
27 En referència a les desalineacions en el pla frontal, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. Totes són correctes.
b. Un genu varo es manté per la hipertonia del grup adductor de la cuixa.
c. La tendència anatòmica es compensa per la tendència mecànica al varo de genoll.
d. En un genu varo, el grup abductor de la cuixa està elongat.
e. La tendència anatòmica en valgo de genoll es veu limitada pel LLI.
28 En un equip interdisciplinari: Trieu una resposta.
a. Totes són incorrectes.
b. Totes són correctes c. El metge especialista coordina l’activitat de l’equip.
d. El fisioterapeuta sol•licita proves complementàries.
e. El fisioterapeuta deriva els pacients al professional adequat.
29 En referència a la mobilitat articular patològica, quina és incorrecta? Trieu una resposta.
a. Pot ser deguda a hiperlaxitud de parts toves.
b. Pot se deguda a inestabilitat articular.
c. Pot ser deguda a adherències articulars.
d. Totes són incorrectes.
e. Pot ser deguda a l’artrosi.
30 En la tonificació muscular: Trieu una resposta.
a. La 1RM es manté constant al llarg de tot el programa de tonificació.
b. Totes són incorrectes.
c. La contracció excèntrica es realitza més ràpidament que la concèntrica.
d. Totes són correctes.
e. La fatiga muscular apareix combinant exercicis de diferents grups.
31 Les fibres musculars pàl·lides: Trieu una resposta.
a. Totes són incorrectes.
b. Presenten poca resistència a l’esforç i una resposta rápida.
c. Són exclusives dels músculs tònics.
d. Són exclusives dels músculs fàsics.
e. Presenten molta resistència al treball i resposta lenta.
32 En referència a les desalineacions en el pla frontal, quina afirmació és incorrecta?: Trieu una resposta.
a. L’angle normal entre el coll i la diàfisi femoral és de 135º.
b. La desalineació en varo és fisiològica en el colze.
c. Una coxa valga presenta un angle menor de 135º.
d. Una coxa vara presenta un angle major de 135º.
e. Una coxa vara condiciona un genu valgo.
33 En referència al múscul estriat, quina afirmació és incorrecta? Trieu una resposta.
a. A major reclutament de fibres, major intensitat de contracció.
b. La reobase de les fibres d’una unitat motora és la mateixa.
c. Quan una motoneurona és estimulada, totes les seves fibres es contrauen.
d. Les fibres es contrauen més intensament amb estímuls suprallindars.
e. A més unitats motores estimulades, major intensitat de contracció.
34 En referència a les lesions musculars, quina afirmació és correcta?: Trieu una resposta.
a. Una atrofia muscular mai pot provocar paràlisi del múscul afectat.
b. En cas de ruptura muscular el tractament acostuma a durar tres setmanes.
c. Totes són incorrectes.
d. La ruptura muscular pot requerir d’intervenció quirúrgica.
e. Totes són correctes.
35 Una unitat motora: Trieu una resposta.
a. Totes són incorrectes.
b. Totes són correctes.
c. Està formada per fibres de diferents ventres musculars.
d. Estimulada, evoca la contracció de totes les seves fibres musculars.
e. Està formada per diferents motoneurones.
...