Tema 8.- MODELS LÈXICO-FACTORIALS DE LA PERSONALITAT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  8  -­‐  MODELS  LÈXICO-­‐FACTORIALS  DE  LA  PERSONALITAT     1.-­‐  Introducció   Els  models  lèxico-­‐factorials  de  la  personalitat  es  basen  en  la  descripció  de  la  personalitat  que  trobem  en  el   llenguatge  natural.  És  el  que  es  coneix  com  a  enfocament  lèxic  o  hipòtesi  lèxica.   D’acord   amb   Goldberg,   l’axioma   de   l’enfocament   lèxic   seria   que   “aquelles   diferències   individuals   que   siguin   més  significatives  en  les  relacions  quotidianes  d’unes  persones  amb  les  altres  es  trobaran  codificades  en  llur   llenguatge”,   mentre   que   el   corol·∙lari   que   se’n   deriva   és   que   “com   més   significativa   sigui   una   diferència   individual  en  les  transaccions  humanes,  més  llengües  tindran  un  terme  per  a  designar-­‐lo”.                       Autors  destacats:  Allport,  Cattell,  McCrae  i  Costa.     2.-­‐  Llenguatge,  lèxic  i  personalitat   Hipòtesi   lèxica:   si   existeix   un   patró   consistent   i   estable   de   comportar-­‐se,   tindrà   un   nom   en   el   llenguatge   corrent.     à Com  es  fa  a  la  pràctica?   Seleccionant  adjectius  que  descriguin  formes  de  comportament  (buidant  un  diccionari),  eliminant   els  sinònims  i  els  adjectius  poc  coneguts  o  poc  freqüents.   Resultats  inicials:   § § ALLPORT  /  ODBERT:  van  buidar  un  diccionari  i  es  van  quedar  amb  400.000  paraules  aproximadament.   Finalment,  van  seleccionar  18.000  paraules  que  descrivien  comportaments,  de  les  quals  4.504  estaven   relacionades  amb  trets  psicològics.     CATTELL:  reprèn  la  tasca  d’Allport  i  Odbert  i  intenta  respondre  empíricament  a  la  pregunta  de  quants   trets   descriuen   l’estructura   de   la   personalitat.   De   les  4.504  paraules   relacionades   amb   trets   psicològics   de   Allport   i   Odbert,   es   queda   amb   171   paraules   (elimina   els   sinònims)   referents   a   temperament,   emocions,   caràcter,   personalitat,   aptituds   o   interessos   personals.   A   travès   d’un   anàlisi   factorial   va   proporsar   que   la   personalitat   podia   ser   definida   per   16   dimensions   (d’aquí   el   nom   de   l’inventari   per   mesurar-­‐les,  el  16-­‐PF).  D’aquestes  16  dimensions,  12   són   factors   de   primer   ordre   (F1)   i   4   són   de   segon   ordre  (F2).  Posteriorment,  inclou  5  factors  de  segon  ordre  que  es  deriven  dels  16  del  model  inicial.                   L’aproximació  multivariada  de  Cattell     Cattell   va   obtenir   dades   de   personalitat   provinents   de   qüestionaris   d’autoregistre   i   d’observacions   objectives   de   conductes   de   la   vida   quotidiana,   procediment   que   va   denominar   aproximació   multivariada.   L’autor   partia   de   la   idea   de   que   els   trets   només   es   poden   inferir   amb   la   mesura   de   la   conducta   oberta,   però   no   tenia   cap   teoria   prèvia   de   quins   havien   de   ser   aquests   trets   bàsics   de   personalitat.   D’entre  tots  els  tipus  de  dades  que  poden  reflectir  la  personalitat,  Cattell  els  agrupà  en  tres:     a. Dades   L   o   Life:   fa   referència   a   aquells   aspectes   de   la   vida   diària   de   la   persona,   és   a   dir,   a   la   conducta  real  de  la  persona  en  situacions  quotidianes.     S’obtenen   a   través   de   l’observació   sistemàtica   del   comportament   d’una   persona   en   diferents   situacions  durant  un  determinat  període  de  temps.   b. Dades   Q   o   Questionnaire:  són  aquelles  que  provenen  de  respostes  a  qüestionaris  o  tests,  en   els  quals  un  subjecte  informa  sobre  sí  mateix,  com  és  el  cas  del  qüestionari  16-­‐PF  que  el  propi   autor  va  crear  més  endavant.     c. Dades   T   o   Test   Objectiu:   s’obtenen   de   l’observació   de   la   conducta   i   la   resposta   de   l’individu   davant   de   situacions   creades   per   l’investigador,   on   el   subjecte   no   coneix   allò   que   es   vol   mesurar.       3.-­‐  El  Model  dels  Cinc  Factors   En   els   anys   60   diversos   estudis   havien   replicat   la   solució   de   5   factors,   però   sempre   partint   dels   trets   de   Cattell.     Norman  à  va  reduir  els  4504  trets  d’Allport  i  Odberg  a  2800,  però  mai  els  va  analitzar.   Goldberg  à  els  va  reduir  a  1700,  però  encara  eren  molts.  Es  va  quedar  amb  75  termes.  Utilitzant  l’anàlisi   factorial,  va  obtenir  5  factors.     o o Obtenia  5  factors  independentment  dels  75  termes  que  utilitzava.   Obtenia  les  mateixes  solucions  amb  autoavaluacions  que  amb  heteroavaluacions.     Semblava  haver  un  concens  entre  els  investigadors  sobre  l’existència  de  5  factors  bàsics  de  la  personalitat,   però  no  en  el  nom  (dificultat  per  nomenar  un  tret  sense  que  faci  referència  a  cap  altre  factor).  A  més,  cal   tenir  en  compte  que  els  factors  són  bipolars,  és  a  dir,  que  per  cada  factor  existeix  l’oposat.     Costa   i   McCrae   van   partir   de   les   16   escales   de   Cattell,   però   a   diferència   d’aquest,   van   intentar   anar   més   enllà  i  justificar  la  naturalesa  dels  trets,  descobrir  com  es  relacionen  entre  ells  i  proposar-­‐ne  una  aplicació   pràctica.   Per   això,   van   crear   el   qüestionari   NEO-­‐PIR.   El   nom   es   deriva   de   Neuroticism,   Extraversion,   Openness.  Aquest  qüestionari  consta  de  240  ítems  i  mesura  els  5  factors,  cadascun  amb  6  facetes.     Més  endavant  es  creà  el  NEO-­‐FFI.  Estava  format  per  60  ítems  i  nomès  mesurava  els  5  factors.     La  diferència  entre  el  NEO-­‐PIR  i  el  NEO-­‐FFI  és  el  temps  que  duren  (el  NEO-­‐PIR  dura  aproximadament  una   hora,  i  el  NEO-­‐FFI  és  molt  més  ràpid  de  fer).       MODEL  DELS  5  FACTORS   Consta  de  5  dimensions,  cadascuna  de  les  quals  conté  6  facetes.     §   Dimensió  Neuroticisme     Ansietat     Hostilitat/Ira     Depressió   o Facetes     Timidesa   Impulsivitat   Vulnerabilitat       Diferents   estudis   han   revelat   la   relació   entre   l’elevat   Neuroticisme   i   el   malestar   psicològic,   l’afecte   i   les   emocions   negatives,   els   pensaments   irracionals   i   la   dificultat   per   controlar   els   comportaments  impulsius.     Dimensió  Extraversió     Entusiasme     Sociabilitat     Assertivitat   o Facetes     Activitat     Aventura     Emocions  positives         o Diferents   investigacions   han   posat   de   manifest   la   relació   entre   l’elevada   Extraversió   i   la   facilitat   per   a   experimentar   emocions   positives,   mostrar   vigorositat   i   surgència.   Està   molt   relacionat   amb  la  Extraversió  d’Eysenck.       Dimensió  d’Obertura  a  l’experiència     Fantasia     Estètica     Sentiments   o Facetes     Accions   Curiositat   Valors     o § §     §   Dimensió  Cordialitat       o       Facetes   Confiança   Honestedat   Altruisme   Submissió   Modèstia   Tendresa     § Dimensió  Responsabilitat     o Facetes         Competència   Ordre   Sentit  del  deure   Execució   Disciplina   Reflexivitat     o Diverses   investigacions   posen   en   manifest   la   relació   entre   l’elevada   Responsabilitat   i   el   rendiment  acadèmic  i  laboral.                     Alguns  dels  aspectes  destacats  del  Model  dels  5  factors  són:   ü Els  cinc  trets  són  constructes  reals   ü El  model  és  generalitzable  a  diferents  contextos  culturals  ja  que  s’ha  traduït,  validat  i  replicat  en  un   gran  nombre  de  països  i  diferents  llengües.   ü Els  cinc  factors  són  Universals  (es  troben  en  totes  les  persones)   ü Els   nivells   d’heretabilitat   dels   trets   són   mitjans   i   es   mantenen   força   estables   al   llarg   de   la   vida   de   la   persona   ü El   factor   que   apareix   de   forma   més   recurrent   en   els   diferents   estudis   i,   per   tant,   sobre   el   que   hi   ha   un  major  acord,  és  el  de  Neuroticisme   ü Les   dimensions   prediuen   millor   un   conjunt   de   conductes   habituals   o   que   es   donen   freqüentment   que  no  pas  una  conducta  puntual.   ü El  seu  àmbit  d’aplicació  és  molt  ampli.       4.-­‐  L’HEXACO                 5.-­‐  La  tríada  Fosca   Formada  per  3  factors:     • • • Narcicisme:   es   caracteritza   per   sentiments   de   superioritat,   vanitat   i   egoisme.   Dominants,   s’aprofiten   dels  altres.   Maquiavel·∙lisme:   relacionat   amb   l’encant   social   i   la   manipulació.   Menyspreu   cínic,   sense   principis,   creuen   en   la   manipulació   interpersonal   i   l’engany   com   a   clau   per   a   l’èxit   a   la   vida,   i   actuen   en   conseqüència.   Psicopatia:   caracteritzat   per   insensibilitat   i   empatia   limitada.   Comportament   antisocial,   impulsivitat   i   falta  de  remordiments.       6.-­‐  Universalitat  dels  trets  de  personalitat   Les   variacions   en   personalitat   trobades   en   diferents   cohorts,   com   per   exemple   una   disminució   de   la   percaça  de  sensacions  amb  l’edat,  també  es  troben  en  diferents  cultures.     L’estructura   del   NEO-­‐PIR   ha   estat   replicada   en   50   cultures   utilitzant   les   respostes   d’observadors   sobre   la   personalitat  d’un  altre.  Per  tant,  el  model  dels  5  factors  sorgeix  com  una  bona  aproximació  a  l’estudi  de  la   personalitat  i  és  útil  a  l’hora  de  comparar  diferents  poblacions,  ja  que  ha  estat  traduït  i  validat  en  moltes   cultures  diferents  i  el  model  s’ha  mostat  robust  i  consistent  en  totes  elles.   Ara  ja  es  poden  utilitzar  1700  adjectius.     Resultats   semblants:   Apareix   un   6è   factor   (HEXACO)   à   Honestedat-­‐Humiltat   (el   seu   pol   oposat   seria   astúcia,  engany,  pretensió…).   Distribució  geogràfica  dels  Big-­‐Five:  s’ha  estudiat  en  56  països,  i  s’han  determinat  10  regions:  Amèrica  nord,   Amèrica  Sud,  Europa  Occidental,  Europa  Oriental,  Europa  Sud,  Orient  mitjà,  Àfrica,  Oceania,  Sud  i  Sud-­‐Est   Asiàtic  i  Àsia  de  l’Est.       7.-­‐  Aplicacions:  personalitat  i  predicció   DDII  i  SALUT   Pel   que   fa   la   salut   en   general,   un   primer   aspecte   rellevant   és   que   la   personalitat   està   més   relacionada   amb   la  valoració  subjectiva  de  la  salut  que  amb  indicadors  objectius  de  malaltia  i  que  els  cinc  factors  del  MCF  es   relacionen  amb  la  percepció  dels  símptomes  o  la  malaltia.     Aquestes   afirmacions   ens   indiquen   que   la   personalitat   es   relaciona   amb   la   percepció   (amb   l’experiència   subjectiva  que  la  persona  té  de  la  seva  salut).  La  personalitat  no  influencia  directament  la  malaltia,  sinó  que   pot  promoure  una  conducta  poc  saludable  que  augmenti  la  probabilitat  d’emmalaltir  (efecte  indirecte  de  la   personalitat  sobre  la  malaltia).   El  neuroticisme  és  de  les  variables  de  personalitat  més  consistenment  reacionada  amb  la  salut.  Aquest  s’ha   relacionat  amb  una  major  atenció  als  estats  interns  i  més  molèsties  somàtiques,  per  tant,  amb  una  major   probabilitat   d’interpretar   les   senyals   corporals   de   forma   amenaçant,   tot   i   que   no   hi   hagi   indicadors   objectius  de  malaltia.  El  Neuroticisme  es  relaciona  amb  majors  nivells  d’utilització  de  sistemes  sanitaris.  És   probable  que  facin  una  interpretació  negativa  dels  símptomes  i  això  els  fa  buscar  l’atenció  sanitària.    Tot  i   això  no  realitzen  més  conductes  promotores  de  salut,  com  ara  fer  exercici.     Altres   factors   de   personalitat   com   ara   l’Activitat,   l’Optimisme,   la   Sociabilitat   i   la   Percaça   de   Sensacions   Sí   que  serveixen  per  a  motivar  als  individus  amb  elevades  puntuacions  en  Extraversió  a  fer  exercici.     Aquells  que  puntuen  alt  en  Responsabilitat  farien  exercici  perquè  són  més  autodisciplinats  i  dirigits  a  fites.   Respecte  el  tabac  i  l’alcohol,  la  baixa  Responsabilitat  i  Cordialitat  apareixen  relacionas  amb  el  consum  de   tabac   i   la   baixa   Responsabilitat   i   l’elevada   Extraversió   amb   el   de   l’alcohol.     El   consum   d’alchol   més   sever   està  relacionat  a  trets  de  Desinhibiciói  Afectivitat  Negativa.       DDII  i  COMPORTAMENT  ANTISOCIAL   Les  variables  que  han  rebut  més  atenció  per  la  seva  repercussió  sobre  el  comportament  antisocial  són  la   Impulsivitat  i  la  Percaça  de  Sensacions.     Un  model  explicatiu  d’aquesta  relació  entre  Impulsivitat  i  comportament  antisocial  seria  que,  com  que  les   persones  impulsives  tenen  més  dificultat  per  endarrerir  la  recompesa  en  el  temps,  volen  el  reforç  el  més   aviat  possible,  fet  que  els  portarà  a  preferir  la  conducta  antisocial  amb  beneficis  immediats  que  no  pas  la   prosocial,  que  exigeix  major  paciència  i  que  dóna  resultats  distants  en  el  temps.       RELACIONS  AMB  ELS  ALTRES   La  Cordialitat  i  la  Extraversió  són  les  dimensions  que  millor  prediuen  les  relacions  entre  iguals.       En  conclusió,  la  personalitat  es  mostra  com  un  bon  predictor  per  a  molts  aspectes  rellevants  per  a  l’ésser   humà   i,   per   tant,   l’estudi   de   les   diferències   individuals   apareix   com   un   objectiu   fonamental   a   l’hora   d’intentar  descriure,  explicar  i  predir  la  conducta  humana  en  una  gran  diversitat  d’àmbits.       Crítiques  al  Big  Five   • • • No  explica  la  personalitat  humana,  només  la  descriu.   Algunes   àrees   de   la   personalitat   no   estan   ben   representades   al   Big   Five   (motivació,   Masculinitat-­‐ feminitat,  religiositat).   Els  factors  estan  correlacionats  (correlació  negativa  entre  Extraversió  i  Neuroticisme).     8.-­‐  Resum       ...