Ejercicios fisiologia humana 6 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: Respiratori 10/12/13 16:39 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 5: Fisiologia Sistema Respiratori ▶ Autoavaluació: Respiratori Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 7 8 9 10 5 Començat el Estat Completat el Temps emprat Qualificació 6 dimarts, 10 desembre 2013, 16:27 Acabat dimarts, 10 desembre 2013, 16:37 10 minuts 42 segons 5,67 sobre 10,00 (57%) Acaba la revisió Pregunta 1 Correcte Indiqui quin dels següents factors no afectarà la PO2 alveolar Indique cual de los siguientes factores no afectarà la PO2 alveolar: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. La taxa de consum d'oxigen tissular.
La tasa de consumo de oxígeno tisular.
b. La PO2 de l'aire inspirat.
La PO2 del aire inspirado.
c. La ventilació alveolar.
La ventilación alveolar.
d. La humidificació de l'aire inspirat a les vies aèries de conducció.
La humidificación del aire inspirado en la vías aéreas de conducción.
Sense resposta Pregunta 2 Correcte El factor més important que regula el percentatge de saturació de la hemoglobina és: El factor más importante que regula el porcentaje saturación de la hemoglobina es: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. La PO2 b. la temperatura corporal c. pH plasmàtic d. la PCO2 Sense resposta Pregunta 3 En relació a la ventilació, indica l'opció FALSA: Correcte En relación a la ventilación, indica la opción FALSA: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. La inspiració implica, entre d'altres la contracció del diafragma.
La inspiración implica, entre otras la contracción del diafragma.
b. L'expiració normal depèn de la relaxació dels músculs expiratoris.
La espiración normal depende de los músculos espiratorios.
c. Perquè es produeixi l' inspiració és necessari que la pressió alveolar sigui menor que la pressió atmosfèrica.
Para que se produzca la inspiración, és necesario que la presión alveolar sea menor que la presión atmosférica.
d. Perquè es produeixi l' expiració és necessari que la pressió alveolar sigui superior que la pressió atmosfèrica.
Para que se produzca la espiración, és necesario que la presión alveolar sea superior que la presión atmosférica.
Sense resposta Pregunta 4 Parcialment correcte Puntuació 0,52 sobre 1,00 Una persona proba de practicar submarinisme respirant a través d'un tub d'un metre de llarg. Al cap d'una estona nota que s'ofega. Això és degut a que al respirar a través d'un tub tant llarg li disminueix la PO2, un/a https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=163523 el seu volum corrent augment de la PCO2 i un/a , el que li ocasiona un/a disminució disminució de del pH arterial.
Página 1 de 3 Autoavaluació: Respiratori 10/12/13 16:39 Marca la pregunta Pregunta 5 Parcialment correcte Puntuació 0,75 sobre 1,00 Marca la pregunta Una persona intenta practicar submarinismo respirando a través de un tubo de un metro de longitud y al cabo de un rato se ahoga. Esto es debido a que al respirar a través de un tubo tan largo le (disminuye - aumenta) su volumen (corriente - de espacio muerto - residual), lo que le ocasiona un/a (aumento - disminución) de la pO2, un/a (aumento - disminución) de la pCO2, y un/a (aumento disminución) del pH arterial.
Indiqui si l'afirmació és vertadera o falsa: Indique si la afirmación es verdadera o falsa Si disminueix la PO2, les arterioles sistèmiques es dilaten i les arterioles pulmonars es contrauen.
Vertader Si disminuye la PO2, las arteriolas sistémicas se dilatan y las arteriolas pulmonares se contraen.
Durant l'exercici físic, els capil·lars apicals pulmonars tancats s'obren degut a l'augment de la pressió arterial.
Vertader Durante el ejercicio físico, los capilares apicales pulmonares cerrados se abren debido al aumento de la presión arterial.
En un individu sa, en repòs i bipedestació, alguns capil·lars del vértex pulmonar es tanquen degut a la baixa presió hidrostàtica.
Fals En un individuo sano, en reposo y bipedestación, algunos capilares de la región del vértice pulmonar están cerrados debido a la baja presión hidrostática.
L'augment de PCO2 a l'aire expirat ocasiona brococonstricció.
Fals El aumento de PCO2 en el aire espirado ocasiona broncoconstricción.
Pregunta 6 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Durant la pràctica d'una espirometria li diem al pacient: "ara, després de fer una inspiració tranquil·la, inspiri tot l'aire addicional que pugui" Quin volum pulmonar estarem mesurant? Durante la practica de la espirometria le decimos al paciente: "Ahora, después de hacer una inspiración tranquila, inspire todo el aire adicional que pueda". Qué volumen pulmonar estaremos determinando? Trieu-ne una: a. volum de reserva inspiratòria b. volum corrent màxim c. volum residual d. volum residual inspiratori Sense resposta Pregunta 7 Un 7% del diòxid de carboni es transporta dissolt en el plasma i el 93% restant ..........
Incorrecte Con relación al transporte del dióxido de carbono, indique la respuesta correcta: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. s'uneix a l'hemoglobina i forma carbaminohemoglobina.
se une a la hemoglobina y forma carbaminohemoglobina b. es transforma en ió HCO3-.
se transforma en ión HCO3-.
c. Difon a l'interior dels eritròcits.
Difunde dentro de los eritrocitos.
d. s'intercanvia per clorur en una transport actiu secundari.
se intercambia por cloruro en un transporte activo secundario.
Sense resposta Pregunta 8 Relaciona el següents ítems amb la seva resposta: Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Salbutamol (agonista receptors Beta 2 adrenèrgics) broncodilatació Histamina https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=163523 Página 2 de 3 Autoavaluació: Respiratori 10/12/13 16:39 broncoconstricció Adrenalina broncodilatació acetilcolina broncoconstricció Agonista colinérgic broncoconstricció Augment de dióxid de carboni (PCO2)a l'aire expirat broncodilatació Pregunta 9 L'afinitat de la hemoglobina per l'oxigen disminueix si : Incorrecte La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuirá si: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. disminueixen els nivells de 2,3-DPG de l'eritòcit.
disminuyen los niveles de 2,3-DPG eritrocitarios.
b. disminueix la temperatura corporal.
disminuye la temperatura corporal.
c. disminueix el pH arterial.
disminuye el pH arterial.
d. disminueix la PCO2.
disminuye la PCO2.
Sense resposta Pregunta 10 De quina manera es veuria afectat el volum corrent si hi ha una disminució de la distensibilitat? Correcte ¿De qué manera se vería afectado el volumen corriente si hay una disminución de la distensibilidad? Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Disminuiria Disminuiría.
b. No hi ha cap correlació entre la distensibilitat i el volum corrent.
No hay ninguna correlación entre la distensibilidad y el volumen corriente.
c. No variaria.
No variaría.
d. Augmentaria Aumentaría.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=163523 Página 3 de 3 ...