FAQ 1r parcial II (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   Examen  2     -­‐ La  malaltia  de  Von  Hippel-­‐Lindau  no  mostra:     a. Angiomes  retinians   b. Hemangiomes  en  el  SNC   c.
Càncer  de  cèl·lules  renals  clares   d. Cistoadenomes  epididimaris   e. Leiomiomes  cutanis     -­‐ Pacient   de   60   anys,   amb   simptomatologia   obstructiva   del   tracte   urinari   inferior   secundària   a   una   hipertròfia   benigna   de   pròstata,   quantificada   pel   I-­‐SSP   de   15.   Dels   següents  símptomes  identifica  quin  d’ells  no  és  valorat  per  l’I-­‐SSP:     a. Micció  incompleta   b. Goetig  d’orina  al  final  de  la  micció   c.
Pol·laciúria   d. Urgència  miccional   e. Nictúria       -­‐ La   infecció   crònica   de   la   bufeta   o   la   infecció   per   schistosoma   hematobium   està   relacionada  amb:     a. Càncer  d’uroteli  de  cèl·lules  transicionals   b. Càncer  de  cèl·lules  transicionals  micropapil·lar   c.
Carcinoma  de  cèl·lules  petites  o  neuro-­‐endocrí   d. Carcinoma  de  cèl·lules  escamoses   e. Carcinoma  sarcomatoide     -­‐ Pacient   de   75   anys   diagnosticat   de   càncer   de   pròstata   amb   dolors   secundaris   a   metàstasis  òssies.  Elegeix  el  tractament  més  adequat:     a. Orquiectomia  +  antiandrògens     b. Anàlegs  de  LHRH  trimestral  +  quimioteràpia   c.
Tractament  simptomàtic  de  dolor  únicament     d. Anàlegs   de   la   LHRH   després   d’iniciar   tractament   dos   setmanes   amb   antiandrògens     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   e. Les  opcions  a  i  d  són  les  més  adequades       -­‐ En  un  malalt  amb  IRA,  la  detecció  en  el  sediment  de  cilindres  hemàtics  és  suggerent  de:     a. Necrosi  tubular  aguda   b. Glomerulonefritis  aguda   c.
Nefritis  intersticial  aguda     d. Obstrucció  tubular  per  cristalls   e. IRA  pre-­‐renal     -­‐ Un   malalt   de   80   anys   és   diagnosticat   d’artrosi   de   genolls.   S’inicia   tractament   amb   anti-­‐ inflamatoris   no   esteroideus   (AINE)   i   una   setmana   més   tard   desenvolupa   una   IR.   Quina   afirmació  és  certa?   a. El  pacient  probablement  té  amiloïdosi   b. La  IR  és  probablement  secundària  a  l’efecte  diürètic  dels  AINE   c.
La   IR   és   probablement   deguda   a   la   disminució   del   filtrat   glomerular   causada   pels   AINE   d. A  l’augmentar  la  dosi  dels  AINE  és  probable  que  la  IR  millori   e. S’han  de  substituir  els  AINE  per  cortico-­‐esteroides  per  via  oral       -­‐ En  un  malalt  amb  síndrome  nefrótic,  les  mesures  generals  no  específiques  per  corregir  la   proteïnúria  inclouen  un  dels  següents  procediments:     a. Dieta  hiperproteica     b. Diürètics  i/o  beta-­‐bloquejants   c.
Inhibidors  de  l’enzim  conversor  de  l’angiotensina  IECA   d. Calci-­‐antagonistes  no  dihidropiridínics   e. Corticoides  per  via  sistèmica     -­‐ En  quina  de  les  següents  malalties  renals  es  troba  hipocomplementèmia?   a. Nefropatia  IgA   b. GN  mesangi-­‐capil·lar   c.
Nefropatia  membranosa  (formes  primàries)   d. Glomerulosclerosi  focal  i  segmentària   e. Nefropatia  del  mieloma     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Quin  dels  següents  fàrmacs  pot  produir  una  IRA  nefrotòxica?   a. Els  agonistes  beta  adrenèrgics   b. Els  aminoglucòsids   c.
L’hidròxid  d’alumini   d. Els  antiinflamatoris  no  esteroideus   e. 2  i  4   -­‐ Senyala  l’enunciat  correcte  en  relació  a  la  nefropatia  diabètica:     a. No  acostuma  a  presentar  síndrome  nefròtica   b. La  proteïnúria  franca  es  detecta  entre  4-­‐5  anys  després  del  diagnòstic  de  diabetis   c.
La  proteïnúria  no  es  modifica  per  l’exercici  físic     d. Acostuma   a   produir-­‐se   insuficiència   renal   terminal   als   10   anys   després   de   l’aparició  de  proteïnúria  franca   e. Sols  es  presenta  en  la  diabetis  tipus  I.     -­‐ A  la  nefropatia  lúpica  tots  el  següents  signes  indiquen  lesió  glomerular  activa,  excepte:   a.  Necrosi  fibrinoide   b. Trombes  hialins   c. Semillunes  cel·lulars   d. Semillunes  fibroses   e. Infiltracions  per  leucòcits     -­‐ Què  defineix  a  una  glomerulonefritis  ràpidament  progressiva?   a. El  caràcter  irreversible   b. La  presència  de  fibrina  en  el  glomèrul   c.
Una  IR  que  progressa  en  setmanes-­‐mesos   d. La  presència  de  proliferació  extra-­‐capil·lar  en  el  glomèrul   e. c  i  d  són  certes     -­‐ El  principal  virus  relacionat  amb  la  patogènia  de  la  crioglobulinèmia  mixta  essencial  és:     a. VIH   b. Citomegalovirus   c.
Hepatitis  B   d. Hepatitis  C   e. Herpes  virus  6     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     -­‐ Dona   de   58   anys   diagnosticada   de   tumoració   mamària.   La   biòpsia   és   diagnòstica   d’adenocarcinoma.  Als  pocs  dies  apareixen  edemes  i  en  l’analítica  urinària  proteïnúria  de   4g/dia  i  discreta  microhematúria.  La  lesió  renal  més  probable  és:     a. Síndrome  nefrótica  per  canvis  mínims   b. Nefropatia  membranosa   c.
Glomerulosclerosi  focal  i  segmentària   d. Glomerulonefritis  mesangi-­‐capil·lar   e. Nefropatia  per  IgA     -­‐ Quina   d’aquestes   característiques   clíniques   no   és   típica   en   la   nefritis   intersticial   immuno-­‐al·lèrgica  per  AINEs:     a. Sol  iniciar-­‐se  mesos  després  de  l’exposició  al  fàrmac   b. Síndrome  nefròtic   c.
Rash  cutani   d. Edat  avançada   e. Més  freqüent  en  dones     -­‐ Quina  de  les  següents  troballes  no  és  típica  de  la  síndrome  hemolítica  urèmica:     a. Esquistòcits  en  el  frotis  de  sang  perifèrica   b. Insuficiència  renal   c.
Plaquetes  disminuïdes   d. Mononeuritis   e. Descens  d’haptoglobina     -­‐ Si   en   una   biòpsia   renal   s’observen   cilindres   intra-­‐tubulars   amb   immuno-­‐histoquímica   positiva  a  una  cadena  lleugera,  es  tracta  de:     a. Nefritis  túbul-­‐intersticial  aguda   b. Un  ronyó  de  mieloma   c.
Amiloïdosis  secundària     d. Amiloïdosis  primària     e. Detritus  cel·lulars  no  reabsorbits     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Un   pacient   que   en   diferents   determinacions   durant   l’últim   any   presenta   proteïnúria   de   500mg  en  l’orina  de  34h  i  aclariment  de  creatinina  de  90mL/min:     a. No  té  malaltia  renal   b. Té  malaltia  renal  crònica  estadi  1   c.
Té  malaltia  renal  crònica  estadi  2   d. Té  malaltia  renal  crònica  estadi  3   e. Té  malaltia  renal  crònica  estadi  4     -­‐ Els  inhibidors  del  SRAA:     a. Alenteixen  la  progressió  de  la  MRC  per  disminuir  la  hiperfiltració.     b. Augmenten  la  creatinina  per  a  disminuir  la  hiperfiltració   c.
Augmenten  la  pressió  intraglomerular  per  la  vasodilatació  de  l’arteriola  aferent   d. Disminueixen   la   pressió   intraglomerular   per   la   vasoconstricció   de   l’arteriola   aferent   e. a  i  b  són  correctes     -­‐ Un  pacient  amb  dipòsits  en  la  paret  d’arterioles  renals  (vermell  Congo  +),  té:     a. Hialinosis  arteriolar  per  nefroangiosclerosis  benigna   b. Hialinosis  arteriolar  per  nefroangiosclerosis  maligna     c.
Ronyó  de  mieloma   d. Amiloïdosis  renal   e. Hialinosis  arteriolar  de  la  nefropatia  diabètica     -­‐ Un   pacient   que   acut   a   urgències   amb   cefalea   i   TA   180/140   presenta   un   fons   d’ull   amb   hemorràgies  retinianes  sense  exsudat  cotonós  ni  edema  de  papil·la:     a. Pot  deteriorar  funció  renal   b. No  es  deteriora  la  funció  renal  amb  aquestes  xifres   c.
Només  es  deteriora  funció  renal  si  hi  ha  estenosis  de  l’artèria  renal   d. Només  si  s’acompanya  d’un  fons  d’ull  d’HTA  maligna   e. Només  si  la  història  d’HTA  és  de  llarga  evolució  (anys)     -­‐ Quina  no  és  una  causa  de  diàlisis  urgent  immediata:     a. Acidosis  metabòlica  severa   b. Hiperpotassèmia  severa     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   c.
Usuari:    marepean   Edema  agut  de  pulmó   d. Pericarditis  urèmica   e. Encefalopatia  urèmica     -­‐ En  la  poliquistosis  renal  quina  de  les  següents  afirmacions  no  és  certa:     a. Desenvolupa  per  IRC   b. Existeix  risc  d’hemorràgia  cerebral   c.
Cada  fill  té  un  50%  de  probabilitats  de  tenir  la  malaltia   d. L’herència  és  recessiva   e. Els  quists  hepàtics  poden  ser  gegants.         ...