Tema 2 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducción a la sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a la Sociologia TEMA 2. CONCEPTES SOCIOLÒGICS FONAMENTALS 1. Societat , procés de socialització, interacció social 1.1 Interacció i organització social  Categoria social  els individus que comparteixen característiques concretes.
 Reunió o aglomeració  els individus no comparteixen cap característica, sinó que comparteixen un mateix espai i temps concrets. (Per exemple, un concert)  Grup social  conjunt d’individus en situació d’integració durable, conscient per part dels que hi participen i reconeixible per aquells que no pertanyen al grup. Alguns sociòlegs també afegeixen a la definició de grup social, el manteniment de la identitat i les fronteres dels grups necessita en última instància de formes d’antagonisme i de conflicte. (Per exemple, una família, un equip d’esport, etc.).
Grups primaris  família Grups secundaris  companys de feina, de classe Aquests dos tipus es diferencien en funció de les relacions que s’estableixen: tipus (personal o instrumental), duració (llarga o curta), amplitud (activitats múltiples o restringides), percepció subjectiva (com un fi o com un mitjà).
Grups i subgrups Lideratge: capacitat i funció de prendre les decisions més importants per tal de complir amb uns objectius - prèviament plantejats (instrumentals) o bé per obtenir el benestar general (expressiu o carismàtic), és a dir, una figura directiva.
Xarxes socials: entramat de vincles socials entre persones que tenen una identitat comú molt difusa i que - interactuen de manera poc intensa. Característiques per la flexibilitat i adaptabilitat.
Organitzacions formals : tipus específic de grup social que es caracteritza per tenir uns objectius determinats i un esquema de funcionament prèviament establert. (es poden considerar grups socials secundaris). La organització formal per excel·lència és la burocràcia, organització resultant d’un disseny racional amb criteris d’eficiència.
 Rol social  pautes de comportament que un individu segueix en funció de la seva categoria.
Formes d’interacció social Comunicació no verbal: intercanvi d’informació i significats mitjançant expressions facials, gestos i moviments del cos.
- Imatge , aspecte físic i cos - Llenguatge, sentiments i humor 1 Introducció a la Sociologia Formes directes i formes mediatitzades: l’impacte de les noves tecnologies.
- Posicions socials: Status i Rol Status: conjunt de drets, privilegis, recursos i honors que posseeix un individu en el marc de la seva societat, són ordenables jeràrquicament. Hi ha una distinció entre els adscrits i els adquirits.
A partir del nostre naixement ens classifiquem i condiciona una posició en la societat. Per exemple, el sexe.
A través de la nostra vida hem adquirit coses.
Rol: conjunt coherent d’activitats normativament realitzades per un subjecte, que es deriven del seu status. Els individus poden compatibilitzar diferents rols, el grau de compatibilitat i congruència entre rols varia en cada societat.
Gènere: conjunt d’elements identitaris i rol associats a cada sexe. Fa referència a la construcció social i cultural de la identitat femenina i masculina que pot canviar segons el context. (masculí – femení) Sexe: diferenciació biològica (composició cromosòmica, òrgans reproductors, genitals externs i interns, etc.) és a dir, és l’home i la dona.
1.2 Socialització - Procés mitjançant el qual, l’individu és absorbit per la cultura de la societat i incorporat com un membre constituent més. És un procés d’interiorització normativa, imaginativa i valorativa.
- Garanteix la reproducció social.
- Agents de socialització:  Família  Escola  Grups socials - Etapes de socialització al llarg del cicle vital:  Infància  Adolescència  Edat adulta  Vellesa 2. Cultura Definició sociològica  Conjunt de creences, actituds i objectes materials que constitueixen el mode de vida d’una societat i orienten els comportaments dels seus integrants així com les seves consciències.
2 Introducció a la Sociologia Valors que comparteixen els membres d’un grup, normes que acaten i béns materials que produeixen (A.Giddens). Conjunt de costums, coneixements, objectes i comportaments apresos i transmesos socialment.
Components de la cultura: - Símbols - Llenguatge - Valors i creences (concepcions anhelades de la realitat) - Normes - Cultura material i tecnologia Dimensions: 1) Comunitària  la cultura com a univers de participació horitzontal: crea una comunitat.
2) Jeràrquica  la cultura com a univers estructurat verticalment: lògica de la dominació.
3) Dinàmica  la cultura com a realitat canviant, resultat de la tensió entre la comunitat i la dominació: font d’innovació.
3 ...